Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Антимонопольного комітету



Сторінка3/5
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4   5

можливість подати додаткові докази щодо відсутності негативних

наслідків. { Главу 8 доповнено пунктом 8.13 згідно з

Розпорядженням Антимонопольного комітету N 390-р ( z0022-06 ) від

17.11.2005 }

8.14. Дозвіл Комітету на узгоджені дії, зміни в узгоджених

діях, передбачені пунктом 3.1 Положення про узгоджені дії, не може

бути наданий, якщо конкуренція суттєво обмежується на всьому ринку

чи в значній його частині.

8.15. Кабінет Міністрів України може дозволити узгоджені дії,

на які Антимонопольним комітетом України не було надано дозволу,

якщо учасники узгоджених дій доведуть, що позитивний ефект для

суспільних інтересів переважає негативні наслідки обмеження

конкуренції.

Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на

узгоджені дії, на які Комітетом не було надано дозволу,

визначається окремо.

8.16. Рішення про надання дозволу на узгоджені дії зберігає

чинність протягом року, якщо більший строк не зазначено в рішенні.

Для здійснення узгоджених дій після перебігу строку чинності

рішення учасники узгоджених дій подають нову заяву. Узгоджені дії,

що здійснені після перебігу строку чинності рішення, уважаються

здійсненими без згоди органу Комітету.

8.17. Орган чи посадова особа, які прийняли рішення, не мають

права визнати його недійсним або змінити.

Вони мають право виправити допущені в рішенні описки чи явні

арифметичні помилки, роз'яснити своє рішення, не змінюючи при

цьому його змісту, а також прийняти додаткове рішення, якщо з

якогось питання, що досліджувалося під час розгляду заяви

(справи), не прийнято рішення.
9. Відповідальність за порушення вимог Положення про

узгоджені дії

9.1. Вчинення узгоджених дій, передбачених пунктом 3.1

Положення про узгоджені дії, без одержання дозволу органів

Комітету є порушенням законодавства про захист економічної

конкуренції і тягне за собою відповідальність, установлену

законом.

9.2. Порушення законодавства про захист економічної

конкуренції шляхом здійснення узгоджених дій без дозволу органу

Комітету вважається вчиненим, зокрема при:

9.2.1. Укладенні суб'єктами господарювання угод у будь-якій

формі - з моменту укладення угоди.

9.2.2. Створенні суб'єкта господарювання, метою чи наслідком

створення якого є координація конкурентної поведінки між

суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт

господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом

господарювання - з моменту державної реєстрації суб'єкта

господарювання.

9.2.3. Прийнятті об'єднаннями рішень у будь-якій формі - з

моменту набрання рішенням чинності.

9.2.4. Здійсненні будь-якої іншої погодженої поведінки

(діяльності, бездіяльності) суб'єктів господарювання, яка призвела

чи може призвести до недопущення, усунення чи обмеження

конкуренції - з моменту початку фактичного вчинення такої

поведінки.

9.3. Якщо органом Комітету надано дозвіл на узгоджені дії на

підставі поданої недостовірної інформації, то рішення про надання

дозволу може бути переглянуто за нововиявленими обставинами в

п'ятирічний строк з моменту його прийняття. За результатами

перегляду може бути прийнято рішення про:

підтвердження попереднього рішення щодо здійснення узгоджених

дій;


скасування повністю або частково рішення про надання дозволу

на узгоджені дії та прийняття нового рішення;

накладення штрафу в порядку, визначеному законодавством.

9.4. У разі неподання до органу Комітету суб'єктом

господарювання копій документів, передбачених пунктами 6.10.1 -

6.10.5 Положення про узгоджені дії, у визначений у цих пунктах

термін, відповідний орган Комітету, який надав дозвіл на узгоджені

дії, порушує справу про неподання інформації.

9.5. Якщо подані до органу Комітету копії зареєстрованих,

нотаріально засвідчених документів, передбачених абзацом другим

підпункту 6.10.1 та документів, передбачених абзацами другими

пунктів 6.10.3 - 6.10.5, відрізняються від документів, на підставі

яких органом Комітету було надано дозвіл на узгоджені дії, у

частині умов, що були підставами надання дозволу, рішення про

надання дозволу може бути переглянуто за нововиявленими

обставинами в п'ятирічний строк з моменту його прийняття. За

результатами перегляду може бути прийнято рішення про:

підтвердження попереднього рішення щодо здійснення узгоджених

дій;

скасування повністю або частково рішення про надання дозволу



на узгоджені дії та прийняття нового рішення;

накладення штрафу в порядку, визначеному законодавством.


Начальник головного управління

конкурентної політики М. Бараш


Додаток 1

до Положення про узгоджені

дії
Вимоги

щодо порядку підготовки і подання

заяви та документів, що до неї додаються
1. Вступ

Комплект документів, що додаються до заяви, має бути

складений у тому порядку, який зазначено в пунктах 6.9 та 6.10

Положення про узгоджені дії. Цей комплект документів повинен мати

суцільну нумерацію та бути підшитий у папці-швидкозшивачі. Копії

установчих документів, змін до установчих документів мають бути

оформлені відповідно до вимог законодавства. Заява про надання

дозволу на узгоджені дії або про надання дозволу на зміни в

узгоджених діях, яка подається до органів Комітету, підписується

керівником юридичної особи - заявником (уповноваженою ним особою)

або фізичною особою - заявником. { Абзац перший пункту 1 глави 1

додатка 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням

Антимонопольного комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

Відомості та інші документи, що додаються до заяви,

підписуються заявником, який або від імені якого здійснюються ці

узгоджені дії, або уповноваженою ним особою та засвідчуються

печаткою. Також зазначаються прізвище, посада, місце роботи,

контактний телефон того, хто готував відповіді на питання

відповідного розділу, дата закінчення підготовки відомостей.

Спільна заява підписується керівниками всіх юридичних осіб та

фізичними особами - заявниками (або уповноваженими ними особами).

Заява, що подається фізичною особою, та документи, додані до

неї, повинні бути підписані цією фізичною особою. Підпис

засвідчується печаткою за місцем роботи фізичної особи або

нотаріально.

Документи та інформація іноземною мовою повинні

супроводжуватися перекладом на українську мову, який засвідчується

в установленому порядку.

Документи, викладені на двох і більше аркушах, повинні бути

пронумеровані, прошиті і скріплені печаткою.

Інформація, передбачена додатками до Положення про узгоджені

дії, має бути викладена з використанням нумерації розділів і

пунктів цих додатків. Оформлення інформації має бути таким, як

запропоновано в додатках. Заява, економічне обґрунтування

узгоджених дій та економічне обґрунтування позитивного ефекту від

узгоджених дій, інформація та відомості, передбачені додатками 2-5

до Положення про узгоджені дії, подаються в письмовому та

електронному вигляді. { Абзац сьомий пункту 1 глави 1 додатка 1 із

змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Антимонопольного

комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005, N 682-р ( z0038-11 )

від 21.12.2010 }

Інформація та відомості, подання яких передбачено в

електронному вигляді, складаються за допомогою спеціалізованого

програмного забезпечення. { Главу 1 додатка 1 доповнено новим

абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 682-р

( z0038-11 ) від 21.12.2010 }

Спеціалізоване програмне забезпечення, а також інструкції з

установки відповідного програмного забезпечення та користування

ним розміщені на офіційному веб-сайті Комітету

(http://www.amc.gov.ua) та є доступними і безкоштовними для

використання заявниками чи їх представниками у випадках подання

ними заяв про надання дозволу на узгоджені дії або попередніх

висновків стосовно узгоджених дій. { Главу 1 додатка 1 доповнено

новим абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету

N 682-р ( z0038-11 ) від 21.12.2010 }

Інформація з обмеженим доступом повинна бути відповідним

чином позначена, що передбачено функціональними можливостями

зазначеного спеціалізованого програмного забезпечення, і буде

використана згідно з чинним законодавством. { Главу 1 додатка 1

доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного

комітету N 682-р ( z0038-11 ) від 21.12.2010 }

Інформація та відомості в електронному вигляді подаються на

компакт-диску з можливістю одноразового запису, який додається до

заяви. { Главу 1 додатка 1 доповнено новим абзацом згідно з

Розпорядженням Антимонопольного комітету N 682-р ( z0038-11 ) від

21.12.2010 }

Інформація та відомості, що подаються в електронному вигляді,

мають відповідати інформації та відомостям, що подаються у

письмовому вигляді. Відповідність інформації та відомостей у

письмовому та електронному вигляді підтверджується відповідним

записом у заяві. { Главу 1 додатка 1 доповнено новим абзацом

згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 682-р

( z0038-11 ) від 21.12.2010 }

Документи, передбачені пунктом 6.12 Положення про узгоджені

дії, подаються в оригіналі, або в копіях, засвідчених у

встановленому порядку.

Кожна особа, яка готує відомості, несе відповідальність за

точність інформації, що викладається.


2. Зміст економічного обґрунтування узгоджених дій

В економічному обґрунтуванні узгоджених дій висвітлюються

такі питання:

мета;


очікувані результати щодо кожного учасника;

вплив узгоджених дій на відповідні товарні ринки, зокрема

наслідки узгоджених дій, передбачених пунктом 3.1 Положення про

узгоджені дії, з урахуванням присутності реальних та потенційних

конкурентів, тенденцій зміни попиту та пропозиції, насичення

товарних ринків;

зміна споживчих якостей товарів і таке інше.
3. Зміст економічного обґрунтування позитивного впливу

узгоджених дій, змін узгоджених дій на конкуренцію

В економічному обґрунтуванні позитивного впливу узгоджених

дій, змін узгоджених дій на конкуренцію висвітлюються такі

питання:

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на

зовнішніх ринках; економічні та фінансові наслідки узгоджених дій,

які можуть знайти відображення у зміні собівартості, ціни,

прибутку і таке інше. Перелічені та інші показники повинні

переконувати в тому, що узгоджені дії, передбачені статтею 6

Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ),

можуть бути дозволені відповідними органами Антимонопольного

комітету України, оскільки ці дії не призводять до суттєвого

обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині і

сприяють відповідно:

удосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару;

техніко-технологічному, економічному розвитку;

розвитку малих або середніх підприємців;

оптимізації експорту чи імпорту товарів;

розробленню та застосуванню уніфікованих технічних умов або

стандартів на товари;

раціоналізації виробництва.

Економічне обґрунтування позитивного впливу узгоджених дій,

змін узгоджених дій включає також визначення негативних наслідків

від цих дій та порівняння позитивного впливу (ефекту) та

негативних наслідків від узгоджених дій, змін узгоджених дій.


4. Призначення представників

Для представлення інтересів учасників узгоджених дій згідно з

пунктом 4.1 Положення про узгоджені дії представники повинні

подати письмові підтвердження своїх повноважень (у формі договору,

доручення чи довіреності учасника(ів) заявленої(их) дії(й) своєму

представнику представляти інтереси учасника(ів) заявленої(их)

дії(й) перед органами Комітету).

У цьому дорученні необхідно вказати:

прізвище, ім'я та по батькові представника, його посаду та

місце роботи;

адресу представника, номери телефону, телефаксу;

назву суб'єкта(ів) господарювання, інтереси якого(их)

уповноважений представляти представник.

У дорученні також обов'язково зазначається, що ризики

негативних наслідків, пов'язаних із переглядом органом Комітету

рішення, прийнятого на підставі поданої представником

недостовірної інформації, несуть учасники узгоджених дій, які

призначили представника, або їхні правонаступники.


5. Інформація з обмеженим доступом

Якщо сторони, які подають заяву, вважають, що їхнім інтересам

буде завдано шкоди в разі публікації або розголошення будь-яким

іншим чином певної інформації, що подається відповідно до пункту

6.12 Положення про узгоджені дії, то ця інформація подається

окремо в запечатаному печаткою конверті, а на кожній сторінці

чітко зазначається "інформація з обмеженим доступом". Необхідно

вказати вид інформації і пояснити, чому цю інформацію не потрібно

розголошувати або публікувати.

Якщо заява подається більш ніж однією особою, тоді інформацію

з обмеженим доступом можна подавати окремо і посилатися на неї як

на доповнення. У таких випадках комплект документів, що додаються

до заяви, вважатиметься повним після одержання всіх доповнень.

При поданні заяви і документів, що додаються до неї, органи й

особи, зазначені в пункті 4.1 Положення про узгоджені дії, мають

указати, які відомості не підлягають розголошенню.


{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями

Антимонопольного комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005,

N 682-р ( z0038-11 ) від 21.12.2010 }

Додаток 2

до Положення про узгоджені

дії
Відомості

про узгоджені дії суб'єктів господарювання

(вимоги до інформації про зміст заявленої дії)


Розділ 1. Інформація про учасника(ів) узгоджених дій

1.1. Назвати всіх учасників узгоджених дій:

------------------------------------------------------------------

| Назва (для | Код за ЄДРПОУ (для | Адреса, |

| юридичних осіб), | юридичних осіб), серія, | телефон, |

| прізвище, ім'я | номер документа, що | телефакс |

| та по батькові | посвідчує особу, ким та | e-mail |

| (для фізичних осіб) | коли виданий та | |

| | ідентифікаційний номер (у | |

| | разі його відсутності | |

| | надати пояснення ) | |

| | (для фізичних осіб) | |

------------------------------------------------------------------

За кожною особою описати організаційну структуру: вказати

назву, адресу кожного відокремленого структурного підрозділу.

Описати зв'язки, зазначені в пункті 2.3 додатка 4 до

Положення. { Абзац третій пункту 1.1 розділу 1 додатка 2 в

редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 390-р

( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

1.2. Назвати в наведеній нижче формі перелік юридичних та

фізичних осіб, які входять до суб'єктів господарювання, визначених

відповідно до пункту 2 Порядку визначення переліку суб'єктів

господарювання, щодо яких учасники узгоджених дій надають

інформацію, наведеного в додатку 4.

------------------------------------------------------------------

| Назва (для | Код за ЄДРПОУ (для | Адреса, |

| юридичних осіб), | юридичних осіб), серія, | телефон, |

| прізвище, ім'я та | номер документа, що | телефакс |

| по батькові | посвідчує особу, ким та | |

| (для фізичних осіб) | коли виданий | |

| | та ідентифікаційний номер | |

| | (у разі його відсутності | |

| | надати пояснення) | |

| | (для фізичних осіб) | |

------------------------------------------------------------------

Описати зазначені у пункті 2 Порядку, наведеного у додатку 4

до Положення, засоби забезпечення вирішального впливу між

суб'єктами господарювання, щодо яких учасники узгоджених дій

надають інформацію. { Абзац другий пункту 1.2 розділу 1 додатка 2

в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 390-р

( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

1.3. Назвати в наведеній нижче формі перелік юридичних осіб і

фізичних осіб, визначених відповідно до пункту 3 Порядку

визначення переліку суб'єктів господарювання, щодо яких учасники

узгоджених дій надають інформацію, наведеного в додатку 4.

------------------------------------------------------------------

| Назва (для | Код за ЄДРПОУ (для | Адреса, |

| юридичних осіб), | юридичних осіб), | телефон, |

| прізвище, ім'я та | серія, номер документа, | телефакс |

| по батькові | що посвідчує особу, ким | |

| (для фізичних осіб) | та коли виданий | |

| | та ідентифікаційний номер | |

| | (у разі його відсутності | |

| | надати пояснення) | |

| | (для фізичних осіб) | |

------------------------------------------------------------------

Описати зв'язки осіб, зазначених у цьому пункті, з учасниками

узгоджених дій та з юридичними і фізичними особами, що не входять

до складу суб'єктів господарювання, до яких входять учасники

узгоджених дій.

У кожному випадку зазначити особу та відсоток, яким вона

володіє, управляє чи користується. { Пункт 1.3 розділу 1 додатка 2

доповнено абзацом третім згідно з Розпорядженням Антимонопольного

комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }


1.4. Назвати особу, яка підготувала цю інформацію:

------------------------------------------------------------------

| Прізвище, ім'я та по батькові | Посада, місце роботи, адреса, |

| | телефон |

------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Інформація про узгоджені дії

суб'єктів господарювання

2.1. Описати зміст узгоджених дій, змін в узгоджених діях

суб'єктів господарювання за видами заявлених дій; назвати

очікувані терміни здійснення узгоджених дій та основні дати

пов'язаних з цим подій, зокрема: { Пункт 2.1 розділу 2 додатка 2

із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного

комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

2.1.1. При створенні суб'єкта господарювання, укладенні

суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийнятті

об'єднаннями рішень у будь-якій формі:

указати назву та поштову адресу новостворюваного суб'єкта

господарювання або об'єднання, описати структуру цього суб'єкта

господарювання;

назвати розмір статутного капіталу цього суб'єкта

господарювання;

перерахувати всіх засновників суб'єкта господарювання,

учасників об'єднання: указати їхню назву, адресу; внесок кожного

засновника та його вартість у національній валюті України та євро;

якщо внеском є цінні папери, назвати їхнього емітента, їхню назву,

кількість, вартість у валюті України та євро; якщо внеском є пай у

статутному капіталі суб'єкта господарювання, назвати суб'єкт

господарювання, указати, яку частку/пай становить у цьому

статутному капіталі, зазначити основні види діяльності

створюваного суб'єкта господарювання, прогнозовані оцінки його

частки на товарних ринках;

описати, на яких умовах засновники домовилися зробити свої

внески, що одержить кожний засновник в обмін на свій внесок.

2.1.2. У разі здійснення будь-якої іншої погодженої

поведінки, зокрема узгоджених дій, які визначені у пункті 3.2.4

Положення про узгоджені дії:

указати назву та поштову адресу суб'єктів господарювання

учасників узгоджених дій;

назвати розміри статутних капіталів цих суб'єктів

господарювання;

перерахувати всіх засновників суб'єктів господарювання,

учасників об'єднання: указати їх назву, адресу; внесок кожного

засновника та його вартість у національній валюті України та євро;

якщо внеском є цінні папери, назвати їхнього емітента, їхню назву,

кількість, вартість у валюті України та євро; якщо внеском є пай у

статутному капіталі суб'єкта господарювання, назвати суб'єкт

господарювання, указати, яку частку/пай становить у цьому

статутному капіталі;

указати, яким чином будуть здійснюватися узгоджені дії: за

домовленістю, безпосередньо або опосередковано тощо;

указати, хто є ініціатором узгоджених дій;

описати об'єм господарської діяльності за узгодженими діями;

надати таку інформацію про ініціатора узгоджених дій:

найменування та адресу, перелік усіх видів цінних паперів, що

забезпечують йому право голосу, опис особливості користування

правами, які вони дають; перелік видів цінних паперів, що не

забезпечують права голосу;

надати копію договору на узгоджені дії.

2.1.3. У разі внесення змін в узгоджені дії, на які було

отримано дозвіл органу Комітету, що не змінюють кола учасників і

не поширюються на інші товарні ринки:

надати вичерпну інформацію стосовно змін в узгоджених змінах,

указати назву суб'єктів господарювання, що набувають контролю на

узгоджені дії, та суб'єктів господарювання, над узгодженими діями

яких набувається контроль;

описати, яким чином набувається контроль над узгодженими

діями.


2.2. Якщо будь-хто з учасників узгоджених дій протягом

найближчого року підтримував вертикальні або горизонтальні зв'язки

щодо якихось товарів, то зазначити код товарів, охарактеризувати

вертикальні та горизонтальні зв'язки між учасниками узгоджених

дій, відобразити рівні кооперації між ними.

2.3. Описати фінансові аспекти учасників узгоджених дій, у

тому числі вказати:

розмір участі кожного учасника узгоджених дій у вартісному та

відсотковому вираженні;

джерела, розміри та умови фінансової підтримки, яку одержує

кожний учасник узгоджених дій.
Розділ 3. Відносини контролю господарської

діяльності учасників узгоджених дій

За кожним учасником узгоджених дій, зазначеним у пункті 3.5

Положення про узгоджені дії, назвати всіх суб'єктів

господарювання, пов'язаних з учасником узгоджених дій відносинами

згідно з додатком 4, указавши назву, код за ЄДРПОУ, адресу.

Також надати:

копії документів, що впливають на правовідносини учасників

узгоджених дій між собою та з іншими суб'єктами господарювання,

зокрема угоди про спільну діяльність, про реалізацію спільних

проектів, у тому числі інвестиційних, кодекс поведінки (правила

професійної етики) за наявності;

повні відомості про відносини контролю, якими учасники

узгоджених дій пов'язані між собою, а також відомості про особу,

яка здійснює контроль за діяльністю групи суб'єктів

господарювання, пов'язаних між собою відносинами контролю, до

складу якої входять учасники узгоджених дій. Ця інформація може

доповнюватися схемою відносин;

відомості про суб'єктів господарювання, в інтересах яких

діють покупці.

У випадках, коли вирішальний вплив виникає внаслідок

володіння, управління чи користування частками (паями, акціями),

відповідна інформація надається згідно з наведеною нижче таблицею

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка