Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній грошовій одиниці України в особливий період Глава Загальні положенняСкачати 105.05 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір105.05 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного

банку України

23.12.2003 577

Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній грошовій одиниці України в особливий період
Глава 1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено згідно з вимогами Конституції України, Законів України “Про оборону України”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про правовий режим воєнного стану”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України”, “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”, а також відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

1.2. Мета цього Положення є визначення основних вимог до організації безготівкових розрахунків у банках – юридичних особах та їх структурних підрозділах в умовах особливого періоду.

1.3. Положення встановлює загальні правила, форми і стандарти розрахунків у грошовій одиниці України (далі – національна валюта), що здійснюються за участю банків в особливий період.

1.4. Регулювання питань з організації безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті в особливий період здійснює Національний банк України (далі – Національний банк) відповідно до вимог законодавства України.

1.5. Банки, що уповноважені до роботи в особливий період, визначає Національний банк згідно з Переліком банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 261 (далі – Перелік банків).

У разі порушення роботи системи електронних платежів розрахунки забезпечує один банк з розгалуженою мережею філій, що за рішенням Національного банку залучатиметься до роботи в особливий період.

1.6. Відповідальність за проведення банками безготівкових розрахунків в особливий період несуть їх керівники.

1.7. У разі функціонування в особливий період системи електронних платежів Національного банку (далі – СЕП) усі розрахунки мають здійснюватися в порядку, встановленому нормативно-правовим актом Національного банку, який регулює безготівкові розрахунки в Україні, крім норм, зазначених у пункті 1.8 цього Положення.

1.8. У разі прийняття відповідного закону, згідно з яким під час дії особливого періоду вводитиметься мораторій на виконання судових рішень, а також обмежуватимуться повноваження відповідних органів щодо прийняття рішень (розпоряджень) про зупинення видаткових операцій, накладення арешту на рахунки, то:

банки не зупиняють видаткові операції за рахунками клієнтів на підставі рішень (розпоряджень) уповноважених відповідно до законів України державних органів, не здійснюють примусове списання, стягнення коштів на підставі платіжних вимог стягувачів, а також не вживають заходів щодо накладення арешту на кошти на рахунках клієнтів;

клієнти у своїх платіжних дорученнях на сплату платежів до бюджету не кодують реквізит “Призначення платежу” згідно з Порядком передачі банками інформації про закриття рахунків клієнтів – платників податків і зборів (обов`язкових платежів) до органів державної податкової служби електронними засобами та заповнення розрахункових документів у разі сплати платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 01.07.2002 № 301 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.09.2002 за № 735/7023 (далі – Порядок), а заповнюють його словами;

банк отримувача не надсилає запит до банку платника для встановлення належного отримувача, якщо номер рахунку або код (номер) отримувача, що зазначений платником у платіжному дорученні, не збігається з відповідними реквізитами цього отримувача, і потрібно з`ясувати належного отримувача. Якщо назва отримувача в реквізиті платіжного доручення “Отримувач” відповідає назві, яка заявлена отримувачем у картці із зразками підписів і відбитком печатки, або назва скорочена і відповідає тій, що зареєстрована в установчих документах, то банк отримувача перераховує кошти з рахунку “Кредитові суми до з`ясування” на рахунок отримувача.

1.9. У разі настання обставин непереборної сили (встановлення особливого періоду) банки здійснюють операції з векселями з урахуванням вимог статті 54 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі.

Залежно від конкретних обставин Національний банк може прийняти рішення про заборону застосування окремих видів розрахунків (акредитивами, розрахунковими чеками, платіжними вимогами-дорученнями, векселями).


Глава 2. Основні вимоги до оформлення розрахункових документів і здійснення розрахунків з використанням паперових розрахункових документів у разі порушення роботи СЕП або систем автоматизації банків
2.1. У цій главі наводиться порядок здійснення розрахунків суб`єктів господарювання з використанням паперових розрахункових документів у разі неможливості здійснювати обмін електронними розрахунковими документами. Обмін паперових розрахункових документів проводиться під час тимчасового порушення функціонування системи автоматизації банку або внутрішньобанківської платіжної системи (далі – ВПС) – за рішенням керівництва банку, погодженим з Національним банком, а також у разі неможливості забезпечити роботу СЕП під час особливого періоду – за рішенням керівництва Національного банку – у разі функціонування залученого банку другого рівня1.

2.2 У разі розрахунків платіжними дорученнями платник виписує платіжне доручення не менше ніж у трьох примірниках з використанням технічних засобів або заповнює власноручно кульковою ручкою. Перший примірник платіжного доручення засвідчується підписами відповідальних осіб і відбитком печатки клієнта (крім фізичних осіб, які її не мають). Не дозволяється використовувати факсиміле замість підписів, а також робити на документах будь-які виправлення.

2.3. Платіжне доручення обов`язково має містити такі реквізити:

номер; дату складання;

назву платника (повну або скорочену, яка заявлена платником у картці із зразками підписів і відбитком печатки), ідентифікаційний код/номер, рахунок платника, банк платника, підписи платника, М.П.;

назву отримувача, рахунок отримувача, ідентифікаційний код/номер; банк отримувача, код банку отримувача;

суму словами та цифрами;

призначення платежу.

2.4. Платіжні доручення від платника установа банку, що його обслуговує, приймає протягом часу, визначеного в договорі про розрахунково-касове обслуговування.

2.5. Списання коштів з рахунку платника установа банку здійснює на підставі першого примірника платіжного доручення, який залишається на зберіганні в документах дня цієї установи.

2.6. В установі банку платника відповідальний виконавець:

перевіряє згідно з вимогами нормативно-правового акта, що регулює безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, правильність заповнення таких реквізитів платіжного доручення: “Платник”, “Рахунок платника”, “Банк платника”;

формує пачки з платіжних доручень платників загальною кількістю не більше 100 примірників окремо на кожну установу банку (два примірники платіжного доручення за кожною операцією);

за кожною сформованою пачкою набиває на технічному пристрої (виписує власноручно) у двох примірниках стрічку підрахунку сум платежів, яку засвідчує своїм підписом і проставляє дату здійснення операції;

оформляє розрахункові документи для перерахування коштів з рахунків платників та набиває (виписує власноручно) стрічку підрахунку загальної суми платежів (загальну суму за кожною пачкою), яку засвідчує своїм підписом і проставляє дату здійснення операції;

оформляє у двох примірниках реєстр платіжних доручень згідно з додатком до цього Положення, який засвідчує своїм підписом, підписом головного бухгалтера (його заступника) і відбитком печатки;

надсилає в установу банку, що обслуговує отримувача, сформовані пачки платіжних доручень, один примірник стрічки за кожною сформованою пачкою та два примірники реєстру платіжних доручень. За погодженням із залученим банком другого рівня копія інформації додатково може надаватися на змінному носії інформації. Зміст і формати надання інформації визначаються залученим банком другого рівня.

Перший примірник платіжного доручення, на підставі якого списані кошти, та один примірник стрічки за кожною сформованою пачкою залишаються в установі банку платника.

2.7. Ініціювання переказу вважається завершеним з часу відправлення спецзв`язком до установи банку отримувача пачки платіжних доручень.

Відправлення пачок до установи банку отримувача здійснюється згідно з регламентом, установленим банком (для ВПС – банком –власником ВПС, а в разі функціонування тільки одного банку під час особливого періоду – залученим банком другого рівня).

2.8. Переказ коштів з рахунків платників однієї установи банку на рахунки отримувачів в іншій установі цього банку здійснюється з використанням рахунків розділу 39 “Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку” згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.11.1997 № 388 (із змінами). Якщо переказ коштів здійснюється через різні банки (їх установи), то розрахунки здійснюються через кореспондентські рахунки (балансові рахунки 1500, 1600).

2.9. В установі банку отримувача відповідальний виконавець:

зараховує на балансовий рахунок розділу 39 кошти, одержані від установи банку платника;

звіряє суми платіжних доручень із сумами, що зазначені в стрічках підрахунку сум;

перевіряє правильність заповнення в платіжних дорученнях реквізитів отримувачів згідно з вимогами нормативно-правового акта, що регулює безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті і перераховує кошти з балансового рахунку розділу 39 на їх рахунки;

у разі відсутності в установі банку рахунку отримувача, на адресу якого надійшли кошти, списує з балансового рахунку розділу 39 кошти, одержані від установи банку платника;

викреслює з реєстру платіжних доручень ті з них, кошти за якими не зараховані на рахунки отримувачів та засвідчує реєстр своїм підписом, підписом головного бухгалтера (його заступника) та відбитком печатки банку;

на зворотному боці платіжного доручення, кошти за яким не зараховані на рахунок отримувача, робить напис про причину його повернення без виконання;

повертає установі банку платника один примірник засвідченого реєстру платіжних доручень і примірник платіжного доручення з написом про причину повернення.

2.10. Незарахована сума повертається в установу банку платника на той рахунок, з якого ним здійснювалося перерахування коштів до установи банку отримувача.

2.11. Установа банку платника, отримавши від установи банку отримувача реєстр платіжних доручень і примірник платіжного доручення, що повертається без виконання, списує з балансового рахунку розділу 39 суму, яку повернено установою банку отримувача, та зараховує її на рахунок платника.

2.12. Передавання пакета розрахункових документів між установами банку здійснюється спеціальним зв`язком, а відображення операцій за бухгалтерським обліком – відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань ведення бухгалтерського обліку в банках України в особливий період та здійснення міжбанківського переказу грошей в Україні в національній валюті в особливий період.


Глава 3. Особливості відкриття банками рахунків клієнтів
3.1. Суб’єктам господарювання, які мають мобілізаційні завдання, для забезпечення їх діяльності в особливий період банки, які залучаються до роботи в особливий період, відкривають у мирний час дублюючі поточні рахунки у порядку, установленому Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України

(далі у цій главі – Інструкція).

3.2. В особливий період суб`єкти господарювання, які не мають рахунків у банках, які залучаються до роботи в особливий період, відкривають в одному з цих банків один (єдиний) рахунок з нульовим залишком.

3.3. Для відкриття єдиного рахунку суб`єкт господарювання подає такі документи:

заяву про відкриття рахунку згідно з додатком 1 до Інструкції;

копію свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта господарювання, засвідчену в установленому порядку. У разі неможливості подання такої копії клієнт має пред`явити оригінал свідоцтва про державну реєстрацію, а уповноважений працівник банку робить копію з цього документа, напис на ній “З оригіналом згідно” та засвідчує своїм підписом. Якщо зробити копію документа неможливо, то клієнт до заяви про відкриття рахунку вносить свої ідентифікаційні дані, зазначені в оригіналі свідоцтва про його державну реєстрацію, а уповноважений працівник банку звіряє ці дані з даними оригіналу документа, робить напис “З даними оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію згідно”, зазначає номер, дату видачі та назву органу, який видав це свідоцтво, і засвідчує це своїм підписом;

картку із зразками підписів і відбитком печатки (згідно з додатком 2 до Інструкції), яку відповідальний працівник банку засвідчує своїм підписом після перевірки повноважень осіб, зразки підписів яких наведені в картці. Нотаріального засвідчення така картка не потребує.

3.4. Особа, яка відкриває рахунок суб`єкту господарювання, має пред`явити паспорт або документ, що його замінює, та довідку органу державної податкової служби про присвоєння цій особі ідентифікаційного номера платника податків, подати перелік ідентифікаційних даних осіб, які мають право розпоряджатися цим рахунком, засвідчений підписом керівника і відбитком печатки цього підприємства, та підтвердити свої повноваження на відкриття рахунку суб`єкту господарювання і повноваження осіб, які мають право розпоряджатися цим рахунком.3.5. За окремим рішенням Кабінету Міністрів України визначеному колу суб`єктів господарювання для здійснення їх господарської діяльності видається кредит (так званий “Урядовий кредит”).

Директор Департаменту

платіжних систем В.М.Кравець

Виконавець:

Головний економіст

Департаменту платіжних систем Т.І.Чистякова


Погоджено


Заступник Голови

Національного банку України


____________________ П.М.Сенищ
“________”_____________20031 Визначення терміну “залучений банк другого рівня” викладено в Положенні про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті в особливий період


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка