Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, режимно-секретної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Заліщицької райдержадміністраціїСкачати 187.2 Kb.
Дата конвертації27.05.2016
Розмір187.2 Kb.


УКРАЇНА


ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІРОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 11 квітня 2013 року м. Заліщики № 145 - одПро затвердження Положення про сектор

взаємодії з правоохоронними органами, оборонної,

режимно-секретної та мобілізаційної роботи,

запобігання та виявлення корупції апарату

Заліщицької райдержадміністрації
Відповідно до статті 5, 6, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 587 «Про затвердження Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу», від 08 грудня 2009 р. № 1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1561-12, Регламенту Заліщицької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 03 квітня 2013 року № 128-од та Положення про апарат Заліщицької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації 05 квітня 2013 року № 130-од та у зв’язку зі змінами у штатному розписі Заліщицької районної державної адміністрації:

 1. Затвердити Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, режимно-секретної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Заліщицької районної державної адміністрації (додається).

 2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1.7 розпорядження голови райдержадміністрації від 13 грудня 2005 року № 508 «Про затвердження положень про відділи та сектори апарату районної державної адміністрації».


Голова районної державної

адміністрації О.О.БАРЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови

районної державної адміністрації11.04.2013 № 145-од
ПОЛОЖЕННЯ

про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, режимно-секретної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Заліщицької районної державної адміністрації


 1. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, режимно-секретної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Заліщицької районної державної адміністрації є самостійним структурним підрозділом у складі апарату райдержадміністрації, який утворюється головою райдержадміністрації та підпорядковується йому безпосередньо.

 2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, прийнятими в межах їх компетенції, а також Положенням про сектор.

 3. Утримання сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, режимно-секретної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання державного органу.

 4. Основними завданнями сектору є здійснення повноважень в галузі забезпечення законності і правопорядку, прав і свобод громадян, оборонної роботи, організації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням у відповідній сфері управління на території району, запобігання та виявлення корупції і забезпечення охорони державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

 5. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, режимно – секретної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує:

  • виконання і забезпечує контроль за виконанням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими органами, установами, підприємствами і організаціями незалежно від форм власності, законів України, указів, розпоряджень і доручень Президента України; постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України; розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій з питань діяльності правоохоронних органів;

  • виконання комплексних програм боротьби із злочинністю;

  • виконання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з питань діяльності правоохоронних органів;

2

  • надання підприємствами, установами та організаціями комунальних-побутових послуг і ресурсів, виробництво та постачання продукції, електро- і теплоенергії Збройним Силам України та іншим військовим формуванням на договірних засадах;

  • надання у визначеному законодавством порядку частинам, установам та організаціям Збройних Сил України та іншим військовим формуванням службових приміщень і житлової площі як у мирний так і у воєнний час;

  • військовий облік і підготовку громадян України до військової служби, в тому числі допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання;

  • роботу, пов’язану з шефською допомогою Військово-Морським Силам України;

  • інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  • планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення відповідної сфери управління, території району на роботу в умовах особливого періоду;

  • роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

  • доведення до виконавців пропозицій щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям;

  • роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

  • роботу з бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями;

  • планування та підготовку до організації нормованого забезпечення населення району продовольчими та непродовольчими товарами в особливий період;

  • під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням відповідно до мобілізаційних планів;

2) контролює:

  • роботу, пов’язану з шефською допомогою Військово-Морським Силам України;

  • роботу щодо ведення обліку з бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями;

  • здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування відповідної сфери управління, галузей національної економіки на території району в умовах особливого періоду;

3


  • спільно з правоохоронними органами роботу громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону та аналізує їх діяльність;

  • проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах;

3) забезпечує:

  • призов на строкову військову службу громадян України та допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання;

  • виконання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими органами і установами району комплексних програм боротьби із злочинністю;

  • виконання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами і громадянами Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади з питань оборони;

  • вивчення досвіду роботи органів місцевого самоврядування та інших органів виконавчої влади з питань діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку, надає їм методичну допомогу у вдосконаленні форм і методів організаторської роботи по попередженню правопорушень, висвітлює цей досвід на сторінках районних засобів масової інформації;

  • реалізацію права на соціально-економічний та соціально-правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях;

  • подання відповідної звітності щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

  • подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

  • недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;

  • додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

  • виявлення та закриття каналів просочення секретної інформації в процесі діяльності райдержадміністрації;

  • запровадження заходів режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, пов’язаних з державною таємницею, та під час здійснення зовнішніх відносин;

  • організацію та ведення секретного діловодства;

  • здійснення контролю за станом режиму секретності в райдержадміністрації, та на підпорядкованих їй об’єктах;

4


  • організацію роботи щодо обробки персональних даних секретоносіїв райдержадміністрації та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них;

  • своєчасне розроблення та реалізація разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації заходів, що забезпечують охорону державної таємниці;

  • контроль за виконанням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими органами, установами, підприємствами і організаціями незалежно від форм власності, законів України, указів, розпоряджень і доручень Президента України; постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України; розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій з питань діяльності правоохоронних органів;

4) здійснює:

  • контроль за виконанням планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення відповідної сфери управління, території району на роботу в умовах особливого періоду;

  • повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян відповідно до законів України;

  • аналіз криміногенної обстановки в районі, тенденцій її ускладнення, визначення пріоритетних напрямів боротьби зі злочинністю, заходів щодо запобігання злочинним проявам та мобілізація зусиль й підвищення ефективності діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку;

  • збір, узагальнення і аналіз статистичної та іншої інформації щодо діяльності правоохоронних органів;

  • планування і координацію дій з підготовки та ведення територіальної оборони;

  • контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень в сфері оборонної роботи, забезпечення законності і правопорядку на території району;

  • обробку персональних даних окремих категорій громадян;

  • заходи щодо підвищення кваліфікації керівного складу та працівників мобілізаційного підрозділу з питань мобілізаційної підготовки, у тому числі шляхом проведення навчань і тренувань;

  • заходи щодо запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї;

  • проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах;

5) розробляє:

  • проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань діяльності правоохоронних органів;

5

  • проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  • заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;

  • заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах;

6) бере участь:

  • у реалізації державної політики мобілізаційної підготовки та мобілізації на території району;

  • у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів;

  • в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;

  • у здійсненні контролю за створенням і підготовкою спеціальних формувань до передачі під час мобілізації до складу Збройних Сил України, інших військових формувань, а також спеціальних формувань, які призначені для забезпечення стійкої роботи (функціонування) галузей національної економіки, окремих господарських об’єктів на території району в умовах воєнного стану;

  • службового розслідування (перевірки) в апараті райдержадміністрації, її структурних підрозділах з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства;

  • у повідомленні у письмовій формі голову райдержадміністрації та спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами райдержадміністрації та її структурних підрозділів;

  • веденню обліку працівників апарату райдержадміністрації, її структурних підрозділів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

  • взаємодії з підрозділами з питань запобігання та протидії корупції інших органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади;

7) надає:

  • допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації у виконанні ними законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  • іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

  • допомогу у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

6
8) подає пропозиції:  • голові райдержадміністрації щодо розроблення проектів нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  • голові райдержадміністрації щодо усунення конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень;

  • керівництву райдержадміністрації щодо участі в організації управління державою в особливий період;

  • щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям;

  • щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;

  • щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях;

  • щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

9) координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

10) вживає заходів:  • щодо виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);

  • щодо забезпечення виконання проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

  • щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб райдержадміністрації та її структурних підрозділів, вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо їх усунення;

11) готує:

  • вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації і їх доводить іншим структурним підрозділам райдержадміністрації;

  • щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

  • інформацію з пропозиціями голові районної державної адміністрації за результатами роботи правоохоронних органів в районі.

6. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, режимно-секретної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації має право:

   1. готувати обов’язкові для виконання вимоги щодо впровадження рішень з питань планування заходів правоохоронної та оборонної роботи;

   2. доводити іншим структурним підрозділам райдержадміністрації обов’язкові для виконання вимоги щодо впровадження рішень з питань планування заходів правоохоронної та оборонної роботи;

7

   1. вносити:

  • на розгляд керівництва райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів та інших документів з питань компетенції сектору в обсязі своїх повноважень;

  • пропозиції голові райдержадміністрації про припинення робіт, пов’язаних з державною таємницею, в структурних підрозділах, якщо умови для їх виконання не відповідають вимогам режиму секретності;

4) опечатувати приміщення, де ведуться такі роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації;

5) залучати:  • представників громадськості, спеціалістів управлінь, відділів, секторів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду зазначених питань;

  • спеціалістів райдержадміністрації до здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

  • в установленому порядку експертів та консультантів для опрацювання окремих питань з мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також спеціалістів інших структурних підрозділів для розгляду питань, що належать до компетенції сектору з зазначених питань;

6) одержувати:

в установленому порядку від управлінь, відділів, секторів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на сектор завдань з питань правоохоронної та оборонної діяльності;  • від громадян, яким оформляються документи на допуск до державної таємниці, відомості про себе, передбачені переліком питань, на які пропонується надати відповідь для оформлення допуску до державної таємниці;

  • від інших структурних підрозділів райдержадміністрації в установленому порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  • від інших структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, її структурних підрозділів інформацію та матеріали, необхідні для здійснення покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

  • від працівників апарату райдержадміністрації, її структурних підрозділів усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

7) вимагати:

8

- від усіх працівників райдержадміністрації, а також відряджених неухильного виконання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці;  • у встановленому порядку від працівників райдержадміністрації, письмових пояснень щодо фактів розголошення ними секретних відомостей, втрати матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності;

8) брати участь:

- у розгляді проектів штатних розписів райдержадміністрації та підвідомчих їй установ, підприємств у частині, що стосується сектору;

- у проведенні атестації працівників, що виконують роботи, пов’язані з державною таємницею, а також у розгляді пропозицій щодо виплати в установленому нормативними актами порядку компенсації за роботу в умовах режимних обмежень;

- у службових розслідуваннях;

9) здійснювати перевірки:

- стану й організації роботи з питань захисту державної таємниці і забезпечення режиму секретності у структурних підрозділах райдержадміністрації, а також у підвідомчих їй установах та підприємствах, давати відповідні рекомендації;  • додержання режиму секретності на робочих місцях працівників, що мають допуск до державної таємниці, вмісту спецсховищ (приміщень, сейфів, металевих шаф, спецпапок тощо), наявності документів, та інших матеріальних носіїв секретної інформації;

10) порушувати перед головою райдержадміністрації питання про призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму секретності та секретного діловодства, про притягнення осіб до відповідальності;

11) використовувати засоби зв’язку та вести в установленому порядку з питань забезпечення режиму секретності;

12) мати печатку з найменуванням сектору, а також інші печатки та штампи установленої форми;

13) перевіряти і визначати ефективність здійснення іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

14) контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності.

7. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, режимно-секретної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами, секторами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян.


9

8. Працівники сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, режимно-секретної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень та територій, закріплених за райдержадміністрацією та її структурними підрозділами до документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, режимно-секретної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації очолює завідувач, який має вищу освіту, стаж роботи в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування чи на керівних посадах не менш як три роки. Завідувач призначається на посаду головою райдержадміністрації за погодженням з управлінням служби Безпеки України в Тернопільській області.

10. Працівниками сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, режимно-секретної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців при відсутності у них причин та умов, які б перешкоджали оформлення їм допуску до державної таємниці із ступенем секретності «таємно».11. Граничну чисельність, фонд оплати праці та видатки на утримання сектору затверджує голова райдержадміністрації з урахуванням вимог законодавства з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації основних завдань і функцій, сектора, а також обсягів мобілізаційних завдань.

Керівник апарату районної

державної адміністрації С.С.ПІДЛІСНИЙ
Завідувач сектору взаємодії з

правоохоронними органами,

оборонної та мобілізаційної

роботи апарату райдержадміністрації Я.В.ВОВРИН
Б.Ю.Савірко


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка