Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Коломацької районної державної адміністрації Загальна частина 1Скачати 90.19 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір90.19 Kb.
ТипПоложення
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ відділу освіти

Коломацької районної державної адміністрації

від 15 серпня 2011 року № 81ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

у відділі освіти Коломацької районної державної адміністрації
1. Загальна частина
1.1.Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у відділі освіти Коломацької районної державної адміністрації (далі – відділ освіти ) відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
1.2.У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
- запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні відділу освіти ;
- публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання відділом освіти своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні відділу освіти ;
- запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
- звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;
- суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
1.3.Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
1.4.Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації відділом освіти при здійсненні ним своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян.
1.5.Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність відділу освіти організовують і забезпечують: головний спеціаліст відділу освіти, керівники структурних підрозділів у межах наданих повноважень та згідно з розподілом функціональних обов’язків.
2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність відділу освіти
2.1.Доступ до публічної інформації про діяльність відділу освіти забезпечується шляхом:
1) оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);
2) розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті ;
3) надання інформації за запитами на інформацію.
2.2.Публічна інформація про діяльність відділу освіти може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.
2.3.Публічна інформація про діяльність відділу освіти надається у формі, визначеній законодавством у сфері освіти і науки, молоді та спорту.
Якщо форму надання публічної інформації законодавством не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваній формі, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається у відділу освіти.
Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном уповноваженими посадовими особами відділу освіти.
2.4.Доступ до публічної інформації про діяльність відділу освіти обмежується, якщо такі дані відповідно до законодавства України належать до інформації з обмеженим доступом.
Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.
2.5.Надання запитувачам інформації публічної інформації про діяльність відділу освіти, а також розміщення зазначеної інформації на веб-сайті відділу освіти забезпечують керівники структурних підрозділів відділу освіти у межах їх компетенції та сфери відповідальності.
3. Надання публічної інформації про діяльність відділу освіти
3.1.Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується відділом відповідно до законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства». Порядок взаємодії відділу освіти з представниками ЗМІ визначено у додатку 2 до цього Положення.
3.2.Відповідно до Інструкції з діловодства відділу освіти (далі – Інструкція) відповідальним працівником забезпечується розміщення на офіційному веб-сайті інформації, що підготовлена відокремленими структурними підрозділами відділу освіти з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
3.3.Розміщенню на офіційному веб-сайті відділу освіти підлягають:
1) інформація про відділу освіти та його діяльність:
- місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для надсилання електронних запитів для отримання інформації, номери телефону ;
- прізвища, імена та по батькові, службові номери телефону працівників відділу освіти, районного методичного кабінету, підрозділів – централізованої бухгалтерії відділу освіти, господарської групи;
- розклад роботи та графік прийому громадян у відділі освіти;
- наявність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців ;
2) правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти;
3) інформація про нормативно-правові засади діяльності відділу освіти;
4) дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;
5) відомості про систему обліку, види інформації;
6) звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;
7) інші відомості про діяльність відділу освіти, які належать до публічної інформації;
Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.
3.4.На офіційному веб-сайті відділу освіти розміщуються:
1) умови та порядок отримання публічної інформації про діяльність відділу освіти;
2) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність відділу освіти.
3.5.Запитувач інформації має право звернутися до відділу освіти із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати у приймальні відділу освіти або роздрукувати на офіційному веб-сайті (додатки 3–6 до цього Положення).
Якщо запит на інформацію надійшов до відділу освіти поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка – «Запит на публічну інформацію».
Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена у відділі освіти особа, відповідальна з питань запитів на інформацію, яка обов'язково повинна зазначити в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.
Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 7 до цього Положення).

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію
4.1.Запити на інформацію, що надходять на адресу відділу освіти, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відділом відповідно до Інструкції з урахуванням вимог цього Положення.
4.2.Запити на інформацію реєструються в окремому журналі згідно відповідної форми.
4.3.Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції секретарем – діловодом вона направляється для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця начальнику відділу освіти.
4.4.Якщо запит містить прохання надати публічну інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності відділу освіти, особами, відповідальними за надання відповідей на запит, визначаються керівники самостійних структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.5 цього Положення.
За рішенням начальника відділу освіти особою, відповідальною за надання відповіді на такий запит, може бути визначено одного з керівників відповідних структурних підрозділів. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження до відділу освіти запиту надати відповідальному виконавцю відповідні матеріали та інформацію.
4.5.Запит на інформацію з резолюцією начальника відділу освіти невідкладно передається виконавцям.
4.6.Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до відділу освіти у вигляді електронного документа, здійснюється працівником відділу освіти в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.
4.7.Відповідь на електронний запит надається визначеним виконавцем на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).
Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію зберігаються у приймальні відділу освіти в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно із номенклатурою справ відділу освіти.
4.8.Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту до відділу освіти.
Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня надходження до відділу освіти запиту.
4.9.Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, заступник начальника відділу освіти відповідальний за надання публічної інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту на інформацію до відділу освіти.
4.10. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше десяти сторінок відповідальний за надання публічної інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до відділу освіти запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
4.11. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надана заявнику окремо у строки, передбачені законодавством, про що запитувач повідомляється.
5. Порядок надання публічної інформації про діяльність відділу освіти
5.1.Відповідь на запит на публічну інформацію про діяльність відділу освіти надається відповідальним працівником, керівником відповідного самостійного структурного підрозділу відділу освіти підписом начальника відділу чи заступника.
Відповідь на запит, що містить прохання надати публічну інформацію з різних напрямів діяльності відділу освіти, виконавцями якого визначено декілька осіб, а особою, відповідальною за надання відповіді, – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні такої інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом начальника відділу чи заступника. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або вмотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса відділу освіти , посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
5.2.Якщо запитувана публічна інформація про діяльність відділу освіти належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.
5.3.Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у відділі освіти відповідно до Інструкції.
5.4.Відділ освіти має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:
1) Відділ освіти не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію повинен містити:
- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;
- загальний опис публічної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання запиту на паперовому носії.
Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана публічна інформація надається після сплати цих витрат.
5.5.Публічна інформація на запит надається безкоштовно.
Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.
Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.
5.6.Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.


Додаток 1
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Коломацької районної державної адміністрації, затвердженого наказом відділу освіти від 15.08 .2011 року № 81


ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,

а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації
1. Не належить до публічної:
- інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено законодавством України;
- інформація, отримана або створена під час листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;
- внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напрямів діяльності відділу освіти , процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
2. Публічною інформацією з обмеженим доступом відділу освіти є:
- конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов;
- таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі ;
- службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».


Додаток 2

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Коломацької районної державної адміністрації, затвердженого наказом відділу освіти

від 15.08. 2011 року № 81

ПОРЯДОК

взаємодії відділу освіти із представниками засобів масової інформації
Взаємодія відділу освіти з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) здійснюється відповідно до Конституції та Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту та цього Положення.

Організація роботи щодо взаємодії відділу освіти з ЗМІ покладається на заступника начальника відділу.

Представники ЗМІ, присутні на заходах що проводяться відділом освіти , повинні дотримуватися загальних правил поведінки у державній установі, не порушувати права інших осіб, не заважати проведенню офіційного заходу.

Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ цих представників, назв і видів ЗМІ, які вони представляють.

Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме відділу освіти , здійснюється шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті відділу освіти прес-анонсів .

Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який проводиться, здійснює методичний кабінет .

Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від її характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) надаються відповідно до форми запиту, якщо інша форма не передбачена у запиті.

Відповіді на запити на інформацію представників ЗМІ щодо діяльності відділу освіти готує у межах своєї компетенції заступник начальника відділу .

З урахуванням специфіки діяльності ЗМІ запити на інформацію, що потребують оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.


Додаток 3

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Коломацької районної державної адміністрації, затвердженого наказом відділу освіти від 15.08.2011 року № 81

Форма електронного запиту на інформацію

Прізвище фізичної особи / найменування

юридичної особи, об’єднання громадян _________________________
Ім’я / відомості про юридичну особу ____________________________
По батькові / керівництво, код ЄДРПОУ_________________________
Номер телефону _____________________________________________
Поштова адреса вулиця, проспект ______________________________
будинок , корпус ____________________________________________
квартира ___________________________________________________
населений пункт ____________________________________________
область ____________________________________________________
район ______________________________________________________
індекс ______________________________________________________
Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого зроблено запит
Зміст запиту ________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати на електронну адресу

Додаток 4

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Коломацької районної державної адміністрації, затвердженого наказом відділу освіти

від 15.08.2011 року № 81

Форма письмового запиту на інформацію

(для фізичних осіб)
Відділ освіти Коломацької районної державної адміністрації

63100,смт Коломак, вул.. Свободи, 8

Коломацького району,

Харківської області
_________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

___________________________

___________________________

тел. _________; е-mail:___________
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати:
(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________
Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:

_______________________________________________________

_________________________________________________________________
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________
(підпис)
______________ 20__ року _________ ________________
(дата) (підпис) ( ініціали, прізвище)
* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».

Додаток 5

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Коломацької районної державної адміністрації, затвердженого наказом відділу освіти

від 15.08.2011 року № 81

Форма письмового запиту на інформацію

(для юридичних осіб)
Відділ освіти Коломацької районної державної адміністрації

63100,смт Коломак, вул.. Свободи , 8

Коломацького району,

Харківської області

____________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

___________________________

___________________________
тел.: _________; е-mail:_________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________

Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:

_______________________________________________________

_________________________________________________________________
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________
(підпис)
______________ 20__ року _________ ________________
(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)
* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».

Додаток 6

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Коломацької районної державної адміністрації, затвердженого наказом відділу освіти

від 15.08.2011 року № 81
Форма письмового запиту на інформацію

(для об’єднання громадян)
Відділ освіти Коломацької районної державної адміністрації

63100,смт Коломак, вул.. Свободи , 8

______________________________

(назва юридичної особи)

____________________________

___________________________

(місцезнаходження)

___________________________

тел.: _________; е-mail:________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________
Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:

______________________________________________________

_________________________________________________________________
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________
(підпис)
______________ 20__ року _________ ________________
(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)
* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».

Додаток 7

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Коломацької районної державної адміністрації, затвердженого наказом відділу освіти

від 15.08.2011 року № 81

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію
Текст електронного запиту на інформацію повинен містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен містити вкладених файлів.
Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит на інформацію з неналежно заповненими або незаповненими полями у відділі освіти не розглядатиметься.
Скарги, порядок розгляду яких регламентується процесуальним законодавством України, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення можуть бути надіслані до відділу освіти засобами поштового зв’язку .
Відповідь на електронний запит на інформацію надсилається на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану запитувачем, у строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
Каталог: content -> documents
content -> Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України
documents -> План основних заходів які проводитимуться Великобурлуцькою райдержадміністрацією у січні 2016 року
documents -> Інформація про виконання структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації Перспективного плану (основних напрямів) діяльності
documents -> Інформація про виконання структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації плану роботи Харківської обласної державної адміністрації
documents -> Розпорядженням голови обласної державної адміністрації 23. 12. 2011 №759 Перспективний план
documents -> Розпорядження голови райдержадміністрації положення про управління економічного розвитку Лозівської районної державної адміністрації


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка