Обласного комунального закладу сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школаСкачати 192.3 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір192.3 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління

майном Сумської обласної ради

________________ А.Є.Галінський

«_____»______________ 2009 р.

СТАТУТ

ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА

СПОРТИВНА ШКОЛА

(нова редакція)1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Обласний комунальний заклад Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школа, надалі „СОДЮСШ” заснована на комунальній власності, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління якою здійснює Сумська обласна рада, надалі „Власник”, через уповноважений нею орган – управління майном обласної ради та знаходиться у функціональному віданні управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, надалі „Управління”.

1.2. В своїй діяльності СОДЮСШ керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім’ямолодьспорту, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, іншими законодавчими актами, а також даним Статутом.

1.3. СОДЮСШ – є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну символіку, печатку, ідентифікаційний код. Заклад є установою цілорічного функціонування.

1.4. Повна назва СОДЮСШ: обласний комунальний заклад Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школа. Скорочена назва - СОДЮСШ. Повне найменування англійською мовою: the regional communal institution Sumy regional sport school of children and youth. Скорочене найменування англійською мовою: RCISRSSCY.

1.5. Місцезнаходження СОДЮСШ: Україна, 40021, м. Суми, вул.20 років Перемоги, 9-а.


2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ СОДЮСШ
2.1. Метою діяльності СОДЮСШ є:

- виховання громадянина України;

- формування в учнів свідомого і відповідального ставлення до здорового способу життя та власного здоров’я;

- виховання гармонійно розвинутого молодого покоління;

- зміцнення здоров’я дітей та підлітків засобами фізичної культури і спорту;

- забезпечення спортивної підготовки дітей, підлітків та молоді з відповідних видів спорту;

- підготовка спортивного резерву до збірних команд області та України.

2.2. Предметом діяльності СОДЮСШ є:

- проведення спортивно-масової роботи з учнями закладу та учнями дитячо-юнацьких та загальноосвітніх шкіл області системи освіти і науки;

- проведення методичної роботи з тренерами-викладачами закладу та дитячо-юнацьких спортивних шкіл області;

- надання методичної, практичної, організаційної допомоги адміністраціям ДЮСШ області;

- розробка положень про проведення обласних спортивно-масових заходів серед команд ДЮСШ та збірних команд школярів міст та районів області;

- забезпечення комплектування та підготовки збірних команд області та СОДЮСШ до Всеукраїнських та міжнародних змагань.
2.3. Завданнями СОДЮСШ є;

- методичне забезпечення діяльності у напрямку покращення якості проведення навчально-тренувального процесу тренерами-викладачами СОДЮСШ та дитячо-юнацьких спортивних шкіл області;

- узагальнення та поширення досвіду роботи провідних тренерів-викладачів ДЮСШ області;

- наповнення інформаційного простору, видання методичних та аналітичних матеріалів;

- проведення тематичних семінарів, нарад;

- надання послуг для задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб з питань підготовки спортивного резерву, оздоровлення, патріотичного виховання учнівської молоді.


3. МАЙНО СОДЮСШ
3.1. Майно СОДЮСШ становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

3.2. Майно СОДЮСШ є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління яким відповідно до Конституції України здійснює обласна рада через уповноважений нею орган – управління майном та закріплено за ним договором на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

3.3. Джерелами формування майна СОДЮСШ є:

- майно, передане СОДЮСШ Власником;

- капітальні вкладення з обласного бюджету;

- майно придбане за рахунок бюджетних коштів в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян.

3.4. Заклад має право за згодою управління майном продавати, передавати, надавати в користування (оренду) іншим суб’єктам господарювання основні засоби, а також списувати їх з балансу. Передача в оренду об’єктів нерухомості проводиться за погодженням з Власником.

3.5. Власник здійснює контроль за використанням та збереженням закріпленого за СОДЮСШ майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативну діяльність закладу.
4. УПРАВЛІННЯ СОДЮСШ

4.1. СОДЮСШ очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади обласною радою за поданням облдержадміністрації.

4.2. Директор СОДЮСШ, згідно з покладеними на нього завданнями:

- здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

- забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед Власником та Управлінням за її результати;

- в установленому порядку за погодженням з Управлінням затверджує структуру і штатний розпис закладу, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

- забезпечує додержання вимог охорони здоров’я, антидопінгового законодавства, законодавства про працю та господарську діяльність;

- забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки та несе за це відповідальність;

- представляє СОДЮСШ у відносинах з органами влади, місцевого самоврядування, з підприємствами, установами та організаціями;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків, органах Державного казначейства;

- видає в межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції працівників;

- приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до законодавства;

- установлює надбавки до заробітної плати і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам і іншим фахівцям, вживає інших заходів заохочення;

- несе відповідальність за виконання покладених на СОДЮСШ завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння спортивної школи.

- визначає напрями поточної діяльності та затверджує оперативні плани роботи;

- застосовує стягнення до осіб за порушення правил внутрішнього розпорядку, невиконання службових обов’язків, відповідного чинного законодавства.

4.3. Заступник директора з навчально-тренувальної роботи:

- несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;

- контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;

- здійснює контроль за виконанням учнями індивідуальних планів підготовки;

- координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;

- несе відповідальність за додержання правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- готує пропозиції щодо проведення тарифікації тренерів-викладачів;

- відповідає за складання і додержання розкладу занять.


4.3. Заступник директора СОДЮСШ з адміністративно-господарської роботи:

- несе відповідальність за додержанням матеріально-технічних умов для проведення навчально-тренувальної роботи, збереження майна та інвентарю, експлуатацію споруд, приміщень спортивної школи, утримання їх у належному стані.

- забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію профілактичного нагляду за її станом та проведення поточного ремонту спортивних споруд, обладнання, інвентарю, утримання і використання транспортних засобів;

- забезпечує виконання законодавства щодо охорони праці та протипожежної безпеки.


4.4. Інструктори-методисти:

- здійснюють методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів з відбору учнів, організацію навчально-тренувального процесу;

- здійснюють контроль за комплектуванням спортивних груп, змістом та результатами навчально-тренувальної роботи, виконанням навчальних програм та планів;

- організовують роботу з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів СОДЮСШ та ДЮСШ області;

- здійснюють статистичний облік та аналіз результатів роботи СОДЮСШ та ДЮСШ області, щорічно готують підсумкові накази по огляду-конкурсу серед спортивних шкіл області, по результатам проведення обласних спортивних ігор школярів;

- проводять роботу по організації спортивно-масових заходів з учнями СОДЮСШ та учнями дитячо-юнацьких спортивних шкіл та загальноосвітніх

шкіл області;

- проводять роботу по комплектуванню збірних команд області для участі у Всеукраїнських змаганнях;

- проводять роботу по організації оздоровлення учнів закладу та учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл області під час літніх канікул.

4.5. Структура та кількість працівників визначаються штатним розписом, який погоджується начальником Управління.

4.6. При прийомі на роботу кожен працівник повинен бути ознайомленим з умовами оплати праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією.

4.7. При прийомі на роботу працівники обов’язково повинні проходити інструктаж з техніки безпеки.

4.8. З кожним працівником СОДЮСШ укладається угода згідно із законодавством України, умови й розмір оплати праці працівників визначаються відповідно до законодавства.

4.9. Працівникі СОДЮСШ мають право на;

- внесення пропозицій щодо покращення роботи закладу;

- ініціативу у виборі форм та методів роботи;

- участь у роботі методичних об’єднань, рад, зборів, у заходах які проводяться СОДЮСШ;

- підвищення кваліфікації за рахунок СОДЮСШ;

- захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;

- моральне та матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови роботи.

4.10. Питання організації праці колективу СОДЮСШ, права та обов’язки працівників та учнів регулюються правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

4.11. Органом громадського самоврядування СОДЮСШ є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної роботи та спортивної роботи і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу СОДЮСШ скликаються не рідше одного разу на рік.

4.12. У період між загальними зборами діє рада СОДЮСШ, яка розглядає питання щодо перспективного розвитку, надає допомогу керівництву в вирішенні проблемних питань, здійснює громадський контроль за діяльністю.

4.13. З метою забезпечення вдосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи в СОДЮСШ працює тренерська рада, яку очолює директор.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ, СПОРТИВНОЇ

ТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В СОДЮСШ
5.1. СОДЮСШ проводить навчально - тренувальну, спортивну, виховну, організаційно-мето­дичну та оздоровчу роботу.

5.2. СОДЮСШ може мати одно або більше відділень з видів спорту. Відділення формуються з груп початкової підготовки, груп попередньої базової підготовки, груп спеціалізованої базової підготовки, груп підготовки до вищих досягнень.

5.3. СОДЮСШ має право створювати філії - структурні підрозділи, які відкриваються за її ініціативою та погоджуються з Власником та Управлінням. Працюють вони на підставі Положень, затверджених директором СОДЮСШ.

5.4. Загальна чисельність вихованців та кількість видів спорту, з яких ведеться підготовка спортсменів, встановлюються Управлінням.

5.5. СОДЮСШ працює за річним планом роботи, прийнятому на засіданні педагогічної ради та погодженим з обласним управлінням з фізичного виховання і спорту Комітету МОН України. Реалізує напрями своєї діяльності з урахуванням особли­востей соціально - економічного розвитку області, інтересів учнів.

5.6. Навчально-тренувальна та спортивна робота у СОДЮСШ здійснюється відповідно до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, яке затверджене Кабінетом Міністрів України, Програм з видів спорту, затверджених наказами Мінсім’ямолодьспорту України.

5.7. Навчальний рік у СОДЮСШ починається з І вересня. Річний навчальний план для кожного відділення розраховується на 52 тижні. Для груп початкової підготовки та попередньої базової підготовки передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору.

5.8. Тривалість навчальної години становить одну академічну годину (45 хвилин) і обсяг навчально-викладацької роботи складає 24 академічні години на тиждень, що становить місячну ставку заробітної плати тренера-викладача.

Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором СОДЮСШ за погодженням з її (власником) до 1 вересня, а для груп початкової підготовки – до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі необхідності можуть вноситись в установленому порядку зміни.

Списки вихованців груп спеціалізованої базової підготовки і груп підготовки до вищих досягнень погоджуються з управлінням у справах молоді і спорту Сумської облдержадміністрації.

5.9. До СОДЮСШ приймаються всі особи, які бажають займатися фізичною культурою і спортом та виконали нормативи фізичної підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту і не мають медичних протипоказань.

Зарахування здійснюється на підставі заяви батьків або осіб які їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання або лікаря загальноосвітнього навчального закладу про відсутність медичних протипоказань для занять.

У СОДЮСШ можуть навчатися учні, як правило віком від 8 до 23 років. Вихованці які досягли 18 років, залишаються у СОДЮСШ у групах попередньої базової підготовки четвертого і п’ятого року навчання, групах спеціалізованої базової підготовки та групах підготовки до вищих досягнень за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних досягнень за погодженням з обласним управлінням у справах молоді і спорту Сумської облдержадміністарції. Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно за умови навчання їх у вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації.

5.10. Наповнюваність навчальних груп визначається залежно від рівня підготовки учнів відповідно Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу.

5.11. Головними формами навчально-тренувального процесу СОДЮСШ є навчально-тренувальні заняття за груповими та особистими планами, профілактичні та оздоровчі заходи, медико-біологічне обстеження, педагогічне тестування, перегляд навчальних фільмів, кінограм, а також спортивні змагання.

5.12. СОДЮСШ має право на проведення навчально-тренувальних зборів для підготовки команд, спортсменів до обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори. Тривалість навчально-тренувальних зборів до 12 днів при підготовці до обласних змагань, 18 днів при підготовці до Всеукраїнських змагань та 24 дні при підготовці до міжнародних змагань. Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах попередньої базової підготовки не більше 100 днів, у групах спеціалізованої базової підготовки – не більше 150 днів на рік.

5.13. Заняття в спортивних відділеннях СОДЮСШ проводяться без відриву від занять в загальноосвітніх, професіонально-технічних та вищих навчальних закладах.

5.14. Кращі учні під час участі в навчально – тренувальних зборах та спортивних змаганнях забезпечуються харчуванням, фармакологічними відновлюваними засобами, вітамінними та білково-глюкозними препаратами за встановленими нормами, а також спортивною формою, інвентарем.

5.15. Організація учбово тренувального процесу в СОДЮСШ здійснюється на основі сучасної методики тренувань з широким використанням технічних засобів навчання і відновлювальних засобів.

5.16. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються профільні та спортивно-оздоровчі табори на власні або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців – у цілодобових.

5.17. Школа має право мати у відділеннях групи по етапам підготовки:

- групи початкової підготовки, в яких здійснюється відбір обдарованих вихованців для подальшої спеціалізації в обраному виді спорту, забезпечується підвищення в учнів інтересу до регулярної рухової активності, розвиток здібностей , формування морально-етичної і вольової поведінки, опанування вихованцями основ техніки і тактики обраного виду спорту;

- групи попередньої базової підготовки, в яких здійснюється підготовка вихованців до тренувальних та змагальних навантажень, необхідних для досягнення високих спортивних результатів, забезпечується підвищення рівня фізичної підготовки для досягнення ними високих спортивних результатів;

- групи спеціалізованої базової підготовки, до яких залучається оптимальна кількість перспективних вихованців з метою спеціалізованої спортивної підготовки для досягнення ними високих спортивних результатів;

- групи підготовки до вищих досягнень для забезпечення досягнення вихованцями високих спортивних результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, підготовки резерву до національних збірних команд України.

5.18. Учні СОДЮСШ мають гарантоване державою право на:

- безпечні та нешкідливі умови навчання;

- користування спортивною та оздоровчою базою;

- участь у різних видах навчально-тренувальної роботи, спор­тивних змаганнях та інших заходах;

- отримання свідоцтва про закінчення спортивної школи та копії особистої картки спортсмена;

- вільне вираження поглядів, переконань - захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

- учні СОДЮСШ мають також інші права і обов’язки, визначені Законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про фізичну культуру і спорт”.


5.19. Учні СОДЮСШ зобов’язані:

- удосконалювати та підвищувати свою спортивну майстерність;

- виконувати навчально-тренувальні навантаження з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

- брати участь у змаганнях та навчально - тренувальних зборах, передбачених індивідуальними та календарними планами;

- дотримуватись встановленого спортивного режиму та особистої гігієни;

- виконувати положення антидопінгового законодавства;

- додержуватись вимог Статуту СОДЮСШ, правил поведінки вихованця закладу.

За невиконання учнем своїх обов’язків до нього можуть застосовуватися дисциплінарні заходи відповідно до чинного законодавства.


6. ДІЯЛЬНІСТЬ У РАМКАХ

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА.
6.1. СОДЮСШ має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

6.2. СОДЮСШ має право укладати угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в установленному законодавством порядку. Може здійснювати прийом іноземних делегацій.


7. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНО - ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
7.1. Учні СОДЮСШ двічі на рік відповідно графіку та перед участю у змаганнях проходять медичне обстеження в обласному лікарсько-фізкультурному диспансері.

7.2. Організація медичного супроводження підготовки вихованців здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Мінсім’ямолодьспорту і МОЗ.
8. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
8.1. Обласний комунальний заклад Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школа є неприбутковою організацією. Фінансування діяльності здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, а також за рахунок додаткових джерел фінансування. Бюджетні асигнування та кошти, одержані від додаткових джерел фінансування СОДЮСШ, не підлягають вилученню протягом бюджетного періоду, крім випадків, передбачених законом. Кошти, що надійшли з додаткових джерел фінансування, не зменшують обсягів бюджетного фінансування.

8.2. Додатковими джерелами фінансування СОДЮСШ є добровільні внески підприємств, установ та об’єднань, незалежно від форм власності, громадських організацій і окремих громадян;

8.3. Всі кошти, що надходять, включаються до загального кошторису і витрачаються на цілі, передбачені Статутом.

8.4. Витрати на утримання та розвиток СОДЮСШ здійснюються відповідно до кошторису, планів асигнувань та штатного розпису, який погоджується з Управлінням та затверджується директором.

8.5. Оплата праці та матеріальне стимулювання працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства в межах визначеного фонду заробітної плати.

8.6. СОДЮСШ здійснює бухгалтерський облік та звітність, веде статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством.

8.7. СОДЮСШ у процесі впровадження своєї діяльності має право користуватися безоплатно земельною ділянкою, на якій вона розташована, володіти та користуватися майном відповідно до законодавства і Статуту.
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СОДЮСШ
9.1. Припинення діяльності обласного комунального закладу Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи відбувається у разі його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), які проводяться за рішенням Власника або господарського суду згідно з чинним законодавством.

9.2. У випадку ліквідації СОДЮСШ орган, якій виніс рішення про це, створює ліквідаційну комісію яка несе відповідальність за діяльність СОДЮСШ в період ліквідації.

9.3. У випадку реорганізації або ліквідації звільненим працівникам гарантуються їх права та інтереси, відповідно до трудового законодавства України.

9.4. У разі ліквідації СОДЮСШ її майно, включаючи нерухоме майно, передається Власнику і може бути передано ним іншій неприбутковій організації обласної власності.9.5. СОДЮСШ вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту виключення її з державного реєстру України.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка