Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми сучаснихСкачати 289.18 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір289.18 Kb.
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти : зб. тез і анотованих матеріалів XIV Всеукр. іст.-пед. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Сухомлинська Ольга Василівна, Топузов Олег Михайлович, Головко Микола Васильович [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2014. – 111 с. – ISBN 978-966-644-385-7

 2. Антонова, Леся Анатоліївна. Готуємо руку до письма / Леся Антонова ; [голов. ред. В. Александров ; відп. ред. О. Донічева ; іл. Л. Воронкова]. – Київ : Країна Мрій, 2014. – 64 с. – (Курс інтенсивної підготовки до школи). – ISBN 978-617-538-262-2

 3. Антонова, Леся Анатоліївна. Розвиток мовлення / Леся Антонова ; [голов. ред. В. Александров ; відп. ред. О. Донічева ; іл. Л. Воронкова]. – Київ : Країна Мрій, 2014. – 64 с. – (Курс інтенсивної підготовки до школи). – ISBN 978-617-538-281-3

 4. Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. № 3 (додаток 2). Тематич. вип. Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу / [голов. ред. Віктор Андрущенко ; редкол.: Віль Бакіров, Леонід Губерський та ін.]. – [Київ] : [б. в.], 2013. – 255, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 5. Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. Темат. вип. Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. № 3 (додаток 1) / [голов. ред. Віктор Андрущенко ; редкол.: Віль Бакіров, Леонід Губерський та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 171 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 6. Горбатюк, Оксана Василівна. Науково-методична спадщина Миколи Лисенка : монографія / О. В. Горбатюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2013. – 206 с. – Бібліогр.: с. 168-206. – ISBN 978-617-608-041-1

 7. Евристичний потенціал мислення людини в інформаційному світі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Київ, вул. Андріївська,1), 13 листоп. 2013 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України, Ун-т банк. справи НБУ. Львів. ін-т банк. справи, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. філософ.-економ. наук. т-во. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2013. – 207 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 8. Забродська, Людмила Михайлівна. Масові заходи: організація та проведення : інформ.-метод. матеріали / Л. М. Забродська, І. С. Кашубовска ; [за заг. ред.: Є. Р. Чернишової] ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України, держ. вищ. навч. закл. – Київ : Ун-т менеджменту освіти, 2014. – 48 с.

 9. Зінчук, Наталія Анатоліївна. Економіка освіти : програма вибіркової навч. дисципліни та робоча навч. програма для освіт.-кваліфікац. рівня "Магістр" напряму 1801 "Специфічні категорії" зі спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" / Н. А. Зінчук ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ун-т менеджменту освіти, 2013. – 28 с. – Бібліогр.: с. 25-27

 10. Інститут обдарованої дитини НАПН України (Київ). Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : зб. наук. пр. Вип. № 2 (11) 2013 / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Волощук І. С. ; редкол.: Камишин В. В. (заст. голов. ред.) та ін.]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2013. – 191 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 11. Камишин, Володимир Вікторович. Теоретико-методологічні основи системно-інформаційної кваліметрії в управлінні навчально-виховним процесом : монографія / Камишин Володимир Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 241 с. – Бібліогр.: с.209-241. – ISBN 978-966-2633-19-1

 12. Київський університет ім. Бориса Грінченка. Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. Вип. 3 / Благодій. фонд ім. Антона Макаренка ; [голов. ред.: Світлана Сисоєва ; редкол.: Людмила Хоружа (заст. голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2014. – 140 с.

 13. Набок, Микола Васильович. Впровадження державної освітньої політики в містах і районах України: інструменти, особливості, загрози : навч. посіб. / М. В. Набок ; [ред. О. П. Івакін ; обкл. Резніков П. В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України, держ. вищ. навч. закл. – Київ : Педагогічна думка, 2014. – 140 с. – Бібліогр.: с. 127-129. – ISBN 978-966-644-378-1

 14. Наукові засади підвищення кваліфікаії керівників навчальних закладів : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 23 квіт. 2014 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України, держ. вищ. навч. закл., Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти НАПН України ; [відп. за вип. Т. М. Пікож]. – Київ : Ун-т менеджменту освіти, 2014. – 80 с.

 15. Омельчук, Сергій Аркадійович. Навчання морфології української мови на засадах дослідницького підходу : теорія і практика : монографія / Сергій Омельчук ; [голов. ред. Наталя Заблоцька ; наук. ред. М. С. Вашуленко] ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Київ : Генеза, 2014. – 366, [1] с. – Бібліогр.: с. 314-357. – ISBN 978-966-11-0460-9

 16. Створення та використання електронного навчально-методичного комплексу при підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти : метод. рек. / НАПН України, Ун-т менеджменту освіти НАПН України, держ. вищ. навч. закл. ; [ред. Л. Г. Дончевська]. – Київ : Ун-т менеджменту освіти, 2014. – 104 с. – Бібліогр.: с. 102

Дисертації

 1. Амет-Уста, Зарема Ремзіївна. Виховання доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку в поліетнічному середовищі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Амет-Уста Зарема Ремзіївна ; наук. кер. Г. В. Бєлєнька ; РВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т". – Сімферополь : [б. в.], 2014. – 261, [8] с. – Бібліогр.: с. 181-213

 2. Аносова, Анастасія Вікторівна. Формування комунікативної культури старшокласників засобами телекомунікаційних проектів у позашкільних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Аносова Анастасія Вікторівна ; наук. кер. В. В. Мачуський ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2014. – 208 с. + 1 Дод. (208 с.). – Бібліогр.: с. 195-217

 3. Богута, Валентина Миколаївна. Формування хореографічних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку у позашкільних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Богута Валентина Миколаївна ; наук. кер. Л. О. Хомич ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2014. – 241, [6] с. – Бібліогр.: с. 186-214

 4. Варварецька, Галина Анатоліївна. Формування професійної спрямованості майбутніх фахівців морського та річкового транспорту у процесі математичної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Варварецька Галина Анатоліївна ; наук. кер. В. В. Корнещук ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2014. – 270 с. – Бібліогр.: с. 204-236

 5. Денисенко, Світлана Миколаївна. Психолого-педагогічні засади проектування мультимедійного контенту електронних освітніх ресурсів для вищого навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Денисенко Світлана Миколаївна ; наук. кер. М. А. Мелешко ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : [б. в.], 2013. – 262, [7] с. – Бібліогр.: с. 201-230

 6. Дикало, Вікторія Ігорівна. Поліетнічне виховання молодших школярів на музичних традиціях Волині : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Дикало Вікторія Ігорівна ; наук. кер. О. А. Комаровська ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2014. – 277, [8] с. – Бібліогр.: с. 176-202

 7. Дроздова, Катерина Валеріївна. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до моніторингу фізичного стану молодших школярів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дроздова Катерина Валеріївна ; наук. кер. Р. І. Хмелюк ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса : [ б. в.], 2014. – 251, [6] с. – Бібліогр.: с. 190-229

 8. Казанцева, Лариса Іванівна. Теоретичні і методичні засади навчання дітей старшого дошкільного віку української мови в полікультурному просторі : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Казанцева Лариса Іванівна ; наук. консультант Богуш А. М. ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2014. – 490 с. – Бібліогр.: с. 409-464

 9. Кіяновська, Наталія Михайлівна. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій навчання вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Кіяновська Наталія Михайлівна ; наук. кер. Н. В. Рашевська ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг : [б. в.], 2014. – 365, [7] с.

 10. Княжева, Ірина Анатоліївна. Теоретико-методологічні засади розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в умовах магістратури : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 : 13.00.08 / Княжева Ірина Анатоліївна ; наук. консультант Е. Е. Карпова ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса : [б. в.], 2014. – 534 с. – Бібліогр.: с. 415-478

 11. Койчева, Тетяна Іванівна. Теорія і методика формування корпоративної культури викладачів педагогічного університету в процесі наукової діяльності : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Койчева Тетяна Іванівна ; наук. консультант Е. Е. Карпова ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2014. – 475 с. – Бібліогр.: с. 385-434

 12. Колишкіна, Алла Петрівна. Формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи і сім'ї : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Колишкіна Алла Петрівна ; наук. кер. О. О. Колонькова ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2014. – 251, [6] с. – Бібліогр.: с. 188-211

 13. Парфанович, Іванна Іванівна. Теоретико-методичні засади профілактики девіантної поведінки дівчат загальноосвітніх шкіл : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 / Парфанович Іванна Іванівна ; наук. консультант В. П. Кравець ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 548, [16] с. – Бібліогр.: с. 388-433

 14. Ротфорт, Діана Вікторівна. Формування культури здоров'я молодших школярів у взаємодії сім'ї та школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ротфорт Діана Вікторівна ; наук. кер. С. О. Свириденко ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2014. – 271, [9] с. – Бібліогр.: с. 202-230

 15. Руденко, Іраїда Володимирівна. Формування творчої активності молодших підлітків засобами образотворчого мистецтва : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Руденко Іраїда Володимирівна ; наук. кер. О. Л. Шевнюк ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2014. – 238, [12] с. – Бібліогр.: с. 177-194

 16. Третяк, Ольга Петрівна. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів у навчально-виховному процесі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Третяк Ольга Петрівна ; наук. кер. В. А. Киричок ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2014. – 259, [18] с. – Бібліогр.: с. 184-204

 17. Федорова, Євгенія Володимирівна. Виховання громадянськості студентів з особливими потребами в інтегрованому середовищі вищого навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Федорова Євгенія Володимирівна ; наук. кер. К. І. Чорна ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2014. – 281, [3] с. – Бібліогр.: с. 195-221

Автореферати дисертацій

 1. Алтухов, Вадим Анатолійович. Проблеми естетичного виховання дітей у сім'ї в історіях вітчизняної педагогіки (друга половина ХІХ-початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Алтухов Вадим Анатолійович ; наук. кер. А. Г. Відченко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 2. Білецька, Ірина Олександрівна. Полікультурні засади іншомовної освіти у середніх навчальних закладах США : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Білецька Ірина Олександрівна ; наук. консультант Побірченко Н. С. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : [б. в.], 2014. – 44 с. – Бібліогр.: с. 36-41

 3. Бирко, Надія Михайлівна. Підготовка мабутніх учителів до формування толерантності учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бирко Надія Михайлівна ; наук. кер. І. П. Ящук ; Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Житомир : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 4. Вознюк, Олександр Васильович. Теоретико-методологічні засади розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Вознюк Олександр Васильович ; наук. консультант О. А. Дубасенюк ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : [б. в.], 2014. – 43 с. – Бібліогр.: с. 35-40

 5. Гребінь, Лілія Олегівна. Організаційно-педагогічні засади діяльності дитячого будинку в системі освіти України (20-ті-середина 30-х років XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гребінь Лілія Олегівна ; наук. консультант Н. М. Коляда ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 6. Дмитрієва, Олеся Вікторівна. Формування здорового способу життя учнів середньої школи в Сполучених Штатах Америки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дмитрієва Олеся Вікторівна ; наук. кер. Омельченко С. О. ; Донбас. держ. пед. ун-т, держ. вищ. навч. закл. – Луганськ : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 7. Дужа-Задорожна, Мирослава Петрівна. Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи з сім'єю у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Дужа-Задорожна Мирослава Петрівна ; наук. кер. Швед М. С. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16

 8. Єфремова, Галина Леонідівна. Розвиток професійної адаптивності соціальних педагогів у системі пілядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Єфремова Галина Леонідівна ; наук. кер. Н. Н. Чайченко ; Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Полтава : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 9. Клевака, Леся Петрівна. Навчально-виховна діяльність жіночих навчальних закладів Полтавської губернії (друга половина ХІХ-початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Клевака Леся Петрівна ; наук. кер. Н. М. Якушко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харьків : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 10. Кравцов, Юрій Сергійович. Соціальна реальність у контексті правової освіти : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Кравцов Юрій Сергійович ; наук. консультант М. С. Конох ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Одеса : [б. в.], 2014. – 31 с. – Бібліогр.: с. 25-28

 11. Любченко, Інна Іванівна. Педагогічні умови розвитку логічного мислення у старших дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Любченко Інна Іванівна ; наук. кер. Т. Д. Кочубей ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Одеса : [б. в.], 2014. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 12. Паладьєва, Алла Федорівна. Розвиток педагогічних дискусій щодо навчання стародавніх мов у вітчизняній гімназійній освіті (друга половина XIX-початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Паладьєва Алла Федорівна ; наук. кер. Н. М. Бріт ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 13. Петриченко, Лариса Олексіївна. Теоретико-методологічні засади управління якістю освіти у вищому педагогічному навчальному закладі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Петриченко Лариса Олексіївна ; наук. консультант Хриков Є. М. ; Укр. інж.-пед. акад. – Луганськ : [б. в.], 2014. – 37 с. – Бібліогр.: с. 29-34

 14. Пономаренко, Людмила Іванівна. Розвиток педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціально-педагогічного супроводу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Пономаренко Людмила Іванівна ; наук. кер. О. М. Полякова ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Слов'янськ : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 15. Радул, Ольга Сергіївна. Виховання дітей в процесі життєдіяльності давніх східних слов`ян VI-XIII століття (у пам`ятках і текстах) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Радул Ольга Сергіївна ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; Кировоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Умань : [б. в.], 2014. – 44 с. – Бібліогр.: с. 36-40

 16. Романюк, Катерина Олександрівна. Педагогічні умови виховання міжетнічної толерантності дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Романюк Катерина Олександрівна ; наук. кер. О. Б. Будник ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Одеса : [б. в.], 2014. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 17. Сіданіч, Ірина Леонідівна. Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі (ХХ-перша чверть ХХI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Сіданіч Ірина Леонідівна ; наук. консультант Євтух М. Б. ; Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України, держ. вищ. навч. закл. – Київ : [б. в.], 2014. – 44 с. – Бібліогр.: с. 35-40

 18. Сидорчук, Нінель Герандівна. Система професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті єдиного європейського освітнього простору : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Сидорчук Нінель Герандівна ; наук. консультант О. А. Дубасенюк ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : [б. в.], 2014. – 44 с. – Бібліогр.: с. 34-42

 19. Смук, Оксана Тарасівна. Формування особистісних якостей вихованців дитячого будинку сімейного типу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Смук Оксана Тарасівна ; наук. кер. М. М. Марусинець ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 20. Стех, Євгенія Олександрівна. Патріотичне виховання учнівської молоді в професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Стех Євгенія Олександрівна ; наук. кер. О. Г. Карпенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2014. – 23 с. – Бібліогр.: с. 18-21

 21. Токменко, Олена Павлівна. Гендерний підхід у системі освіти США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Токменко Олена Павлівна ; наук. кер. О. В. Плахотнік ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 22. Федосова, Ірина Василівна. Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (кінець XIX-30-ті роки XX століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Федосова Ірина Василівна ; наук. консультант Побірченко Н. С. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : [б. в.], 2014. – 38 с.

 23. Ферт, Ольга Григорівна. Педагогічні засади діяльності громадських організацій у сфері формування інклюзивної освітньої політики в Україні і Канаді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ферт Ольга Григорівна ; наук. кер. Г. П. П'ятакова ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 24. Харченко, Тетяна Гадульзянівна. Теорія і практика гуманізації сучасної педагогічної освіти у Франції : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. / Харченко Тетяна Гадульзянівна ; наук. консультант Л. Ц. Ваховський ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2014. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32-36

 25. Цибулько, Людмила Григорівна. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, в умовах регіонального освітньо-виховного простору : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 / Цибулько Людмила Григорівна ; наук. консультант Коношенко С. В. ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ.закл. – Луганськ : [б. в.], 2014. – 44 с. – Бібліогр.: с. 37-42

 26. Щур, Наталія Миколаївна. Підготовка вчителя біології в умовах неперервної педагогічної освіти у США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Щур Наталія Миколаївна ; наук. кер. А. В. Степанюк ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 27. Ярая, Тетяна Анатоліїна. Особистісна готовність майбутніх психологів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ярая Тетяна Анатоліїна ; наук. кер. О. Ю. Пономарьова ; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Київ : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-19

 28. Яценко, Вікторія Володимирівна. Проблема підготовки кадрів для дошкільної освіти в історії вітчизняної педагогічної думки (початок ХХ століття-1941 р.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Яценко Вікторія Володимирівна ; наук. кер. А. І. Чаговець ; Укр. інж.-пед. акад. . – Хмельницький : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16

ПСИХОЛОГІЯ

 1. Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (Київ). Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Т. 7. Екологічна психологія. Вип. 33 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [редкол. Н. В. Чепелєва та ін. ; голов. ред. Максименко С. Д.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І .Франка, 2013. – 620 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 2. Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (Київ). Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Т. 4. Психологія розвитку дошкільника. Вип. 9 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [голов. ред. С. Д. Максименко ; редкол.: Максименко С. Д., Чепелєва Н. В., Моляко В. О. [та ін.]. – Київ : Срібна Хвиля, 2013. – [329] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 3. Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (Київ). Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Т. 7. Екологічна психологія. Вип. 35 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [редкол.: Чепелєва Н. В., Моляко В. О., Балл Г. О. [та ін.] ; голов. ред. Максименко С. Д.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 329 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 4. Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (Київ). Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Т. 2. Психологічна герменевтика. Вип. 8 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [голов. ред. Максименко С. Д. ; редкол.: Чепелєва Н. В., Моляко В. О., Балл Г. О. [та ін.]]. – Київ ; [Житомир] : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 137 с.

 5. Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України (Київ). Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. ст. Вип. 34 (37) / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада : М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін. ; редкол. : Т. М. Титаренко (голова редкол.), Л. М. Коробка (заст. голови редкол.), О. Є. Блинова [та ін.]]. – Київ : Міленіум, 2014. – 296 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 6. Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Вип. 25 / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [міжнар. редкол.: С. Д. Максименко, Г. О. Балл, В. В. Клименко [та ін.] ; за ред.: С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієва]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 702 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 7. Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Вип. 26 / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [міжнар. редкол.: С. Д. Максименко, Г. О. Балл, В. В. Клименко [та ін.] ; за ред.: С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієва]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 707 с. – Бібліогр. у кінці ст.

Дисертації

 1. Акимов, Сергей Константинович. Психологические особенности интернет-аддиктивных изменений в структуре личности : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Акимов Сергей Константинович ; науч. рук. В. В. Плохих ; Укр. инж.-пед. акад. – Харьков : [б. и.], 2014. – 189, [4] с. – Библиогр.: с. 169-186

 2. Казанжи, Марія Йосипівна. Психологія фасилятивного потенціалу особистості : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Казанжи Марія Йосипівна ; наук. консультант Чебикін О. Я. ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2014. – 464, [10] с. – Бібліогр.: с. 378-419

 3. Хавула, Роман Михайлович. Особливості психологічної готовності юнаків до батьківства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Хавула Роман Михайлович ; наук. кер. Н. В. Скотна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Бібліографічний покажчик праць науковців Львівського науково-практичного центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (1994-2014 рр.) / Нац. акад. пед. наук України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України ; [уклад.: А. В. Литвин, Л. В. Сліпчишин, О. М. Дубницька ; відп. за вип. Вдович С. М.]. – Львів : [б. в.], 2014. – 210 с.

 2. Зошит для контролю знань з інформатики. 5 клас : навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, Л. Г. Кузьмінська ; [ред. В. М. Ліченко ; худож. ред. А. М. Віксенко]. – Київ : Освіта , 2013. – 64 с. : іл. – ISBN 978-617-656-247-4

 3. Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики : навч. посіб. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, Л. Г. Кузьмінська ; [ред. В. М. Ліченко ; худож. ред. А. М. Віксенко]. – Київ : Освіта , 2013. – 48 с. : іл. – ISBN 978-617-656-242-9

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


 1. Армор, Майк К. Провідник до Біблії: часи, сюжети : особистий робочий зошит / Майкл К. Армор ; голов. ред. Н. Цвященко ; ред.: П. Бабенко, І. Багдасарян ; пер. В. Степанов. – 2-ге вид. – [Донецьк] : Східноєвропейська гуманітарна місія, 2014. – 126 с. – ISBN 978-089900-901-8

 2. Армор, Френ. Уроки для виховання характеру : будуйте своє життя на надійному фундаменті / Френ Армор ; [голов. ред. Наталія Цвященко ; ред.: Поліна Бабенко, Ірина Багдасарян ; пер. з англ. Володимира Степанова]. – [Донецьк] : Східноєвропейська гуманітарна місія, 2014. – 36 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-1667-50-0

 3. Армор, Фрэн. Уроки для воспитания характера : стройте свою жизнь на надежном основании / Френ Армор ; [гл. ред. Наталия Цвященко ; ред.: Полина Бабенко, Ирина Багдасарян ; пер. с англ. Александра Муравьева ; ил. Фрэда Аппса]. – Донецк : Восточноевропейская миссия, 2014. – 44 с. : цв. ил. – ISBN 978-617-7226-20-7. – ISBN 978-966-1667-08-1

 4. Митчелл, Карл. Христианский дом : пер. с англ. Восточноевроп. миссии / Карл Митчелл ; [гл. ред. Т. Хмелевская ; ред.: Е. Жигулина, Е. Гиршман ; дизайн обл. Зиммерманн И. Инго]. – [Донецк] : Восточноевропейская гуманитарная миссия, 2014. – 151 с. – ISBN 978-617-7226-19-1

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Горленко, Ганна Олексіївна. Завдання для поточного та тематичного оцінювання з економіки : профіл. рівень : 10-11 кл. / Г. О. Горленко ; [ред. К. В. Панькова]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 239 с. – ISBN 978-966-496-314-2

 2. Думки та оцінки громадян на старті виборів до Верховної Ради України (за даними всеукраїнського репрезентативного опитування, проведеного 5-12 вересня 2014 року) : інформ. бюлетень / за ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. П. Черниш ; у проведенні дослідж., опрацюванні його даних та підготовці матеріалів бюл. взяли участь: Л. М. Калачнікова, Т. А. Кузьменко, В. І. Пустовойт [та ін.]. – [Київ] : [б. в.], 2014. – 36 с.

 3. Наукові дослідження молоді : матеріали VI звітної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та викладачів, м. Дубно, 27 берез. 2014 р. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; [відп. за вип. Постельжук О. П. ; редкол.: О. Г. Мурашин [та ін.]. – Київ ; Дубно : Університет "Україна", 2014. – 243 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-388-504-9

 4. Отрешко, Володимир Сергійович. Гуманітарна стратегія інноваційного розвитку українського суспільства : політол. концепт / Володимир Отрешко ; [відп. за вип. А. Кравченко] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Генеза, 2014. – 426 с. – Бібліогр.: с. 356-426. – ISBN 978-966-11-0512-5

 5. Шконда, Володимир Валентинович. Проблеми розвитку лідерського потенціалу особистості на сучасному етапі : монографія : присвячується 16-й річниці Донецького ін-ту міжрегіон. акад. управління персоналом, студентам і викладачам вищої шк. / Володимир Шконда, Анатолій Кальянов ; під наук. ред. В. В. Шконди ; [відп. за вип. А. В. Кальянов]. – Донецьк : Донбас, 2014. – 177 с. – Бібліогр.: с. 122-138. – ISBN 978-617-638-248-5

Дисертації

 1. Молдован, Наталія Олександрівна. Соціально-психологічні чинники учасні жінок у діяльності жіночих громадських об'єднань : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Молдован Наталія Олександрівна ; наук. кер. Н. П. Гапон ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2014. – 292 с. – Бібліогр.: с. 162-184

 2. Остапенко, Ірина Віталіївна. Соціально-психологічні особливості формування рефлексивної компетентності топ-менеджерів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Остапенко Ірина Віталіївна ; наук. кер. В. М. Духневич ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2014. – 223 с. – Бібліогр.: с. 158-189

 3. Сагайдак, Ірина Олексіївна. Права дітей з обмеженими можливостями: теоретико-правовий аналіз : автореф. дис. канд. ... юрид. наук : 12.00.01 / Сагайдак Ірина Олексіївна ; наук. кер. Б. І. Андрусишин ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т політології і права. – Київ : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

 1. Андрусенко, Ірина Володимирівна. Тестові завдання з природознавства : навч. посіб. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. В. Андрусенко ; [голов. ред. Н. В. Заблоцька ; відп. ред. І. П. Коваленко ; ред. Л. М. Кулинич ; худож. ред. Мамаєва О. О.]. – Київ : Генеза, 2014. – 63 с. : іл. – (Серія "Веселкова школа"). – ISBN 978-966-11-0472-2

 2. Антонова, Леся Анатоліївна. Форма і розмір / Леся Антонова ; [голов. ред. В. Александров ; відп. ред. О. Донічева ; іл. Л. Воронкова]. – Київ : Країна Мрій, 2014. – 64 с. – (Курс інтенсивної підготовки до школи). – ISBN 978-617-538-307-0

 3. Биология : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / И. Ю. Костиков, С. А. Волгин [и др.] ; [отв. за вып. К. О. Дмитренко]. – Киев : Освіта, 2014. – 255 с. – ISBN 978-617-656-308-2 (укр.). – ISBN 978-617-656-309-9 (рос.)

 4. Біологія. 6 : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Л. І. Остапченко, П. Г. Балан [та ін.] ; [голов. ред. Н. Заблоцька ; ред. Л. Мялківська ; художнє оформ. Людмили Кузнєцової]. – Київ : Генеза, 2014. – 223 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0421-0

 5. Лімбанн-Сміт, Джоан. Знаки тіла в дітей : порадник для батьків з питань здоров'я / Джоан Лімбанн-Сміт, Жаклін Нарді Еган ; [голов. ред. В. В. Александров ; відп. ред. З. В. Александрова ; пер. Н. Лавська ; літ. ред. Мачуга П. М.]. – Київ : КМ, 2014. – 247 с. : іл. – ISBN 978-0-553-80507-9 (США). – ISBN 978-617-538-329-2

 6. Энциклопедия животных и растений : более 750 видов / Фолькер Диршке, Андреас Гминдер [и др.] ; [пер.: Н. Спесивцева, М. Запорожец ; науч. ред. Е. В. Духопельников ; гл. ред. С. С. Скляр ; отв. за вып. И. Р. Залатарев ; ред. Л. Н. Зинченко ; художеств. ред. С. В. Мисяк ; дизайнер обл. Владислав Прокопив] . – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. – 415 с. – ISBN 978-966-14-7724-6 (Украина). – ISBN 978-5-9910-2980-3 (Россия). – ISBN 978-3-440-13119-0 (нем.)


ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 1. Головата, Ольга Романівна. Трудове навчання. Умійко. 3 клас : до підручника В. К. Сидоренка, Н. В. Котелянець та ін. / О. Р. Головата, А. Я. Кононюк ; [літ. ред. Оксана Давиденко ; художнє оформ. та дизайн обкл. Віталій Нехай, Іванна Садова ; випуск. ред. Микола Кравчук]. – [Тернопіль] : Підручники і посібники, 2014. – 64 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-07-2210-1

 2. Інформатика. 6 : практичні роботи і завдання для тематичного оцінювання : до підруч. "Інформатика. 6 клас", автори Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько / [И. Я. Ривкинд, Т. І. Лисенко [та ін.] ; голов. ред. Н. Заблоцька ; ред. О. Мовчан ; обкл. Кущ Т. ; макет, іл. Марушинця В.]. – [Київ] : Генеза, [2014]. – 48 с. : іл. – ISBN 978-966-11-0532-3

 3. Степанова, Ирина Владимировна. Веселый пластилин : простые уроки лепки / Ирина Степанова ; [гл. ред. С. С. Скляр ; отв. за вып. О. М. Сомова ; ред. Т. Н. Виланова ; зав. ред. Е. В. Трофилова ; художеств. ред. Т. О. Волошина ; дизайн обл. Леся Валькова]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. – 95, [1] с. : цв. ил. – ISBN 978-966-14-6827-5 (Украина) (доп. тираж). – ISBN 978-5-9910-2795-3 (Россия) (доп. тираж)

МИСТЕЦТВО. СПОРТ

  1. Голуб надії [Ноти] : вокальні твори для різного складу виконавців із супроводом (фортепіано, баян) / упоряд. Є. Д. Колесник. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 84 с.

  2. Зошит для контрольних робіт з предмета "Українська та зарубіжна музичні літератури" : основний курс навчання : дидактичний матеріал для муз. шк, муз. від-ня початкового спеціалізованого мистецького навчального закл. (шк. естетичного виховання) / Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв ; [авт.-уклад. Л. Л. Шамро ; ред. Є. Д. Колесник]. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 74 с. – Бібліогр.: с. 73-74. – ISBN 978-966-382-509-0

  3. Карабиць, Іван. Вокальні твори [Ноти] / Іван Карабиць ; [муз. ред. Кривопуст Б. Л. ; худож. оформ. Кобзаря Б. І.]. – Київ : Музична Україна, 2014. – 83, [1] с.

  4. Карабиць, Іван. Твори для фортепіано [Ноти] / Іван Карабиць ; [упорядкув. М. Копиця ; муз. ред. Кривопуст Б. Л. ; худож. оформ. Кобзаря Б. І.]. – Київ : Музична Україна, 2014. – 65, [1] с.

  5. Копитіна, Наталія Федорівна. Чарівний пензлик. 3 клас : альбом з образотворчого мистецтва : згідно з новою програмою / Н. Ф. Копитіна. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 2014. – 63 с. : кольор. іл. – (Образотворче мистецтво). – ISBN 978-617-539-172-3

  6. Хоффман, Ульрике. Снежинки из бисера : 40 восхитительных проектов / Ульрике Хоффман, Клаудиа Бюрги-Кнуп ; [гл. ред. С. С. Скляр ; пер. с нем. Марии Гребенюк ; отв. за вып. И. Р. Залатарев ; ред. Н. С. Алесина ; зав. ред. Новак Е. В. ; художеств. ред. Мисяк С. В. ; дизайн обл. Дорохина Виктория]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. – 92, [2] с. : цв. ил. – ISBN 978-966-14-7728-4 (Украина). – ISBN 978-5-9910-3045-8 (Россия). – ISBN 978-3-8388-3195-4 (нем.)

  7. Шопен, Фридерик. Балади [Ноти] : Ор. 23, 38, 47, 52 / Фридерик Шопен ; ред. Ян Екєр. – Київ : Музична Україна, 2014. – 56, [1] с.

МОВА. ЛІТЕРАТУРА

  1. Азбука з великими буквами / [голов. ред. В. Александров ; відп. ред. О. Донічева]. – Київ : Країна Мрій, 2014. – 80 с. – ISBN 978-617-538-333-9

  2. Андрухович, Юрій Ігорович. Два романи / Юрій Андрухович ; [за ред. Ярослава Довгана ; передм. Віктора Неборака ; дизайн Олени Рубановської]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 479, [1] с. – (Майстри української прози). – ISBN 978-966-668-309-3 (№11). – ISBN 978-966-668-272-0 (серія "Майстри української прози")

  3. Біблія для тебе : Ілюстровані біблійні історії для молоді / уклад., комент. та прим. : Скотт Хейс та Лінн Кемп ; [голов. ред. Н. Цвященко ; пер. бібл. тексту проф. Івана Огієнко ; іл. Фред Аппс]. – Вид. 2-ге. – [Донецьк] : Східноєвропейська гуманітарна місія, 2014. – 257 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-7226-17-7. – ISBN 978-966-1667-04-3

  4. Библия для тебя : библейские истории в картинках для подростков / сост, комент. и примеч.: Скотт Хейс, Линн Кемп ; [гл. ред. Наталия Цвященко ; пер. библ. текста Междунар. библ. о-ва] . – [Изд. 2-е]. – [Донецк] : Восточноевропейская гуманитарная миссия, 2014. – 259 с. : цв. ил. – ISBN 978-966-1667-02-9. – ISBN 978-617-7226-16-0

  5. Бойко, Вікторія Миколаївна. Граматика української мови : морфеміка : словотвір : морфологія : навч. посіб. / В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко ; [ред. Г. Т. Сенькович]. – Київ : Академвидав, 2014. – 245 с. – (Альма-матер : сер. засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 242-245. – ISBN 978-966-8226-89-2 (серія). – ISBN 978-617-572-084-4

  6. Гамсун, Кнут. На зарослих стежках = Pågjengrodde Stier / Кнут Гамсун ; [пер. з норвез. Галини Кирпи ; редкол. Тетяна Денисова та ін. ; худож. оформ.Оксани Баратинської]. – Київ : Жупанського, [2013]. – 155, [2] с. – (Лауреати Нобелівської премії. 1920). – ISBN 978-966-2355-40-6

  7. Забіяка, Віра Анатоліївна. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка ; [ред. Н. А. Ганжа]. – Київ : Академія, 2015. – 299, [2] с. – Бібліогр.: с. 300. – ISBN 978-966-580-456-7

  8. Качак, Тетяна Богданівна. Зарубіжна література для дітей : підручник / Т. Б. Качак, Л. М. Круль ; [ред. Г. Т. Сенькович]. – Київ : Академвидав, 2014. – 415 с. – (Альма-матер : сер. засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 414-415. – ISBN 978-966-8226-89-2 (серія). – ISBN 978-617-572-078-3

  9. Кеба, Олександр Володимирович. Поезія французького символізму у шкільному вивченні : навч. посіб. / О. В. Кеба, П. Л. Шулик, Т. В. Івасишена. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2013. – 86, [1] с. – ISBN 978-617-608-036-7

  10. Ковалів, Юрій Іванович. Історія української літератури кінець XIX-поч. ХХІ ст. : у 10 т. : підручник. Т. 3. У сподіваннях і трагічних зламах / Ю. І. Ковалів. – Київ : Академія, 2014. – 471 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 467-471. – ISBN 978-966-580-310-2 (серія). – ISBN 978-966-580-417-8. – ISBN 978-966-580-450-5 (Т.3)

  11. Кониський, Олександр Якович. Тарас Шевченко-Грушівський : Хроніка його життя / О. Я. Кониський ; [упоряд. Валерія Смілянська ; відп. за вип. В. Й. Соловйова ; художнє оформ. О. Я. Остапова]. – Київ : КЛІО, 2014. – 670, [1] с. : портр., фотогр. – ISBN 978-617-7023-18-9

  12. Кочерган, Михайло Петрович. Вступ до мовознавства : підручник / М. П. Кочерган ; [ред. Г. А. Теремко]. – 3-тє вид, стер. – Київ : Академія, 2014. – 302 с. – (Альма-матер : сер. засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 298-302. – ISBN 978-966-580-310-2 (серія). – ISBN 978-966-580-453-6

  13. Лучик, Василь Вікторович. Етимологічний словник топонімів України : 3700 географічних назв / В. В. Лучик ; [відп. ред. В. Г. Скляренко]. – [Київ] : Академія, [2014]. – 542 c. – (Серія "Nota bene!" : засн. в 1995 р.). – Бібліогр.: с. 533-542. – ISBN 978-966-580-345-4 (серія). – ISBN 978-966-580-454-3

  14. Морозовський, Руслан. Вогнем і кайлом / Руслан Морозовський ; [оформ. Івана Кугна]. – Київ : Панмедія, 2014. – 255 с. – ISBN 978-966-8947-11-7

  15. Нестайко, Всеволод Зиновійович. Принцеса Іванна : дивовижні пригоди незвичайної Принцеси : повість-казка / В. З. Нестайко ; іл. Ольги Воронкової ; [голов. ред. В. Александров ; відп. ред. О. Донічева]. – Київ : Країна Мрій, 2015. – 63, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-538-347-6

  16. Нестайко, Всеволод. Тореадори з Васюківки : Трилогія про пригоди двох друзів / Всеволод Нестайко ; [худож. Анатолій Василенко]. – [Вид. 22-ге], Нова авторська редакція з новими епізодами. – [Київ] : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, [2014]. – 543 с. – ISBN 978-966-7047-86-3

  17. Омельчук, Сергій Аркадійович. Практикум з правопису української мови : система дослідницьких вправ : навч. посіб. / С. А. Омельчук ; [ред. О. Нечипоренко ; худож. ред. К.Свіргуненко]. – Київ : Грамота, 2014. – 223 с. – ISBN 978-966-349-203-2

  18. Опришко, Людмила. Абетка християнина : [поезії] / Людмила Опришко ; [ред. Ґарафіна Маковій ; худож. ред. Юрій Кантаровський]. – Чернівці : Народознавчо-Просвітн. Центр "Факел Марії", 2013. – 72 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-2563-20-7

  19. Пахаренко, Василь Іванович. Шевченко як геній: Природа, своєрідність і стратегії інтерпретації геніяльности поета : [монографія] / Василь Пахаренко ; [відп. ред. : Володимир Поліщук, Олександр Третяков ; ред. Наталя Кіт ; обкл. Любомир Коломоєць ; підгот. іл. Володимира Сафонова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 839 с. : портр., вкл. арк. (8 кольор. с.). – Бібліогр.: с. 788-830. – ISBN 978-966-453-132-7

  20. Працьовитий, Володимир. Мозаїка національно-культурної ідентичності в українській літературі / Володимир Працьовитий. – Львів : Растр-7, 2014. – 397, [2] с. – Бібліогр.: с. 386-397. – ISBN 978-617-7045-55-6

  21. Самчук, Улас Олексійович. Марія : Хроніка одного життя / Улас Самчук ; [передм. Ростислава Семківа, Євгена Онацького ; відп. за вип. Р. Семків ; художнє оформ. Уляни Мельникової ; обробка фот. Євгена Нужного]. – Вид. 2-ге. – Київ : Смолоскип, 2014. – 220, [1] с. : портр. – ISBN 978-617-7173-00-6

  22. Стефаник, Василь Семенович. Майстер : Вибране / Василь Стефаник ; [упоряд. та ред. Ярослава Довгана ; передм. Петра Майдаченка]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 159 с. – (Серія "Майстри української прози"). – ISBN 978-966-668-279-9 (№1). – ISBN 978-966-668-272-0 (серія "Майстри української прози". Класика)

  23. Токарчук, Борис. Так кто же упырь? : (Реакция читателя на книгу О. Бузины "Вурдалак Тарас Шевченко или Поддельный Кобзарь") / Борис Токарчук ; [обкл. Соколов С. Ю.]. – Киев : Леся, 2014. – 31 с. – ISBN 978-966-8126-89-9

  24. Україна Incognita. Топ-25 / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Анна Мотозюк ; дизайн обкл. Анни Гаврилюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – 383 с. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0

  25. Український декламатор : зб. віршів для молоді / упоряд.: Надія і Осип Зінкевичі ; [передм. та відп. за вип. Ростислав Семків ; художнє оформ. Віктора Віноградова ; дизайн обкл. Уляни Мельникової]. – Вид. 2-ге. – Київ : Смолоскип, 2014. – 395 с. – ISBN 978-966-2164-83-1

  26. Чудо-книга. Ясные и теплые стишки и сказки, песенки, прибаутки, потешки / [сост. Верховень Владимир Николаевич ; гл. ред. С. С. Скляр ; отв. за вып. О. Н. Сомова]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. – 96 с. – ISBN 978-966-14-7189-3 (Украина). – ISBN 978-5-9910-2935-3 (Россия)

  27. Шевченко, Тарас Григорович. Кобзар / Тарас Шевченко ; [ред. Коляда О. П. ; дизайн обкл. Афоніна А. А.] ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2014. – 309 с. – ISBN 978-966-388-505-6

географія


  1. Гільберг, Тетяна Георгіївна. Географія. 6 клас : практичні роботи : тестові завдання / Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук ; [ред. Ю. Ткаченко ; худож. ред. Круковська М.]. – Київ : Грамота, 2014. – 47 с. – ISBN 978-966-349-460-9

ІСТОРІЯ

  1. Кузьмин, Евгений Михайлович. "Киев, которого не знают" / Евгений Кузьмин ; [гл. ред. Светлана Головко ; ред. Елена Вербило ; сост., авт. предисл., ст. о Е. М. Кузьмине, коммент. Василий Ульяновський ; художеств. оформ., макет Михаила Гутмана ; худож. обл. и художеств. ред. Алексей Григор]. – Киев : Лыбидь, 2014. – 365, [1] с. : портр., фотогр. – ISBN 978-966-06-0662-3

  2. Бойко, Олександр Дмитрович. Історія України : підручник / О. Д. Бойко ; [ред. Н. Л. Ленська]. – 5-те вид., допов. – Київ : Академвидав, 2014. – 717 с. – (Альма-матер : сер. засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 715-717. – ISBN 978-966-8226-89-2 (серія) . – ISBN 978-617-572-082-0

  3. Загадки історії : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. Г. Е. Єрмановська ; голов. ред. Є. В. Мєзєнцева ; відп. за вип. А. М. Гопаченко ; худож.-іл. Г. В. Беззубова ; худож. ред. Вировец Л. П.]. – Харків : Фоліо, 2013. – 317, [1] с. : іл., вкл. арк. (12 с.). – (Серія "Шкільна бібліотека. Дитяча енциклопедія" : заснована у 2013 р.). – Бібліогр.: с. 315. – ISBN 978-966-03-5965-9 (Шкільна б-ка. Дитяча енциклопедія). – ISBN 978-966-03-6293-2

  4. Кобилянський, Андрій. Родові герби шляхти : довідник / Андрій Кобилянський, Євген Чернецький ; Укр. геральд. т-во, Т-во рус. шляхти, Білоцерк. рицар. коло. – Біла Церква : О. Пшонківський, 2014. – 221 с. – ISBN 978-966-2083-043-9

  5. Коляда, Ігор Анатолійович. Історія України. 10 клас : зб. документів і матеріалів / Ігор Коляда, Олександр Кирієнко, Володимир Милько ; за наук. ред. О. П. Реєнта ; [ред. К. В. Панькова]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 315 с. – ISBN 978-966-496-296-1

  6. Литвин, Володимир Михайлович. Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна / В. М. Литвин ; [ред. Я. В. Богданьок [та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій ; оформ. худож. Муштенко Є. І. ; худож. ред. Р. І. Калиш] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т історії України НАН України. – Київ : Наукова думка, 2014. – 452, [1] с. – ISBN 978-966-00-1444-2

  7. Люди Майдану. Хроніка / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упорядкув.: Руслан Канюка, Марія Семенченко, Артем Жуков ; у альбомі використані фот. Руслана Канюки та ін. ; фото на суперобкл. Артема Жукова]. – Київ : Українська прес-група, листопад 2013-березень 2014. – 238 с. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-58-0

  8. Устименко, Василь Євдокимович. У кожного своя правда. Істина одна : Корюківка: довічний біль / Василь Устименко ; [ред. І. В. Савлук ; худож. ред. Ж. Г. Присяжна] ; Чернігів. облдержадмін., Укр. ін-т нац. пам'яті, Чернігів. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Київ : Україна, 2013. – 438 с. – Бібліогр.: с. 432-435. – ISBN 978-966-524-414-1

  9. Швидько, Ганна Кирилівна. Історія України XVI-XVIII століття : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. К. Швидько ; [голов. ред. Наталія Заблоцька ; ред. Леся Богослов ; голов. худож. Світлана Железняк]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Генеза, 2014. – 334, [1] с. – ISBN 978-966-504-806-0

База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка