Положення про обласний конкурс " Імідж дошкільного навчального закладу"Скачати 139.58 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір139.58 Kb.
Додаток 1 до наказу № 16-Д

від 02.02.2010 р.

Затверджую”

Ректор КЗ «ЗОІППО» ___________ В.В.ПашковПоложення

про обласний конкурс

Імідж дошкільного навчального закладу”

Обласний конкурс “Імідж дошкільного навчального закладу” організується і проводиться за ініціативою та під керівництвом Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кафедри дошкільної освіти.


  1. Загальні положення

Конкурс проводиться з метою запровадження моніторинґу і визначення рейтинґу ДНЗ в умовах модернізації змісту дошкільної освіти.

У межах конкурсу розглядається реальна робота дошкільних навчальних за­кладів Запорізької області, що спрямована на формування позитивного іміджу дошкільної ланки освіти (реа­лізація індивідуального проекту, а саме: бренд, імідж – реклама, імідж – проект тощо).

Положення ґрунтується на Законах України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про інноваційну діяльність” та інших нормативних і законодавчих актах, що регулю­ють дошкільну освіту.

1.1. Визначення термінів

У цьому Положенні наведено нижче терміни вживаються в такому значенні:бренд – образ освітніх послуг ДНЗ у свідомості громадськості, що виокрем­лює його в низці закладів освіти;

імідж – образ освітньої послуги, дошкільного навчального закладу, сукуп­ність асоціацій і вражень про них, які виформовуються у свідомості громадсько­сті та визначають їх становище на ринку освітніх послуг;

іміджологія – напрям управлінської діяльності сучасного керівника;

імідж–реклама – інтеґрований підхід щодо питань популяризації дошкіль­ного навчального закладу з метою привернення уваги громадськості до його работи;

імідж-проект – комплект документів, що визначає комплекс усіх необхід­них заходів щодо створення позитивного іміджу ДНЗ;

корпоративна культура – сукупність найбільш важливих положень діяль­ності ДНЗ, що визначають його місію і стратегію розвитку, яка охоплює: систему лідерства, стилі вирішення конфліктів, систему комунікації, прийняту символіку (девізи, традиції тощо); знаходить відображення в сукупності соціальних норм і цінностей, які поділяє більшість працівників колективу;

пабліситі – пропаганда, спрямована на стимулювання попиту на освітні по­слуги, або послугу за допомогою реклами і розповсюдження відомостей про них в засобах масової інформації; популярність, створювана засобами масової інфор­мації;

реклама – засіб розповсюдження інформації про дошкільний навчальний заклад для створення його популярності.

2. Мета і завдання конкурсу:

- створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефектив­ного розвитку і реалізації нових видів послуг у галузі дошкільної освіти;

- забезпечення доступності результатів моніторинґу ДНЗ для громадськості;

- орієнтація на інноваційний шлях розвитку дошкільних навчальних закладів;

- виявлення і підтримка сучасних інноваційних технологій, формування позитив­ного іміджу дошкільного навчального закладу;

- створення умов щодо обміну досвідом між дошкільними навчальними закладами.3. Умови конкурсу

У конкурсі беруть участь дошкільні навчальні заклади незалежно від підпо­рядкування, типів і форми власності, а саме:

- дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) для дітей віком від двох мі­сяців до шести (семи) років;

- дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років;

- дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) компенсуючого типу для ді­тей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації;

- дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) комбінованого типу для ді­тей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумо­вого, психологічного, фізичного розвитку;

- дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини);

- дошкільні відділення НВК.

На конкурс подаються імідж-проекти, виконані як окремими особами, так і авторськими колективами (Додаток № 5).

Кожен імідж-проект має бути захищеним на засіданні членів журі.Конкурс проводиться за такими параметрами:

  • історія й традиції дошкільного навчального закладу;

  • зовнішня атрибутика (назва, атрибутика, емблема, фірмовий стиль тощо);

  • дизайн дошкільного навчального закладу, навчальних та ігрових приміщень;

  • імідж керівника і педагогічного колективу, корпоративна культура;

  • якість діяльності ДНЗ, освітніх послуг;

  • реклама.

Конкурс проходить у три етапи:

1 етап – подання заяви на участь у Конкурсі з 01.03.10 по 30.03.10.

2 етап – добір експертними групами проектів до фіналу конкурсу, презентації роботи дошкільного закладу в реальному режимі з 01.09.10 по 29.09.10.

3 етап – захист імідж-проектів, визначення результатів Конкурсу членами журі 29.09.2010р. Матеріали на конкурс подаються у вигляді імідж-проектів у друкованому вигляді та на електронних носіях.

За результатами Конкурсу визначаються фіналісти.

4. Порядок роботи журі

Члени журі ознайомлюються з поданими проектами, з результатами роботи ДНЗ на місцях; обговорюють ті, що претендують на перемогу в Конкурсі; уза­гальнюють результати Конкурсу підсумковим наказом; нагороджують перемож­ців і лауреатів Конкурсу.5. Нагородження переможців і лауреатів Конкурсу

Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами, дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації. За результатами Конкурсу найкращі імідж-проекти публікують у фахових часописах, подаються до сторінки WEB – сайту ЗОІППО.

Дошкільний навчальний заклад, що посів перше місце, одержує звання:

“Кращий міський дошкільний навчальний заклад року”;

“Кращий сільський дошкільний навчальний заклад року”;

Дошкільні навчальні заклади , що стали лауреатами відзначаються за номінаціями:

Номінація "Дошкільний навчальний заклад як форма допомоги сім'ї"

Номінація "Здоров'я дітей-дошкільників як цінність національного значення"

Номінація "Соціально-економічна підтримка працівників дошкільного навчального закладу"

Номінація "Розвиток матеріальної і освітньої бази дошкільних навчальних закладів"

Номінація "Дошкільний навчальний заклад - простір інновацій"

Номінація "Дошкільний навчальний заклад – як осередок історії і традицій рідного краю"

Номінація "Дошкільний навчальний заклад – як соціально-культурний осередок регіону"

Учасники конкурсу нагороджуються подяками управління освіти і науки облдержадміністрації.6. Фінансування конкурсу

Фінансування конкурсу здійснюється відповідно до затвердженого кошторису на проведення обласного конкурсу “Імідж дошкільного навчального закладу”.

Додаток №1

Параметри і критерії оцінки поданих робіт на Конкурс

Параметр 1. Історія і традиції дошкільного навчального закладу

Критерії:

5 - традиції, що впливають на імідж ДНЗ; наявність матеріалів, що повністю від­бивають історію становлення ДНЗ (відео, фотоматеріали тощо);

4 - традиції, що частково впливають на імідж ДНЗ; матеріали, що запропоновано, повністю не відбивають історію становлення ДНЗ;

3 - традиції частково впливають на імідж ДНЗ, відсутні матеріали, що підтвер­джують існування традицій та історії становлення ДНЗ;

2 - відсутні матеріали, що підтверджують існування традицій ДНЗ, а також мате­ріали з історії становлення ДНЗ;

1 - традиції не впливають на імідж ДНЗ, відсутні матеріали з історії ДНЗ;

0 - відсутні традиції, матеріали з історії ДНЗ.

Параметр 2. Назва, атрибутика, емблема

Критерії:

5 - є атрибутика, емблема, що повністю відповідає назві ДНЗ;

4 - атрибутика, емблема частково відповідає назві ДНЗ;

3 - атрибутика зовсім не відповідає назві ДНЗ, емблема частково відповідає назві ДНЗ;

2 - атрибутика зовсім не відповідає назві ДНЗ, відсутня емблема;

1 - атрибутика, емблема зовсім не відповідає назві ДНЗ;

0 - відсутня атрибутика, емблема.

Параметр 3. Дизайн дошкільного навчального закладу, навчальних та ігро­вих посібників

Критерії:

5 – відповідає загальноприйнятим естетичним вимогам (гармонія інтер’єрів, роз­міщення меблів тощо); наявність сучасного обладнання, відповідність меблів, по­суду санітарно-гігієнічним, естетичним нормам; наявність спеціальних приміщень для проведення гурткової роботи з дітьми; предметно-розвивальне середовище відповідає сучасним вимогам, впливає на розвиток дітей; дотримання основ ко­льору і композиції в оформленні;

4 – частково відповідає загальноприйнятим естетичним вимогам (гармонія ін­тер’єрів, розміщення меблів тощо); частково відсутнє сучасне обладнання, посуд, меблі частково відповідають санітарно-гігієнічним, естетичним нормам; част­ково обладнано спеціальні приміщення для проведення гурткової роботи з дітьми; предметно-розвивальне середовище частково відповідає сучасним вимогам, впли­ває на розвиток дітей; часткове дотримання основ кольору і композиції в оформ­ленні;

3 - частково відповідає загальноприйнятим естетичним вимогам, не дотримано основ кольору і композиції в оформленні інтер’єрів; посуд, меблі частково відпо­відають санітарно-гігієнічним, але не відповідають естетичним нормам; відсут­ність спеціальних приміщень для проведення гурткової роботи з дітьми; предме­тно-розвивальне середовище частково відповідає сучасним вимогам, суттєво не впливає на розвиток дітей;

2 – не відповідає загальноприйнятим естетичним вимогам, часткове дотримання основ кольору і композиції в оформленні ДНЗ; посуд, меблі не відповідають сані­тарно-гігієнічним, естетичним нормам; відсутність спеціальних приміщень для проведення гурткової роботи з дітьми; предметно-розвивальне середовище част­ково відповідає сучасним вимогам, суттєво не впливає на розвиток дітей;

1 – не відповідає загальноприйнятим естетичним вимогам, не дотримано основ кольору і композиції в оформленні інтер’єрів; посуд, меблі не відповідають сані­тарно-гігієнічним, естетичним нормам; відсутність спеціальних приміщень для проведення гурткової роботи з дітьми; предметно-розвивальне середовище не відповідає сучасним вимогам, не впливає на розвиток дітей;

0 – дизайн не відповідає загальноприйнятим вимогам.

Параметр 4. Імідж керівника і педагогічного колективу, корпоративна куль­тура

Критерії:

5зовнішня культура відповідає загальноприйнятим нормам етикету; комфортне перебування педагогів у ДНЗ; зацікавлення власним удосконаленням; не конфлі­ктність; рефлексивне прийняття рішень; уміння працювати в команді; толерант­ність;

4 – зовнішня культура частково відповідає загальноприйнятим нормам етикету; частково задовольняє комфортне перебування педагогів у ДНЗ; часткове зацікав­лення власним удосконаленням;

3 – зовнішня культура частково відповідає загальноприйнятим нормам етикету; відсутнє комфортне перебування педагогів у ДНЗ; відсутнє зацікавлення влас­ним удосконаленням, конфліктність;

2 – зовнішня культура не відповідає загальноприйнятим нормам етикету; відсутнє вміння працювати в команді; наявність постійних конфліктів у колективі;

1 – зовнішня культура не відповідає загальноприйнятим нормам етикету; відсу­тнє вміння працювати в команді; відсутня зацікавленість власним удосконален­ням;

0 – зовнішня культура зовсім не відповідає загальноприйнятим нормам етикету; зовсім не створено умови для комфортного перебування педагогів у ДНЗ; по­стійні конфлікти в колективі.

Параметр 5. Якість діяльності ДНЗ, освітніх послуг

Критерії:

5 - керівником створено умови для самовираження і самореалізації педагогів під час освітнього процесу: мотивування педагогічного колективу на результативну роботу, чітка структура управління, що відповідає меті і завданням діяльності ДНЗ, уміло здійснюється керівництво інноваційними процесами, використанням в повному обсязі фінансових ресурсів ДНЗ; додаткові послуги відповідають потребам громади; члени колективу залучалися до участі в районних, обласних конкурсах та оглядах, посіли призові місця.

4 - керівник виконує базові управлінські дії (планування, організація, керівниц­тво, контроль тощо), управління частково відповідає меті і завданням діяльності ДНЗ, прагматичний підхід до інновацій, очікування швидких результатів унаслі­док їх впровадження, стримана позиція щодо самостійного застосування ново­введень; часткове використання фінансових ресурсів ДНЗ; додаткові освітні по­слуги задовольняють інтереси і потреби дітей; члени колективу залучалися до участі в районних, обласних конкурсах та оглядах і стали їх призерами та лауреатами;

3 - у керівника домінує поверхневе ставлення до творчого підходу педагогів щодо освіти дітей, удосконалено традиційні методи діяльності закладу; введено додаткові освітні послуги, які частково відпо­відають віковим особливостям, потребам та інтересам дітей; члени колективу залучалися до участі в районних, обласних конкурсах та оглядах;

2 - у керівника домінує потуральне ставлення до творчого підходу педагогів до дошкільної освіти; введено додаткові освітні послуги, але вони не відповідають віковим особливостям дітей, недоцільне використання фінансових ресурсів ДНЗ; члени колективу не залучалися до участі в районних, обласних конкурсах та оглядах, але є узагальнені матеріали перспективного педагогічного досвіду локального характеру;

1 - керівник частково визначає місію ДНЗ, не зовсім усвідомлює потенційних можливостей педагогічного колективу щодо його досягнень і введення додатко­вих освітніх послуг; відсутня робота щодо підвищення педагогічної майстерності педагога шляхом роботи над проблемною або самоосвітньою темою; відсутні матеріали перспективного педагогічного досвіду;

0 - керівник не визначає місію ДНЗ, не усвідомлює потенційних можливостей пе­дагогічного колективу щодо його досягнень, додаткові освітні послуги відсутні.

Параметр 6. Реклама

Критерії:

5 - постійна зміна реклами, використання різних видів реклами (ЗМІ, друкована продукція, організовано виставки, заходи тощо);

4 - часткова зміна реклами, використання не всіх видів реклами (друкована про­дукція, організовано виставки, заходи тощо);

3 - реклама надається нерегулярно, не ефективно використовуються можливості ЗМІ;

2 - реклама одноманітна, надається не регулярно, не відповідає меті й завданням ДНЗ;

1- реклама одноманітна, надається не регулярно, у не повному обсязі використову­ються можливості ЗМІ; 0 - реклама відсутня.

Додаток №2

Зразок заяви на участь у Конкурсі

Голові журі обласного конкурсу

Імідж дошкільного навчального закладу”ЗАЯВА.

Просимо розглянути матеріали імідж – проекту:

назва проекту
навчального закладу
юридична адреса
номер телефону, код міста
автори проекту (П.І. по батькові, по­сада)
керівники проекту (П.І. по батькові, по­сада)
Коротка анотація змісту проекту (до 2 сторінок)

Додаток №3

Склад організаційного комітету Конкурсу

Голова

орг­комітету:Крутій К.Л.


доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та перспективного розвитку, заві­дувач кафедри дошкільної та початкової освіти ЗОІППО.

Члени:

Григоренко Г.І.


кандидат педагогічних наук, доцент кафе­дри дошкільної та початкової освіти ЗОІППО;
Дорошенко З.П.


старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти ЗОІППО;
Курінна А.Ф.

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти ЗОІППО;
Погрібняк Ю.В.


старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти ЗОІППО;
Голдобіна К.Б.

методист кафедри дошкільної та початкової освіти ЗОІППО.

Додаток №4

Перелік документів, необхідних для участі в Конкурсі

  1. Заявка на участь у Конкурсі (Додаток №2).

  2. Опис імідж-проекту (Додаток №5).

  3. Фотоматеріали, відеозаписи, що ілюструють діяльність дошкільного навчаль­ного закладу щодо створення позитивного іміджу .

Додаток №5

Вимоги щодо опису імідж-проекту

Короткий опис традицій, які впливають на імідж ДНЗ (2-3 сторінки друкова­ного тексту); опис матеріалів, що відбивають історію становлення ДНЗ (відео матеріали, фотоальбоми, копії грамот, дипломів тощо).

Детальний опис з поясненням змісту понять і символів, використаних у назві, атрибутиці, емблемі тощо (1 - 2 сторінки друкованого тексту, фотоальбом, відео ролик тощо).

Опис діяльності ДНЗ, ефективності додаткових освітніх послуг (до 10 сторінок друкованого тексту з використанням матеріалів, що підтверджують результати ді­яльності).

Детальний опис з наданням копій усіх видів реклами (2 – 3 сторінки тексту, відеозапис, друкована проду­кція тощо).

Дизайн дошкільного навчального закладу, навчальних та ігрових посібників пода­ється в короткому описі на 1-2 сторінках друкованого тексту, відео матеріали з коментарем.Тривалість усіх відео матеріалів від 5 до 15 хвилин.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка