Освіта. Виховання. Навчання біла, Олена ОлександрівнаСкачати 394.45 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації06.05.2016
Розмір394.45 Kb.
  1   2
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Біла, Олена Олександрівна. Підготовка майбутніх фахівців соціономічної сфери до проектування професійної діяльності: теорія і практика : монографія / Олена Олександрівна Біла ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". Ін-т психології. – Одеса : Астропринт, 2013. – 423 с. – Бібліогр.: с. 328-365. – ISBN 978-966-190-802-3

 2. Білецька, Ірина Олександрівна. Іншомовна освіта середніх навчальних закладах США: полікультурний контекст : монографія / Ірина Білецька ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 325 с. – Бібліогр.: с. 263-305. – ISBN 978-966-525-140-8

 3. Боркач, Євгеній Ілліч. Професійна підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін в Угорщині : навч.-метод. посіб. / Є. І. Боркач ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 103 с. – Бібліогр.: с. 100-102. – ISBN 978-966-493-765-5

 4. Боркач, Євгеній Ілліч. Система підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах запровадження Болонського процесу в Угорщині : монографія / Євгеній Боркач ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 351 с. – Бібліогр.: с. 295-351. – ISBN 978-966-493-833-1

 5. Бузова, Олена Дмитрівна. Удосконалення музичної підготовки майбутніх учителів музики засобами поліхудожнього виховання : монографія / О. Д. Бузова ; відп. за вип. Л. Ярощук ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 167 с. – Бібліогр.: с. 122-142. – ISBN 978-966-7828-55-4

 6. Булда, Анатолій Андрійович. Методика формування предметних умінь старшокласників у процесі вивчення правознавства : навч.-метод. посіб. для вчителів та студентів / А. А. Булда, Н. М. Жидкова. – [Київ] : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 295 с. – Бібліогр.: с. 270-286. – ISBN 978-966-660-908-6

 7. Василенко, Людмила Михайлівна. Гедоністичні засади вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва: теорія та методика : монографія / Л. М. Василенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 336 с. – Бібліогр.: с. 300-334. – ISBN 978-966-660-801-0

 8. Вовк, Людмила Петрівна. Історія освіти і педагогіки в загальній, методологічній і професійній культурі майбутнього вчителя : посібник-коментар із пропедевтики вивчення історії педагогіки / Л. П. Вовк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 330 с. – Бібліогр.: с. 319-328. – ISBN 978-966-660-809-6

 9. Вознюк, Олександр Васильович. Розвиток особистості педагога в умовах цивілізаційних змін: теорія і практика : монографія / Олександр Вознюк ; [наук. ред. О. А. Дубасенюк]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 603 с. – ISBN 978-966-485-151-7

 10. Воронцова, Тетяна Володимирівна. Школа проти СНІДу. Профілактика ризикованої поведінки : посіб. для вчителя / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко. – Київ : [б. в.], 2009. – 255 с. – Назва на обкл. : Профілактика ризикованої поведінки. – ISBN 978-966-8035-64-7

 11. Вступ до освітології : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освіт.-кваліфікац. рівень "магістр" / [розробники: В. О. Огнев'юк, С. О. Сисоєва] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т суспільства. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 79 с. – Бібліогр.: с. 70

 12. Гаращук, Кирило Володимирович. Структурні реформи в системі загальної середньої освіти сучасної Великої Британії : монографія / Гаращук Кирило Володимирович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 159 с. – Бібліогр.: с. 129-149. – ISBN 978-966-485-167-8

 13. Глушенко, Катерина Олександрівна. Формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей : навч.-метод. посіб. / К. О. Глушенко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 195 с. – Бібліогр.: с. 180-195. – ISBN 978-966-660-896-6

 14. Гордійчук, Оксана Євгенівна. Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою викладання : навч. посіб. / Оксана Євгенівна ; [відп. за вип. М. Г. Іванчук ; літ. ред. Колодій О. В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 207 с. – Бібліогр.: с. 207

 15. Грищенко, Іван Михайлович. Професійна освіта в системі економічних досліджень : монографія / І. М. Грищенко ; [ред. С. Кашка]. – Київ : Грамота, 2014. – 383 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-349-451-7

 16. Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довідк.-бібліогр. видання / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; уклад.: І. М. Конет, В. С. Прокопчук. – Кам'янець-Подільський : Абетка Світ, 2013. – 511 с. – Присвячується 95-річчю з часу заснування університету. – ISBN 978-617-620-096-3

 17. Жижко, Тетяна Анатоліївна. Філософія академічної освіти : монографія / Т. А. Жижко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 403 с. – Бібліогр.: с. 372-399. – ISBN 978-966-660-918-5

 18. Инновационные технологии в образовании : [сб. ст.] : материалы X Междунар. науч.-практ. конф., Симферополь-Ялта, 26-27 сент. 2013 г. / РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т" ; ред. совет: Глузман Александр Владимирович, Гончарова Наталья Георгиевна, Буякевич Владимир Адамович [и др.]. – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – 191 с. – Библиогр. в конце ст.

 19. Іванова, Лідія Іванівна. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я: теорія та методика : монографія / Л. І. Іванова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 600 с. – Бібліогр.: с. 456-549. – ISBN 978-966-660-915-4

 20. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 берез. 2014 р. Т. 2 / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. облдержадмін., Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Курський держ. ун-т, Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава та ін. ; відп. за вип. Сбруєва А. А.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 2014 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-698-171-7 (повне зібрання). – ISBN 978-966-698-173-1 (том 2)

 21. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 берез. 2014 р. Т. 1 / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. облдержадмін., Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Курський держ. ун-т, Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава та ін. ; відп. за вип. Сбруєва А. А.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 314 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-698-171-7 (повне зібрання). – ISBN 978-966-698-172-4 (том 1)

 22. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Житомир, 22-23 трав. 2014 р.] / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Вища пед. школа Спілки пол. вчителів, Оломоуцький ун-т ім. Палацького (м. Оломоуц), Акад. акмеологіч. наук (м. Санкт-Петербург), Моск. держ. обл. соціально-гуманіт. ін-т (м. Москва), Вітебський держ. ун-т ім. П. М. Машерова , Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред.: О. А. Дубасенюк, В. А. Ковальчук]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 411 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-485-163-0

 23. Калуська, Любомира Василівна. Вибрані педагогічні твори : у 3 т. Т. 1. Загальні питання педагогіки : Видатні українські педагоги. Інновації в системі дошкільної освіти. Науково-методична робота в дошкільному навчальному закладі / Любомира Калуська. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 695 с. – ISBN 978-966-286-027-6

 24. Калуська, Любомира Василівна. Вибрані педагогічні твори : у 3 т. Т. 2. Авторські програми : Народні ремесла. "Гуцульщинознавство". "Бережи здоров'я змалку". "Дитина в довкіллі". "Дитина і казка". "Соняшник": ранній вік. "Соняшник": дошкільний вік. "Соняшник": навч.-метод. посіб. / Любомира Калуська. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 715 с. – Бібліогр.: с. 705-715. – ISBN 978-966-286-028-3

 25. Калуська, Любомира Василівна. Вибрані педагогічні твори : у 3 т. Т. 3. Навчально-методичне забезпечення розвитку і виховання дітей дошкільного віку : Розвиток тіла. Розвиток душі. Розвиток розуму / Любомира Калуська. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 739 с. – ISBN 978-966-286-029-0

 26. Калуська, Любомира Василівна. Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку "Соняшник" / Любомира Калуська ; [кер. проекту Б. Фенюк ; голов. ред. І. Дворницька ; завідувачка ред. Т. Ухіна ; ред.: С. Карімова ; літ. А. Семенова ; обкл. О. Курило]. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 144 с. – Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – ISBN 978-966-634-721-6

 27. Калуська, Любомира Василівна. Навчально-методичний посібник "Соняшник" до комплексної програми розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку "Соняшник" / Любомира Калуська ; [кер. проекту Б. Фенюк ; голов. ред. І. Дворницька ; завідувачка ред. Т. Ухіна ; ред.: С. Карімова ; літ. А. Семенова ; обкл. О. Курило]. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 199 с. – Бібліогр.: с. 191-199. – Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – ISBN 978-966-634-731-5

 28. Карамушка, Людмила Миколаївна. Формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін : монографія / Л. М. Карамушка, О. С. Толков ; [літ. ред. Ю. М. Лезвинська ; дизайн обкл. В. С. Романишин] ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці. – Київ ; Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 253 с. – (Організаційна та економічна психологія). – Бібліогр.: с. 185-207. – ISBN 978-617-681-046-9

 29. Климчук, Віталій Олександрович. Внутрішня мотивація учбової діяльності молоді: теорія, методика, програма розвитку : монографія / В. О. Климчук, В. В. Горбунова ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Держ. фонд фундамент. дослідж. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 108 с. – Бібліогр.: с. 102-108. – ISBN 978-966-485-154-8

 30. Ковальова, Світлана Миколаївна. Застосування методики "кейс-методу" у професійній підготовці майбутніх учителів у Великій Британії : монографія / С. М. Ковальова ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 259 с. – Бібліогр.: с. 186-221. – ISBN 978-966-485-166-1

 31. Ковтонюк, Мар'яна Михайлівна. Фундаменталізація професійної підготовки майбутнього вчителя математики-бакалавра : монографія / Ковтонюк Мар'яна Михайлівна ; [дизайн обкл. О. В. Пишняк]. – Вінниця : "Фірма "Планер", 2013. – 424 с. – Бібліогр.: с. 381-424. – ISBN 978-966-2337-79-2

 32. Коляда, Михайло Георгійович. Комп’ютаційна педагогіка : навч. посіб. / М. Г. Коляда ; [худож. оформ.: Е. В. Гончаренко, К. Р. Чечель]. – Донецьк : Ноулідж (донец. від-ня), 2013. – 321 с. – Бібліогр.: с. 298-302. – ISBN 978-617-579-831-7

 33. Коляда, Михайло Георгійович. Педагогічне прогнозування: теоретико-методологічний аспект : монографія / М. Г. Коляда ; [худож. оформ.: Е. В. Гончаренко, К. Р. Чечель] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ ; Донецьк : Ноулідж (донец. від-ня), 2014. – 267 с. – Бібліогр.: с. 251-265. – ISBN 978-617-579-830-0

 34. Культурологія освіти : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освіт.-кваліфікац. рівень "магістр" / [розробники: С. О. Сисоєва, М. М. Галицька] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т суспільства. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 63 с. – Бібліогр.: с. 58

 35. Кучай, Т. П. Філософія освіти в японських традиціях (теоретико-методологічний аспект) : навч. посіб. / Кучай Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 135 с. – Бібліогр.: с. 129-135. – ISBN 978-966-493-814-0

 36. Ландрет, Линда Элсбрук. Воспитать правильно. Характер для детей / Линда Элсбрук Ландрет ; [пер. Алексея Панича ; голов. ред. Олена Гіршман ; ред.: Тетяна Хмелевська, Ірина Багдасарян]. – [Донецк] : Восточноевропейская миссия, [2014]. – 228, [1] с. – Библиогр.: с. 227-228. – ISBN 978-966-1667-69-2. – ISBN 978-0-615-67519-0

 37. Лаухіна, Інна Станіславівна. Релігієзнавчий компонент змісту загальної середньої освіти Франції : монографія / І. С. Лаухіна ; [наук. ред. Н. М. Лавриченко] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 247 с. – Бібліогр.: с. 132-157. – ISBN 978-966-525-141-5

 38. Лучанінова, Ольга Петрівна. Педагогічні технології у вищій школі : [навч. посіб.] / О. П. Лучанінова ; [відп. за вип. В. І. Палагута] ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ : Ліра, 2013. – 223 с. – Бібліогр.: с. 218-221. – ISBN 978-966-383-491-7

 39. Маккавєєва, Олена Олександрівна. Стратегічне управління навчальним закладом : метод. розробка для керівників навч. закл. / Олена Олександрівна Маккавєєва ; [відп. за вип. Вовненко Л. Є.]. – Одеса : Астропринт, 2013. – 27 с. – Бібліогр.: с. 26-27. – ISBN 978-966-190-823-8

 40. Мельник, А. О. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи у початковій школі : метод. рек. / А. О. Мельник ; Кировоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 59 с. – Бібліогр.: с. 54-57

 41. Методи, моделі та інформаційні системи в економіці і освіті : монографія / [кол. авт.: В. М. Чаплига, Л. А. Білий та ін.] ; за заг. ред. В. М. Чаплиги ; Нац. банк України. Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 227 с. – Бібліогр.: с. 222-225. – ISBN 978-966-484-197-6

 42. Методика викладання правознавства. 10 клас (академічний рівень) : навч.-метод. посіб. для вчителів та студ. / Булда А. А., Дребот С. П. [та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 222 с. – Бібліогр.: с. 218-221. – ISBN 978-966-660-894-2

 43. Методологія міждисциплінарних досліджень у сфері освіти : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освіт.-кваліфікац. рівень "магістр" / [розробник: Сисоєва С. О.] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т суспільства. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 55 с. – Бібліогр.: с. 52

 44. Мірошник, Зоя Михайлівна. Методи дослідження рольової структури особистості вчителя : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З. М. Мірошник ; Криворіз. нац. ун-т. Криворіз. пед. ін-т. – Кривий Ріг : Козлов Р. А., 2014. – 150, [1] с. – Бібліогр.: с. 141-144. – ISBN 978-617-7104-26-0

 45. Наукові основи управління інноваційним розвитком у системі педагогічної освіти : навч. посіб. Ч. 3 / Г. Ф. Пономарьова, А. А. Харківська [та ін.] ; за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової ; М-во освіти і науки України, Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків : Компанія СМІТ, 2014. – 254 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-621-031-3

 46. Наукові основи управління інноваційним розвитком у системі педагогічної освіти : навч. посіб. Ч. 2 / [Г. Ф. Пономарьова, А. А. Харківська та ін.] ; за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової ; Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків : Компанія СМІТ, 2014. – 314 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-621-029-0

 47. Організація навчального процесу в умовах інноваційного розвитку економічного університету : навч.-практ. вид. / [авт. кол.: Л. О. Савенкова, М. В. Артюшина та ін.] ; за ред. М. В. Артюшиної, Г. М. Романової ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 318 с. – ISBN 978-966-483-864-8

 48. Педагогічна практика : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: В. Є. Бузинська, І. І. Горбачевська ; [відп. за вип. О. В. Червінська]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 159 с. – Бібліогр.: с. 113-135. – ISBN 978-966-423-301-6

 49. Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 25-26 квіт. 2014 р.]. Ч. 2 / Терноп. нац. екон. ун-т, Вища школа економіки та інновацій (м. Люблін) ; [редкол.: А. Вихрущ, О. Локшина, Й. Шемпрух]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 86 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-654-347-2

 50. Педагогічне моделювання в професійній освіті : колективна монографія / [Н. А. Глузман, Л. С. Анісімова та ін. ; за заг. ред. Н. А. Глузман] ; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Сімферополь : Аріал, 2014. – 203 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-648-250-5

 51. Петрановская, Людмила. В класс пришел приемный ребенок / Людмила Петрановская ; [ред. А. Белокрыльцева ; рис. Н. Васильева ; дизайн обл. А. Голованева]. – Донецк : Благотворит. Фонд. "Развитие Украины", 2012. – 192 с. : ил. – ISBN 978-5-99017-631-7

 52. Петухова, Любов Євгенівна. Фребельпедагогіка : хрестоматія : практикум : [навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл., навч. закл. системи післядиплом. освіти] / Л. Є. Петухова , О. Е. Анісімова. – Херсон : Айлант, 2014. – 275 с. – Бібліогр.: с. 271. – ISBN 978-966-630-084-7

 53. Подольська, Олександра Михайлівна. Біоадекватна методика викладання української мови : поурочні розробки до уроків морфології (6-7 кл.) / О. М. Подольська ; Крим. акад. ноосфер. освіти і науки, Севастопольська акад. наук. – Одеса ; Севастополь : КАНОН, САН, 2013. – 78 с. – (Серія "Бібліотека ноосферного вчителя"). – Бібліогр.: с. 76

 54. Практична професійно-педагогічна підготовка студентів фізичних спеціальностей : посіб. для студ. і викладачів пед. ун-тів / [О. А. Цоколенко, Г. П. Грищенко, В. Д. Сиротюк] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Фізико-математ. ін-т. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 111 с. – Бібліогр.: с. 111. – Авт. зазнач. на 3-й с. обкл. – ISBN 978-966-660-933-8

 55. Проектування та психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості : монографія / [авт. кол.: Киричук В. О., Прашко О. В. та ін. ; за заг. ред. В. О. Киричука] ; Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – 273 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-2249-87-3

 56. Професійна підготовка студентів соціально-педагогічної сфери - освітня складова суспільного розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (дистанційної), [м. Київ, 1 квіт. 2014 р.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Бердян. держ. пед. ун-т, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад., Укр.-американ. гуманіт. ін-т "Вісконсинський міжнар. ун-т (США) в Україні" ; [орг. ком.: Андрущенко В. П. (голова) та. ін. ; координац. рада: Ковчина І. М. та ін. ; за ред. І. М. Ковчиної]. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 119 с.

 57. Радул, Ольга Сергіївна. Виховання дітей в процесі життєдіяльності давніх східних слов’ян (VI-XIII ст.) : [монографія] / Ольга Радул ; [ред. І. В. Жигора]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 446 с. – Бібліогр.: с. 372-433. – ISBN 978-966-7406-80-6

 58. Розвиток професійно-технічної освіти на регіональному рівні: проблеми, рішення, перспективи : тези XII Педагогічних читань пам’яті В. П. Жука, 27 листоп. 2013 р., м. Львів / Нац. акад. пед. наук України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: Г. П. Васянович та ін.]. – Львів : Сполом, 2013. – 143 с. – ISBN 978-966-665-902-9

 59. Савченко, Раїса Анатоліївна. Формування музично-педагогічної компетентності майбутнього вихователя та музичного керівника дошкільного навчального закладу : монографія / Р. А. Савченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т мистецтв. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 297 с. – Бібліогр.: с. 252-272. – ISBN 978-966-660-887-4

 60. Самохіна, Наталія Миколаївна. Професійно-творча самореалізація майбутніх учителів музики в освітньо-виховному середовищі вишу : монографія / Н. М. Самохіна ; [наук. ред. Харченко С. Я.] ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 371 с. – Бібліогр.: с. 317-362. – ISBN 978-966-617-331-0

 61. Сельський, Петро Романович. Інформаційна система оцінювання знань у вищому медичному навчальному закладі : [монографія] / П. Р. Сельський. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – [Б. м.] : Укрмедкнига, S. a. – 211 с. – Бібліогр.: с. 192-211. – ISBN 978-966-673-221-0

 62. "Серце, віддане дітям" : матеріали наук.-практ. конф. / Хмельниц. обл. б-ка для дітей ім. Т. Г. Шевченка, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; [редкол.: В. Ю. Черноус, А. М. Захаренко, Л. В. Марчук]. – Хмельницький : [б. в.], 2013. – 88 с. – До 95-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського

 63. Скиба, М. М. Екологічна освіта і виховання : практикум для студ. вищ. пед. навч. закл. / М. М. Скиба ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 69 с. – Бібліогр.: с. 66-68. – ISBN 978-966-660-930-7

 64. Сліпіч, Юлія Володимирівна. Теоретико-методичні основи професійного розвитку педагогів художньо-естетичного профілю : монографія / Сліпіч Юлія Володимирівна ; [за ред. Слюсаренко Н. В.]. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2013. – 179 с. – Бібліогр.: с. 126-154. – ISBN 978-966-2919-55-4

 65. Сопнєва, Надія Богданівна. Педагогічні умови навчально-етичної діяльності майбутнього вчителя : монографія / Надія Сопнєва ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2012. – 163 с. – Бібліогр.: с. 150-163. – ISBN 978-966-2569-74-2

 66. Староста, Володимир Іванович. Тестові завдання з курсу "Педагогіка" : навч. посіб. / В. І. Староста, В. В. Росул ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл. – Ужгород : Вид-во УжНУ Говерла, 2014. – 147 с. – Бібліогр.: с. 145-147. – ISBN 978-966-2095-84-5

 67. Степанюк, Катерина Іванівна. Технологія проектування в початковій школі : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. напряму підготов. 6.010102 "Початкова освіта", (за вимогами кредит.-трансфер. системи організації навч. процесу) / Катерина Степанюк ; [наук. ред. А. М. Крамаренко] ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2012. – 150 с. – Бібліогр.: с. 134-141. – ISBN 978-617-7049-08-0

 68. Таран, Тетяна Володимирівна. Методичні матеріали щодо змісту та організації практичної роботи студентів у соціально-психологічній програмі "Психопрофілактика аддиктивної поведінки у школі" / Т. В. Таран ; [ред. Бартош С. В.] ; Ун-т сучас. знань. – Київ : Знання України, 2014. – 63 с.

 69. Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 18-21 лют. 2014 р. / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Міжнар. ін-т бізнес-освіти Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана, Сум. держ. ун-т, Терноп. нац. екон. ун-т, Харк. нац. екон. ун-т, Міжнар. ін-т бізнесу ; [голова редкол.: А. П. Наливайко ; відп. секр. редкол. Н. М. Євдокимова ; редкол.: В. І. Кириленко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 100 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-483-820-4

 70. Трифонова, Олена Сергіївна. Компетентнісний підхід до формування мовно-мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку : монографія / О. С. Трифонова ; [літ. ред. Г. Падалка] ; Півден. наук. центр Нац. акад. пед. наук України. – Одеса : Лерадрук, 2012. – 203 с. – Бібліогр.: с. 183-203. – ISBN 978-966-2710-09-0

 71. Турчак, А. Л. Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до роботи з попередження шкідливих звичок учнів : навч.-метод. посіб. / Турчак А. Л. – [Кіровоград] : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, [2013]. – 215 с. – Бібліогр.: с. 143-163. – ISBN 978-966-7406-77-6

 72. Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, державний вищий навчальний заклад (Київ). Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. Вип. 9 (22). Ч. 2. Психологія / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти НАПН України ; [голов. ред. В. В. Олійник ; заступ. голов. ред.: Т. Є. Бойченко, Є. Р. Чернишова ; редкол.: О. Л. Ануфрієва, Н. М. Бібік, С. І. Болтівець та ін.]. – Київ : Атопол, 2013. – 404 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 73. К. Д. Ушинський і сучасність: проблеми, пошуки, перспективи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. / Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [відп. за вип. В. М. Довбня ; упоряд.: В. П. Антипець, О. О. Антипець]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 163 с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 978-966-340-547-6

 74. Шеверун, Надія. Іншомовна підготовка студентів технічних університетів (досвід Польщі) : [навч.-метод. посіб.] / Надія Шеверун. – [Умань] : Жовтий О. О., [2012]. – 159 с. – Бібліогр.: с. 113-126. – ISBN 978-966-525-111-8

 75. Шевченко, Наталія Федорівна. Психологічні детермінанти трансформації особистісного смислу професійної діяльності : монографія / Н. Ф. Шевченко, С. С. Бабич ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2013. – 165 с. – Бібліогр.: с. 149-164. – ISBN 978-966-599-444-2

 76. Щербакова, Катерина Йосипівна. Підготовка майбутніх вихователів до формування пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / К. Щербакова, О. Брежнєва ; Маріуп. держ. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2012. – 198 с. – Бібліогр.: с. 188-198. – ISBN 978-617-7049-01-1

 77. Юрженко, Володимир Васильович. Методологічні підходи до визначення структури й змісту освітньої галузі "Технологія" в основній школі : монографія / В. В. Юрженко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 408 с. – ISBN 978-966-660-917-8

 78. Якименко, Світлана Іванівна. Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність М. Аркаса : монографія / С. І. Якименко, Н. Г. Шарата ; [відп. за вип. Кальченко Н.]. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Київ : Слово, 2014. – 228 с. – Бібліогр.: с. 156-182. – ISBN 978-966-194-166-2

Дисертації

 1. Бенькович, Наталія Василівна. Педагогічні умови моніторингу якості професійної підготовки майбутніх економістів у вищому навчальному закладі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бенькович Наталія Василівна ; наук. кер. Л. М. Новікова ; Західнодонбас. ін-т Міжрегіон. акад. упр. персоналом . – Павлоград : [б. в.], 2013. – 241 с. – Бібліогр.: с. 181-209

 2. Бондаренко, Лариса Анатоліївна. Формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. А. Бондаренко ; наук. кер. О. М. Олексюк ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2014. – 235 с. – Бібліогр.: с. 171-198

 3. Гриценко, Тетяна Вікторівна. Мультикультуралізм у контексті американської системи освіти: філософський аспект : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Гриценко Тетяна Вікторівна ; наук. кер. І. М. Предборська ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2014. – 198 с. – Бібліогр.: с. 172-198

 4. Зоря, Юлія Миколаївна. Організаційно-педагогічні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників у позакласній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Зоря Юлія Миколаївна ; наук. кер. Г. А. Назаренко ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 212, [95] с. – Бібліогр.: с. 186-212

 5. Карпушевська, Леся Романівна. Виховання статевої культури старшокласників шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Карпушевська Леся Романівна ; наук. кер. С. О. Свириденко ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 291, [9] с. – Бібліогр.: с. 174-199

 6. Кирмач, Галина Анатоліївна. Виховання у старшокласників цінності іншої людини в позаурочній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кирмач Галина Анатоліївна ; наук. кер. В. А. Киричок ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 271 с. – Бібліогр.: с. 196-217

 7. Ковальчук, Тамара Іванівна. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ковальчук Тамара Іванівна ; наук. кер. Т. Ф. Мельничук ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : [б. в.], 2014. – 338, [9] с. – Бібліогр.: с. 193-228

 8. Козинець, Інна Іванівна. Педагогічні умови методичної підготовки викладачів економічних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Козинець Інна Іванівна ; наук. кер. Л. М. Новікова ; Дніпропетр. держ. фінанс. акад. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2014. – 243, [4] с. – Бібліогр.: с. 168-190

 9. Корсун, Ганна Олексіївна. Професійне самовизначення старшокласників у школах Німеччини : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Корсун Ганна Олексіївна ; наук. кер. О. В. Мельник ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 307, [5] с. – Бібліогр.: с. 174-203

 10. Масленникова, Тетяна Андріївна. Формування економіко-правової компетентності майбутніх юристів у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Масленникова Тетяна Андріївна ; наук. кер. Рижиков В. С. ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : [б. в.], 2014. – 198, [3] с. – Бібліогр.: с. 153-172

 11. Наконечна, Ольга Володимирівна. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку та аудиту у вищих аграрних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наконечна Ольга Володимирівна ; наук. кер. І. В. Сопівник ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : [б. в.], 2014. – 295 с. – Бібліогр.: с. 160-193

 12. Омельчук, Олена Володимирівна. Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Омельчук Олена Володимирівна ; наук. кер. Л. П. Сущенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2014. – 287 с. – Бібліогр.: с. 187-225

 13. Паламарчук, Ольга Федорівна. Професійна підготовка фахівців сфери туризму в університетах Франції : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Паламарчук Ольга Федорівна ; наук. кер. Л. В. Кнодель ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : [б. в.], 2014. – 310 с. – Бібліогр.: с. 196-241

 14. Пахомова, Світлана Вікторівна. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів технічного коледжу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пахомова Світлана Вікторівна ; наук. кер. Г. О. Козлакова ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2014. – 201 с. – Бібліогр.: с. 159-180

 15. Петровська, Тетяна Василівна. Розвиток образного мовлення молодших школярів на уроках літературного читання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Петровська Тетяна Василівна ; наук. кер. С. П. Паламар ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 213, [13] с. – Бібліогр.: с. 196-213

 16. Пиж, Наталія Миколаївна. Практична підготовка вчителів іноземної філології в університетах Канади (1982-2010 рр.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пиж Наталія Миколаївна ; наук. кер. В. К. Майборода ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2014. – 207 с. – Бібліогр.: с. 161-185

 17. Полюхович, Наталія Вікторівна. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів основ економіки у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Полюхович Наталія Вікторівна ; наук. кер. Г. О. Козлакова ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [б. в.], 2014. – 264 с. – Бібліогр.: с. 177-223

 18. Сущенко, Лариса Олександрівна. Теоретичні і методичні засади організації науково-дослідної роботи майбутніх педагогів у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Сущенко Лариса Олександрівна ; наук. консультант О. В. Биковська ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : [б. в.], 2014. – 533 с. – Бібліогр.: с. 388-458

 19. Шкільна, Ірина Миколаївна. Виховання гуманістичних цінностей старших підлітків у взаємодії сім’ї і школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Шкільна Ірина Миколаївна ; наук. кер. К. О. Журба ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2014. – 315, [12] с. – Бібліогр.: с. 185-209

 20. Шрамко, Ольга Олександрівна. Краєзнавчий матеріал як засіб реалізації соціокультурної змістової лінії початкової мовної освіти в умовах Сіверського регіону : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шрамко Ольга Олександрівна ; наук. кер. Вашуленко М. С. ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : [б. в.], 2014. – 201, [89] с. – Бібліогр.: с. 186-201

 21. Ярощук, Катерина Ігорівна. Формування професійної етики майбутніх інженерів-педагогів при вивченні спеціальних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / К. І. Ярощук ; наук. кер. М. А. Пригодій ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2014. – 246 с. – Бібліогр.: с. 196-222

Автореферати дисертацій

 1. Бочкарьова, Наталія Сергіївна. Педагогічні ідеї та освітня діяльність К. Роджерса (1902-1987 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бочкарьова Наталія Сергіївна ; наук. кер. Хриков Є. М. ; держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" . – Луганськ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 2. Будаговська, Олена Ігорівна. Філософсько-педагогічні погляди на проблеми освіти в педагогіці Росії (кінець XX-початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Будаговська Олена Ігорівна ; наук. кер. Г. Я. Цибулько ; Донбас. держ. пед. ун-т, держ. вищ. навч. закл. – Луганськ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 3. Гарань, Наталія Станіславівна. Розвиток системи дошкільної освіти в Донецькому регіоні (друга половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. С. Гарань ; наук. кер. В. І. Сипченко ; Донбас. держ. пед. ун-т, держ. вищ. навч. закл. – Ялта : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 4. Гарапко, Віталія Іванівна. Інформаційні технології в системі підготовки вчителів початкової школи у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гарапко Віталія Іванівна ; наук. кер. Л. П. Пуховська ; держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16

 5. Гладуш, Віктор Антонович. Теорія і практика післядипломної педагогічної освіти дефектологів в Україні (друга половина XX-початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.03 / Гладуш Віктор Антонович ; наук. консультант Бондар В. І. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2013. – 41 с. – Бібліогр.: с. 34-38

 6. Дельвіг, Наталя Андріївна. Просвітницька та педагогічна діяльність наукових товариств Криму (друга половина XIX-перша половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дельвіг Наталя Андріївна ; наук. кер. Л. І. Редькіна ; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 7. Зінченко, Вікторія Олегівна. Теоретико-методичні засади моніторингу якості навчального процесу у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Зінченко Вікторія Олегівна ; наук. консультант С. В. Савченко ; держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" . – Луганськ : [б. в.], 2014. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33-37

 8. Литвиненко, Віталіна Анатоліївна. Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення засобами артпедагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Литвиненко Віталіна Анатоліївна ; наук. кер. Ю. О. Лянной ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Київ : [б. в.], 2013. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-19

 9. Паніна, Вікторія Василівна. Виховання самостійності у дітей третього року життя в умовах дитячого будинку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Паніна Вікторія Василівна ; наук. кер. Н. В. Гавриш ; держ.закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" . – Луганськ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 10. Поліщук, Світлана Вікторівна. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Поліщук Світлана Вікторівна ; наук. кер. Л. Ц. Ваховський ; держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" . – Луганськ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 11. Рассказова, Ольга Ігорівна. Теорія та практика розвитку соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 / Рассказова Ольга Ігорівна ; наук. консультант С. Я. Харченко ; Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Луганськ : [б. в.], 2014. – 44 с. – Бібліогр.: с. 35-41

 12. Решетова, Ельзара Енверівна. Інтелектуальна традиція розвитку особистості засобами математичної освіти в Київському університеті (1834-1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Решетова Ельзара Енверівна ; наук. кер. С. Л. Кузьміна ; Таврій. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Ялта : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 13. Рибальченко, Денис Олександрович. Управління якістю освітніх послуг у загальноосвітньому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Рибальченко Денис Олександрович ; наук. кер. Є. М. Хриков ; держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" . – Луганськ : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 14. Сав’юк, Анна Миколаївна. Просвітницько-педагогічна діяльність жіночих громадських організацій на півдні України у другій половині XIX-першій чверті XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Сав’юк Анна Миколаївна ; наук. кер. Н. В. Слюсаренко ; Херсон. держ. ун-т. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с. 13-15

 15. Топоркова, Юлія Олександрівна. Громадянське виховання студентської молоді в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Топоркова Юлія Олександрівна ; наук. кер. Л. І. Редькина ; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 16. Цебрій, Ірина Василівна. Духовно-моральна парадигма освіти в спадщині ранньохристиянських педагогів середньовічної Європи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Цебрій Ірина Василівна ; наук. консультант А. М. Бойко ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Луганськ : [б. в.], 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с. 31-37

ПСИХОЛОГІЯ

 1. Карпенко, Євген Володимирович. Самоактуалізація і адаптація: від конфронтації до кооперації : монографія / Є. В. Карпенко ; [голов. ред. І. Невмержицька]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. – 271 с. – Бібліогр.: с. 200-219. – ISBN 978-966-398-085-0

 2. Білецька, Тетяна Вікторівна. Політична психологія : навч. посіб. / Білецька Т. В. ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 231 с. – Бібліогр.: с. 224-231. – ISBN 978-617-620-118-2

 3. Віктимологія та агресологія : навч. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, НАПН України. ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" ; за ред. Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкіна. – Київ : [б. в.], 2010. – 255 с. – Бібліогр.: с. 351-255. – ISBN 978-966-8333-34-7

 4. Гончарук, Н. М. Методика організації роботи практичного психолога: навчально-методичний комплекс дисципліни : [навч. посіб.] / Гончарук Н. М. – [Вид. 2-ге, доопрац. і допов.]. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 347 с. – Бібліогр.: с. 332-347. – ISBN 978-617-681-049-0

 5. Горбунова, Вікторія Валеріївна. Психологія командотворення: ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд : монографія / В. В. Горбунова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 378 с. – Бібліогр.: с. 345-378. – ISBN 978-966-485-162-3

 6. Гура, Едуард Іванович. Теорія розвитку особистості: адаптація у період ранньої зрілості : монографія / Е. І. Гура ; [відп. за вип. О. Д. Давидов]. – Днепропетровск : Журфонд, 2014. – 169 с. – Бібліогр.: с. 158-169. – ISBN 978-617-7146-10-9

 7. Дзяна, Оксана Сергіївна. Формування конфліктологічної культури фахівців сфери обслуговування : монографія / О. С. Дзяна, Ю. І. Стадницький ; [дизайн обкл. У. М. Зарицька] ; Хмельниц. кооперат. торг.-екон. ін-т. – Хмельницький ; [Кам'янець-Подільський] : Медобори-2006, 2013. – 223 с. – Бібліогр.: с. 204-223. – ISBN 978-617-681-047-6

 8. Крушельницька, Ярослава Володимирівна. Фізіологія і психологія праці : практикум / Я. В. Крушельницька ; [голова редкол. О. К. Шафалюк ; відп. секр. редкол. А. В. Федорченко ; редкол.: А. М. Колот та ін.] ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 344, [7] с. – ISBN 978-966-483-786-3

 9. Мозгова, Г. П. Психосоматика: психічне, тілесне, соціальне : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. П. Мозгова, Т. І. Ханецька ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т соціології, психології та соц. комунікацій. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 235 с. – Бібліогр.: с. 227-235. – ISBN 978-966-660-927-7

 10. Найдьонова, Г. О. Експериментальна психологія : навч. посіб. для студ. спец. "Психологія" / Г. О. Найдьонова, Н. І. Погорільська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т корекц. педагогіки і психології. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 117 с. – Бібліогр.: с. 111-117. – ISBN 978-966-660-916-1

 11. Патопсихологія : [навч. посіб.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т природничо-геогр. освіти та екології ; уклад. Виходцева О. А. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 208 с. – ISBN 978-966-660-920-8

 12. Психологія діяльності та навчальний менеджмент : зб. тренінгів / [авт. кол.: Л. А. Колесніченко, М. І. Радченко та ін.] ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 191 с. – ISBN 978-966-483-811-2

 13. Психологія спілкування : зб. тренінгів / [авт. кол.: Л. О. Савенкова, В. М. Приходько та ін.] ; за заг. ред. Л. О. Савенкової ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 187 с. – Бібліогр.: с. 185-187. – ISBN 978-966-483-771-9

 14. Соціальна психологія. Практикум : навч. посіб. / [Л. М. Вольнова, Р. Ф. Пасічник] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т соц. роботи та управління. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 151 с. – Бібліогр.: с. 146-151. – Авт. зазнач. на обкл. та на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-660-898-0

 15. Сучасні напрями психологізації професійної підготовки фахівців : монографія : у 4 т. Т. 2 / [авт.: Т. О. Афанасьєва, В. Й. Бочелюк та ін.] ; за ред. В. Й. Бочелюка ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2013. – 315 с. – Бібліогр.: с. 287-311. – ISBN 978-966-414-104-5. – ISBN 978-966-414-182-3 (Т. 2)

 16. Сучасні напрями психологізації професійної підготовки фахівців : монографія : у 4 т. Т. 3 / [авт.: Т. О. Афанасьєва, В. Й. Бочелюк та ін.] ; за ред. В. Й. Бочелюка ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2013. – 287 с. – Бібліогр.: с. 255-284. – ISBN 978-966-414-104-5. – ISBN 978-966-414-189-2 (Т. 3)

 17. Флярковська, Ольга Василівна. Школа самовдосконалення: "Повір у себе" : метод. посіб. / Ольга Флярковська ; [худож. О. Вишневська ; ред. Н. Крошко]. – Чернівці : Букрек, 2014. – 101 с. – Бібліогр.: с. 101. – ISBN 978-966-399-556-4

 18. Хохліна, Олена Петрівна. Загальна психологія : хрестоматія : навч. посіб. / О. П. Хохліна, І. В. Кущенко, М. О. Гребенюк. – Київ : Істина, 2013. – 731 с. – ISBN 978-966-138-001-0

 19. Чуйко, Олена Василівна. Особистісне становлення суб’єктів професійної діяльності у соціономічних професіях : монографія / Чуйко О. В. ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Адеф-Україна, 2013. – 279 с. – Бібліогр.: с. 246-274. – ISBN 978-966-187-216-4

Автореферати дисертацій

 1. Логвінова, Ірина Петрівна. Особливості формування невербальних засобів комунікативної діяльності у дітей дошкільного віку з розладами спектра аутизму : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Логвінова Ірина Петрівна ; наук. кер. Т. В. Сак ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2013. – 17 с. – Бібліогр.: с. 15

 2. Островська, Катерина Олексіївна. Психологічні основи формування соціальних компетенцій дітей з аутистичними порушеннями : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Островська Катерина Олексіївна ; наук. консультант В. М. Синьов ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2013. – 40, [1] с. – Бібліогр.: с. 33-38

 3. Руденко, Лілія Миколаївна. Теоретичні та методичні засади діагностики і корекції агресивної поведінки дітей з розумовою відсталістю : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.08 / Руденко Лілія Миколаївна ; наук. консультант В. М. Синьов ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-38

 4. Сєромаха, Наталія Євгенівна. Корекція поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Сєромаха Наталія Євгенівна ; наук. кер. Бондар В. І. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в], 2013. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14-15

 5. Чорний, Євген Володимирович. Психологічне моделювання полікультурної освіти : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Чорний Євген Володимирович ; Таврій. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Одеса : [б. в.], 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с. 35-38

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Бібліотек@ та місцева громада : зб. ст. із практики роботи публіч. б-к Терноп. області / Терноп. обл. від-ня укр. бібл. асоц., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; [упоряд., кер. проекту, наук. ред. В. Вітенко ; ред.: О. Раскіна, Г. Жовтко]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 80 с. – ISBN 978-966-07-2630-7

 2. Бібліотека вищого навчального закладу - ресурсний, інформаційно-аналітичний центр в епоху електронних комунікацій : матеріали регіон. наук.-практ. конф., 19 груд. 2013 р. / Чернігів. держ. ін-т економіки і управління ; [голов. ред. В. М. Бєлінська ; відп. ред. Н. В. Мороз]. – Чернігів : Наук. б-ка ЧДІЕУ, 2013. – 51 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2188-45-5

 3. Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: історія, сьогодення, постаті (до 100-річного ювілею) : науково-краєзнавче дослідж. / [авт. та відповідальна за вип.: В. С. Білоус ; редкол.: О. В. Шестопалюк, Л. М. Воробйова, І. В. Зарванська] ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Планер, 2013. – 101 с. : кольор. фотогр. – Бібліогр.: с. 98-101. – ISBN 978-966-2337-74-7

 4. Великі українці: Іван Нечуй-Левицький - тонкий знавець народного життя : до 175-річчя від дня народження : метод. поради / [матеріал підготувала: Галета О. В. ; літ. ред.: Кійко Н. М. ; відп. за вип.: Гордієнко А. І.] ; Нац. б-ка України для дітей. – Київ : НБУ для дітей, 2013. – 27 с. – Бібліогр.: с. 26-27

 5. Голіков, Володимир Антонович. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. А. Голіков, М. А. Козьміних, О. А. Онищенко ; Одес. нац. мор. акад. – Одеса : ОНМА, 2014. – 163 с. – Бібліогр.: с. 162-163. – ISBN 978-966-7591-61-8

 6. Дитяча україніка: популяризація творів письменників української діаспори : метод. поради / Нац. б-ка України для дітей, держ. закл. ; [авт.-уклад. Ю. В. Осадча ; ред. О. А. Решетняк ; відп. за вип. А. І. Гордієнко]. – Київ : НБУ для дітей, 2013. – 52 с. – Бібліогр.: с. 48-51

 7. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України у 2014 році / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Біла Л. О. ; наук. ред.: Рогова П. І. ; відп. за вип.: Хемчян І. І.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 107 с.

 8. З книгою жити - з добром дружити : метод. поради до проведення Всеукр. тижня дитячого читання - 2014 року / [матеріал підготувала: Ю. В. Осадча ; літ. ред.: Кійко Н. М. ; відп. за вип.: А. І. Гордієнко] ; Нац. б-ка України для дітей. – Київ : НБУ для дітей, 2014. – 48 с. – Бібліогр.: с. 47-48

 9. Завірюха Лідія Андріївна : бібліогр. покажч. друк. наук. пр. та газет. публікацій : до ювілею / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. Завірюха Лідія Андріївна ; бібліогр. ред. Углова О. В.]. – Київ : Талком, 2013. – 54 с. : фотогр. – (Серія "Ювіляри НАПН України")

 10. Борис Комар: "Найдорожчий маєте скарб - добру душу" : біобібліогр. нарис / Нац. б-ка України для дітей ; [авт.-уклад.: Н. В. Загайна, О. М. Тімочка ; авт. літературознавчої ст. Н. П. Марченко ; наук. ред. Н. О. Новікова ; літ. ред. О. А. Решетняк ; відп. за вип. А. І. Гордієнко]. – Київ : НБУ для дітей, 2013. – 72 с. – (Серія "Дитячі письменники України" : серію засновано 2009 р. ; вип. 4)

 11. Матеріали до історії українського кіно (1991-2011) : бібліогр. покажч. Вип. 1. Публікації в наукових збірниках та матеріалах конференцій / Нац. парлам. б-ка України, держ. закл. ; [авт.-упоряд.: Н. І. Тертичка, Н. В. Казакова ; наук. ред. В. Кононенко]. – Київ : НПБУ, 2013. – 214 с.

 12. Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : [монографія] / [авт. кол.: Л. Й. Костенко, О. І. Жабін та ін.] ; наук. ред. Онищенко О. С. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 211 с. – Бібліогр.: с. 182-208. – ISBN 978-966-02-7198-2

 13. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "З Енергетика. Радіоелектроніка". Підрозділ "З96 Автоматика і телемеханіка" / [авт. кол.: О. О. Сербін (кер.), С. В. Галицька (відп. за вип.) та ін. ; голов. ред. В. І. Попик ; консультант Л. В. Рябець] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 966-02-4017-1 (загальний). – ISBN 978-966-02-7145-6

 14. Створення інформаційного ресурсу з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства й інформаційної діяльності в традиційній та електронній формах в освітянських бібліотеках : (метод. рек.) / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Рубан А. І. ; наук. ред., наук. консультант Рогова П. І. ; відп. за вип. Хемчян І. І. ; літ. ред. Ю. В. Петік]. – Київ : [б. в.], 2013. – 71 с. – Бібліогр.: с. 66-70

 15. Сходинки до знань (за сторінками шкільного підручника) : поточ. бібліогр. покажч. 2013 р. Вип. 4 / Нац. б-ка України для дітей ; [уклад.: В. М. Красножон, О. С. Касяненко ; ред.: Кійко Н. М. ; відп. за вип.: А. І. Гордієнко]. – Київ : НБУ для дітей, 2014. – 48 с.

 16. Таблиця мовних типових поділів / [авт. кол.: І. І. Багрій (відповід за вип.), О. О. Сербін (кер. проекту) ; голов. ред. В. І. Попик ; консультант В. А. Широков] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 544 с. – (Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). – Бібліогр.: с. 537-544. – ISBN 966-02-4017-1 (загальний). – ISBN 978-966-02-6870-8

 17. Українська дитяча література : науково-допоміжний бібліогр. покажч. 2013 р. Вип. 3 / Нац. б-ка України для дітей ; [авт.-уклад. Н. В. Загайна ; ред. В. Я. Полисаєва ; відп. за вип. А. І. Гордієнко]. – Київ : НБУ для дітей, 2013. – 28 с.

 18. Українська дитяча література : науково-допоміжний бібліогр. покажч. 2013 р. Вип. 4 / Нац. б-ка України для дітей ; [авт.-уклад. Н. В. Загайна ; ред. В. Я. Полисаєва ; відп. за вип. А. І. Гордієнко]. – Київ : НБУ для дітей, 2014. – 32 с.

 19. Т. Г. Шевченко для дітей: видання творів в Україні (XIX-XXI ст.) : бібліогр. покажч. / Нац. б-ка України для дітей ; [авт.-уклад. О. М. Тімочка ; ред. В. Я. Полисаєва ; відп. за вип. А. І. Гордієнко]. – Київ : НБУ для дітей, 2013. – 36 с.
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка