Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Антимонопольного комітетуСторінка5/5
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4   5

на ринках товарів застосовується для:

визначення вартісних показників суб'єктів господарювання, до

складу яких входять учасники узгоджених дій;

віднесення учасників узгоджених дій до категорії малих та

середніх підприємців.
1. При розрахунку обсягів реалізації товарів учасників

узгоджених дій використовується сума доходу (виручки) від

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням суми

податку на додану вартість, акцизного збору, інших податків або

зборів, базою для оподаткування в яких є оборот за останній

фінансовий звітний рік, що передував поданню заяви. Кошти,

отримані від реалізації товарів у межах однієї групи суб'єктів

господарювання, пов'язаних відносинами контролю, якщо такий облік

ведеться, не враховуються.

Обсяг реалізації товарів підприємств, організацій та інших

юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних

установ) відповідно до їх фінансової звітності і консолідованої

фінансової звітності відповідає даним графи 3 рядка 035 "Чистий

доход (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт, послуг)"

Звіту про фінансові результати (надалі - форма N 2, затверджена

наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року

N 87 ( z0397-99 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

21 червня 1999 року за N 397/3690).


2. Вартість активів підприємств, організацій та інших

юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних

установ) відповідно до їх фінансової звітності і консолідованої

фінансової звітності відповідає даним графи 4 рядка 280 форми N 1

"Баланс" ( надалі - форма N 1), затвердженої наказом Міністерства

фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 ( z0396-99 ),

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року

за N 396/3689).

Вартість активів бюджетних установ відповідає даним графи 4

рядка 350 форми N 1, затвердженої наказом Державного казначейства

України від 23 березня 2000 року N 23 ( z0233-00 ), зареєстрованим

у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2000 року за N 233/4454.


3. Якщо учасниками узгоджених дій виступають комерційні

банки, для розрахунку вартості активів та обсягів реалізації

використовується десята частина вартості активів комерційного

банку.


Вартість активів банку відповідає даним рядка "Активи -

всього" стовпчика "Сальдо усього" Балансу комерційного банку

(форма N 10-КБ (місячна), затверджена постановою Правління

Національного банку України від 12 грудня 1997 року N 436)

( v0436500-97 ).
4. У випадках, коли учасниками узгоджених дій є страховики,

для розрахунку вартості активів страховика використовується сума

нетто-активів, а для розрахунку обсягів реалізації товарів - сума

доходів від страхової діяльності, визначених відповідно до

законодавства України про страхову діяльність.

Сума нетто-активів страховика відповідає даним графи 4 рядка

280 форми N 1 за вирахуванням даних, зазначених у графі 4 рядків

010, 430, 460, 620 форми N 1.


5. Вартість активів іноземних компаній та транснаціональних

корпорацій відповідає даним рядка "Активи-всього" форми

національної фінансової звітності Баланс, складеної відповідно до

вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, або даним

щодо вартості активів, які складені відповідно до вимог фінансової

звітності, що діють в Україні.

Для визначення обсягу реалізації товарів іноземних компаній

та транснаціональних корпорацій використовуються дані, зазначені в

графі 3 рядка "Чиста виручка від реалізації" форми національної

звітності "Звіт про прибутки та збитки", складеної відповідно до

вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, або дані щодо

обсягу реалізації товарів, які складені відповідно до вимог

фінансової звітності, що діють в Україні.
6. Частка на ринку товару суб'єктів господарювання, до складу

яких входить учасник узгоджених дій, розраховується з дотриманням

вимог Методики визначення монопольного (домінуючого) становища

суб'єктів господарювання, затвердженої розпорядженням

Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 N 49-р.
7. При розрахунку вартості (сукупної вартості) активів,

обсягу (сукупного обсягу) реалізації товарів та часток (сукупних

часток) на ринках товарів використовуються фактичні значення

показників (вартість активів, обсяг реалізації товарів, частки на

ринках товарів) кожного підприємства, організації, інших осіб, що

входять до складу суб'єктів господарювання, до яких входять

учасники узгоджених дій, з урахуванням відносин контролю, за

останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном.

Частки (сукупні частки) суб'єктів господарювання, до складу

яких входить учасник узгоджених дій, на певному товарному ринку,

вартості (сукупні вартості) їхніх активів та обсяги (сукупні

обсяги) реалізації визначаються як сума відповідних показників

суб'єктів господарювання, до складу яких входить цей учасник

узгоджених дій.

Сукупна частка на певному товарному ринку, сукупна вартість

активів або сукупний обсяг реалізації товарів (робіт послуг) усіх

суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники

узгоджених дій, розраховуються шляхом додавання відповідних

показників усіх суб'єктів господарювання.
8. Для розрахунку вартісних показників суб'єктів

господарювання використовуються форми їхньої фінансової звітності

за останній фінансовий рік, що передує поданню заяви.
9. За кожним суб'єктом господарювання, до складу якого

входить учасник узгоджених дій, указати підсумкові дані за

останній фінансовий рік і відповідно заповнити таблицю 1

"Розрахунок сукупної вартості активів та сукупного обсягу

реалізації товарів за ______ рік".
Таблиця 1
Розрахунок сукупної вартості активів

та сукупного обсягу реалізації товарів за ______ рік

---------------------------------------------------------------------------------

| Назви | Вартісні показники |

| суб'єктів |-------------------------------------------------------------|

| господарювання, | вартість (сукупна вартість) | обсяг (сукупний обсяг) |

| до складу яких | активів суб'єктів | реалізації суб'єктів |

| входить учасник | господарювання, що пов'язані | господарювання, що пов'язані |

| узгоджених дій | відносинами контролю з | відносинами контролю з |

| | учасником Узгоджених дій | учасником узгоджених дій |

| |------------------------------+------------------------------|

| | тис. грн. | тис. євро | тис. грн. | тис. євро |

|-----------------+--------------+---------------+---------------+--------------|

| | | | | |

|-----------------+--------------+---------------+---------------+--------------|

| Сукупні | | | | |

| вартісні | | | | |

| показники | | | | |

| суб'єктів | | | | |

| господарювання, | | | | |

| до складу яких | | | | |

| входить учасник | | | | |

| узгоджених дій | | | | |

---------------------------------------------------------------------------------


10. За кожним суб'єктом господарювання, до складу якого

входить учасник узгоджених дій, указати сукупну частку, яку він

має на відповідному товарному ринку, відповідно до таблиці 2

"Розрахунок часток на ринку товарів за ______ рік ".


Таблиця 2
Розрахунок часток на ринку товарів за ______ рік

----------------------------------------------------------------------------------------------------

| Територіальні | Перелік суб'єктів господарювання, до складу яких входить учасник узгоджених дій, |

| межі ринків | та їхні частки на відповідному ринку |

| | (надалі - Перелік) |

| |----------------------------------------------------------------------------------|

| | назва | частка | назва | частка | назва | частка | сукупна |

| | 1 - го | (сукупна | j - го | (сукупна | n - го | (сукупна | частка |

| | суб'єкта | частка) | суб'єкта | частка) | останнього | частка) | на ринку |

| | господа- | на ринку | господа- | на ринку | суб'єкта | на ринку | n |

| | рювання | 1 - го | рювання | j - го | господарю- | n - го | суб'єктів |

| | з | суб'єкта | з | суб'єкта | вання з | останнього | господарю- |

| | Переліку | господа- | Переліку | господа- | Переліку | суб'єкта | вання з |

| | | рювання | | рювання | | тосподарю- | Переліку |

| | | з | | з | | вання з | |

| | | Переліку | | Переліку | | Переліку | |

|---------------+----------+----------+----------+----------+------------+------------+------------|

| 1. Регіональ- | | | | | | | |

| ні ринки | | | | | | | |

|---------------+----------+----------+----------+----------+------------+------------+------------|

| Назви | | | | | | | |

| товарних меж | | | | | | | |

| ринків з | | | | | | | |

| наведенням | | | | | | | |

| коду ДКПП чи | | | | | | | |

| УКТ ЗЕД | | | | | | | |

|---------------+----------+----------+----------+----------+------------+------------+------------|

|---------------+----------+----------+----------+----------+------------+------------+------------|

| 2. Загально- | | | | | | | |

| державні | | | | | | | |

| ринки | | | | | | | |

|---------------+----------+----------+----------+----------+------------+------------+------------|

| Назви | | | | | | | |

| товарних меж | | | | | | | |

| ринків з | | | | | | | |

| наведенням | | | | | | | |

| коду ДКПП чи | | | | | | | |

| УКТ ЗЕД | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------
11. ДКПП - державний класифікатор продукції та послуг,

затверджений наказом Держстандарту України від 30.12.97 N 822

( v0822217-97 ).

УКТ ЗЕД - Українська класифікація товарів

зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14,

2371в-14, 2371г-14 ), надана в Митному тарифі України вдодатку до Закону України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 )
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка