Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, таСторінка1/6
Дата конвертації14.12.2016
Розмір2.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

Генеральний директор Прісняк Олександр Олексійович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

30.04.2014

М.П. (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ 00219632

4. Місцезнаходження бульвар Лесi Українки,34, м.Київ,

01133, Україна

5. Міжміський код, телефон та факс (044) 2855033, 2850916

6. Електронна поштова адреса referent@himmash.kiev.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії 25.04.2014

(дата)

2. Річна інформація №82(1835) Бюлетень "Відомості Національної комісії з ціннихопублікована у паперів та фондового ринку" 30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація himmash.kiev.ua в мережі

розміщена на власній Інтернет 30.04.2014

сторінці (дата)

(адреса сторінки)


ІІІ. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ"


2. Серія і номер свідоцтва про державну АОО №029092

реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації 07.02.1994

4. Територія (область) м. Київ


5. Статутний капітал (грн) 2000000,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 0

належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 0

капіталу, що передано до статутного капіталу

державного (національного) акціонерного

товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб) 69
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності Код за КВЕД

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 71.12

консультування в цих сферах

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20

Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним 46.51

забезпеченням
10. Органи управління підприємства: Інформацію про органи управління емітента не

заповнюють емітенти - акціонерні товариства.


11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), Публічне акціонерне товариство

який обслуговує емітента за поточним рахунком "Акціонерний

у національній валюті комерційний промислово-інвестиційний банк"

2) МФО банку 300012

3) поточний рахунок 26001601003597

4) найменування банку (філії, відділення банку), Публічне акціонерне товариство

який обслуговує емітента за поточним рахунком "Акціонерний

у іноземній валюті комерційний промислово-інвестиційний банк"

5) МФО банку 300012

6) поточний рахунок 26006601003600


12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії Дата Державний орган, що видав Дата

(дозволу) видачі закінчення

дії ліцензії

(дозволу)

Будiвельна дiяльнiсть серiя АВ № 22.04.2010 Інспекція Державного 22.04.2015

515064 архітектурно-будівельного

контролю у м.Києві


Опис: Прогноз емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Ліцензія буде продовжена

після закінчення терміну дії.


Проектування, монтаж, серiя АВ № 09.07.2010 Державний департамент

технiчне обслуговування 519048 пожежної безпеки МНС

засобiв протипожежного України

захисту та систем опалення


Опис: Термін дії ліцензії необмежений.
ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій

(розміру часток, паїв)

Найменування юридичної Код за Місцезнаходження Відсоток акцій

особи засновника та/або ЄДРПОУ (часток, паїв), які

учасника засновника належать

засновнику та/або

та/або учаснику (від

учасника загальної кількості)

ДІПРОХІММАШ Міністерства 00219632 бульвар Лесі Українки, 34, м.Київ, 0,00000000000

машинобудування, військово- Печерський, 01133

промислового комплексу та

конверсії України

Прізвище, ім'я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій

фізичної особи який видав паспорт (часток, паїв), які

належать

засновнику та/або

учаснику (від

загальної кількості)

Усього: 0,00000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента


1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Прісняк Олександр Олександрович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1959

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 29

7) найменування підприємства

та попередня посада, яку займав**: ВАТ "Хiмнафтомашпроект", виконавчий директор

8) дата обрання та термін, на який 15.04.2013 На 3 роки

обрано

9) опис: Генеральний директор вирішує поточні питання діяльності товариства згідно з діючимзаконодавством, Cтатутом та відповідно до рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової

ради. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробтної плати у розмiрi

вiдповiдно до контракту. Призначений на посаду Наглядовою радою товариства (Протокол №11-

25/03-13 від 15.04.2013 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж

керівної роботи 29 років. Перелік посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: АКБ

"Київ" - директор філії банку, начальник управління банку,АБ "Укргазбанк" - помічник

директора Київської дирекції; ПАТ "Південкомбанк" - радник Голови правління, ВАТ

"Хiмнафтомашпроект"- виконавчий директор,Генеральний директор. Даних, що працює на iнших пiдприємствах, немає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Свєтлаков Костянтин Анатолійович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1977

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 17

7) найменування підприємства

та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "МЕТАЛ ЮНІОН", заступник начальника управління

нафтохімічного виробництва з фінансових питань департаменту промисловості

8) дата обрання та термін, на який 15.12.2013 На 3 роки

обрано

9) опис: Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради таголовує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом. Винагороду, як Голова

Наглядової ради, в тому числі у натуральній формі, за звiтний період не отримував.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи 17

років.Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 15.12.2013 р.(Протокол №3) обраний до

складу Наглядової Ради і на посаду Голови Наглядової ради. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Горлiвська паперова фабрика" - генеральний директор; ТОВ "Скайтек - Промсервiс" - фiнансовий директор; ТОВ "Медiмпорт - Україна": - директор; ТОВ "Нова медична група" - заступник директора; ТОВ "Сiрiус Сервiс" – фiнансовий директор; ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» - заступник начальника управлiння нафтохiмiчного виробництва з фiнансових питань департаменту промисловостi, з 02.12.2013 р. - начальник управлiння нафтохiмiчного виробництва департаменту промисловостi. Даних, що працює на iнших пiдприємствах немає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Буднєва Надія Олексіївна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1952

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 32

7) найменування підприємства

та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "Український проектно-інвестиційний центр", головний

бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який 09.08.2011 На невизначений строк

обрано

9) опис: Головний бухгалтер товариства органiзовує та веде бухгалтерськiй облiк вiдповiдно довнутрiшньої облiкової полiтики, розробленої на пiдставi стандартiв бухгалтерського облiку та

положень стандартiв України. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi

заробтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та

посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи 32 роки. Змін у персональному складі щодо

посадової особи у звітному періоді не було. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх

п'яти років: ПрАТ "Український проектно-інвестиційний центр"- головний бухгалтер; ВАТ

"Хімнафтомашпроект", а згодом і ПАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"- головний бухгалтер.

Даних, що працює на iнших пiдприємствах, немає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Лісунова Марина Олександрівна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1987

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 4

7) найменування підприємства

та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "МЕТАЛ ЮНІОН", референт радника Голови правління

8) дата обрання та термін, на який 15.12.2013 На 3 роки

обрано


9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж

керівної роботи (років) - 4. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 15.12.2013 р.

(Протокол №3) обрана на посаду Член Наглядової ради. Перелік посад, які особа обіймала

протягом останніх п'яти років: ПрАТ "МЕТАЛ ЮНІОН", референт радника Голови правління.

Даних, що працює на iнших пiдприємствах, немає. Посадова особа не надала згоду на розкриття

паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Пєтухов Андрій Сергійович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1987

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 7

7) найменування підприємства

та попередня посада, яку займав**: Криворізький гірничо-збагачувапльний комбінат, начальник бюро планування та економічного аналізу

8) дата обрання та термін, на який 15.12.2013 На 3 роки

обрано


9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж

керівної роботи (років) -7. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 15.12.2013р.(Протокол № 3) обрано на посаду Член Наглядової ради. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Криворізький гірничо-збагачувапльний комбінат - начальник бюро планування та економічного аналізу. Даних, що працює на iнших пiдприємствах немає. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Ревізор акціонерного товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Прусенко Віта Валеріївна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження** 1979

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 10

7) найменування підприємства

та попередня посада, яку займав**: Радник податкової служби 2-го рангу

8) дата обрання та термін, на який 15.12.2013 На 3 роки

обрано


9) опис: Як Ревiзор має повноваження та виконує обов'язки, передбаченi статутом. Винагороду,

як Ревізор, в тому числі у натуральній формі, у звiтному періоді не отримувала.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: радник податкової служби 2-го

рангу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи

(років) 10. Даних, що працює на iнших пiдприємствах, немає. Посадова особа не дала згоду на

розкриття паспортних даних.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по Паспортні дані фізичної особи Кількість Від загальної Кількість за видами акцій

батькові фізичної (серія, номер, дата видачі, акцій кількості прості іменні прості на привілейо- привілейо-

особи або повне орган, який видав)* або код за (шт.) акцій (у пред'явника вані іменні вані на

найменування ЄДРПОУ юридичної особи відсотках) пред'явника

юридичної особи

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Генеральний директор фізична особа д/н, д/н, д/н 400 0,00020000000 400 0 0 0

Прісняк Олександр

Олександрович


Голова Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0

Свєтлаков Костянтин

Анатолійович
Член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0

Пєтухов Андрій

Сергійович
Член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0

Лісунова Марина

Олександрівна
Ревізор акціонерного фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0

товариства Прусенко Віта

Валеріївна
Головний бухгалтер фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0

Буднєва Надія

Олексіївна
Усього: 400 0,00020000000 400 0 0 0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові

X

Дата проведення 21.03.2013Кворум зборів, % 97,53

Опис:


Перелік питань порядку денного:

1.Обрання членів Лічильної комісії.

2.Обрання Голови загальних зборів акціонерів Товариства.

3.Обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.

4.Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

5.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством протягом не більше як одного року.

6.Обрання особи (осіб), які уповноважуються на підписання угод про вчинення значних

правочинів.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Порядок денний

позачергових загальних зборів акціонерів визначено та затверджено на засіданні Наглядової ради.

До переліку питань порядку денного пропозиції не надавались.

Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Обрано до складу Лічильної комісії: Серафіну І. В. – Головою Лічильної комісії, Мащенко О. В.

– Членом Лічильної комісії, Атаманчук Н. С. – Членом Лічильної комісії.

2. Обрано Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Часовських А. В.

3. Обрано Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Коханчук Г.В.

4. Затверджено регламент проведення загальних зборів акціонерів.

5.Схвалено попередньо значні правочини, будь-якого характеру, які можуть вчинятися

Товариством протягом не більше як одного року, у яких ринкова вартість майна, робіт або

послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої

річної фінансової звітності Товариства.

Встановити граничну сукупну вартість всіх правочинів, що схвалюються відповідно до цього

рішення у сумі 1 000 000 000,00 (один мільярд) грн.. Виступити майновим поручителем за ТОВ

«Фінансовий дім «Інвестиційний союз» (код за ЄДРПОУ 34849834) та ТОВ «Ресурс-Транзит» (код

за ЄДРПОУ 37265219) шляхом надання в іпотеку ПАТ «Комерційний банк

«ПІВДЕНКОМБАНК» належного ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» нежитлового приміщення

загальною площею 6049,70 кв.м., розташованого за адресою: м.Київ, бульвар Лесі Українки, 34,

ринковою вартістю, визначеною незалежним оцінювачем ТОВ «Кредитне Брокерське Бюро»

згідно із Звітом про незалежну оцінку вартості нежилих приміщень, загальною площею 6049,7

кв.м., що знаходяться за адресою м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, що належать ВАТ

«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» від 18.03.2013. Укласти договір іпотеки (іпотечний договір) з

ПАТ «Комерційний банк «ПІВДЕНКОМБАНК».

6.Обрати особу, яка уповноважується на підписання угод про вчинення значних правочинів – а

саме: виконавчого директора ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» Прісняка Олександра

Олексійовича.
Вид загальних зборів чергові позачергові

X

Дата проведення 29.03.2013Кворум зборів, % 97,54

Опис:


Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1.Обрання членів Лічильної комісії.

2.Обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.

4.Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

5.Звіт Наглядової (Спостережної) ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його

розгляду.

6. Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства.

8. Затвердження річного фінансового звіту Товариства, затвердження аудиторського висновку, та

звіту аудиторської фірми за 2012 рік.

9.Затвердження фінансового результату Товариства за 2012 рік. Розподіл прибутку і збитків

Товариства за 2012 рік.

10. Затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік.

11.Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних з приведенням

діяльності та документів Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні

товариства».

13. Затвердження внутрішніх документів та положень Товариства.

14.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової (Спостережної)

ради Товариства.

15. Встановлення кількісного складу Наглядової (Спостережної) ради Товариства.

16.Обрання членів Наглядової (Спостережної) ради Товариства.

17.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії

Товариства.

18. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

19.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що

укладатимуться з членами Наглядової (Спостережної) ради, встановлення розміру їх винагороди.

21. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами

Наглядової (Спостережної) ради Товариства.

22. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що

укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

23. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами

Ревізійної комісії Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Порядок денний чергових

загальних зборів акціонерів визначено та затверджено на засіданні Наглядової ради. До переліку

питань порядку денного пропозиції не надавались. Особа, що ініціювала проведення позачергових

загальних зборів: Наглядова рада.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Обрано до складу Лічильної комісії: Серафіну І..В. – Головою Лічильної комісії, Мащенко О. В. – Членом Лічильної комісії, Атаманчук Н. С. – Членом Лічильної комісії.

2. Обрано Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Часовських А. В..

3. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Облєцову Ю. Е..

4. Затверджений регламент проведення загальних зборів акціонерів.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012рік прийняли до відома, роботу Наглядової

(Спостережної) ради Товариства за 2012 рік визнали задовільною .

6. Звіт Правління Товаристваза 2012 рік прийняли до відома, роботу Правління Товариства за

2012 рік визнали задовільною.

7. Затверджений звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012рік.

8. Затверджений річний фінансовий звіт Товариства, затверджений аудиторський висновок, та звіт

аудиторської фірми ТОВ «Аудиторська фірма «Успіх – Аудит» (сертифікат Аудиторської

Палати України серії А № 000873 від 28.03.1996р. т.ч. до 26.05.2015р., Свідоцтво про внесення до

реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3519 т.ч. до 24.12.2014р. ) за 2012 рік.

9. Затверджений фінансовий результат Товариства за 2012 рік у розмірі 1 612 000,00 грн. (один

мільйон шістсот дванадцять тисяч гривен 00 коп.) та затверджений наступний порядок розподілу

прибутку з у загальній сумі 1 196 000,00 грн. (один мільйон сто дев’яносто шість тисяч гривен 00

коп.) :

• Частину прибутку у розмірі 1 096 000,00 грн. (один мільйон дев’яносто шість тисяч гривен 00коп.) направити на забезпечення заходів інвестиційної діяльності у 2013-2014 р.;

• Частину прибутку у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривен 00 коп.) направити на соціальні

потреби Товариства;

• Беручи до уваги нерівномірність фінансування проектних робіт, що виконує Товариство,

дозволити Наглядовій раді Товариства, у разі необхідності у строк до чергових річних Загальних

зборів акціонерів Товариства 2014 р., направити до 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривен 00коп.)

коштів із нерозподіленого прибутку минулих років на поповнення фонду заробітної плати

проектувальників.

10. Відповідно до прийнятого на річних загальних Зборах акціонерів «29» березня 2013 року

рішення щодо затвердження фінансового результату Товариства за 2012 рік, та розподілу

прибутку і збитків товариства за 2012 рік, розмір річних дивідендів за 2012 рік встановити 0

грн. 00 коп.

11. Визначили та затвердили «Основні напрями діяльності Товариства у 2013 році».

12.1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у тому числі, у зв'язку з приведенням

діяльності та документів Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні

товариства», виклавши Статут Товариства у новій редакції. Затвердити найменування

Товариства - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».

12.2 Уповноважити Першого заступника Голови Правління - Коновалова С.В. підписати нову

редакцію Статуту та вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту в

порядку, передбаченому законодавством України.

13. Затвердили внутрішні положення Товариства, а саме: «Положення про Загальні збори

акціонерів ПАТ «Хімнафтомашпроект»; «Положення про Наглядову раду ПАТ

«Хімнафтомашпроект»; «Положення про Виконавчий орган ПАТ «Хімнафтомашпроект»;

«Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПАТ «Хімнафтомашпроект»; «Кодекс (принципи)

корпоративного управління ПАТ «Хімнафтомашпроект».

14. Припинили повноваження Голови та членів Наглядової (Спостережної) ради Товариства.

15. Встановлено кількість членів Наглядової ради Товариства три особи.

16. Відповідно до результатів кумулятивного голосування, обрати Наглядову раду Товариства на

три роки у складі:

Зіновкін Олександр Олександрович - Голова Наглядової ради;

Цупор Іван Іванович - член Наглядової ради;

Бабишенко Едуард Володимирович - член Наглядової ради.

17. Припинили повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Встановити, що обирається одна особа – Ревізор Товариства.

19. Відповідно до вимог ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства», обрати

Недопитальську Наталю Василівну Ревізором Товариства строком на три роки.

20. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, відповідно до цих умов встановити

розмір їх винагороди.

21. Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами

Наглядової ради Товариства - Голову Наглядової ради - Зіновкіна Олександра Олександровича.

22. Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що буде укладатися з Ревізором

Товариства.

23. Обрати особу, яка уповноважується на підписання умови цивільно-правового договору

(контракту), що буде укладатися з Ревізором Товариства - Голову Наглядової ради - Зіновкіна

Олександра Олександровича.


Вид загальних зборів чергові позачергові

X

Дата проведення 15.12.2013Кворум зборів, % 97,49

Опис:


Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1.Обрання лічильної комісії.

2.Обрання голови загальних зборів акціонерів.

3.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

4.Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів.

5.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

6.Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових

договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх

винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з

Головою та членами Наглядової ради.

7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора.

8.Обрання Ревізора, затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору

(контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи,

яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.

9.Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє схвалення.

10.Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Порядок денний

позачергових загальних зборів акціонерів визначено та затверджено на засіданні Наглядової ради.

До переліку питань порядку денного пропозиції не надавались. Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Обрано до складу Лічильної комісії одну особу Коновалова Р. С. – Головою Лічильної комісії.

2. Обрано Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Мартиненка В.Й..

3. Обрано Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Нємцову І. К.

4. Затверджено Регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Достроково припинили повноваження Наглядової ради Товариства у складі: 1. Зіновкін

Олександр Олександрович – Голова Наглядової ради Товариства; 2. Цупор Іван Іванович – член

Наглядової ради Товариства; 3. Бабишенко Едуард Володимирович - член Наглядової ради

Товариства.

6. Обрали Наглядову раду Товариства зі строком повноважень три роки у складі:

Свєтлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;

Пєтухов Андрій Сергійович - член Наглядової ради;

Лісунова Марина Олександрівна - член Наглядової ради.

Затвердили умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами

Наглядової ради. Обрали особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових

договорів від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради – Генерального директора

Товариства Прісняка Олександра Олексійовича.

7. Припинили повноваження Ревізора Товариства Недопитальської Наталії Василівни.

8. Обрали Ревізором Товариства Прусенко Віту Валеріївну строком на 3 (три) роки. Затвердили

умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором. Обрали особу, яка

уповноважується на підписання цивільно-правового договору від імені Товариства з Ревізором

Товариства – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича.

9. Затвердили рішення про попереднє схвалення значних правочинів будь-якого характеру,

вчинення яких вимагатимуть інтереси Товариства, і які можуть вчинятися Товариством протягом

не більше як одного року, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого

правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

Товариства. Встановили граничну сукупну вартість всіх правочинів, що схвалюються відповідно

до цього рішення, у сумі 1 000 000 000,00 грн. Надали Наглядовій раді Товариства повноваження

без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних

правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в

період з «16» грудня 2013 року по «15» грудня 2014 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає

відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання)

Генеральним директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо

схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма

змінами та доповненнями до них.

10. Призначили особу, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів

– Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича з правом підпису цих

правочинів (договорів).


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка