Положення про нормування роботи науково-педагогічних працівників при розробці й використанні дистанційних курсів у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука Загальні положенняДата конвертації06.05.2016
Розмір52 Kb.
ТипПоложення
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
________________________
Ректор проф.А.С.Дем’янчук


Тимчасове Положення
про нормування роботи науково-педагогічних працівників
при розробці й використанні дистанційних курсів
у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука
1. Загальні положення

1.1. Тимчасове Положення стосовно дистанційного навчання діє до прийняття відповідних нормативно-правових актів в Україні.

1.2. Тимчасове Положення розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 07.08.2002 р. № 450 та Положення про дистанційне навчання затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 р. № 40.

1.3. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

1.4. Дистанційна форма навчання базується на державних стандартах вищої, професійно-технічної та загальної середньої освіти і технологіях дистанційного навчання.

1.5. У процесі дистанційного навчання використовуються дистанційні курси – інформаційні продукти, які є достатніми для навчання за окремими навчальними дисциплінами.

1.6. Згідно з переліком основних видів наукової роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів розробка матеріалів дистанційних курсів може бути віднесена до підготовки підручника, навчального посібника, довідника.

1.7. Згідно з переліком основних видів методичної роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів розробка матеріалів дистанційних курсів може бути віднесена до таких видів діяльності:

1) підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи студентів;

2) підготовка підручників, навчальних посібників, словників, довідників;


3) розробка навчальних планів, навчальних програм, робочих навчальних планів, робочих навчальних програм;

4) розробка і підготовка нових лабораторних робіт;

5) підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін;

6) складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного та підсумкового контролю, завдань для проведення тестового контролю;

7) розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, слайдів тощо).

1.8. Робота науково-педагогічного працівника Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (далі – МЕГУ) у галузі дистанційного навчання складається з двох частин: перша – розробка дистанційних курсів (підготовка навчально-методичних матеріалів), друга – підтримка навчального процесу за дистанційною формою.2. Планування дистанційного навчання

2.1. Основною базою для плану та програми дистанційної форми навчання є навчальний план та програма для денної форми навчання.

2.2. Загальна кількість годин для дистанційної форми не повинна перевищувати кількості годин для заочної.

2.3. Згідно з Положенням про дистанційне навчання та досвідом упровадження дистанційної форми в МЕГУ навчальний план та програма повинні передбачати такі форми навчальної діяльності студента:

1) самостійне вивчення передбачає використання навчальних матеріалів дистанційних курсів, які студенти одержують через Інтернет (інтранет, корпоративну мережу) та / або на магнітному носії (CD-ROM). Вимоги щодо самостійного вивчення навчального матеріалу конкретної дисципліни визначаються навчальною програмою дисципліни, методичними вказівками, інструкціями і завданнями, що містяться у дистанційному курсі;
2) практичне заняття – це навчальне заняття, під час якого відбувається детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формуються вміння і навички їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання ними завдань, що сформульовані у дистанційному курсі. Практичні заняття виконуються дистанційно, результати надсилаються викладачеві електронною поштою.
3) лабораторне заняття – форма навчального заняття, яке передбачає, що студенти особисто проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень конкретної навчальної дисципліни, набувають практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, вимірювальною апаратурою, обчислювальною технікою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Лабораторне заняття (дистанційне) – виконується за допомогою доступних засобів або імітаційних тренажерів;
4) консультація – це елемент навчального процесу, за яким студенти дистанційно отримують відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. консультація – форма спілкування студента та викладача у вигляді “питання–відповідь” за допомогою електронної пошти;

5) семінар – це навчальне заняття, що заплановане програмою навчання, під час якого відбувається обговорення вивченої теми, до якого студенти готують тези виступів на підставі виконаних завдань. На семінарі студенти та викладач спілкуються за допомогою чату в реальному часі;

6) дискусія – це навчальне заняття, проведення якого визначається викладачем у зв'язку з необхідністю вирішення поточної проблеми, що виникла у студентів у ході навчання, шляхом обговорення її студентами з викладачем та між собою. Дискусія використовує комп’ютерну технологію форуму;

7) контрольні заходи у студентів дистанційної форми передбачають заліки, іспити, поточний контроль у вигляді модульних робіт (комп’ютерного тесту або проектних завдань).

2.4. Навчальні плани та робочі програми для дистанційної форми складають відповідно до структури планів та програм денної форми навчання, за винятком розподілу навчального навантаження. Для розподілу використовується таблиця:

Назва виду навчальної роботи згідно з наказом МОН України №450

Норми часу (у годинах) дистанційного навчання

1

2

3

1

Проведення консультацій з навчальних дисциплін протягом семестру

0, 5 год. на групу

2

Керівництво і приймання індивідуальних завдань, передбачених індивідуальним планом (реферати, аналітичні огляди, переклади)

0, 3 год. на одну роботу

3

Перевірка і приймання контрольних робіт, передбачених індивідуальним планом, що виконуються під час самостійної роботи

0, 3 год. на одну роботу

4

Проведення заліку (екзамену)

1 год. на академічну групу (літній семестр)

5

Розробка дистанційного курсу

30 % від загального обсягу на навч. дисципліну

2.5. До обов’язкових елементів навчального плану з дистанційного навчання належать:

1) контроль самостійного вивчення;

2) контроль виконання індивідуального завдання;

3) консультації поточні;

4) залік або екзамен.3. Нормування роботи науково-педагогічного працівника МЕГУ при розробці дистанційних курсів

3.1. Існує дві форми планування підготовки матеріалів дистанційних курсів:


- внесення відповідного пункту до контракту науково-педагогічного працівника;
- складання відповідного договору з науково-педагогічним працівником (регламентується Положенням про право власності й захист авторських прав у галузі дистанційної освіти).

4. Нормування роботи науково-педагогічного працівника МЕГУ щодо підтримки дистанційних курсів

4.1. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників, що забезпечують дистанційне навчання, для виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших робіт у поточному навчальному році, не повинен перевищувати річний робочий час, що визначений Кодексом законів України про працю та Законом “Про вищу освіту”.


4.2. Кількість запланованих годин для самостійного вивчення (орієнтовно, бо студент сам планує свій необхідний час) становить 70-80% від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на одну групу. Частка лабораторних, практичних занять, семінарів, дискусій, консультацій, заліків та іспитів – 20-30%.
4.3. Загальне навантаження викладача за дисципліною не повинно перевищувати 50% від відповідного навантаження викладача для денної форми.
4.4. Форми підсумкового контролю – залік або екзамен, у літньому семестрі проводяться в аудиторії університету. Норма проведення заліку та екзамену - 1 година для академічної групи.
4.5. Незначні зміни до норм планування можна вносити з дозволу ректора МЕГУ при узгодженні з навчальною частиною та з відділом дистанційної освіти.
Каталог: rtf
rtf -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
rtf -> Післямова
rtf -> Варткес Тевекелян рекламне бюро пана кочека
rtf -> Вічник Сповідь на перевалі духу
rtf -> Виробнича практика в школі з географії зміст навчально- виховної практики
rtf -> Тарас Прохасько БотакЄ
rtf -> Ізольди Марківни Книш директорові школи Товаришу директор! Сьогодні, згідно з планом, я проводила урок
rtf -> Роман Іваничук Мальви Розділ перший
rtf -> Дебора Гаркнесс Сповідь відьом Дивовижні стосунки магії та науки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка