Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладахСкачати 396.49 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір396.49 Kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти і науки України
від 31 серпня 2001 р. № 616

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2001 р. за № 1093/6284 Положення
про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

1. Галузь застосування


Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1112, та поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади, заклади післядипломної освіти (далі — навчальні заклади) незалежно від форм власності й підпорядкування.

(абзац перший розділу 1 із змінами, внесеними згідно з


 наказом Міністерства освіти і науки України від 05.10.2004 р. № 773)

Положення встановлює єдиний порядок розслідування та обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами під час навчально-виховного процесу1 в навчальних закладах на території України.


____________
1 Навчально-виховний процес — система організації навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності, визначеної навчальними, науковими, виховними планами (уроки, лекції, лабораторні заняття, час відпочинку між заняттями, навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання і професійної орієнтації, виробнича практика, робота у трудових об’єднаннях, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, походи, екскурсії, спортивні змагання, перевезення чи переходи до місця проведення заходів тощо).

Положення узгоджене з ЦК профспілки працівників освіти і науки, Департаментом з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерством охорони здоров’я України, Державним комітетом статистики України.

Нещасні випадки, що сталися з особами, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або залучені до праці у навчальних закладах, підлягають розслідуванню і обліку відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1112.

(абзац четвертий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з


 наказом Міністерства освіти і науки України від 05.10.2004 р. № 773)

2. Загальні положення


2.1. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами і призвели до погіршення стану здоров’я (втрати працездатності) не менше ніж на один день згідно з медичним висновком, а саме:

раптові погіршення здоров’я, травми, у тому числі травми через нанесення тілесних пошкоджень, нанесених іншою особою, отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), контакту з тваринами тощо (далі — нещасні випадки).

2.2. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися:

під час проведення навчальних занять, у тому числі лекцій, уроків, занять з допризовної підготовки, лабораторних занять, спортивних, гурткових, позааудиторних, позакласних, позашкільних заходів, інших занять та в перервах між ними відповідно до навчальних, виробничих і наукових планів;

під час проведення позакласних, позашкільних, позааудиторних та інших заходів у вихідні, святкові та канікулярні дні, якщо ці заходи здійснюються під безпосереднім керівництвом працівника даного навчального закладу (викладача, вчителя, вихователя, класного керівника, майстра виробничого навчання тощо) або особи, яка призначена наказом керівника навчального закладу за його згодою;

під час занять з трудового і професійного навчання, проведення професійних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виробничої та навчальної практики, які проводяться відповідно до навчальних планів у навчальних закладах або на дільницях (територіях), що їм належать;

під час перебування (відпочинку) у студентських загонах, таборах праці і відпочинку (оздоровчих), шкільних лісництвах, на навчально-дослідних ділянках тощо;

під час проведення спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходів, екскурсій, походів, експедицій, організованих навчальних закладом у встановленому порядку;

під час перевезень вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів до місця проведення заходів і назад, а також у разі організованого прямування їх на запланований захід на транспорті або пішки.

2.3. Погіршення стану здоров’я (втрата працездатності) унаслідок нещасного випадку встановлює та засвідчує лікувально-профілактичний заклад.

2.4. За результатами розслідування нещасного випадку під час навчально-виховного процесу складається акт за формою Н-Н (додаток 1).

2.5. Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, складання акта за формою Н-Н, розроблення і виконання заходів щодо усунення причин нещасного випадку несе керівник навчального закладу.

2.6. У випадках відмови адміністрації навчального закладу від складання акта за формою Н-Н, а також у разі незгоди потерпілого (його батьків або особи, яка представляє інтереси потерпілого) зі змістом акта за формою Н-Н конфлікт розглядає орган управління освітою вищого рівня у термін не більше десяти днів з моменту подання письмової заяви.

2.7. Лікувально-профілактичний заклад, куди доставлено вихованця (учня, студента, курсанта, слухача, аспіранта), постраждалого внаслідок нещасного випадку, що стався під час навчально-виховного процесу, зобов’язаний на запит керівника навчального закладу видати медичний висновок про характер ушкоджень.

2.8. Після закінчення строку лікування потерпілого (потерпілих) керівник навчального закладу направляє до органу управління освітою, іншого органу виконавчої влади, засновника (власника), якому належить навчальний заклад, повідомлення про наслідки нещасного випадку (додаток 2).

2.9. Нещасні випадки, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами в побуті та у випадках, не зазначених у п. 2.2, розслідуються і беруться на облік згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270.

2.10. Особи, що допустили порушення або невиконання вимог цього Положення, притягаються до відповідальності згідно із законодавством.

3. Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та облік


3.1. Про кожний нещасний випадок, який стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосередньо керівника навчального закладу, який зобов’язаний:

терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності — його доставку до лікувально-профілактичного закладу,

до прибуття комісії з розслідування зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю тих, хто оточує, і не призведе до більш тяжких наслідків).

Про нещасний випадок, що трапився під час далеких походів, екскурсій або інших заходів поза територією району (міста), керівник заходу, що проводиться, негайно повідомляє також орган управління освітою за місцем події.

3.2. Керівник навчального закладу зобов’язаний негайно вжити заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок, повідомити батькам потерпілого (особі, яка представляє його інтереси) і зробити запит висновку з лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого.

3.3. Керівник навчального закладу, одержавши повідомлення про нещасний випадок, наказом призначає комісію з розслідування у такому складі:

голова — заступник керівника навчального закладу;

члени:


представник служби охорони праці навчального закладу або особа, на яку наказом керівника покладено ці обов’язки;

представники відповідного профспілкового органу або уповноважені трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки.

3.4. Комісія з розслідування нещасного випадку зобов’язана:

протягом трьох діб провести розслідування нещасного випадку, з’ясувати обставини і причини, розробити заходи щодо усунення причин нещасного випадку, визначити відповідальних за це осіб;

виявити і опитати свідків та осіб, які допустили порушення нормативних актів, отримати пояснення у потерпілого;

скласти акт про нещасний випадок за формою Н-Н (додаток 1) у п’яти примірниках і направити на затвердження керівнику навчального закладу.

До акта додаються пояснення свідків, потерпілого та інші документи, що характеризують стан місця, де стався нещасний випадок, наявність шкідливих і небезпечних факторів, медичний висновок про стан здоров’я потерпілого в результаті нещасного випадку тощо.

3.5. Керівник навчального закладу протягом 3-х діб після закінчення розслідування затверджує акти форми Н-Н, з яких по одному примірнику направляє:

потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

до підрозділу, де стався нещасний випадок;

начальнику служби охорони праці або особі, на яку покладено ці обов’язки (відповідальному);

до архіву навчального закладу;

до органу управління освітою за місцем навчання потерпілого (копія — міністерству, засновнику /власнику/, до сфери управління якого належить навчальний заклад).

3.6. Акт форми Н-Н підлягає зберіганню в архіві органу управління освітою, навчального закладу протягом 55 років. Інші примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх запланованих у ньому заходів, але не менше ніж п’ять років.

3.7. Нещасний випадок, про який потерпілий за відсутності свідків не повідомив керівника навчального закладу або наслідки від якого виявилися не зразу, розслідується протягом місяця з дня одержання письмової заяви потерпілого (його батьків або особи, яка представляє його інтереси). У цьому разі питання про складання акта за формою Н-Н вирішується комісією з розслідування після всебічної перевірки заяви про нещасний випадок, що стався, з урахуванням усіх обставин, медичного висновку про характер травми, можливої причини її походження, свідчень учасників та інших доказів. Одержання медичного висновку покладається на керівника навчального закладу.

3.8. Нещасний випадок, що стався на підприємстві, в установі, організації з учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами навчальних закладів під час проходження ними виробничої практики або виконання робіт на підприємстві, в установі, організації під керівництвом його посадових осіб, розслідується спільно з представником навчального закладу згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1112.

(пункт 3.8 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 05.10.2004 р. № 773)

3.9. Нещасний випадок, що стався на підприємстві, в установі, організації з учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами навчальних закладів, які проходять практику або виконують роботу під керівництвом вчителя, викладача, майстра виробничого навчання на дільниці, виділеній підприємством для цієї мети, розслідується органом управління освітою, якому підпорядкований цей навчальний заклад, або засновником (власником) навчального закладу спільно з представником підприємства, установи, організації, оформляється актом за формою Н-Н і береться на облік органом управління освітою, навчальним закладом. Один примірник затвердженого акта форми Н-Н направляється за місцем навчання потерпілого, другий — за підпорядкованістю до органу управління освітою або засновнику (власнику) навчального закладу.

3.10. Нещасний випадок, який стався під час проведення далеких походів, екскурсій, експедицій, розслідується комісією органу управління освітою, на території якого стався нещасний випадок. У разі неможливості прибути на місце пригоди представника навчального закладу, з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем якого стався нещасний випадок, до складу комісії включається представник однієї з установ, підвідомчих органу управління освітою, що проводить розслідування. Матеріали розслідування, у тому числі акти за формою Н-Н, направляються до органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу або засновнику (власнику) навчального закладу.

3.11. Усі нещасні випадки, оформлені актами за формою Н-Н, реєструються органом управління освітою, навчальним закладом у журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами (додаток 3).

3.12. За результатами розслідування не складаються акти за формою Н-Н і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами:

унаслідок уживання алкоголю, наркотичних або інших психотропних речовин, а також унаслідок їх дії (асфікція, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це не викликано застосуванням цих речовин у навчально-виховному процесі або порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, був відсторонений від роботи, навчання;

під час скоєння крадіжок або інших злочинів, якщо ці дії зафіксовані і на них є офіційний висновок суду або прокуратури;

у разі природної смерті або самогубства.


4. Спеціальне розслідування нещасних випадків


4.1. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки:

- групові (одночасно з двома і більше потерпілими);

- із смертельним наслідком.

4.2. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком керівник навчального закладу зобов’язаний негайно повідомити:

батьків потерпілого або особу, яка представляє його інтереси;

лікувально-профілактичний заклад за місцем, де стався нещасний випадок (у разі виявлення отруєнь — місцеву санітарно-епідеміологічну службу);

орган управління освітою та інший центральний орган виконавчої влади, засновника (власника), якому підпорядкований навчальний заклад;

прокуратуру, орган внутрішніх справ за місцем, де стався нещасний випадок.

4.3. Про кожний груповий нещасний випадок, а також нещасний випадок із смертельним наслідком орган управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу протягом доби повідомляє Міністерство освіти і науки України та надсилає матеріали спеціального розслідування в 3-денний термін після закінчення розслідування.

Повідомлення передається телеграфом, телефоном або іншим засобом зв’язку (додаток 4).

Такі самі повідомлення надсилаються, якщо смерть потерпілого настала під час тимчасового звільнення від занять у навчальному закладі в установленому порядку. У таких випадках спеціальне розслідування здійснюється з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

4.4. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, що стався під час далеких походів, екскурсій або інших заходів поза територією району (міста), керівник заходу, що проводиться, негайно повідомляє орган управління освітою, прокуратуру за місцем події, керівника закладу освіти, де навчається потерпілий.

4.5. Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло від 1 до 4 осіб або травмовано до 10 осіб, проводиться комісією із спеціального розслідування, яка призначається наказом керівника органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу, за участю представника Міністерства освіти і науки України.

4.6. Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, проводиться комісією із спеціального розслідування, призначеною наказом Міністерства освіти і науки України.

Нещасні випадки з особливо тяжкими наслідками (у разі загибелі 5 і більше осіб або травмування 10 і більше осіб) розглядаються на засіданні колегії Міністерства освіти і науки України.

4.7. До складу комісії із спеціального розслідування групового нещасного випадку і випадку із смертельним наслідком входять:

голова — керівник (заступник) органу управління освітою (у разі загибелі 5 і більше осіб або травмування 10 і більше осіб) або керівник (заступник) навчального закладу (у разі загибелі від 1 до 4 осіб або травмування до 10 осіб);

члени — керівник (заступник) навчального закладу, начальник (працівник) служби охорони праці, представник педагогічного колективу, представник Міністерства освіти і науки України, представник профспілки, членами якої є потерпілі.

Залежно від конкретних умов (кількості загиблих, характеру і можливих наслідків аварії тощо) до складу комісії можуть бути включені представники органів державного нагляду за охороною праці, пожежного нагляду, органів охорони здоров’я, спеціалісти відповідного штабу цивільної оборони та реагування на надзвичайні ситуації та інших органів.

Члени комісії із спеціального розслідування мають право одержувати письмові та усні пояснення від працівників навчального закладу та свідків події або проводити їх опитування.

Члени комісії із спеціального розслідування повинні зустрітися з потерпілими або членами їх сімей, розглянути і вирішити на місці соціальні питання або внести пропозиції про їх вирішення відповідним органам, а також дати роз’яснення потерпілим (сім’ям) щодо їх прав відповідно до законодавства.

4.8. Комісія із спеціального розслідування протягом 10 днів розслідує нещасний випадок і складає акт спеціального розслідування (додаток 5), оформляє інші необхідні документи і матеріали. За потреби встановлений термін розслідування може бути продовжений органом, який утворив комісію із спеціального розслідування.

Копії актів спеціального розслідування і форми Н-Н (на кожного потерпілого окремо) та наказ керівника навчального закладу за результатами розслідування нещасного випадку направляються до органу управління освітою за підпорядкованістю, який зобов’язаний один примірник направити до Міністерства освіти і науки України, іншого органу центральної виконавчої влади, засновника (власника), якому підпорядкований навчальний заклад.

4.9. До матеріалів спеціального розслідування відносяться:

копія наказу про створення комісії із спеціального розслідування;

акт спеціального розслідування;

копія акта за формою Н-Н на кожного потерпілого окремо;

плани, схеми і фотознімки місця події;

протоколи опитувань, пояснення свідків нещасного випадку та інших причетних осіб, а також посадових осіб, відповідальних за дотримання вимог норм і правил з охорони праці;

витяг з журналу про проходження потерпілим навчання та інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

медичний висновок про характер і тяжкість ушкоджень, що заподіяні потерпілому, або причини його смерті;

висновок експертної комісії (якщо така була створена) про причини нещасного випадку, результати лабораторних та інших досліджень, експериментів, аналізів тощо.

4.10. На вимогу комісії із спеціального розслідування адміністрація зобов’язана:

запросити для участі в розслідуванні нещасного випадку спеціалістів-експертів, з яких може створюватись експертна комісія;

зробити фотознімки пошкодженого об’єкта, місця нещасного випадку та подати інші необхідні документи;

провести технічні розрахунки, лабораторні дослідження, випробування та інші роботи;

надати транспортні засоби та засоби зв’язку, необхідні для роботи комісії з розслідування;

забезпечити друкування, розмноження у необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування.

Експертна комісія створюється за розпорядженням голови комісії із спеціального розслідування. Питання, які вимагають експертного висновку, і матеріали з висновками експертної комісії оформляються письмово.

4.11. Навчальний заклад, де стався нещасний випадок, компенсує витрати, пов’язані з діяльністю комісії та залученням до її роботи спеціалістів. Відшкодування витрат на відрядження працівників, які є членами комісії або залучені до її роботи, навчальний заклад здійснює відповідно до законодавства.

4.12. Голова комісії, яка проводила спеціальне розслідування нещасного випадку, у п’ятиденний термін після його закінчення направляє матеріали до прокуратури за місцем, де стався груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком.

4.13. Керівник навчального закладу, органу управління освітою, якому підпорядкований навчальний заклад, зобов’язаний у п’ятиденний термін розглянути матеріали спеціального розслідування нещасного випадку і видати наказ про вжиття запропонованих комісією із спеціального розслідування заходів щодо запобігання подібним випадкам, а також притягти до відповідальності осіб, які допустили порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці, вимог безпеки проведення навчально-виховного процесу.

Про виконання зазначених заходів керівник навчального закладу письмово повідомляє орган управління освітою за підпорядкованістю.

4.14. Міністерство освіти і науки України після одержання матеріалів спеціального розслідування повинно розглянути обставини і причини смертельного або групового нещасного випадку і за результатами розгляду розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам.

4.15. Відомості про всі нещасні випадки за підсумками року, оформлені актами за формою Н-Н, узагальнюються у звіті (додаток 6) і з пояснювальною запискою (стислим аналізом причин і видів подій, що призвели до нещасних випадків) надсилаються навчальним закладом до місцевого органу управління освітою (первинний звіт), іншому органу центральної виконавчої влади, засновнику (власнику), якому належить навчальний заклад; органи управління освітою на місцях складають зведений звіт, який надсилають органам управління освітою за підпорядкованістю.

4.16. Керівник навчального закладу несе відповідальність за достовірність зазначених у звіті відомостей відповідно до законодавства.

4.17. Якщо у звітному періоді настала смерть потерпілого від нещасного випадку, що стався минулого року, то у звіті за минулий період цей випадок мав бути зарахований до загальної кількості потерпілих, а у звітному періоді — тільки до потерпілих із смертельним наслідком.

4.18. Навчальний заклад, Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, органи управління освітою, засновник (власник), якому підпорядкований навчальний заклад, проводять аналіз причин нещасних випадків, що трапились, розробляють заходи щодо їх запобігання, заслуховують на засіданнях колегій, нарадах стан травматизму серед учасників навчально-виховного процесу.

4.19. Контроль за правильним і своєчасним розслідуванням і обліком нещасних випадків, що трапились з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами під час навчально-виховного процесу, а також за виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, органи управління освітою на місцях, засновники (власники), яким підпорядковані навчальні заклади.

Міністерство освіти і науки України здійснює оперативний облік загальної кількості потерпілих, у тому числі під час групових нещасних випадків та нещасних випадків із смертельним наслідком.

 

Начальник департаменту
економіки та соціального розвитку
Міністерства освіти і науки України 

 
 
П. М. Куліков Додаток 1
до п. 2.4 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах 

Форма Н-Н


ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________
_______________________
(посада, ініціали, прізвище керівника 
  навчального закладу освіти)
_______________________
                          (підпис)
«____» ______________ 200__ р. 

АКТ № ______
про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу (складається у п
яти примірниках)


1. Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого _______________________
____________________________________________________________

2. Стать: чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити)

3. Рік народження ___________________________________________

4. Навчальний заклад, клас, група, де навчається, виховується потерпілий


___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Підпорядкованість (належність) навчального закладу _____________


____________________________________________________________
(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, орган управління освітою,
                          засновник /власник/, якому підпорядкований навчальний заклад) 

6. Поштовий індекс та адреса навчального закладу ________________


____________________________________________________________

7. Місце, де стався нещасний випадок

8. Прізвище, ім’я та по батькові вихователя, вчителя, викладача, керівника навчального закладу, у класі (групі) якого стався нещасний випадок
___________________________________________________________

9. Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

інструктаж вступний ________________________________________

інструктаж первинний _______________________________________

10. Дата і час нещасного випадку ______________________________
                                                                     (година, число, місяць, рік)
11. Обставини, за яких стався нещасний випадок ________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

12. Подія, що призвела до нещасного випадку ___________________


__________________________________________________________

13. Причини нещасного випадку _______________________________


__________________________________________________________

14. Наслідки нещасного випадку _______________________________


                                                                              (смертельний чи не смертельний)
15. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння
 ___________________________________________________________

16. Заходи щодо усунення наслідків нещасного випадку:№ з/п 

Зміст заходу 

Термін виконання 

Виконавець (посада, прізвище, ініціали) 

Відмітка про виконання 

  

  

  

  

  

17. Особи, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці
___________________________________________________________
                                        (прізвище, ім’я, по батькові, професія,
___________________________________________________________
           посада, навчальний заклад; статті, параграфи, пункти порушених ними
___________________________________________________________
                                       законодавчих та інших нормативних актів)

18. Свідки нещасного випадку _______________________________________


                                                    (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження)
___________________________________________________________
19. Висновки лікувально-профілактичного закладу

Діагноз за довідкою лікувально-профілактичного закладу 

Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладі  

Число днів невідвідування навчального закладу  

  

  

  

Акт складено ________________________________________________
                                                                       (число, місяць, рік)

Голова комісії  

_____________
(посада)

______________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії  

_____________
(посада)  

______________________
(підпис, ініціали, прізвище)  Додаток 2
до п. 2.8 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
________________________________
   (найменування органу управління освітою, 
________________________________
           куди направляється повідомлення, 
                              його адреса) Повідомлення
про наслідки нещасного випадку, що стався з потерпілим


______________________________________________________,
                                           (прізвище, ім’я та по батькові)
який(а) навчається, виховується ___________________________
                                                                                    (навчальний заклад)
______________________________________________________,
                                                                   (клас, група)
за актом форми Н-Н № _____ від «____» _______________ 20__ р.

Наслідки нещасного випадку (відповідно до п. 19 акта за формою Н-Н):потерпілий одужав, установлена інвалідність I, II, III групи, помер (потрібне підкреслити)

Діагноз за довідкою лікувально-профілактичної установи 

Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладі 

Число днів невідвідування навчального закладу  

  

  

  Керівник навчального закладу 

_________________________
  (підпис)              (ініціали, прізвище) 

  

«___» ____________ 20__ р. Додаток 3
до п. 3.11 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах Журнал
реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами


______________________________________________________
(назва закладу освіти) 

№ з/п 

Дата події 

Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого, рік народження 

Клас (група) 

Місце події (аудиторія, клас, підприємство, місце проведення заходу та ін.) 

Короткі обставини і причини нещасного випадку 

Дата складання, номер акта за формою Н-Н 

Діагноз та наслідки нещасного випадку 

Примітка  

Додаток 4
до п. 4.3 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
____________________________
         (найменування органу управління 
_____________________________
               освітою, куди надсилається 
               повідомлення, його адреса) Повідомлення про нещасний випадок


Дата і час, коли стався нещасний випадок ______________________
___________________________________________________________

Найменування навчального закладу, його засновник (власник) _______


___________________________________________________________
___________________________________________________________

Місце, де стався нещасний випадок (аудиторія, лабораторія, клас, майстерня, підприємство, позашкільний навчальний заклад, місце проведення заходу тощо), і його коротка характеристика


____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Дані про потерпілого (потерпілих): прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, клас (група)


____________________________________________________________
____________________________________________________________

У разі групових нещасних випадків — характер травм у потерпілих


____________________________________________________________

Обставини і можливі причини нещасного випадку


___________________________________________________________
___________________________________________________________
Дата, час передачі інформації та прізвище особи, яка передала її
____________________________________________________________

Примітка. Міністерство освіти і науки України отримує повідомлення про нещасний випадок за підпорядкованістю протягом доби (факсом, телеграфом, телефоном тощо).

 


Додаток 5
до п. 4.8 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах АКТ
спеціального розслідування групового нещасного випадку або нещасного випадку із смертельним наслідком,
що стався
«__» _______ __ р.
о ______ годині ______ хвилин


____________________________________________________
___________________________________________________
    (повне найменування навчального закладу, його засновник /власник/,
 найменування органу, до сфери управління якого належить навчальний заклад)

__________________
   (дата складання акта) 

________________________
(місце складання акта: село, район,
місто, область) 

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від _________
№ ___ ________________________________________________
                                  (найменування органу, яким призначена комісія)

у складі:

голова комісії

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)  

_______________________
(посада, місце роботи)   

члени комісії:

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)  

_______________________
(посада, місце роботи)   

провела за період з «____» __________ до «___» _________ ____ р.

спеціальне розслідування нещасного випадку, який стався


_____________________________________________________
                             (указується місце події та кількість потерпілих,
_____________________________________________________
                                 у тому числі зі смертельним наслідком)

1. Відомості про потерпілого (потерпілих)


Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, клас, група, навчальний заклад, час проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Якщо розслідується груповий нещасний випадок, то у розділі 1 акта спеціального розслідування зазначаються відомості на кожного потерпілого окремо.


2. Обставини нещасного випадку


Нещасний випадок стався під час __________________________
                                                                                           (захід, що проводився)
Описуються всі події, що відбувалися, та роботи, що проводилися до настання нещасного випадку. Зазначається, як проходив навчально-виховний процес, хто керував цим процесом, що сталося з потерпілим. Викладається послідовність подій, наводяться небезпечні і шкідливі фактори, які могли вплинути на потерпілого, описуються дії потерпілого та інших осіб, причетних до нещасного випадку. Зазначається характер травми, ступінь її важкості, попередній діагноз і заходи, вжиті для надання першої допомоги потерпілому.

3. Причини нещасного випадку


Наводяться основні технічні та організаційні причини нещасного випадку, уключаючи перевищення граничнодопустимих норм небезпечних і шкідливих факторів, якщо вони вплинули на подію (допуск до роботи ненавчених або непроінструктованих осіб, несправність обладнання, машин, механізмів, відсутність керівництва, нагляду за проведенням навчально-виховного процесу). Після кожної причини вказуються, які конкретні вимоги законодавства і нормативних актів про охорону праці, інструкцій з безпечного ведення робіт, посадових інструкцій були порушені (з посиланням на відповідні статті, розділи, пункти).

Зазначаються узагальнені результати проведеної перевірки стану охорони праці у закладі.


4. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку


Заходи, запропоновані комісією, повинні складатися із:

заходів щодо ліквідації наслідків події (у разі потреби);

заходів щодо усунення безпосередніх причин травмування і запобігання подібним випадкам у подальшому.

Вони можуть бути викладені у вигляді таблиці або перелічені у тексті із зазначенням змісту заходів, термінів їх виконання і посадових осіб, відповідальних за їх реалізацію.


5. Висновок комісії щодо осіб, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, і запропоновані заходи щодо притягнення їх до відповідальності


У цьому розділі зазначаються особи, у тому числі й потерпілий, чиї дії або бездіяльність призвели до нещасного випадку. Після викладення змісту порушення зазначаються статті, розділи, пункти законодавчих і нормативних актів з охорони праці, посадових інструкцій, які були порушені. У кінці розділу пропонуються заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких стався нещасний випадок.

Після висновку в акті робиться запис про те, що комісія мала зустрічі з потерпілими або батьками (особами, які представляють їх інтереси), розглянула на місці питання надання соціальної і матеріальної допомоги, роз’яснила їхні права відповідно до чинного законодавства.Голова комісії ___________
                         (підпис) 

__________________
  (ініціали, прізвище) 

Члени комісії ____________
                  (підпис) 

__________________
  (ініціали, прізвище) 

На окремій сторінці подається перелік матеріалів, що додаються, відповідно до пункту 4.9 Положення.

Уся справа (акт спеціального розслідування і матеріали, що додаються) брошурується.Додаток 6
до п. 4.15 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах 


СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ 

форми
документа
за ДКУД 

організації-
складача
ідентифіка-
ційний код
за ЄДРПОУ 

території
за
КОАТУУ 

галузі
за
ЗКГНГ 

виду
економічної діяльності за КВЕД 

форми власності за КФВ 

організаційно-
правової форми господа-
рювання за КОПФГ 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ 

організації вищого рівня ідентифіка-
ційний код за
ЄДРПОУ 

  

КС 10 

11 Зразок

Кому подається ________________


Ким подається _________________
Область ______________________
Район (місто)__________________
Населений пункт ______________
_____________________________
Повна назва навчального закладу,
органу управління освітою ______
_____________________________
Відомча належність ____________
Форма власності ______________ 

Форма НВ

Поштоварічна

Подають навчальні заклади незалежно від форм власності і підпорядкування:


1. Дошкільні, позашкільні, загальноосвітні навчальні заклади — районним (міським) управлінням (відділам) освіти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до 15.01.
2. Районні (міські) управління (відділи) освіти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійно-технічні навчальні заклади — Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до 01.02.
3. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій — Міністерству освіти і науки України до 10.02.
4. Вищі навчальні заклади, підпорядковані Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій — за підпорядкованістю до 01.02.
5. Вищі навчальні заклади (крім тих, які перераховані в п. 4) — Міністерству освіти і науки України, іншим центральним органам виконавчої влади за підпорядкованістю до 10.02.
6. Навчальні заклади, що не належать до державної власності, крім подання за п. 1, 4, 5, а також ті, що не мають права юридичної особи — за підпорядкованістю до 01.02. 


Звіт про травматизм
під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Кількість вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів (01)  


______________________________________________________

Кількість нещасних випадків (02)___________________________


                                                                           (оформлено актами Н-Н)
у тому числі групових (03)_____________________________

зі смертельним наслідком (04)_________________________№ рядка з/п 

Вид діяльності під час навчально-
виховного процесу 

Кількість потерпілих, осіб 

у тому числі 

вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитації 

вищі навчальні заклади I - II рівнів акредитації 

загально-освітні навчальні заклади 

професійно-технічні навчальні заклади 

міжшкільні навчально-виробничі комбінати, майстерні 

позашкільні навчальні заклади  

дошкільні навчальні заклади  

Усього 

з них зі смертельним наслідком 

Усього 

з них зі смертельним наслідком 

Усього 

з них зі смертельним наслідком 

Усього 

з них зі смертельним наслідком 

Усього 

з них зі смертельним наслідком 

Усього 

з них зі смертельним наслідком 

Усього 

з них зі смертельним наслідком 

Усього 

з них зі смертельним наслідком 

А 

Б 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

05 
 

Усього, 
у тому числі під час 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

05.1 

навчальних занять (уроків, ігор, лабораторних, практичних робіт, лекцій тощо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2 

виробничої практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.3 

уроків професійного і трудового навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.4 

перебування (праці) у літніх студентських таборах, трудових об’єднаннях тощо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.5 

сільгоспробіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.6 

спортивних занять (змагань, тренувань, загартувань тощо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.7 

екскурсій, походів, експедицій, прогулянок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.8 

інших видів діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість навчальних закладів, дані яких містить звіт (06)
______________________________________________________

Дата _________________ 
         (у цифровій формі)  

Керівник (власник) навчального закладу
(органу управління освітою)  

 
_________
(підпис) 

 
________________
   (ініціали, прізвище)  

 

М. П.   

 

 

Виконавець ___________________
                    (прізвище, ініціали, № тел.)  

 

 

 


Пояснення щодо заповнення форми НВ


1. У рядку 01 указується кількість вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів або аспірантів на початок навчального року.

2. У рядку 02 на підставі актів за формою Н-Н указується загальна кількість нещасних випадків, що сталися протягом звітного календарного року, у рядку 03 — у тому числі групових, а у рядку 04 — зі смертельним наслідком.

3. У рядках 05 - 05.8 на підставі актів за формою Н-Н відображається кількість потерпілих від нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу. У графах 3 - 16 кількість потерпілих розподіляється за типами навчальних закладів.

4. Рядок 06 заповнюється у зведеному звіті. У ньому наводиться кількість навчальних закладів, дані яких містить звіт.5. У звіті заповнюються всі показники, за відсутності якого-небудь із них ставиться риска. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника навчального закладу.

Начальник департаменту
економіки та соціального розвитку
Міністерства освіти і науки України 

 
 
П. М. Куліков 


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка