Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Антимонопольного комітетуСторінка2/5
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4   5

об'єднаннями, що не потребують державної реєстрації, - проект

рішення об'єднання, проект угоди (договору), підписаний всіма

сторонами рішення, угоди (договору), із зазначенням, що цей проект

не є підставою встановлення, зміни або припинення прав і

обов'язків.

Після одержання дозволу органу Комітету на рішення

об'єднання, укладення угоди (договору) у встановленій формі у

десятиденний строк з моменту прийняття рішення, укладення угоди

(договору) до органу Комітету подається копія рішення, укладеної

угоди (договору).

6.10.4. У випадку прийняття рішень об'єднаннями, не

передбачених пунктом 6.10.2, - проект рішення, підписаний

уповноваженими на прийняття такого рішення особами, із

зазначенням, що цей проект не є підставою встановлення, зміни або

припинення прав і обов'язків.

Після одержання дозволу органу Комітету та прийняття рішення

об'єднанням у десятиденний строк з моменту прийняття рішення до

органу Комітету подається копія прийнятого рішення.

6.10.5. У випадку вчинення інших дій, що погоджують

конкурентну поведінку суб'єктів господарювання у тому числі

схожих дій суб'єктів господарювання, на підставі

рішень, не передбачених пунктом 6.10.2 - проекти відповідних

рішень, підписані особами, уповноваженими на прийняття таких

рішень, із зазначенням, що ці проекти не є підставою встановлення,

зміни або припинення прав і обов'язків. { Підпункт 6.10.5 пункту

6.10 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням

Антимонопольного комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

Після одержання дозволу органу Комітету та прийняття

відповідного рішення у десятиденний строк з моменту прийняття

рішення до органу Комітету подається копія прийнятого рішення.

6.10.6. У всіх випадках надання дозволу на узгоджені дії до

органу Комітету подаються:

6.10.6.1. Копії установчих документів (установчий договір,

статут) суб'єктів господарювання - учасників узгоджених дій, їхні

виписки або витяги з ЄДР. { Підпункт 6.10.6.1 підпункту 6.10.6

пункту 6.10 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями

Антимонопольного комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005,

N 253-р ( z0739-11 ) від 01.06.2011 }

6.10.6.2. Відомості про узгоджені дії суб'єктів

господарювання, які містять інформацію про зміст заявленої дії та

розрахунок вартісних показників за обсягом, формою та змістом

згідно з додатком 2.

6.10.6.3. Відомості про основні види діяльності кожного

учасника узгоджених дій, його частку на ринку згідно з додатком 3,

які, зокрема, містять інформацію про основні види діяльності

суб'єктів господарювання, до складу яких входить учасник

узгоджених дій, дані про їхні частки на загальнодержавному і

регіональному товарних ринках за останні два роки.

6.10.6.4. Документ, що підтверджує внесення плати за подання

заяви про надання дозволу на узгоджені дії.

6.10.6.5. Список дієздатних фізичних осіб, що є: чоловіком

(дружиною), батьками, дітьми, братами, сестрами фізичних осіб, які

входять до складу суб'єктів господарювання - учасників узгоджених

дій за обсягом, формою та змістом згідно з додатком 4 до

Положення. { Підпункт 6.10.6 пункту 6.10 глави 6 доповнено

підпунктом 6.10.6.5 згідно з Розпорядженням Антимонопольного

комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

6.10.7. При змінах в узгоджених діях, на які було отримано

дозвіл органу Антимонопольного комітету України, якщо ці зміни не

передбачають зміну кола учасників та не поширюються на інші

товарні ринки, але пов'язані зі зміною предмета і цілей узгоджених

дій, порядку розподілу прибутків і збитків між учасниками

узгоджених дій, порядку формування та компетенції органу

управління створеного суб'єкта господарювання, порядку прийняття

рішень цим органом управління, а також якщо ці зміни посилюють

узгодженість учасників на ринку, та/або призводять до погіршення

умов конкуренції між учасниками узгоджених дій в інший спосіб, до

органу Комітету подаються:

6.10.7.1. Копії установчих документів (установчий договір,

статут) суб'єктів господарювання - учасників узгоджених дій, їхні

виписки або витяги з ЄДР. { Підпункт 6.10.7.1 підпункту 6.10.7

пункту 6.10 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями

Антимонопольного комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005,

N 253-р ( z0739-11 ) від 01.06.2011 }

6.10.7.2 Копії рішень про зміни угод, письмових

домовленостей, копії документів, що стосуються зазначених змін в

узгоджених діях.

6.10.7.3. Інформація згідно з пунктами 6.10.6.1, 6.10.6.2 та

6.10.6.3.

6.10.8. Представництвом іноземного суб'єкта господарювання в

Україні подається також копія свідоцтва про реєстрацію, виписка з

торговельного (банківського) реєстру країни, де офіційно

зареєстровано головний орган управління іноземного суб'єкта, та

довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлена в

установленому порядку.

Виписка з реєстру та довіреність мають бути нотаріально

засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані у консульських

установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними

договорами України не передбачено інше, і супроводжуватися

перекладом на українську мову, який засвідчується в установленому

порядку. { Абзац другий підпункту 6.10.8 пункту 6.10 глави 6 із

змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного

комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

6.10.9. Якщо учасник узгоджених дій входить до складу

об'єднання підприємств, то надаються копії установчих документів

(установчий договір, статут), виписка або витяг з ЄДР та

організаційно-правову структуру цього об'єднання. Якщо об'єднання

виконує щодо підприємств, що входять до його складу, функції

контролю господарської діяльності, то подаються ще форми звітності

та відомості, перелічені в пунктах 6.10.6.2 та 6.10.6.3, про

діяльність об'єднання та підприємств, що входять до його складу.

{ Підпункт 6.10.9 пункту 6.10 глави 6 із змінами, внесеними згідно

з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 253-р ( z0739-11 )

від 01.06.2011 }

6.10.10. Економічне обґрунтування узгоджених дій та

економічне обгрунтування позитивного ефекту від узгоджених дій, що

переважає негативні наслідки обмеження конкуренції, згідно з

додатком 1.

6.10.11. Письмові підтвердження повноважень представників

учасників узгоджених дій (у формі договору, доручення чи

довіреності учасника(ів) заявленої дії своєму представнику

представляти інтереси учасника(ів) заявленої дії перед органами

Комітету).

6.10.12. До заяви додається документ, що підтверджує внесення

плати за її подання (платіжне доручення на перерахування плати з

відміткою установи банку або квитанція).

6.10.13. Розрахунок вартості (сукупної вартості) активів,

обсягу (сукупного обсягу) реалізації товарів та частки, сукупної

частки на ринках товарів кожного учасника узгоджених дій, що

здійснюється згідно з Порядком обчислення порогових показників,

наведеним у додатку 5.

6.11. Заява про надання попередніх висновків подається

відповідно до вимог пункту 6.9 Положення про узгоджені дії. При

поданні заяви про надання попередніх висновків заявник самостійно

визначає обсяг інформації та документів, виходячи з його власного

розуміння особливостей узгоджених дій відповідно до вимог цього

Положення, згідно з додатком 1.

При поданні заяви про надання висновків щодо кваліфікації дій

суб'єктів господарювання заявник самостійно визначає обсяг

інформації, що надається. { Пункт 6.11 глави 6 доповнено абзацом

другим згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 390-р

( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

6.12. При розгляді заяви в разі потреби в суб'єктів

господарювання - учасників узгоджених дій, інших юридичних та

фізичних осіб може бути запитана інша інформація, що дає змогу

з'ясувати зміст і наслідки узгоджених дій.

6.13. Якщо зазначені в пункті 6.10 документи (окрім

зазначених у пункті 6.10.13) подавалися до Комітету, відділення не

більше року тому назад і до них після цього не вносилися зміни, то

вони замінюються письмовим посиланням на дату і номер супровідного

листа, яким подавалися ці документи.

У разі неможливості подання інформації щодо учасників

узгоджених дій, зазначених у пункті 2 Порядку визначення переліку

суб'єктів господарювання, щодо яких учасники узгоджених дій

подають інформацію, наведеному у додатку 4, обов'язково

зазначаються причини неподання такої інформації.

6.14. Якщо суб'єкт господарювання вчиняє рівноцінні узгоджені

дії з різними суб'єктами господарювання, заява може бути подана

щодо однієї узгодженої дії за умови надання щодо всіх інших

учасників рівноцінних узгоджених дій інформації, передбаченої

пунктами 6.9 та 6.10 Положення про узгоджені дії.

6.15. Якщо для прийняття рішення немає потреби в одержанні

усіх документів і відомостей, зазначених у пункті 6.10, то їхній

перелік, за погодженням з державним уповноваженим, головою

відділення, може бути скорочено.

6.16. Прийняття рішення на підставі скороченого переліку

документів і відомостей, що визначають підвідомчість питання про

узгоджені дії, може здійснюватись:

Комітетом або Адміністративною колегією Комітету, державним

уповноваженим Комітету, адміністративною колегією територіального

відділення Комітету в разі отримання повноважень щодо розгляду

питання про узгоджені дії від Голови Комітету відповідно до пункту

5.6 цього Положення про узгоджені дії.

6.17. Інформація стосовно заявлених узгоджених дій, а саме

щодо: організаційно-правової форми учасників узгоджених дій, їх

місцезнаходження та їх представництв, філій, а також виду та

змісту узгоджених дій із зазначенням дати надання до Комітету

пропозицій та зауважень щодо узгоджених дій, може бути

опублікована в друкованих чи електронних засобах масової

інформації, зокрема розміщена на офіційній сторінці Комітету в

мережі Інтернет або оприлюднена Антимонопольним комітетом України

чи його територіальним відділенням в інший спосіб.

Крім того, може бути оприлюднена й інша інформація стосовно

заявлених узгоджених дій, якщо така інформація раніше була

публічно оголошена або заявник не заперечує проти такої

публікації. Заявник (його представник) та державний уповноважений

(або за його дорученням працівники Комітету), голова

територіального відділення (або за його дорученням працівники

територіального відділення) можуть проводити між собою

консультації щодо можливості оприлюднення та змісту іншої

інформації стосовно заявлених узгоджених дій суб'єктів

господарювання, що може бути оприлюдненою. При цьому заявник може

надати узгоджений з державним уповноваженим Комітету, головою

територіального відділення або власний зміст такої інформації.

{ Абзац перший пункту 6.17 глави 6 в редакції Розпорядження

Антимонопольного комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

Якщо учасник узгоджених дій відмовляє іншому учаснику

узгоджених дій - заявнику в наданні документів та іншої

інформації, необхідної для розгляду Комітетом, Адміністративною

колегією Комітету чи адміністративною колегією територіального

відділення Комітету заяви, то державний уповноважений Комітету чи

голова територіального відділення Комітету на підставі звернення

заявника приймає розпорядження про надання учасником узгоджених

дій такої інформації у визначений строк. Про прийняте

розпорядження повідомляється заявнику. Заява про надання дозволу

вважається прийнятою до розгляду після отримання всієї інформації,

передбаченої цим розпорядженням, про що орган Комітету протягом 10

днів повідомляє заявника.


7. Порядок розгляду заяви про надання попередніх висновків

стосовно узгоджених дій та про надання висновків щодо кваліфікації

дій суб'єктів господарювання

7.1. Органи Комітету надають суб'єктам господарювання,

органам влади, органам місцевого самоврядування, органам

адміністративно-господарського управління та контролю на підставі

заяви про надання попередніх висновків, про надання висновків щодо

кваліфікації дій та доданої до неї інформації попередні висновки

стосовно надання дозволу на узгоджені дії, зміни в узгоджених

діях.


Одержання попередніх висновків, висновків щодо кваліфікації

дій не є обов'язковим і здійснюється виключно в разі виникнення

потреби в суб'єкта господарювання.

Під час розгляду заяви про надання попередніх висновків

державний уповноважений Комітету (або за його дорученням

працівники Комітету), голова територіального відділення (або за

його дорученням працівники територіального відділення) можуть

проводити з заявником консультації лише щодо усунення незначних

недоліків поданої ним інформації. { Пункт 7.1 глави 7 доповнено

абзацом третім згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету

N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

7.2. Строк розгляду заяв про надання попередніх висновків

стосовно надання дозволу на узгоджені дії, про надання висновків

щодо кваліфікації дій, зміни в узгоджених діях становить один

місяць з моменту прийняття заяви до розгляду.

7.3. Висновки щодо кваліфікації дій надаються органами

Комітету у формі рекомендаційних роз'яснень щодо відповідності дій

суб'єктів господарювання положенням статей 6, 10 Закону України

"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).

Попередні висновки відповідного органу Комітету надаються у

формі листа, у якому зазначається про:

можливість надання дозволу на узгоджені дії, зміни в

узгоджених діях;

можливість відмови в наданні дозволу на узгоджені дії, зміни

в узгоджених діях;

необхідність чи відсутність необхідності одержання дозволу на

узгоджені дії, зміни в узгоджених діях;

недостатність інформації для будь-якого висновку.

7.4. Одержання попередніх висновків стосовно узгоджених дій,

передбачених пунктом 3.1 Положення про узгоджені дії, не звільняє

учасників узгоджених дій, органи влади, органи місцевого

самоврядування, органи адміністративно-господарського управління

та контролю від необхідності звернутися до відповідних органів

Комітету із заявою про надання дозволу на здійснення узгоджених

дій у випадках, передбачених статтею 10 Закону України "Про захист

економічної конкуренції" ( 2210-14 ).


8. Порядок розгляду заяви про надання дозволу на узгоджені

дії


8.1. Органи Комітету розглядають заяву про надання дозволу на

узгоджені дії протягом трьох місяців з дня прийняття її до

розгляду відповідним органом Комітету.

8.2. Заява про зміни в узгоджених діях, на які було отримано

дозвіл органів Комітету, якщо ці зміни не передбачають зміну кола

учасників та не поширюються на інші товарні ринки, але пов'язані

зі зміною предмета і цілей узгоджених дій, порядку розподілу

прибутків і збитків між учасниками узгоджених дій, порядку

формування та компетенції органу управління створеного суб'єкта

господарювання, порядку прийняття рішень цим органом управління, а

також якщо ці зміни посилюють узгодженість учасників на ринку

та/або призводять до погіршення умов конкуренції між учасниками

узгоджених дій в інший спосіб, розглядається органами Комітету

протягом тридцяти днів з дня прийняття її до розгляду відповідним

органом Комітету.

8.3. Заява залишається без розгляду в разі надходження від

заявника клопотання про відкликання заяви, про що приймається

розпорядження відповідних органів Комітету.

Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права

звернутися до Комітету, його територіального відділення з

повторною заявою.

8.4. Копія рішення органів Комітету про залишення заяви без

розгляду надсилається заявнику протягом 10 днів з дня прийняття

рішення.


8.5. Комітетом чи його територіальним відділенням може бути

оприлюднена інформація стосовно заявлених узгоджених дій, а саме

щодо організаційно-правової форми учасників узгоджених дій, їх

місцезнаходження та їх представництв, філій, а також виду та

змісту узгоджених дій може бути опублікована в друкованих чи

електронних засобах масової інформації або оприлюднена Комітетом

чи його територіальним відділенням в інший спосіб.

Крім того, може бути оприлюднена й інша інформація стосовно

заявлених узгоджених дій, якщо така інформація раніше була

публічно оголошена або заявник не заперечує проти такої

публікації.

8.6. Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого в

пунктах 8.1 та 8.2 Положення про узгоджені дії, органи Комітету

надали дозвіл або не розпочали розгляду справи про узгоджені дії,

то рішення про надання дозволу на узгоджені дії вважається

прийнятим. Про це орган Комітету, який розглядав заяву, може

повідомити заявника протягом 10 днів.

8.7. Днем прийняття рішення про надання дозволу на узгоджені

дії, зміни в узгоджених діях, вважається останній день строку

розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 Закону

України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).

8.8. У разі виявлення підстав, за яких орган Комітету не може

надати дозвіл на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях, а також у

разі необхідності проведення складного поглибленого дослідження чи

експертизи відповідні органи Комітету розпочинають розгляд справи

про узгоджені дії, про що приймається розпорядження та письмово

повідомляється особа, яка подала заяву. Разом із повідомленням про

початок розгляду справи надсилається перелік інформації, яку

заявник повинен надати для прийняття Комітетом рішення у справі.

Інформація про прийняття розпорядження про початок розгляду

справи, порушеної через виявлення підстав для заборони узгоджених

дій, не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття розпорядження

може розміщуватися на офіційній сторінці Комітету в мережі

Інтернет. { Пункт 8.8 глави 8 доповнено абзацом згідно з

Розпорядженням Антимонопольного комітету N 390-р ( z0022-06 ) від

17.11.2005 }

Інформація про прийняття розпорядження, окрім відомостей,

зазначених у пункті 6.17, має містити: { Пункт 8.8 глави 8

доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного

комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

дату розміщення інформації в мережі Інтернет; { Пункт 8.8

глави 8 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного

комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

реквізити (дату, номер) розпорядження про початок розгляду

справи про узгоджені дії; { Пункт 8.8 глави 8 доповнено абзацом

згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 390-р

( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

відомості щодо задіяних ринків; { Пункт 8.8 глави 8 доповнено

абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 390-р

( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

найменування та місцезнаходження учасників узгоджених дій та

суб'єктів господарювання, пов'язаних з ними відносинами контролю

(їх представництв, філій), які мають значення для оцінки впливу

узгоджених дій на конкуренцію на задіяних ринках; { Пункт 8.8

глави 8 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного

комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

календарну дату, до якої приймаються заперечення та докази на

їх підтвердження і міркування щодо заявлених узгоджених дій від

фізичних та юридичних осіб, а також способу їх надання. { Пункт

8.8 глави 8 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням

Антимонопольного комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

8.9. Суб'єкти господарювання, зокрема конкуренти,

постачальники чи споживачі учасників узгоджених дій, а також

об'єднання споживачів, якщо заявлені узгоджені дії стосуються

товарів, призначених для кінцевого споживання, які вважають, що

їхні права та інтереси можуть бути суттєво порушені внаслідок

того, що заявлені узгоджені дії призводять до суттєвого обмеження

конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, мають право

надати Комітету у письмовій формі обґрунтовані заперечення щодо

заявлених узгоджених дій та докази на їх підтвердження.

Заявник, особи, які зазначені в абзаці першому цього пункту,

можуть подати додаткову інформацію на підтвердження їхньої

позиції. У разі ненадання особами, які подали заперечення,

додаткової інформації у визначений органом Комітету строк, орган

Комітету має право прийняти рішення у справі про узгоджені дії на

підставі інформації, наявної в матеріалах справи.

{ Главу 8 доповнено пунктом 8.9 згідно з Розпорядженням

Антимонопольного комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

8.10. Зазначені в абзаці першому пункту 8.9 особи мають право

подати органу Комітету клопотання про залучення їх до участі у

справі як третіх осіб. Питання про залучення до участі у справі

третіх осіб вирішується державним уповноваженим Комітету, головою

територіального відділення. Про залучення третьої особи орган

Комітету, голова територіального відділення приймає розпорядження,

про що повідомляються особи, які беруть участь у розгляді справи.

{ Главу 8 доповнено пунктом 8.10 згідно з Розпорядженням

Антимонопольного комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

8.11. Режим доступу осіб, які беруть участь у справі, до

інформації з обмеженим доступом визначається відповідно до

законодавства України, зокрема Закону України "Про інформацію"

( 2657-12 ). { Главу 8 доповнено пунктом 8.11 згідно з

Розпорядженням Антимонопольного комітету N 390-р ( z0022-06 ) від

17.11.2005 }

8.12. Дозвіл на узгоджені дії, які призвели чи можуть

призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції,

передбачені пунктом 3.2 Положення про узгоджені дії, може бути

надано, якщо учасники узгоджених дій доведуть, що ці дії не

призводять до суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в

значній його частині і сприяють відповідно:

удосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару;

техніко-технологічному, економічному розвитку;

розвитку малих або середніх підприємців;

оптимізації експорту чи імпорту товарів;

розробленню та застосуванню уніфікованих технічних умов або

стандартів на товари;

раціоналізації виробництва.

8.13. Якщо за результатами розгляду справи стосовно

заявлених узгоджених дій передбачається прийняття рішення про їх

заборону як таких, що призводять до суттєвого обмеження

конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, державний

уповноважений Комітету, голова територіального відділення Комітету

може попередньо повідомити про це заявника та надати йому

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка