Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2006 році ЗмістСторінка4/4
Дата конвертації04.11.2016
Розмір0.75 Mb.
1   2   3   4

VIIІ. Інформатизація галузі

Упродовж останніх років в установах галузі триває “стихійна інформатизація”, результатом якої є ситуативні, а не системні зрушення. Причина цього – відсутність цільового фінансування, зокрема у рамках Національної програми інформатизації України, низький рівень заробітної плати та кадровий дефіцит.

За базовими показниками (наявність спеціальних підрозділів, кількість обладнання і локальних мереж, електронної пошти і доступу до мережі Інтернет, виділених каналів зв’язку, серверів, власних веб-сайтів, спостерігається повільне нарощування. Так, за 2006 р. на 18% (у 2005 р. – 60%) збільшилася кількість одиниць комп’ютерів в архівах. Такі темпи не можна вважати задовільними з огляду як на стрімке зростання обсягів інформації в сучасному суспільстві, так і нагальну потребу забезпечити комп’ютером кожне робоче місце. Спеціальні підрозділи із впровадження інформаційних технологій створено лише в дев’яти установах, з яких шість є центральними.

42% наявних комп’ютерів об’єднано в локальні мережі, що функціонують вже у 25-ти (2005 р. – 17-ти) установах. У 12-ти (2005 р. – 19-ти) архівах локальні мережі відсутні.

У системі функціонують 12 серверів (у тому числі в п’яти державних архівах областей: у Донецьку, Миколаєві, Хмельницькому, Черкасах та Чернігові).

Спостерігається цілком закономірна кореляція між наявністю фахівців відповідної кваліфікації та оптимальністю витрачання коштів у цій сфері: там, де комп’ютери об’єднані в локальні мережі, вищою є ефективність праці, купується значно менше принтерів, а наявні пристрої для друку, як правило, є значно якіснішіми, продуктивнішими і дешевшими в експлуатації. У деяких установах за наявності сучасних комп’ютерів відсутня локальна мережа, у результаті кількість принтерів дорівнює кількості комп’ютерів, що ніяк не можна назвати оптимальним.

Практично завершено підключення державних архівів до мережі Інтернет, що передбачено нормативною базою (Укази Президента України від 21 липня 1997 р. № 663 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 червня 1997 р. “Про невідкладні заходи щодо впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин”, від 14 липня 2000 р. № 887 “Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади”, від 31 липня 2000 р. № 928 “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні”, в якому, зокрема, поставлено завдання щодо “завершення підключення до цієї мережі [Інтернет] наукових установ та організацій, навчальних закладів, архівів, бібліотек, музеїв та інших закладів культури, включаючи розташовані у сільській місцевості”).

Шість архівних установ мають власні веб-сайти.

Досі не встановлено електронну пошту в Державному архіві Вінницької області.

Окремо слід звернути увагу на вимоги щодо захисту інформації, в тому числі постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 р. № 522 “Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних”, які забороняють використання послуг серверів безкоштовної електронної пошти та веб-хостингу, як вітчизняних, так і закордонних (наприклад, УкрНет, Yahoo, Google, nm.ru та інших). Ця ж постанова прямо забороняє підключатися до провайдерів Інтернет, яких не названо у “Переліку підприємств (операторів), які надають послуги доступу до глобальних мереж передачі даних органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам, установам та організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та охороняється згідно із законодавством”. Зусилля Держкомархіву спрямовувалися на недопущення порушень цих вимог архівними установами.

Загалом, темпи впровадження сучасних інформаційних технологій в галузі не відповідають сучасним вимогам.

ІХ. Фінансова діяльність державних архівних установ

Законом України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” для архівної галузі затверджено кошти у сумі 43,1 млн. грн., з них 28,3 млн. грн. – для держархівів областей, 14,8 млн грн. для центральних архівних установ, включаючи видатки на апарат управління. У розрізі бюджетних програм фінансування розподілено таким чином:

– за програмою „Керівництво та управління у сфері архівної справи” – 1,8 млн.грн.;

– за програмою „Прикладні розробки у сфері архівної справи” – 0,67 млн. грн.;

– за програмою „Архівна справа” – 12,35 млн. грн.;

Структурно у загальній сумі видатків за трьома бюджетними програмами заробітна плата з нарахуванням складає 78%; комунальні послуги та енергоносії – 3%; капітальні видатки – 4,5%; утримання архівних установ –14,5%.

Загалом, кошти, затверджені у Державному бюджеті на 2006 рік для Держкомархіву та центральних державних архівних установ, становлять лише 35 % від потреби, в цілому по галузі – 38 %.

Для держархівів областей при потребі 71 млн. грн. було затверджено 28,3 млн. грн., з яких видатки на заробітну плату з нарахуваннями становили 19,8 млн. грн. (70%), утримання архівних установ – 7,7 млн. грн. (27%), капітальні видатки – 0,8 млн. грн.(3%).

У 2006 р. профінансовано 95% видатків від затвердженої у бюджеті суми. Недофінансовано частину капітальних та інших видатків. У повному обсязі до затверджених кошторисів профінансовано видатки на заробітну плату та комунальні послуги.

У минулому році майже втричі зросла заробітна плата працівників, посади яких віднесено до посад державних службовців. Тричі протягом року підвищувалася мінімальна заробітна плата інших категорій працівників галузі. В цілому це підвищення було незначним і становило всього 15 % на рік. Середня заробітна плата державних службовців у 2006 р. становила 1500 грн., інших працівників – 580 грн.

Крім коштів загального фонду державного бюджету, на покриття видатків архівних установ використовувалися кошти, отримані ними від надання платних послуг. Для центральних державних архівних установ ця сума склала 1,496 млн. грн., у держархівах областей – понад 1,8 млн. грн. У середньому 20 % коштів, отриманих від надання платних послуг, було використано на виплату заборгованості по заробітній платі, 10 % – на оплату комунальних послуг, решта – на покриття витрат з надання платних послуг та утримання архівних установ.

Х. Кількісний і якісний склад працівників архівних установ

У державних архівних установах працюють 3113 осіб. За звітний період штатна чисельність працівників державних архівних установ загалом збільшилася на 32 одиниці (на 1%).

У штатній чисельності працівників центральних державних архівів у 2006 році змін не відбулося. Штатну чисельність державних архівів областей зменшено на шість одиниць. Збільшення штатної чисельності працівників архівних установ відбулося за рахунок збільшення чисельності працівників архівних відділів райдержадміністрацій та архівних відділів міських рад.

Не вирішено питання стосовно виділення Державному архіву Хмельницької області додаткової штатної чисельності працівників, що унеможливлює розгортання роботи центру реставрації документів, постраждалих внаслідок пожежі 2003 року.

58% складають державні службовці, 42% – не державні службовці; 79% усіх працюючих – жінки. Працівники керівного складу і більшість спеціалістів (63%) – це фахівці з вищою освітою, у т. ч. – вищою історичною (14%), історико-архівною (4%), магістри державного управління (1%); базовою вищою освітою (22%). 33 працівники мають вчений ступінь та вчене звання, 29 працівників мають почесні звання.

Напружені умови роботи, недостатній рівень матеріального забезпечення, низка нерозв'язаних матеріально-технічних та соціально-побутових проблем, інші фактори призводять до відтоку значної частини висококваліфікованих спеціалістів. Питома вага працівників, стаж роботи яких в архівній галузі становить від 1 до 5 років   39%, від 6 до 10 років – 15%, від 11 до 15 років – 12%, від 16 до 29 років – 18%, понад 30 років в архівних установах працює лише 4%. Але у порівнянні з 2005 роком плинність кадрів зменшилася на 5% і становить 11 %.

Здійснюються заходи щодо залучення молоді до державної служби; збільшилася питома вага молодих працівників. У порівнянні з 2006 р. збільшилась кількість посад державних службовців (на 5,5%.) Кількість осіб віком від 28 до 35 років становить 27%, від 36 до 49 років   36%, кількість працівників пенсійного та передпенсійного віку   37%.

Відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців у Держкомархіві та архівах у січні–лютому 2006 р. проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями завдань та обов’язків за підсумками роботи у 2005 р.

Згідно зі статтею 29 Закону України “Про державну службу” та статтею 202 КЗпП України державним службовцям та працівникам створюються умови для навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (на факультетах) та шляхом самоосвіти. Працівники, які не мають вищої освіти, залучалися до навчання у вузах. На навчання направлено 12 працівників державних архівних установ, у тому числі 3   до Національної академії державного управління при Президентові України.

Незважаючи на відсутність власної інфраструктури підвищення кваліфікації архівістів, Держкомархівом України здійснюються певні заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців галузі та керівників державних установ. Свій професійний рівень підвищили 239 працівників архівної галузі, що складає 12%. В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України підвищили свою кваліфікацію директори державних архівів в Автономній Республіці Крим, областей, міст Києва та Севастополя, молоді спеціалісти; на базі Київського міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації – 42 працівники фінансово-економічних відділів державних архівних установ. Підвищення кваліфікації здійснювалося також в Центрі підвищення кваліфікації державних службовців Навчально-наукового інституту управління Національної академії внутрішніх справ України, в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції. На базі Закарпатського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації проведено тренінг за темою: “Формування позитивного іміджу державних службовців” з особами, зарахованими до кадрового резерву на посади заступників директора. Спеціалісти брали участь у навчаннях за професійними програмами, зокрема “Державне управління”, “Актуальні проблеми роботи із зверненнями громадян”, у короткотермінових семінарах “Ділова українська мова” та у довгострокових семінарах “Ділова англійська мова”. Архівісти Державного архіву Чернігівської області взяли участь у засіданнях круглого столу молодих архівістів України, Росії і Білорусі в рамках Міжнародного молодіжного фестивалю “Дружба 2005”. З метою ознайомлення з роботою мікрофільмуючого обладнання нового покоління спеціалісти Державного центру збереження документів НАФ вивчали досвід роботи Подільського міського архіву (Московська область, Російська Федерація).

При формуванні кадрового резерву за основу було взято професійну підготовленість працівника, який успішно виконує службові обов'язки, виявляє ініціативу, має організаторські здібності та певний стаж роботи на посаді. Аналіз вікового складу резервістів свідчить про те, що найчисельнішою серед них є група віком від 36-ти до 41-го років. Що стосується аналізу за рівнем освіти, то всі особи, включені до кадрового резерву, мають вищу освіту.

Протягом року здійснювалося оформлення документів щодо відзначення працівників державних архівних установ з нагоди ювілейних дат та професійного свята – Дня працівників архівних установ. Сумлінна, творча праця архівістів не лишається поза увагою   присвоєно одне почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”; Почесною грамотою Кабінету Міністрів України нагороджено трьох працівників та відзначено колектив Держархіву м. Севастополя з нагоди 85-річчя від дня заснування.Оголошено Подяку Прем'єр-міністра України сьоми працівникам, вручено одну Почесну грамоту Верховної Ради України, дві Почесних грамоти та п'ять Подяк Головного управління державної служби України. За 2006 рік відзначено усього 216 працівників.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка