Опис навчальної дисципліни “Ветеринарна паразитологія”Скачати 302.26 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір302.26 Kb.
 1. Опис навчальної дисципліни

Ветеринарна паразитологія
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0401 — природничі наукиза вибором


Напрям підготовки

6.040102 — біологіяМодулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.070402 — біологія


Рік підготовки:

5-й

5-й
Семестр

Загальна кількість годин - 70

9-й

9-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента - 34


Освітньо-кваліфікаційний рівень:


24 год.

12 год.

Практичні, семінарські

12 год.

12 год.

Лабораторні

Самостійна робота

34 год.

50 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік

Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36/34

для заочної форми навчання - 24/50 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: забезпечити високий рівень теоретичної та практичної біологічної підготовки студентів

Завдання: ознайомлення із паразитичними організмами, що мають ветеринарне та медичне значення.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: головні поняття ветеринарної паразитології, латинські назви, систематику, морфологію, біологію та екологію ветеринарно-значущих видів паразитів, методики їх дослідження (паразитологічний розтин, збирання, виготовлення препаратів, ідентифікація, кількісні обліки тощо), хвороби, що викликаються паразитами, заходи боротьби та профілактики.

вміти: робити паразитологічні розтини, виготовляти тотальні (тимчасові та постійні) препарати паразитичних організмів, визначати паразитів, що мають ветеринарне та медичне значення за допомогою бінокуляра, мікроскопа, працювати із сухим та вологим фіксованим матеріалом, визначати показники зараженості – інтенсивність та екстенсивність інвазії. 1. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1. ГОЛОВНІ ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИ Ветеринарної паразитології. ПАРАЗИИТИЧНІ НАЙПРОСТІШІ ВАЖЛИВІ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА РИБОРОЗВЕДЕННЯ.

Тема 1. Вступ до ветеринарної паразитології.

 • Предмет та задачі ветеринарної паразитології. Характеристика типів взаємовідносин організмів.

Тема 2. Методи ветеринарної паразитології.

 • Зажиттєва діагностика паразитозів: дослідження фекалій (флотація, метод МакМастера, седиментація), культивування личинок нематод; дослідження крові (товста капля, тонкий мазок), плазми, спинномозкової рідини, всередині очної рідини, шкіри.

 • Паразитологічні розтини: повне (за К.І. Скрябіним) та часткове.

 • Діагностика безхребетних – проміжних хазяїв гельмінтозів.

Тема 3. Джутикові та Саркодові

 • Трипаносомози с/г тварин, типи зараження трипаносомами. Представники, патогенез та життєві цикли. Життєвий цикл Histomonas meleagridis, Trichomonas foetus, T.gallinus, Giardia lamblia.

 • Джгутикові паразити акваріумних риб: Hexamita meleagridis, Hexamita truttae, Ichthyobodo necatrix, Oodinium spp. – оодиніоз та видові ознаки різних представників роду, ЖЦ та патогенез.

 • Лейшманіози: Leishmania tropica, L.donovani, патогенез та симптоми свійських тварин, способи зараження.

Тема 4. Споровики Apicomplexa.

 • Піроплазміди. Бабезії: Babesia bovis, B.bigemina, B.equi, B.canis. Тейлерії: Theileria parva (східно-берегова лихорадка), життєві цикли, переносники и патогенність представників

 • Гемоспоридіози: Haemoproteus, Leucocytozoon

 • Еймерії: Eimeria necatrix, E. tenella, Isospora canis, Cryptosporidium parvum

 • Toxoplasma gondii

МОДУЛЬ 2. ПАРАЗИТИЧНІ ЧЕРВИ. ВЕТЕРИНАРНО ЗНАЧУЩІ ЧЛЕНИСТОНОГІ. МЕДИЧНІ ПРЕПАРАТИ ПРОТИ ПАРАЗИТОЗІВ.

Тема 1. Трематодози

 • Життєвий цикл та будова личинок трематод. Видові ознаки маріти та личинок, визначення трематод.

 • Фасциольози: F.hepatica, F.buski: дикроцеліози: Dicrocelium dendriticum, Platynosomum fastosum, Родина Paramphistomatidae – ознаки, особливості паразитування та представники, парагонімоз; Nanophyetus – ЖЦ, Родина Opisthorchiidae – ЖЦ, представники, симптоми та систематичні ознаки збудників. Родина Schistosomatidae.

 • Клас Aspidogasrea, особливості будови, життєвий цикл, представники. Aspidogaster conchicola. Клас Monogenoidea - особливості будови, життєвий цикл, представники. Dactylogyrus, Gyrodactylus, Diplozoon.

Тема 2. Цестодози.

 • Особливості будови тіла Cestoda, типи сколексів, видові ознаки та визначення. Життєвий цикл, типи ЖЦ та залежність від екології та будови хазяїв, будова личинок. Рід Taenia – патогенез та ознаки видів, симптоми, Echinococcus granulosus, Alveococcus multilocularis, Dipilidium caninum, Ligula intestinalis.

Тема 3. Нематодози.

 • Будова нематод. Систематичні ознаки: кутикулярні структури, будова кишечника, полової бурси. Різноманіття життєвих циклів нематод – біо- та геогельмінти. Представники ветеринарно-значущих нематод.

 • Скреблики Acanthocephala.

Тема 4. Комахи, що мають ветеринарне значення.

 • Визначення блох, пухоїдів, вшів.

 • Diptera – переносники та збудники захворювань.

Тема 5. Кліщі, що мають ветеринарне значення.

 • Визначення кліщів.

Тема 6. Медичні препарати.

 • Різновиди лік проти паразитозів. Способи дії, дозування, хімічні властивості.

 • Імунітет тварин. Взаємодії між хазяями та паразитами. 1. Структура навчальної дисципліниНазви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

ср

л

п

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль 1 ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДИ ВЕТЕРИНАРНОЇ ПАРАЗИТОЛОГІЇ. МЕТОДИ. ПАРАЗИИТИЧНІ НАЙПРОСТІШІ ВАЖЛИВІ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА РИБОРОЗВЕДЕННЯ

Тема 1. Вступ до ветеринарної паразитології

6

2
4

2

1
4

Тема 2. Методи ветеринарної паразитології

8

2

4

2

4

2

4

5

Тема 3. Споровики Apicomplexa

5

2

1

3

2

2

1

4

Тема 4. Джутикові та Саркодові

7

2

1

4

2

2

1

4

Разом за модулем 1

26
6

13
7

6

171

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль 2 ПАРАЗИТИЧНІ ЧЕРВИ. ВЕТЕРИНАРНО ЗНАЧУЩІ ЧЛЕНИСТОНОГІ. МЕДИЧНІ ПРЕПАРАТИ ПРОТИ ПАРАЗИТОЗІВ.

Тема 1. Трематодози

10

4

2

4

3

1

2

5

Тема 2. Цестодози

8

2

2

4

2

1

2

5

Тема 3. Нематодози

8

2

2

4

2

1

2

5

Тема 4. Комахи, що мають ветеринарне значення.

5

2

1

3

2

1

1

4

Тема 5. Кліщі, що мають ветеринарне значення.

5

2

1

3

3

1

1

4

Тема 6. Медичні препарати

5

2
3

3

2
4

Разом за модулем 2

51

14

8

21

13

7

8

27

Усього годин

70

24

12
70

14

12

44 1. Теми практичних занятьз/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Паразитологічні розтини хребетних тварин

2

2

Паразитологічні розтини безхребетних – проміжних живителів та переносників

2

3

Приготування препаратів одноклітинних паразитів: мазків крові. Визначення одноклітинних паразитів із застосуванням мікроскопа та визначників

2

4

Приготування тотальних препаратів плоских червів.

2

5

Визначення плоских червів із застосуванням мікроскопа та визначників

2

6

Приготування препаратів нематод. Визначення нематод.

2

6. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Історія вивчення паразитів.

4

2

Клас Aspidogastrea: загальна характеристика, систематичні ознаки

3

3

Клас Monogenoidae: загальна характеристика, систематичні ознаки

3

4

Методи зараження людини паразитами від свійських тварин

4

5

Методи контролю та профілактики паразитозів

6

6

Паразити промислових риб

4

7

Паразитичні хвороби медоносних бджіл

2

8

Підряд воші Anoplura. Ветеринарне та епідеміологічне значення.

2

9

Ряд блохи. Ветеринарне значення.

2

10

Загальна характеристика кліщів. Загальні особливості будови.

2

11

Crustacea як проміжні живителі паразитів.

4
Разом

36

7. Методи навчання

Словесні методи: лекція, бесіда

Наочні методи: мультимедійні матеріали

Практичні методи: із використанням фіксованих препаратів паразитів (сухих та вологих), мікроскопів, бінокулярів, реактивів для виготовлення препаратів, учбових посібників, мультимедійних матеріалів.
8. Методи контролю

Усні відповіді: після успішного виконання практичних занять.

Письмові відповіді:

Модуль 1 — контрольна робота (4 запитання)

Модуль 2 – самостійна робота (реферат)

Модуль 2 — тест (10 завдань)9. Розподіл балів, які отримують студентиПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий cеместровий контроль (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

30

10

10Т1 — Головні поняття та методи ветеринарної паразитології. Найпростіші паразити. (форма контролю — тест із 30 завдань)

Т2 — Реферат за запитаннями для самостійного опрацювання (форма контролю — письмова відповідь, що оцінюється за 10-бальною системою)

Т3 — Гельмінтози (форма контролю — письмова відповідь контрольної роботи за модулем, що оцінюється за 30-бальною системою)

Т4 — Членистоногі (форма контролю — письмова відповідь контрольної роботи за модулем, що оцінюється за 30-бальною системою)Умовами допуску студента до підсумкового семестрового контролю є:

 1. Відвідання лекційних занять.

 2. Відвідання та успішне виконання практичних занять.

 3. Складання тестів та контрольних робіт за модулями.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи (проекту), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

не зараховано

10. Методичне забезпечення:

Учбові посібники, мультимедійні матеріали, фіксовані препарати паразитів (сухі та вологі), мікроскопи, бінокуляри, реактиви для виготовлення препаратів.11. Рекомендована література

Базова

Уркхарт Г., Эдмур Дж., Дункан Дж., Данн А., Дженнингс Ф. Ветеринарная паразитология. Аквариум. 2000

Шевцов А.А. Ветеринарная паразитология. — М. 1965

Генис Д.E. Медицинская паразитология, Москва 1991.Допоміжна

Advances in Parasitology edited by R. Muller, D. Rollinson, S.I. Hay. Elsevier,

Черепанов А.А., Москвин А.С., Котельников Г.А, Хренов В.М. Атлас Дифференциальная диагностика гельминтозов по морфологической структуре яиц и личинок.

Котельников Г.А. Гельминтологические исследования животных и окружающей среды. – М.: Колос, 1984. – 208с.

Гинецинская Т.А., Добровольский А.А. Частная паразитология. – М.: Высшая школа, 1978. – 292с. Т 2.

Гинецинская Т.А., Добровольский А.А. Частная паразитология. – М.: Высшая школа, 1978. – 303с. Т 1.

Определитель трематод рыбоядных птиц Палеарктики (описторхиды, рениколиды, стригеиды). – М.: Наука, 1986. 216с.

Козлов Д.П. Определитель гельминтов хищных млекопитающих СССР. М., Наука, 1977. 275с.

Рыжиков К.М. Определитель гельминтов домашних водоплавающих птиц. М., Наука, 1967. 262с.

Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Л., Наука, 1987. 583с.

Хотенковский И.А. Фауна СССР: Моногенеи. Л., Наука, 1985. 263с.

Петроченко В.И. Акантоцефалы (скребни) домашних и диких животных. М., 1956.12. Інформаційні ресурси

DPDx - Laboratory identification of Parasites of Public Health Concern http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/Default.htm


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка