Положення про порядок здійснення науково-дослідної та інноваційної діяльності у дошкільних, середніх загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладахСкачати 118.94 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір118.94 Kb.
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок здійснення науково-дослідної та інноваційної

діяльності у дошкільних, середніх загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок і основні вимоги щодо здійснення науково-дослідної та інноваційної діяльності у дошкільних, середніх загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (далі – навчальні заклади) України.

1.2. Науково-дослідна діяльність у галузі освіти – це процес, спрямований на вивчення одного або кількох об'єктів (предметів або явищ) освітнього середовища за допомогою наукових методів для встановлення закономірностей їхнього виникнення, розвитку і трансформування в сучасних умовах у продукт, що має інноваційний характер (далі – наукові дослідження).

Наукові дослідження залежно від мети, цілей, завдань і значимості можуть мати дослідницький, дослідно-експериментальний, експериментальний, пошуковий, науково-пошуковий, проектно-пошуковий та інший характер і поділяються на фундаментальні (одержання нових знань), а також прикладні (застосування нових знань для вирішення конкретних завдань) дослідження.

1.3. Результатом наукових досліджень в галузі освіти є інноваційний продукт (методики, форми, методи і прийоми навчання і виховання, зміст освіти, системи управління освітою або їх компоненти тощо), що відповідає Закону України «Про інноваційну діяльність».

1.4. Інноваційна діяльність – це вид діяльності, пов'язаний із впровадженням результатів наукових досліджень у галузі освіти, а також сучасних досягнень психолого-педагогічних наук у педагогічну практику.

1.5 Об'єктами інноваційної діяльності є нові знання, освітні технології і програми, проекти, навчальний та виховний процеси, організаційні та адміністративні рішення, а також рішення іншого характеру, що мають позитивний вплив на поліпшення якості та вдосконалення освіти.

1. 6. Суб’єктами інноваційної освітньої діяльності можуть бути фізичні та юридичні особи, педагогічні та науково-педагогічні колективи, працівники навчальних закладів, у тому числі вищих навчальних закладів, академічних наукових установ та організацій, працівники органів управління освітою, інші установи та організації, що надають освітні послуги.

1.7. Науково-дослідна та інноваційна діяльність здійснюється на добровільних засадах на базі навчальних закладів, інших освітніх установ незалежно від підпорядкування і форм власності і може бути:

колективною – педагогічні колективи навчальних закладів, інших освітніх установ та організації, на базі яких здійснюється експериментальна діяльність;

індивідуальною – суб'єкти навчально-виховного процесу, науково-методичних установ та закладів післядипломної педагогічної освіти (далі – ППО), органів управління освітою, академічних наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів, інші фізичні особи, які залучені до наукових досліджень;

2. Організація та проведення науково-дослідної роботи у навчальних закладах

2.1. Науково-дослідна робота у навчальних закладах здійснюється на основі рішення (наказу, розпорядження) органу управління освітою:

1) на всеукраїнському рівні – Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) на подання:

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (далі – ІІТЗО), підготовленого на основі клопотання департаментів (управлінь) освіти обласних та Київської міської державних адміністрацій (далі – обласні органи управління освітою), яке містить заявку на проведення наукового дослідження, програму дослідження, опис передбачуваних результатів інноваційного характеру, розроблених автором (авторським колективом) і схвалених Вченою радою ІІТЗО;

Президії Національної академії педагогічних наук України (далі – НАПН України), яке містить заявку на проведення наукового дослідження, програму дослідження, опис очікуваних результатів, розроблених автором (авторським колективом) і схвалених Президією НАПН України;

2) на обласному, міському – у м. Києві (далі – обласному рівні) – обласними органами управління освітою на подання відповідного закладу ППО, зробленого на основі клопотання відділів (управлінь) освітою районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад (у містах без районного поділу) (далі – місцеві органи управління освітою), яке містить заявку на проведення наукового дослідження, програму дослідження, опис передбачуваних результатів інноваційного характеру, розроблених автором (авторським колективом) і схвалених вченою радою закладу ППО;

3) на регіональному рівні – місцевими органами управління освітою на подання районного (міського) методичного кабінету (центру) (далі – МК (Ц)), яке містить заявку на проведення наукового дослідження, програму дослідження, опис передбачуваних результатів інноваційного характеру, розроблених автором (авторським колективом) і схвалених науково-методичною радою МК (Ц).

2.2. Заявка на проведення наукового дослідження включає формулювання основної ідеї, об'єкта, предмета, мети, гіпотези, завдань, теоретико-методологічної основи; визначення бази; перелік форм і методів дослідження; відображення наукової новизни, теоретичної і практичної значимості результатів наукового дослідження; визначення етапів програми та строків їх реалізації, очікувані результати дослідження.

Заявка повинна містити також інформацію про автора (авторів) ініціативи, наукового керівника дослідження (місце роботи, посада, кваліфікаційна категорія, науковий ступінь, педагогічне, вчене звання, контактний телефон); опис організаційного, науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового забезпечення науково-дослідної роботи.

2.4. Програма науково-дослідної діяльності містить заходи, спрямовані на реалізацію завдань дослідження, визначених у заявці, етапи їх реалізації, терміни їх виконання.

2.5. Одночасно із затвердженням заявки та програми наукового дослідження навчальним закладам, на базі яких передбачається проведення науково-дослідної роботи, надається статус експериментальних з усіма повноваженнями та пільгами, передбаченими законодавчою та нормативно-правовою базою в галузі освіти України

3. Науковий керівник науково-дослідної роботи:

- планує, організовує та проводить наукові дослідження;

- безпосередньо керує науковою-дослідною діяльністю суб'єктів експериментального навчального закладу;  1. здійснює поточний і підсумковий контроль за проведенням науково-дослідної діяльності;

- звітує у встановленому порядку про хід і результати дослідної діяльності, вносить пропозиції щодо змін до програми, розширення бази, припинення досліджень тощо і подає його у письмовій формі до ІІТЗО та/або Президії НАПН України – на всеукраїнському, до закладу ППО – на обласному та до МК(Ц) – на регіональному рівнях.

Звіт містить опис реального стану виконання завдань програми дослідження та ілюструється розробленими учасниками дослідження програмами, посібниками, методичними розробками, іншими практичними матеріалами, які розкривають сутність виконаної роботи. Одночасно подається програма наступного етапу експерименту, а також, у разі потреби, вносяться корективи до нього.

4. Експертне оцінювання результатів науково-дослідної діяльності

4.1. Розгляд спірних питань щодо проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності покладається на Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України (далі – НМР МОН України), висновки якої не підлягають оскарженню.

4.2. Для проведення експертизи підсумків науково-дослідної роботи науковий керівник досліджень складає і подає за належністю звіт про завершення наукових досліджень.

4.3 Рішення про завершення науково-дослідної роботи затверджується наказом:

на всеукраїнському рівні – МОН України на подання ІІТЗО, підготовленого на основі висновків НМР МОН України щодо звіту наукового керівника про результати досліджень;

на обласному рівні – департаментом (управлінням) освіти на подання закладу ППО, підготовленого на основі висновків вченої ради щодо звіту наукового керівника про результати досліджень;

на регіональному рівні – відділом (управлінням) освіти на подання МК(Ц), підготовленого на основі висновків науково-методичної ради щодо звіту наукового керівника про результати досліджень.

4.4. Цей же наказ містить дозвіл на впровадження результатів науково-дослідної роботи, якщо вони мають інноваційний характер, визначає порядок та умови їх впровадження, знімає із навчального закладу, на базі якого проводилися наукові дослідження, статус експериментального.

4.5. У разі порушення умов проведення науково-дослідної роботи або невиконання програми досліджень МОН України, обласний і місцевий органи управління освітою кожен на своєму рівні приймає на подання відповідно ІІЕЗО, закладу ППО або МК(Ц) рішення про дострокове припинення наукових досліджень.

4.6. Результати проведення наукових досліджень оприлюднюються на всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, виставках, інших масових заходах та в педагогічній пресі.5. Інноваційна діяльність в системі загальної середньої освіти

5.1. Інформація про інновації зберігається у спеціальних банках даних, які формуються відповідно на базі ІІТЗО, закладів ППО та МК(Ц) і забезпечують вільний доступ користувачів до них, а також слугують координації науково-дослідної діяльності в регіонах.

5.3. Система впровадження освітніх інновацій передбачає:

підготовку суб’єктів інноваційної освітньої діяльності до використання інновацій шляхом проведення відповідних заходів у процесі курсової підготовки в системі післядипломної педагогічної освіти та науково-методичної роботи з педагогічними працівниками у міжкурсовий період.

зберігання інформації про інновації;

поширення інформації про освітні інновації;

5.4. Умовами здійснення науково-дослідної та інноваційної діяльності є:

дотримання майнових і немайнових прав та обов’язків юридичних і фізичних осіб, які здійснюють інноваційну діяльність;

дотримання юридичними та фізичними особами, які здійснюють науково-дослідну діяльність, законодавства України, вимог Базового компоненту дошкільної освіти та державних стандартів дошкільної, початкової, базової та загальної середньої освіти;

наявність відповідного ресурсного та навчально-методичного забезпечення та ефективне його використання;

збереження життя і здоров'я суб’єктів науково-дослідної діяльності;

координація діяльності учасників навчально-виховного процесу, органів управління освітою, працівників ППО та науково-методичних установ щодо здійснення наукових досліджень в системі загальної середньої освіти.

VІ. Фінансування науково-дослідної та інноваційної діяльності

6.1. Фінансування наукових досліджень та інноваційної діяльності здійснюється відповідними органами управління освітою, іншими юридичними та фізичними особами.

6.2. Фінансування науково-дослідної та інноваційної діяльності може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

Директор департаменту

загальної середньої 


та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко


Додаток до проекту Положенняпро порядок здійснення науково-дослідної та інноваційної діяльності у дошкільних, середніх загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладахБаза даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка