Положення про організацію дистанційного навчання в мегу на 2011-2012 Н. Р. Загальні положення Дистанційне освіта є особливою технологією навчання, яка використовується на заочному факультетіСкачати 116.01 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір116.01 Kb.

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В МЕГУ НА 2011-2012 Н.Р.

1.Загальні положення

  1. Дистанційне освіта є особливою технологією навчання, яка використовується на заочному факультеті.

  2. Дистанційна технологія навчання передбачає вивчення навчальних дисциплін допомогою комп'ютерних та телекомунікаційних засобів і особисте складання в університеті заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальні планом.

  3. Студенти, які навчаються за дистанційною технологією навчання, організаційно підпорядковуються заочному відділенню.

  4. Виконання навчального процесу студентами, які навчаються дистанційно проводиться ними особисто за допомогою мережі Internet. В разі необхідності навчальні консультативні пункти, інститути та інші структурні підрозділи, при наявності відповідних можливостей, надають свою комп'ютерну базу для навчального процесу.

  5. Загальне керівництво впровадженням дистанційної технології навчання покладається на заочне відділення та відділ дистанційної освіти університету.

  6. Максимальна тривалість навчання за дистанційною технологією, для здобуття певного освітнього рівня, регламентується нормативною тривалістю навчання за заочною формою, що визначається навчальним планом.

  7. Студенти, що навчаються дистанційно, мають такі самі права, як і студенти заочної форми навчання.

 1. Організація прийому

  1. Порядок зарахування на навчання за дистанційною технологією визначається правилами прийому до університету.

Зміни до переліку спеціальностей можуть вноситися щорічно

  1. Особи, які виявили бажання навчатися за дистанційною технологією, подають особисто до університету або до його структурних підрозділів необхідні документи відповідно правил прийому на навчання за заочною формою та заяву, в якій зазначають бажання навчатися дистанційною технологією навчання, вибраний напрямок (фахове спрямування) та місце розташування структурного підрозділу, де вони бажають навчатися. Обов'язкова умова д навчання - це наявність навичок роботи на комп'ютері та можливість доступу до мережі Internet. Особи, які вступають навчатися за технологією дистанційного навчання і проживають у терміни подачі документів за межами України, можуть подати необхідні документи електронною поштою у вигляді сканованих копій. Оригінали документів пред'являються абітурієнтом особисто до початку першої заліково-екзаменаційної сесії

  2. Прийом проводиться згідно з правилами прийому, після ознайомлення та письмової згоди навчатися у відповідності з цим положенням.

  3. Зарахованим на навчання видається залікова книжка.

3. Організація навчального процесу

 1. Навчання студента здійснюється за навчальним планом певного фахового спрямування заочної форми.

 2. Обсяг, структура і якість знань, умінь та навичок студента, який навчається дистанційно, мають відповідати вимогам Державного стандарту освіти, встановленого і відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

 3. Перед початком навчального року кожному студенту, який навчається дистанційно, деканатами заочного відділення та відділом ДО надається:

 • графік проведення навчального процесу на поточний рік;

 • контактні телефони, електронні адреси відповідальних осіб і викладачів, довідові матеріали;

 • рекомендації з технічного забезпечення навчання;

 • можливість ознайомитися з робочими навчальними програмами з кожної дисципліни і переліком необхідної літератури та методичного забезпечення за допомогою комп'ютерної мережі безпосередньо на сайті відповідної кафедри.

 1. Спілкування з питань, пов'язаних з виконанням навчального плану, проводиться безпосередньо на рівні студент-кафедра, з організаційних питань студент – деканат, відділ ДО. У випадку відсутності комп'ютерного зв'язку або інших технічних проблем, навчальний процес відбувається через відділ дистанційної освіти.

За розпорядженням завідувача кафедрою, яке погоджено з деканатами, на кафедрі призначається відповідальна особа, функціональні обов'язки якої включають:

 • щотижня відслідковувати інформацію, що надходить викладачам від студентів, які навчаються дистанційно;

 • доводити інформацію до викладачів;

 • в разі відсутності викладача, відповідального за викладання певної дисципліни, передавати інформацію завідувачу кафедрою;

 • передавати інформацію про виконання навчального плану студентом в деканат.

 1. Дистанційна технологія навчання передбачає організацію освітньої діяльності студентів з використанням комп'ютерних та телекомунікаційних засобів, що забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів; самостійну роботу студента за матеріалами інформаційної мережі; забезпечення іншими матеріалами, достатніми для вивчення дисциплін; поточний контроль знань студента у вигляді виконання тестових завдань або контрольних робіт, виконання курсових робіт (проектів).

Лекційні, практичні, семінарські заняття під час навчання за дистанційною технологією замінюються такими організаційними формами:

 • самостійна робота з лекційними матеріалами на електронних носіях;

 • самостійна робота з навчальними програмами;

 • колективні дискусії за допомогою комп'ютерної мережі,

 • консультації викладачів засобами електронної пошти;

 • звіти засобами електронної пошти викладачу про поточні етапи навчання.

Організація поточного контролю проводиться таким чином:

 • за рішенням кафедри, залежно від структурної побудови навчального курсу, контрольне тестування проводиться як за окремими розділами та темами, після якого студенту надається можливість подальшого вивчення курсу, так і в цілому за курсом, як підсумкове контрольне тестування;

 • контрольні роботи виконуються в електронному вигляді та передаються в навчальні підрозділи за допомогою Е-maі1, на перевірку контрольних робіт викладачеві дається термін - один тиждень;

 • лабораторні роботи при дистанційному навчанні, як правило, замінюються практичними роботами або виконуються за допомогою комп'ютерного моделювання технологічного процесу. В разі необхідності виконання лабораторної роботи в реальних умовах, вона виконується під час екзаменаційної сесії на лабораторній базі університету або його структурних підрозділів;

• своєчасне, повне та якісне виконання студентом поточних контрольних завдань забезпечує його допуск до екзаменаційної сесії.

 1. Атестація студентів, які навчаються дистанційно, передбачає заліки, іспити та інші форми підсумкового контролю і державну атестацію, які передбачені навчальним планом.

 2. Сесійний контроль проводиться два рази на рік.

Зимова сесія поточного навчального року включає складання заліків та екзаменів відповідно до навчального плану і проходить у дистанційній формі. Складання заліків та екзаменів проходить на базі університету або на базі опорного пункту дистанційного навчання, за яким закріплено студента. За узгодженням з деканатом заочного відділення, в особливих випадках, можливе також складання заліків за межами університету та його опорних пунктів.

Під час літньої сесії поточного навчального року обов'язковим є особисте складання іспитів та диференційованих заліків студентом викладачу з даної дисципліни.

Для більш раціональної організації навчання за дистанційною технологією в період літньої сесії поточного навчального року, студенти виконують лабораторні роботи, складають іспити разом з групами, що навчаються за іншими формами навчання у вибраних при вступі структурних підрозділах університету. У разі відсутності академічних груп складання іспитів проводить індивідуально на підставі додаткових відомостей

Деканати факультетів здійснюють допуск студентів до сесій за поданням кафедр, про і деканат повідомляє студента та доводить до його відома розклад сесії.3.8 Студенти, які навчаються за дистанційною технологією, складають заліки та іспити із дисциплін у повному обсязі навчальних програм, затверджених для даного напряму підготовки (спеціальності) відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

 1. Для двосеместрових дисциплін передбачене підведення підсумків у першому та другому семестрах у вигляді рейтингу студента. Підведення підсумків рейтингу відбувається у дистанційній формі за результатами опрацювання завдань, включених у дистанційний курс дисципліною.

 2. Студенти складають залік, передбачений як підсумок для двосеместрових дисциплін за обсягом матеріалу, вивчення якого передбачається у весняному семестрі. Матеріал осіннього семестру зараховується за результатами рейтингу студента.

 3. При складанні під час літньої екзаменаційної сесії студент, який претендує на оцінку "задовільно", складає іспит або диференційований залік з дисципліни, що вивчається протягом навчального року за обсягом матеріалу, вивчення якого передбачається на весняний семестр. Матеріал осіннього семестру зараховується за результатами рейтингу студента.

  1. При виконанні студентом курсового проекту (роботи) дозволяється як електронна форма подання роботи, так і традиційна (на папері). Дипломний проект (робота) виконується і захищається тільки в традиційному (паперовому) варіанті.

  2. Для надання студенту, який навчається дистанційно, методичної допомоги і виконанні курсового проекту (роботи), дипломного проекту (роботи) призначається керівник з професорсько-викладацького складу університету. Рецензентів дипломних проектів (робіт) затверджує декан факультету за поданням відповідної кафедри.

  3. Контрольні завдання для проведення заліків та екзаменів мають передбачати перевірку рівня оволодіння студентом практичними вміннями та навичками (у тому числі виконання ним окремих лабораторних робіт), які необхідні для засвоєння навчальної дисциплін з якої він атестується.

Екзаменаційна (залікова) оцінка заноситься до основної екзаменаційної відомості (у разі її відсутності до додаткової відомості) і залікової книжки студента.

  1. На кожного студента в деканаті факультету оформлюється навчальна картка студента до якої заносяться дані про виконання навчального плану.

  2. При поновленні на навчання, переведенні з інших ВНЗ, форм навчання, зарахування на скорочений термін навчання пере зарахування результатів раніше складених заліків та іспитів проводиться деканатом за умов ідентичної назви, обсягу й змісту навчальної дисципліни та форми підсумкового контролю. В інших випадках питання про пере зарахування результатів заліків та іспитів вирішується деканатом за рекомендацією відповідних кафедр.

  3. Студенти, які навчаються дистанційно і працюють за вибраним у вищому навчальному закладі фахом, можуть бути звільнені від проходження переддипломної практики згідно з заявою, яка погоджена з завідувачем випускаючої кафедри. В інших випадках студенти проходять переддипломну практику за програмою вищого навчального закладу. База практики визначається кафедрою, при цьому можуть бути враховані побажання студента

Підсумки виконання програми практики та оцінювання її результатів здійснюється відповідними кафедрами.

  1. Студентам, які навчаються за дистанційною технологією, відрахованим за академічну заборгованість або за власним бажанням, видається академічна довідка встановленого зразка.

  2. Академічна заборгованість за результатами навчального року повинна бути ліквідована у терміни, затверджені деканатом, але не пізніше початку наступного навчального року.

   1. Державні екзамени та захист дипломних проектів (робіт) проводяться на загальних підставах державними екзаменаційними комісіями у терміни, визначені навчальними планами відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах

   2. Студенту, який навчається дистанційно і виконав усі вимоги навчального плану та захистив дипломний проект (роботу), склав державні іспити, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та видається державний документ про освіту.

4. Підготовка навчально-методичних матеріалів для дистанційного навчання

 1. Офіційна робота над розробкою дистанційного курсу розпочинається не менше як за 18 місяців до початку використання даного курсу.

 2. Кафедра визначає відповідальну особу (автора курсу), на якого покладаються зобов'язання створення дистанційного курсу.

 3. Робота зі створення дистанційного курсу включає три наступних етапи:

 • підготовка та подання автором навчально-методичних матеріалів відповідно до - "Методичних рекомендацій щодо підготовки матеріалів для створення дистанційного курсу";

 • експертна оцінка матеріалів курсу кафедрою,

 • програмна реалізація дистанційного курсу відділом дистанційної освіти.

 1. Автор курсу спільно з відділом дистанційної освіти складає календарний план створення дистанційного курсу. Календарний план затверджується завідувачем відповідної кафедри та керівником відділу дистанційної освіти.

 2. Університет укладає з автором курсу трудову угоду, яка є підставою для оплати роботи зі створення навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу. Вартість виконаних робіт визначається на підставі таких показників:

 • загальний обсяг годин, що відводиться на дану дисципліну для заочної форми навчання;

 • обсяг аудиторних годин, що відводиться на дану дисципліну для денної форми навчання.

Відповідні пропозиції розрахунків складаються навчальною частиною і затверджуються першим проректором.

Відповідальність за дотримання строків виконання робіт зі створення матеріалів дистанційного навчання покладається на автора курсу, завідувача відповідної кафедри та начальника відділу дистанційної освіти


5. Використання технологій дистанційного навчання для студентів денної форми навчання

  1. Для студентів денної форми навчання технології дистанційного навчання можуть бути використані у двох випадках: для організації самостійної роботи студентів з окремої дисципліни та для організації вивчення дисципліни за допомогою технологій дистанційного навчання.

  2. Використання технологій дистанційного навчання для організації самостійної роботи студентів регулюється робочою навчальною програмою. Відповідно до робочої навчальної програми з дисципліни у вигляді дистанційного курсу можуть бути оформлені теми, винесені на самостійне вивчення. Тести в цьому дистанційному курсі мають бути складені для самоконтролю студентів, а підсумковий контроль із СРС здійснюється у тестовій формі.

  3. Перелік дисциплін, вивчення яких можливе за допомогою технологій дистанційного навчання, визначають інститути та факультети самостійно з урахуванням специфіки підготовки фахівця відповідного напряму. Навчальний процес при цьому організовується таким чином: на початку навчання проводиться одна настановна лекція, на якій студенти проходять реєстрацію та отримують логін та пароль для доступу до системи, ознайомлюються з видами навчальної діяльності та графіком навчання, отримують необхідну довідкову інформацію. Студент денної форми навчання не звільняється від відвідування лекційних та практичних занять, згідно розкладу факультету, але має право дистанційно проходити усі види поточного та підсумкового контролю. Основний вид діяльності студента під час навчання - самостійна робота з матеріалами дистанційного курсу. Основна атестація студентів - модульний контроль, якій проводиться у тестовій формі дистанційно за графіком вивчення дисципліни. Завдання, що контролюють самостійне вивчення окремих тем (питань) курсу та індивідуальні завдання студенти виконують переважно в електронному вигляді та електронною поштою надсилають викладачеві для перевірки. Консультації проводяться на кафедрах у визначений час або за допомогою електронної пошти.

  4. Атестація навчальних досягнень студентів денної форми навчання, що вивчають дисципліну дистанційно, здійснюється відповідно до чинного законодавства, Положення про організацію навчального процесу в МЕГУ та інших відповідних нормативних актів.

  5. При дистанційному навчанні для з'ясування викладачем ступеня самостійності виконання студентом отриманих протягом семестру завдань підсумок проводиться очно, переважно під час заліково- екзаменаційної сесії, у вигляді співбесіди зі студентом.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка