Положення Це Положення регулює організацію та діяльність студентів наукового гуртка кафедри економіки та фінансів пвнз мегу ім академіка С. Дем’янчука (далі снг)Дата конвертації04.11.2016
Розмір67.3 Kb.
ТипПоложення
І. Загальні положення

1.1. Це Положення регулює організацію та діяльність студентів наукового гуртка кафедри економіки та фінансів ПВНЗ МЕГУ ім. академіка С. Дем’янчука (далі СНГ).

1.2. Студентський науковий гурток є добровільним некомерційним об’єднанням студентів кафедри економіки та фінансів, що займаються науково-дослідною роботою у поза навчальний час, створеним на підставі спільності наукових інтересів.

1.3. У своїй діяльності СНГ керується Законами України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, “Концепцією наукової, науково-технічної та інноваційної політики в системі вищої освіти України”, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, а також Статуту та наказів ректора університету та даним Положенням.

1.4. Науковий гурток являє собою творчий колектив студентів, які об’єднані з метою якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, формування у них первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати в практичній діяльності досягнення науково-технічного прогресу. Вони покликані стимулювати активну творчу працю студентів у процесі навчання і оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх творчого зростання.

1.5. Основною метою наукового гуртка є залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності, створення умов для участі студентів у виконанні наукової роботи, вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній діяльності.

1.6. Основними завданнями наукового гуртка є:

1.6.1. Забезпечення більш повного засвоєння навчального програмного матеріалу та поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються.

1.6.2. Оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції.

1.7. Науковий гурток не є юридичною особою і не може вступати від свого імені в цивільні правові відносини, не може мати майнових і немайнових прав. 

1.8. Науковий гурток може представляти ПВНЗ МЕГУ ім. академіка С. Дем’янчука на регіональних, державних та міжнародних молодіжних форумах, конференціях, університетських семінарах.

ІІ. Організація і керівництво діяльністю наукового гуртка

студентів

2.1 Координацію роботи наукового гуртка здійснює обрана група викладачів кафедри економіки та фінансів і звітує про результативність діяльності СНГ завідувачу кафедри й проректору по науковий роботі та міжнародних зв’язків.

2.2. СНГ працює за планом роботи, затвердженим підписом завідувача кафедри. 

2.3. У гуртках можуть створюватися секції з окремих дисциплін, проблемні групи.

2.4. Зі складу гуртківців обирається староста гуртка. З цією метою він:

2.4.1.Залучає до роботи в гуртку студентів, які виявляють схильність до науково-дослідної роботи.

2.4.2.Займається інформаційним забезпеченням діяльності гуртка.

2.4.3. Веде облік роботи гуртка та необхідну документацію.

2.4.4. Забезпечує явку членів гуртка на його засідання.

2.4.5. Контролює виконання доручень керівника гуртка.

2.4.6. Бере безпосередню участь в організації усіх заходів гуртка (круглих столів, конкурсів, тощо).

2.4.7. Вносить пропозиції керівнику гуртка про заохочення його активних членів.

2.5. Члени наукового гуртка:

2.5.1. Членом наукового гуртка може бути кожен студент кафедри (спеціальності), який успішно виконує навчальний план та виявляє бажання і схильність до науково-дослідної роботи.

2.5.2. Прийом в члени гуртка та відрахування з його складу здійснюється за рішенням та ініціативою керівників гуртка.

2.5.3. В своїй діяльності члени гуртка керуються нормами наукової і професійної етики.

2.6. Наукове керівництво СНГ здійснюють наукові керівники з числа вчених, які мають науковий ступінь та інші викладачі кафедри..

2.7. Наукові керівники СНГ регламентують його роботу і:

- виконують консультативно-дорадчі функції, сприяючи діяльності наукового гуртка;

- сприяють поширенню інформації про науковий гурток;

- забезпечують підготовку інформації про діяльність наукового гуртка для поширення в ЗМІ;

– інформують студентську молодь про різноманітні конкурси проектів: на гранти Президента України, премії Національної академії наук, міські та обласні гранти, конкурси приватних фондів та організацій;

- відповідають за планування роботи та звітування, організацію і якісне проведення засідань гуртка, розгляд на них актуальних наукових доповідей;

- проводять індивідуальні співбесіди з членами гуртка, виявляють коло їх наукових інтересів і рівень підготовки, розподіляють тематику наукових досліджень та надають відповідну допомогу;

- організовують участь членів гуртка в науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах та конкурсах;

- порушують клопотання перед керівництвом кафедри, факультету та інституту про заохочення найбільш активних членів наукового гуртка;

- надають допомогу студентам: в підготовці робочого плану наукового дослідження та пошуку необхідної наукової і спеціальної літератури та інших джерел інформації; в розробці інструментарію і оволодінні сучасною методологією наукового дослідження; в оформленні результатів дослідження чи наукової роботи; в підготовці тез виступів і доповідей з науково-дослідної роботи до участі у наукових семінарах та конференціях; у підготовці публікацій за результатами наукового дослідження; у впровадженні результатів дослідження в практику і навчальний процес;

- контролюють хід виконання наукового дослідження;

- готують відгук (рецензію) на закінчену наукову роботу.

- ведуть індивідуальний облік роботи по керівництву науковими дослідженнями студентів.

2.8. Документація наукового гуртка включає в себе:

2.8.1. План роботи СНГ на навчальний рік, затверджений завідувачем кафедри, який складається з трьох основних розділів: організаційні заходи; наукова робота; наукові заходи.

2.8.2. Журнал обліку роботи СНГ, який включає в себе наступні основні розділи: список членів гуртка; загальноорганізаційні заходи; наукові досягнення студентів; участь у наукових заходах; облік підготовлених публікацій, методичних матеріалів, наочних посібників, стендів, мультимедійних матеріалів тощо.

2.8.3. Поточні та річні звіти роботи СНГ.

2.8.4. Заохочення студентів гуртка.

2.9. Робота СНГ здійснюється відповідно до науково-дослідної та навчально-методичної діяльності кафедри.

2.10. Норми розрахунку, планування і обліку роботи керівників гуртка, регламентуються відповідним наказом ректора університету.

ІІІ. Форми роботи наукового гуртка

3.1. Основними формами роботи наукового гуртка є:

3.1.1. Засідання наукового гуртка.

3.1.2. Зустрічі з провідними вченими та фахівцями в сфері економіки, фінансів, оподаткування.

3.1.3. Участь в наукових і методологічних семінарах, круглих столах, конференціях та конкурсах.

3.1.4. Заслуховування звітів студентів за підсумками виконаних наукових досліджень.

3.1.5. Обговорення наукових робіт, які рекомендуються до друку.

3.2. Чергові засідання наукових гуртків проводяться один раз на місяць.

3.3. Засідання наукових гуртків вважаються легітимними при наявності не менше 2/3 їх членів. Рішення наукових гуртків вважаються прийнятими, якщо вони схвалені шляхом голосування (відкритого чи таємного) більшістю присутніх.

 

ІV. Загальні вимоги, які пред’являються до науково-дослідної роботи

4.1. Наукова робота повинна відповідати наступним основним вимогам: актуальність теми, яка досліджується; наявність елементів новизни дослідження, недопустимість плагіату і компіляції; теоретична або практична спрямованість дослідження; використання сучасних джерел наукової і спеціальної літератури; наявність аналізу нормативно-методичної бази по темі дослідження; наявність емпіричного матеріалу; використання архівних матеріалів; застосування сучасної методології наукових досліджень; наявність огляду передового вітчизняного та закордонного досвіду роботи; формування проблемних питань, висновків і пропозицій по темі дослідження.

4.2. Наукові роботи студентів можуть готуватися співавторами, у тому числі спільно з викладачами.

4.3. Опублікування результатів дослідження; впровадження результатів дослідження в практичну діяльність або навчальний процес; виступи за результатами дослідження на наукових семінарах і конференціях (опублікування тез виступів).

4.3. Наукові розробки підготовлені членами гуртка зберігаються на кафедрі.

4.4. Критеріями оцінки наукових доповідей є: наукова пропрацьованість роботи, якість викладу матеріалу й оформлення роботи. Оцінка наукової пропрацьованості проведеної роботи має на увазі оцінку доповіді відносно того, наскільки тема дослідження актуальна і яке має практичне значення, чи містить елементи наукової новизни і який обсяг дослідження проведений автором самостійно. Можуть бути враховані й інші категорії. Оцінка якості викладу матеріалу має на увазі оцінку доповіді щодо того, наскільки вільно доповідач оперує науковими термінами, грамотно викладає матеріал. Оцінка оформлення роботи має на увазі оцінку доповіді щодо того, наскільки грамотно робота ілюстрована виконаними таблицями, слайдами, діаграмами, що демонструються в логічному зв’язку з викладеним матеріалом.

4.5. Роботи оцінюються за системою: рекомендувати (не рекомендувати), рекомендувати доробити для подальшого подання на наукові конференції, конкурси і гранти, публікації в офіційних виданнях.
Каталог: rtf
rtf -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
rtf -> Післямова
rtf -> Варткес Тевекелян рекламне бюро пана кочека
rtf -> Вічник Сповідь на перевалі духу
rtf -> Виробнича практика в школі з географії зміст навчально- виховної практики
rtf -> Тарас Прохасько БотакЄ
rtf -> Ізольди Марківни Книш директорові школи Товаришу директор! Сьогодні, згідно з планом, я проводила урок
rtf -> Роман Іваничук Мальви Розділ перший
rtf -> Дебора Гаркнесс Сповідь відьом Дивовижні стосунки магії та науки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка