Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Антимонопольного комітетуСторінка4/5
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4   5

в такій формі: { Розділ 3 додатка 2 доповнено абзацом згідно з

Розпорядженням Антимонопольного комітету N 390-р ( z0022-06 ) від

17.11.2005 }


------------------------------------------------------------------

| Найменування (для |Розмір часток (паїв, акцій), яким володіє, |

| юридичних осіб), | управляє чи користується суб'єкт |

|прізвище, ім'я та по| господарювання або стосовно якого інший |

| батькові (для |суб'єкт господарювання володіє, управляє чи|

| фізичних осіб) | користується |

|--------------------+-------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 |

|--------------------+-----------+-------------------------------|

| | % | Назва суб'єкта господарювання |

------------------------------------------------------------------

{ Розділ 3 додатка 2 доповнено таблицею згідно з Розпорядженням

Антимонопольного комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

Описати зазначені зв'язки { Розділ 3 додатка 2 доповнено

абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 390-р

( z0022-06 ) від 17.11.2005 }


Розділ 4. Розрахунок вартісних показників

та часток на ринку

Сукупні вартісні показники та частки на ринку за кожним

суб'єктом господарювання, до складу якого входить учасник

узгоджених дій, а також загальні вартісні показники суб'єктів

господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій та

їхні загальні частки на відповідних товарних ринках,

розраховуються і наводяться згідно з Порядком обчислення порогових

показників, наведеним у додатку 5.
Додаток 3

до Положення про узгоджені

дії
Відомості

про основні види діяльності підприємства,

його частку на ринку

-------------------------------------------

| | Учасник узгоджених дій | (потрібне

|-----+-----------------------------------| зазначити

| | Особа, пов'язана з учасником | позначкою "+")

| | узгоджених дій відносинами |

| | контролю господарської діяльності |

-------------------------------------------

I. Загальна характеристика підприємства

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій

України (ЄДРПОУ)

--------------------------------------

| 1 | |

--------------------------------------Повне та скорочене найменування українською мовою

------------------------------------------------------------------

| 2 | |

|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------

Повне та скорочене найменування російською мовою

------------------------------------------------------------------

| 3 | |


|----------------------------------------------------------------|

------------------------------------------------------------------

Повне та скорочене найменування англійською мовою

------------------------------------------------------------------

| 4 | |

|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------

Поштовий індекс Відділення зв'язку

------------------------ --------------------------

| 5 | | | 6 | |

------------------------ --------------------------

Область Район Місто (село) Район міста

------------------------------------------------------------------

| 7 | | | | |

------------------------------------------------------------------

Вулиця Будинок Корпус Квартира

------------------------------------------------------------------

| 8 | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Телефон: основний | 9 | | додатковий | 10 | |

|----------------------+-----+-----+------------+-----+----------|

| Телефакс: основний | 11 | | додатковий | 12 | |

|----------------------+-----+-----+------------+-----+----------|

| Телетайп | 13 | | Телекс | 14 | |

|----------------------+-----+-----------------------------------|

| Форма власності | 15 | |

|----------------------+-----+-----------------------------------|

| Орган управління | 16 | |

|----------------------------------------------------------------|

| Ознака особи (фізична -0; юридична -1; | 17 | |

| без права юр. особи -2) | | |

|------------------------------------------+-----+---------------|

| Форма господарської діяльності | 18 | |

| госпрозрахунок -0; на бюджеті -1) | | |

|------------------------------------------+-----+---------------|

| Кількість підрозділів (відділень, | 19 | |

| філій, дочірніх підприємств) | | |

|------------------------------------------+-----+---------------|

| Підрозділ (відділення, філія, | 20 | |

| дочірнє підприємство) (1-так) | | |

|----------------------------------------------------------------|

| 21 | Керівник (прізвище, ім'я, по батькові) |

------------------------------------------------------------------

Найменування органу, який провів реєстрацію (перереєстрацію)

------------------------------------------------------------------

| 22 | |


|----------------------------------------------------------------|

| Дата реєстрації - Ч/М/Р | 23 | |

|-----------------------------+-----+----------------------------|

| Номер рішення | 24 | |

|----------------------------------------------------------------|

| Код виду діяльності | 25 | | Код території | 26 | |

|----------------------------------------------------------------|

| Організаційно-правова форма | 27 | |

------------------------------------------------------------------
Таблиця 1

II. Характеристика діяльності підприємства

на загальнодержавному ринку*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Рік | Код | Код | Найме- | Оди- | Обсяг | Частка | Експорт | Імпорт | Обсяг | Частка |

| | това-| товару| нуван- | ниця | виробництва | від | | | ринку | підпри- |

| | ру |(товар-| ня | вимі-|------------------| вироб- |-------------------+--------| гр.6- | ємств |

| | за | ної | товару | ру** | по | по | ництва,| по | по | по | -гр.9+| на |

| | ДКПП | групи | (товар-| | Украї-| підпри- | % | Україні | підпри- | Украї- | +гр.11| ринку, % |

| | | УКТ | ної | | ні*** | ємству | гр. | *** | ємству | ні*** | | (гр.7- |

| | | ЗЕД | групи) | | | | 7:гр: | | | | | -гр.10): |

| | | | | | | | :6х100 | | | | | :(гр.12х |

| | | | | | | | % | | | | | х100% |

|-----+------+-------+--------+------+-------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|-----+------+-------+--------+------+-------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+----------|

| | | | | | | | | | | | | |

|-----+------+-------+--------+------+-------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+----------|

| | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 2
III. Перелік основних конкурентів підприємства на

загальнодержавному ринку

-----------------------------------------------------------------------------------------------

| Ідентифікаційний | Найменування | Юридична | Код товару | Код товару | Найменування |

| код за | підприємства | адреса, | за | (товарної | товару |

| ЄДРПОУ | (підпорядкованість,| телефон, | ДКПП | групи) за | (товарної |

| | організаційно- | телефакс | | УКТ ЗЕД | групи) |

| | правова форма) | | | | |

|------------------+--------------------+----------+-------------+-------------+--------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|------------------+--------------------+----------+-------------+-------------+--------------|

| | | | | | |

|------------------+--------------------+----------+-------------+-------------+--------------|

| | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 3

IV. Характеристика діяльності основних споживачів, постачальників

підприємства на загальнодержавному ринку*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Рік | Ідентифіка- | Наймену- | Юридична | Код | Код | Одиниця | Найменування | Обсяг | Обсяг |

| | ційний | вання | адреса, | товару | товару | виміру | товару | споживан- | постачання |

| | код за | підприє- | телефон, | за ДКПП | (товар- | ** | (товарної | ня | |

| | ЄДРПОУ | мства | телефакс | | ної | | групи ) | | |

| | | (підпоря- | | | групи) | | | | |

| | | дкованість| | | за | | | | |

| | | організа- | | | УКТ ЗЕД | | | | |

| | | ційно- | | | | | | | |

| | | правова | | | | | | | |

| | | форма) | | | | | | | |

|-----+-------------+-----------+----------+---------+---------+---------+--------------+-----------+------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|-----+-------------+-----------+----------+---------+---------+---------+--------------+-----------+------------|

| | | | | | | | | | |

|-----+-------------+-----------+----------+---------+---------+---------+--------------+-----------+------------|

| | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Таблиця 4

V. Характеристика діяльності підприємства на регіональному ринку*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Рік | Код | Код | Найменування | Обсяг | Одиниця | Частка | Географічні |

| | товару | товару | товару | виробництва | виміру** | підрпиємства | межі |

| | за | (товарної | (товарної |---------------------------| | на ринку,% | товарного |

| | ДКПП | групи | групи | по | по | | гр.7:гр.6х | ринку |

| | | за | | регіону | підприємс- | | х100% | |

| | | УКТ ЗЕД | | (обсяг | тву | | | |

| | | | | ринку | | | | |

|-----+--------+-----------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+-------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|-----+--------+-----------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+-------------|

| | | | | | | | | |

|-----+--------+-----------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+-------------|

| | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 5

VI. Перелік основних конкурентів підприємства на регіональному

ринку

----------------------------------------------------------------------------| Ідентифі- | Найменування | Юридична | Код | Код товару | Найменування |

| каційний | підприємства | адреса, | товару | (товарної | товару |

| код за | підпорядко- | телефон | за | групи) за | (товарної |

| ЄДРПОУ | ваність, | телефакс | ДКПП | УКТ ЗЕД | групи) |

| | організацій- | | | | |

| | но-правова | | | | |

| | форма) | | | | |

|-----------+--------------+----------+--------+------------+--------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|-----------+--------------+----------+--------+------------+--------------|

| | | | | | |

|-----------+--------------+----------+--------+------------+--------------|

| | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------


Таблиця 6

VII. Характеристика діяльності основних споживачів,

постачальників підприємства на регіональному ринку*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Рік | Іденти- | Найменування | Юридична | Код | Код | Наймену- | Одиниця | Обсяг | Обсяг | Геогра- |

| | фікаці- | підприємства | адреса, | товару | товару | вання | виміру | спожи-| поста- | фічні |

| | йний | (підпорядко- | телефон, | за | (товар- | товару | ** | вання | чання | межі |

| | код за | ваність, | телефакс | ДКПП | ної | (товар- | | | | товар- |

| | ЄДРПОУ | організацій- | | | групи) | ної | | | | ного |

| | | но-правова | | | за | групи) | | | | ринку |

| | | форма | | | УКТ | | | | | |

| | | | | | ЗЕД | | | | | |

|-----+---------+--------------+----------+--------+---------+----------+---------+-------+--------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|-----+---------+--------------+----------+--------+---------+----------+---------+-------+--------+---------|

| | | | | | | | | | | |

|-----+---------+--------------+----------+--------+---------+----------+---------+-------+--------+---------|

| | | | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Заповнюється окремо за минулий звітний рік, а також за рік,

що йому передував, а після закінчення II кварталу - за звітний

період поточного року.

** Графа заповнюється: чисельник - у фізичних одиницях,

знаменник - у вартісному вираженні. У разі відсутності фізичних

одиниць виміру в чисельнику ставиться прочерк (-).

*** У разі об'єктивної неможливості отримати точну інформацію

надається оцінка відповідних обсягів разом з відповідним

обґрунтуванням її здійснення.

Ми, що нижче підписалися, заявляємо, що в цих Відомостях

інформація відповідає нашим дійсним знанням і ґрунтується на

добросовісній обробці та узагальненні всіх наявних у нас вихідних

даних.
Керівник (представник) підприємства ________ _______ __________

телефон (підпис) (дата) (прізвище)


Картку заповнив _________ ________ ________

телефон (підпис) (дата) (прізвище)


Місце печатки

Подання недостовірної інформації тягне за собою

відповідальність, передбачену законодавством.
Додаток 4

до Положення про узгоджені

дії
Порядок

визначення переліку суб'єктів господарювання та

фізичних осіб, пов'язаних з учасниками узгоджених дій,

щодо яких учасники узгоджених дій надають інформацію


1. Особи, які чинять або мають намір учинити узгоджені дії, є

учасниками узгоджених дій.


2. Суб'єктами господарювання, щодо яких учасники узгоджених

дій подають інформацію, зокрема є:

2.1. Суб'єкти господарювання (юридичні чи фізичні особи), які

приймають рішення про узгоджені дії, зміни в узгоджених діях.

2.2. Суб'єкти господарювання (юридичні чи фізичні особи),

щодо яких приймається рішення про узгоджені дії, зміни в

узгоджених діях.

2.3. Суб'єкти господарювання (юридичні чи фізичні особи), які

пов'язані хоча б з одним суб'єктом господарювання, зазначеним у

пунктах 2.1 та 2.2 цього Порядку, відносинами контролю відповідно

до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції"

( 2210-14 ), у тому числі який входить разом хоча б з одним із

суб'єктів господарювання, зазначених у пунктах 2.1 та 2.2 цього

Порядку, до групи суб'єктів господарювання, де один або декілька з

них здійснюють контроль над іншими. Зокрема це:

2.3.1. Суб'єкти господарювання, у яких суб'єкт

господарювання, зазначений в пунктах 2.1 та 2.2, прямо або

опосередковано:

володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у

статутному капіталі в розмірі більше ніж 50 відсотків;

має більше ніж 50 відсотків голосів у вищих органах

управління;

має повноваження призначати керівника, заступника керівника,

головного бухгалтера або більш ніж 50 відсотків членів наглядової

(спостережної) ради чи виконавчого, контрольного органу;

має право одержувати не менше 50 відсотків прибутку, що

залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання.

2.3.2. Суб'єкти господарювання, які:

прямо або опосередковано підпорядковані суб'єкту

господарювання, зазначеному в пунктах 2.1 та 2.2, з певних питань

згідно з правами, зафіксованими в установчих документах або угодах

(контрактах), зокрема про довірче управління, про спільну

діяльність, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про

створення суб'єкта господарювання;

у своєму складі мають одних і тих самих фізичних осіб, що й

суб'єкт господарювання, до складу якого входить учасник узгоджених

дій, які посідають одну з перелічених нижче посад, а саме:

керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або не менше

половини одних і тих самих фізичних осіб - членів наглядової

(спостережної) ради чи виконавчого, контрольного органів.

2.3.3. Суб'єкти господарювання, які прямо або опосередковано

мають стосовно суб'єкта господарювання, зазначеного в пунктах 2.1

та 2.2 цього Порядку, права і повноваження, перелічені в пунктах

2.3.1 та 2.3.2 цього Порядку.

2.3.4. Суб'єкти господарювання, які надають фінансову

підтримку, що використовується для здійснення узгоджених дій.

2.4. Суб'єкти господарювання (крім суб'єктів господарювання,

зазначених у пункті 2.3 цього Порядку):

2.4.1. У яких суб'єкт господарювання, зазначений у пунктах

2.1 - 2.3 цього Порядку, прямо або опосередковано:

володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у

статутному капіталі в розмірі більше ніж 25 відсотків;

має більше ніж 25 відсотків голосів у вищих органах

управління;

має повноваження призначати керівника, заступника керівника,

головного бухгалтера або більше ніж 25 відсотків членів

спостережної ради чи виконавчого, контрольного органу;

має право одержувати не менше 25 відсотків прибутку, що

залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання.

2.4.2. Які прямо або опосередковано мають стосовно учасника

узгоджених дій, зазначеного в пунктах 2.1 - 2.3 цього Порядку,

права і повноваження, перелічені в пункті 2.4.1 цього Порядку.


3. Юридичними чи фізичними особами, стосовно яких учасники

узгоджених дій подають інформацію, є:

юридичні особи (за винятком суб'єктів господарювання,

зазначених у пункті 2 цього Порядку);

у статутному капіталі яких суб'єкт господарювання,

зазначений у пункті 2 цього Порядку, володіє чи управляє

(користується) часткою (паєм, акціями) у розмірі 10 відсотків і

більше;


у вищих органах управління яких суб'єкт господарювання,

зазначений у пункті 2 цього Порядку, має 10 відсотків голосів і

більше;

юридичні та фізичні особи з урахуванням відносин контролю (завинятком суб'єктів господарювання, зазначених у пункті 2 цього

Порядку): { Абзац п'ятий пункту 3 додатка 4 із змінами, внесеними

згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 390-р

( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

які володіють, управляють чи користуються часткою (паєм,

акціями) у статутному капіталі суб'єкта господарювання,

зазначеного в пункті 2 цього Порядку, у розмірі 10 відсотків і

більше; { Абзац шостий пункту 3 додатка 4 із змінами, внесеними

згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 390-р

( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

кожна з яких у вищому органі управління суб'єкта

господарювання, зазначеного в пункті 2 цього Порядку, має 10

відсотків голосів і більше.
4. Щодо всіх фізичних осіб, що входять до складу суб'єктів

господарювання - учасників узгоджених дій, зазначених у

пунктах 2.1-2.3 цього Порядку, подаються списки дієздатних осіб,

що є: чоловіком (дружиною), батьками, дітьми, братами, сестрами

фізичних осіб, які входять до складу суб'єктів господарювання -

учасників узгоджених дій, і при цьому володіють чи користуються

активами суб'єктів господарювання; мають права, які забезпечують

вплив на формування складу, результати голосування та рішення

органів управління суб'єктів господарювання; заміщують посади

керівника, заступника керівника спостережної ради, правління,

іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єктів господарювання,

мають можливість завдяки іншим чинникам впливати на господарську

діяльність суб'єктів господарювання за обсягом, формою та змістом

згідно з наведеною нижче формою. { Додаток 4 доповнено пунктом 4

згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 390-р

( z0022-06 ) від 17.11.2005 }


Таблиця 1
СПИСОК

дієздатних фізичних осіб, що є: чоловіком (дружиною),

батьками, дітьми, братами, сестрами фізичних осіб,

які входять до складу суб'єктів господарювання -

учасників узгоджених дій
------------------------------------------------------------------

|Прізвище,| Місце | Особа,|Характе-| Суб'єкт |Характер |

| ім'я, | проживання, |з якою |ристика |господарюван-| впливу |

| по |документ, що |пов'я- |зв'язку |ня, стосовно |особи на |

|батькові | засвідчує | зана | між |якого наявний|суб'єкт |

| |особу (назва,| |особами | вплив |господа- |

| |серія, номер,| | | |рювання |

| | інші | | | | |

| | реквізити, | | | | |

| | ким, коли | | | | |

| | виданий) | | | | |

|---------+-------------+-------+--------+-------------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|---------+-------------+-------+--------+-------------+---------|

| | | | | | |

------------------------------------------------------------------


1) у стовпчику 1 вказуються особи, які пов'язані з учасниками

узгоджених дій;

2) у стовпчику 2 зазначається постійне місце проживання;

3) у стовпчику 3 зазначається П.І.Б. фізичної особи -

учасника узгоджених дій;

4) варіанти заповнення стовпчика 4: чоловік; дружина; батько;

мати; брат; сестра; син; донька;

5) у стовпчику 5 для суб'єкта господарювання - юридичної

особи зазначається найменування та код за ЄДРПОУ; для суб'єкта

господарювання - фізичної особи зазначається П.І.Б. фізичної особи

та її ідентифікаційний номер (у разі наявності);

6) стовпчик 6 заповнюється відповідно до вимог пункту 3

додатка 5 до Положення. Зокрема, варіанти заповнення стовпчика 6:

володіння активами (зазначається відсоток активів); володіння

корпоративними правами (зазначається відсоток голосів у вищому

органі управління суб'єкта господарювання внаслідок цих прав);

володіння іншими правами, що забезпечують участь у формуванні

органів управління суб'єкта господарювання (зазначаються характер

прав; відсоток голосів в органах управління суб'єкта

господарювання, що забезпечуються внаслідок цих прав); заміщення

керівних посад (зазначається посада).

{ Додаток 4 доповнено таблицею згідно з Розпорядженням

Антимонопольного комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }
Додаток 5

до Положення про узгоджені

дії
Порядок

обчислення порогових показників


Розрахунок вартості (сукупної вартості) активів, обсягу

(сукупного обсягу) реалізації товарів та часток (сукупних часток)

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка