О. М. Адаменко [та ін.]; Івано-Франків нац техн ун-т нафти і газу. Івано-Франківськ : Супрун В. П. [вид.], 2015. 207 с рис., таблСкачати 415.96 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації06.05.2016
Розмір415.96 Kb.
  1   2
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 25.08 до 30.08 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

На жаль, нових надходжень немає.Природничі науки в цілому
1. ВА792376 Адаменко О. М. Путівник по виставці - презентації розробок Наукової школи професора Олега Адаменка "Раціональне використання та захист природи" / Олег Адаменко ; [за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, проф. каф. екології ІФНТУНГ О. М. Адаменка] ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : Голіней, 2015. - 57 с. : кольор. іл., табл.
2. ВА792428 Комп'ютеризовані системи екологічної безпеки : монографія / О. М. Адаменко [та ін.] ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : Супрун В. П. [вид.], 2015. - 207 с. : рис., табл.

Фізико-математичні науки
3. РА415954 Данильченко О. Г. Структурні стани та структурні перетворення у однокомпонентних та двокомпонентних кластерах на основі Ar, Kr, Xe, N2 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Данильченко Олександр Григорович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
4. РА416041 Мелешко В. В. Граничні цикли і дисипативні структури в системах, які описуються диференціальними рівняннями з дробовими похідними : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Мелешко Віталій Вікторович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
5. РА415944 Пастернак Я. М. Математичні моделі та граничноелементний метод функцій стрибка розв'язування задач термомагнітоелектропружності структурно неоднорідних тіл : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Пастернак Ярослав Михайлович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів, 2015. - 40 с. : рис.
6. РА416065 Сергєєв С. С. Метод тригонометричних сум в асимптотичних задачах теорії чисел : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Сергєєв Сергій Сергійович ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2015. - 16 с.
7. ВА792351 Жильцов О. Б. Теорія ймовірностей та математична статистика у прикладах і задачах : навч. посіб. для студентів немат. спец. ВНЗ / О. Б. Жильцов ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. - 335 с. : рис., табл.
8. ВА792230 Матюшенко М. В. Основи геометричних перетворень : навч. посіб. з курсу "Геометричні перетворення та аналітична геометрія" для студентів, що навчаються за напрямом 6.050101 "Комп'ютерні науки" / М. В. Матюшенко, Г. В. Федченко, І. Б. Шеліхова ; за заг. ред. М. В. Матюшенка ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2015. - 82 с. : рис., табл.
9. В355741/1 Сенчуков, Віктор Федорович Вища математика. Загальні розділи. Ч. 1. - 2013. - 443 с. : рис., табл.
10. ВА792456 Хусаинов Д. Я. Линейные динамические системы с последействием. Представление решений, устойчивость, управление, стабилизация : [монография] / Денис Хусаинов, Йозеф Диблик, Мирослава Ружичкова ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. - Киев : Информ.-аналит. агентство, 2015. - 251 с. : рис.

Хімічні науки
11. РА415942 Андрюшина Н. С. Фотохімічні редокс-процеси в системах на основі оксиду графену та продуктів його відновлення : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Андрюшина Наталія Сергіївна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. - Київ, 2015. - 16 с. : рис.
12. ВА792462 Тарасов В. Ю. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / В. Ю. Тарасов, Р. Г. Заїка, О. І. Захарова ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. - 171 с. : рис., табл.
13. ВА792298 Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії : матеріали II Міжнар. заоч. наук.-практ. конф. молодих учених (Ніжин, 10 квіт. 2015 р.) / НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії НАН України [та ін.] ; [за заг. ред. В. В. Суховєєва]. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. - 291 с. : рис., табл.

Науки про Землю
14. РА416082 Дубина О. В. Геохімія лужних порід Українського щита : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.02 / Дубина Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії і рудоутворення ім. М. П. Семененка. - Київ, 2015. - 42 с. : рис.
15. ВС59248 Симоненко С. В. Картографическое обеспечение мореплавания : [практ. пособие] / С. В. Симоненко, Н. Ф. Голодов, А. Н. Борис. - Киев : Госгидрография, 2015. - 230 с. : ил., табл.
16. ВС59247 Симоненко С. В. Навигационное обеспечение мореплавания : [практ. пособие] / С. В. Симоненко, Н. Ф. Голодов. - Киев : Госгидрография, 2015. - 267 с. : ил., табл.

Біологічні науки
17. РА416034 Панчук І. І. Закономірності експресії генів антиоксидантної системи та білків-шаперонів рослин в онтогенезі та за дії стресу : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.22 / Панчук Ірина Ігорівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". - Київ, 2015. - 44 с. : рис.

Енергетика. Радіоелектроніка
18. РА416088 Довгунь А. Я. Метод функціоналів Ляпунова-Красовського дослідження стійкості стохастичних динамічних систем автоматичного регулювання з післядією та з врахуванням марковських збурень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Довгунь Андрій Ярославович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ, 2015. - 20 с.
19. РА416083 Ільканич В. Ю. Енергоефективні сигнальні перетворювачі холлівських сенсорів магнітного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Ільканич Вікторія Юріївна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с. : рис.
20. РА416075 Кравчук І. А. Інформаційна технологія формування метаданих для систем автоматизованого документообігу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кравчук Ірина Анатоліївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2015. - 24 с. : рис.
21. РА416054 Ожга М. М. Методика навчання систем 3D проектування майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ожга Михайло Михайлович ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
22. РА416077 Озеранський В. С. Методи та засоби фомування штучних підструктур у задачах декомпозиційного діагностування цифрових пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Озеранський Володимир Сергійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2015. - 20 с. : рис.
23. ВА792453 Авраменко В. В. Програмування на VISUAL C ++ із застосуванням бібліотеки MFC : навч. посіб. / В. В. Авраменко, А. М. Скаковська ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2015. - 214 с. : рис., табл.

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
24. РА415945 Сухенко В. Ю. Науково-технічні основи м'ясоподрібнювальних процесів переробних підприємств АПК : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Сухенко Владислав Юрійович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 47 с. : рис.
25. ВА792215 Бобух А. А. Автоматизированное управление технологическими процессами отрасли на примере производства кальцинированной соды по аммиачному способу : текст лекций для студентов спец. 7.05020201, 8.05020201 "Автоматизированное управление технологическими процессами" / [А. А. Бобух, А. М. Дзевочко, М. А. Подустов] ; Нац. техн. ун-т "Харьков. политехн. ин-т". - Харьков : Підручник НТУ "ХПІ", 2015. - 88 с. : рис.
26. ВА792347 Збірник тестів з фармацевтичної хімії : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [П. О. Безуглий та ін.] ; Нац. фармацевт. ун-т. - Харків : НФаУ, 2015. - 301 с.
27. В355736/1 Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді. Ч. 1. - 2015. - 450 с. : рис., табл.
28. ВА792216 Розрахунок технологічного обладнання консервних виробництв : навч. посіб. / [О. І. Черевко та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2014. - 149 с. : рис., табл.
29. ВА792231 Степанова И. В. Вкусные фантазии из слив / И. В. Степанова, С. Б. Кабаченко. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 95 с. : цв. ил. - (Школа кулинарных украшений)

Соціологія. Демографія
30. РА416066 Гришина Т. В. Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейських суспільств : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.03 / Гришина Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 22 с.
31. РА416078 Новікова О. Ю. Соціально-педагогічна адаптація людей похилого віку до умов інформаційного суспільства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Новікова Ольга Юріївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Старобільськ, 2015. - 20 с.
32. РА416064 Ярош Н. В. Розвиток суспільствознавчої освіти у школах України (кінець 50 - 80-х рр. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ярош Наталія Володимирівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2015. - 20 с.
33. ВА792372 Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни "Соціологія" для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Ю. В. Бєлікова, А. О. Полубєдова, О. М. Стативка]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 71 с. : табл.
34. ВА792380 Рожанська Н. В. Соціально-гуманітарна освіта як чинник демократизації українського суспільства : монографія / Н. В. Рожанська ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ, 2014. - 186 с. : рис., табл.
35. СО33709 Сафіуліна К. Р. Організація та проведення громадських слухань із розгляду планів дій зі сталого енергетичного розвитку міста : метод. рек. / [К. Р. Сафіуліна, Ю. О. Свєженцева] ; [Проект] USAID від американ. народу "Муніципальна енергетична реформа в Україні". - Київ : Поліграф плюс, 2015. - 56 с. : рис.
36. ВА792451 Соціальна відповідальність : навч.-метод. посіб. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: П. А. Стрельбіцький, Н. В. Кузовенкова]. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2015. - 109 с. : рис., табл.
37. ВА792383 Соціальні комунікації: результати досліджень - 2011 : колект. монографія / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т журналістики ; [Гавра Д. П. та ін. ; за ред. О. М. Холода]. - Київ : КиМУ, 2012. - 439 с. : рис., табл.
38. В355739/1 Соціальні комунікації: результати досліджень - 2012. Т. 1: Теоретичні основи соціальних комунікацій / [Бутиріна М. В. та ін.]. - 2013. - 402 с. : іл., табл.
39. ВА792227 Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / [за ред. д-ра екон. наук В. Ворони, д-ра соціол. наук М. Шульги] ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. - Київ : Інститут соціології НАН України, 2013. - 565 с. : рис., табл.

Історія. Історичні науки
40. РА415961 Зимницька С. П. Рід князів Вишневецьких у польській, російській та українській історіографіях середини XVIII - середини XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Зимницька Світлана Павлівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
41. РА416048 Козир В. В. Створення та діяльність всеукраїнського товариства "Геть неписьменність" (1923-1936 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Козир В'ячеслав В'ячеславович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
42. РА416060 Старченко Н. П. Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина XVI - початок XVII ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Старченко Наталія Петрівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів, 2015. - 32 с.
43. ВА792388 Бадяк В. П. Пам'яткоохоронна історія Львова / Володимир Бадяк. - Львів : ЛНАМ, 2014. - 157, [21] с. : іл.
44. ВС59246 Безсонов С. В. Архітектура Киево-Печерської лаври в її історичному розвитку / акад. Сергій Васильович Безсонов (1885-1955) ; [упоряд. Олена Черняхівська] ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. - Київ : Олег Філюк [вид.], 2015. - 239 с. : іл.
45. ВА792381 Голодомор - геноцид 1932-1933 в Україні : зб. наук. пр. (за матеріалами Міжнар. наук. конф. "Голодомор 1932-33 рр. в Україні як геноцид українського народу. Розсекречена пам'ять" (16-18 листоп., 2008, Мюнхен) / Нім.-укр. наук. об-ня ім. Юрія Блохина ; [упоряд.: Л. Бабенко, Л. Шаповал, Р. Гартман ; за заг. ред. Д. Блохин]. - Полтава ; Мюнхен : АСМІ, 2009. - 286, [1] с. : іл., табл.
46. ВА792279 Горбулін В. П. Україна і Росія: дев'ятий вал чи Китайська стіна / В. П. Горбулін, О. С. Власюк, С. В. Кононенко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2015. - 129 с.
47. ВА792384 Іваднєв В. В. Судноплавство русів (з найдавніших часів до Х ст.) : наук.-попул. вид., дослідж. з історії культури судноплавства давнього населення України / В. В. Іваднєв, В. І. Іваднєв. - Київ : Просвіта, 2015. - 215 с. : іл., табл.
48. ВА792293 Коваленко О. Самурайські хроніки: Ода Нобунаґа : [дослідження] / Олександр Коваленко. - Київ : Дух і Літера, 2013. - 957, [15] с. : іл.
49. ВА792398 Маслак В. І. Ранньомодерна українська державність очима сучасних польських та російських істориків : [монографія] / Володимир Маслак ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2014. - 355 с.
50. ВА792435 Пустовалов С. Ж. Етносоціальна структура ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор'я / С. Ж. Пустовалов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Жовтий О. О., 2015. - 197 с.
51. ВА792427 Саранчук І. І. Синьків на вітрах історії : іст.-краєзнав. нарис / Іван Саранчук. - Чернівці : Місто, 2015. - 351 с. : іл.
52. ВА792281 Сила рідного кореня : [штрихи до портр. голови спостереж. ради Рівнен. телерадіокомпанії "Сфера-ТВ", заслуж. журналіста України, письменника, громад., політ. і культур. діяча М. В. Кривого] / [упоряд. Ю. С. Гусар]. - Чернівці : Місто, 2015. - 143 с. : фот. - (Серія "Золоті імена Буковини")
53. ВА792382 Українці в світі і німецька діаспора в Україні : зб. наук пр. (за матеріалами Інтернац. симп., 13-14 квіт. 2008 р., Мюнхен (Німеччина) / Нім.-укр. наук. об-ня ім. Юрія Бойка-Блохина в Німеччині (НУНО) ; [за заг. ред. Д. Блохин]. - Полтава ; Мюнхен : АСМІ, 2009. - 467 с. : іл.
54. ВА792300 Шумовський Ю.Ф. Луна далеких віків : твори / Юрій Шумовський ; упорядкування Інни Нагорної. - Рівне : Лапсюк В. А., 2015. - 69 с. : рис. - (Серія "Бібліотечка Літературного музею Уласа Самчука в Рівному" ; число 26)

Економіка. Економічні науки
55. РА415934 Бусарєв В. В. Модернізовані бізнес-моделі бюджетування виконавців будівельних проектів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бусарєв Вячеслав Валентинович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 24 с. : рис., табл.
56. РА416094 Вальчук О. І. Система державного соціального страхування в СРСР (1922-1933 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Вальчук Олена Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с.
57. РА416087 Вдовенко Л. О. Механізми банківського кредитування в системі фінансового забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Вдовенко Лариса Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 37 с. : рис., табл.
58. РА416085 Вйонцек О. С. Організаційно-економічний механізм регулювання сфери обміну знаннями в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Вйонцек Оксана Степанівна ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів, 2015. - 21 с. : рис., табл.
59. РА415938 Гільперт Н. М. Організаційно-економічні основи реалізації механізмів Кіотського протоколу (на прикладі лісових екосистем Центрального Полісся України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Гільперт Наталія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
60. РА416091 Дасів А. Ф. Механізм економічного реагування промислових підприємств в умовах нестаціонарної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дасів Алла Федорівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Київ, 2015. - 23 с. : рис., табл.
61. РА416090 Ільїв О. М. Територіальна організація освітнього комплексу Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ільїв Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
62. РА416099 Кульпінський С. В. Монетарне стимулювання інвестиційних процесів на фінансових ринках (механізми забезпечення та реалізації) : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Кульпінський Сергій Віталійович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. - Київ, 2015. - 36 с. : рис., табл.
63. РА416071 Лин Я. І. Державний фінансовий контроль і аудит в управлінні ефективністю використання бюджетних коштів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Лин Ярослав Іванович ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
64. РА415932 Марчук Ю. Л. Інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності будівельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Марчук Юрій Леонідович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 24 с. : рис.
65. РА416070 Мельник Н. В. Стратегічне планування маркетингової діяльності суб'єктів господарювання туристичної галузі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Мельник Наталія Валеріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
66. РА415946 Москвін Б. Ю. Організаційно-економічні засади забезпечення захисту підприємства на ринку корпоративного контролю : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Москвін Борис Юрійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
67. РА415949 Ніколайчук О. А. Управління інтелектуальним капіталом підприємства (за матеріалами гірничо-збагачувальних комбінатів Криворізького басейну) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ніколайчук Ольга Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
68. РА416089 Осадчий І. А. Реструктуризація і реорганізація банківської системи України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Осадчий Іван Анатолійович ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ, 2015. - 24 с. : рис.
69. РА416074 Рябоволик Т. Ф. Державне регулювання зайнятості населення в інноваційному секторі економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Рябоволик Тетяна Федорівна ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград, 2015. - 20 с. : рис., табл.
70. РА416072 Тупчій О. С. Організаційно-економічне обґрунтування розвитку інтенсивного садівництва в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тупчій Оксана Сергіївна ; Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава, 2015. - 21 с. : рис., табл.
71. РА416103 Чаговець О. В. Організаційно-економічні засади диверсифікації господарської діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чаговець Олена Володимирівна ; Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава, 2015. - 20 с. : табл.
72. ВА792285 Боклаг В. А. Державна політика у сфері управління земельними ресурсами в Україні : монографія / В. А. Боклаг ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2015. - 243 с. : рис., табл.
73. ВА792501 Гросул В. А. Управління стійким розвитком підприємств роздрібної торгівлі : монографія / В. А. Гросул, Г. С. Баламут ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2015. - 258 с. : рис., табл.
74. ВА792500 Гросул В. А. Формування фінансової стратегії підприємств роздрібної торгівлі : монографія / В. А. Гросул, Т. С. Колєснік ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2015. - 238 с. : рис., табл.
75. ВА792396 Дахно І. І. Економічна географія зарубіжних країн : навч. посіб. / І. І. Дахно. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 319 с.
76. ВА792284 Діденко О.М. Гармонізація інтересів держави та бізнесу при регулюванні банківської діяльності: теорія, світовий та вітчизняний досвід : монографія / О. М. Діденко. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2015. - 280 с. : рис., табл.
77. ВА792221 Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку) : кол. монографія / [Білоус О. Г. та ін.] ; кер. авт. кол. і наук. ред. д-р екон. наук. проф. акад. НАН України, засл. діяч науки і техніки О. Г. Білоус ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана [та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2014. - 429 с. : рис., табл.
78. ВА792446 Зайцев О. В. Фінансові розрахунки. Теорія і практика : навч. посіб. / О. В. Зайцев ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2013. - 606 с. : рис., табл.
79. ВА792294 Звітність підприємств : навч.-метод. посіб. / С. Філиппова [та ін.] ; Одес. нац. політехн. ун-т, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Прес-кур'єр, 2015. - 187 с. : табл.
80. ВА792397 Зовнішньоекономічний менеджмент : навч. посіб. / [Дахно І. І. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. І. Дахна. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 567 с. : табл.
81. В355736/2 Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді. Ч. 2. - 2015. - 516 с. : рис., табл.
82. ВА792454 Карпіщенко О. І. Стратегічне планування : навч. посіб. / О. І. Карпіщенко, К. В. Ілляшенко, О. О. Карпіщенко ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2013. - 445 с. : рис., табл.
83. ВА792346 Корнєєв М. В. Дисбаланси руху фінансових ресурсів в економіці : монографія / Корнєєв М. В. - Дніпропетровськ : Акцент, 2014. - 308 с. : рис., табл.
84. ВА792393 Куницин С. В. Зона "Сиваш": пять лет эксперимента / С. В. Куницин, Г. А. Веклич ; Администрация Северокрым. эксперим. экон. зоны "Сиваш", Науч.-исслед. ин-т современ. технологий. - Симферополь : Таврия, 2001. - 100 с. : рис., табл.
85. ВА792432 Кучер А. В. Бізнес-план проекту організації виробництва насіннєвої картоплі за мінімальною технологією / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агорхімії ім. О. Н. Соколовського", Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Федорко М. Ю., 2014. - 72 с. : рис., табл.
86. ВА792449 Лазарєва Є. В. Структурні диспропорції у діяльності підприємницького сектору економіки України : монографія / Є. В. Лазарєва, Г. В. Карпінська, А. В. Курносова ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - Одеса : [б. в.], 2015. - 112 с. : рис., табл.
87. ВА792291 Липчук В.В. Форми господарювання в сільському господарстві Карпат : [монографія] / Василь Липчук, Наталія Штогринець. - Чернівці : Місто, 2015. - 207 с. : рис., табл.
88. ВА792447 Лисак В. Ю. Державне регулювання економіки : навч.-метод. посіб. для студентів ден. форми навчання напряму підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" / [В. Ю. Лисак] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2015. - 132 с. : табл.
89. ВА792283 Масленніков Є.І. Методологічні та практичні засади дослідження системи управління фінансовою стійкістю промислового підприємства : монографія / Є. І. Масленніков ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Прес-кур'єр, 2015. - 315 с. : рис., табл.
90. ВА792443 Матвейчук Л. О. Податкова система України : [навч.-метод. посіб.] / Матвейчук Л. О. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2015. - 119 с. : рис., табл.
91. ВА792450 Матвейчук Л. О. Регіональна економіка : [навч.-метод. посіб.] / Матвейчук Л. О. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2015. - 135 с. : рис., табл.
92. ВА792444 Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять : навч. посіб. / [О. Є. Кузьмін та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Міські інформ. системи, 2015. - 161 с. : іл., табл.
93. ВС59241 НДС: как платить и отчитываться в 2015 году : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2015. - 110 с. : табл. - (Библиотека "Баланс" ; № 11, июнь 2015)
94. ВА792490 Основні напрями відродження свинарства в лісостеповій зоні України : монографія / О. В. Ульянченко [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, Ін-т тваринництва НААН. - Харків : Смугаста типографія, 2014. - 283 с. : рис., табл.
95. ВС59238 "Добробут націй в умовах глобальної нестабільності", міжнародна науково-практична конференція(5 ; 2015 ; Одеса).П'ята міжнародна науково-практична конференція "Добробут націй в умовах глобальної нестабільності" / [за заг. ред. д-ра екон. наук. проф. Якубовського С. О., канд. екон. наук, доц. Ломачинської І. А.] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2015. - 97 с. : рис., табл.
96. ВС59242 ПДВ: як платити і звітувати в 2015 році : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2015. - 110 с. : табл. - (Бібліотека "Баланс" ; № 11, червень 2015)
97. ВА792395 Родченко В. В. Международный менеджмент : учеб. пособие / В. В. Родченко ; Межрегион. акад. упр. персоналом (МАУП). - Киев : МАУП, 2002. - 236, [1] с. : рис., табл.
98. ВА792297 Розвиток економічних взаємовідносин в світовому транспортному комплексі : монографія / [Котлубай О. М. та ін. ; ред. Котлубай О. М.] ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2013. - 285 с. : рис.
99. ВА792494 Розвиток методів управління підприємствами сфери послуг : монографія / [Гусаров О. О. та ін. ; за заг. ред. канд. техн. наук., доц. Гусарова О. О.] ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : УІПА, 2015. - 185 с. : рис., табл.
100. ВА792295 Сафонов Ю. М. Управління потенціалом підприємства : підручник / Ю. Сафонов, Є. Масленніков. - Одеса : Прес-кур'єр, 2015. - 244 с. : рис.
101. ВА792371 Сборник средств диагностики уровня профессиональных компетентностей по учебной дисциплине "Бухгалтерский учет" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" дневной формы обучения / Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца ; [сост.: Фартушняк О. В. и др.]. - Харьков : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. - 162 с. : табл.
102. ВА792362 Смовженко Т. Питання макроекономічної політики України на 2014-2019 рр. : експерт.-аналіт. доп. / Т. Смовженко, Г. Багратян, І. Кравченко ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 54 с. : рис., табл.
103. ВА792430 Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ : колект. монографія / Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва ; за ред. Непочатенко О. О. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 235 с. : рис., табл.
104. ВА792441 Стратегія управління персоналом підприємства : монографія / Орлов В. М. [та ін.] ; [за ред. проф. Воробієнка П. П.]. - Одеса : Бондаренко М. О., 2015. - 163 с. : рис., табл.
105. ВА792452 Стрельбіцький П. А. Управління персоналом : конспект лекцій : навч. посіб. / П. А. Стрельбіцький, О. В. Рарок, Л. А. Рарок ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Екон. ф-т, Каф. упр. персоналом і економіки праці. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І., 2015. - 177 с.
106. ВА792368 Сучасні соціально-економічні тенденції розвитку АПК України : колект. монографія / Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва ; під ред. Нестерчук Ю. О. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 271 с. : рис., табл.
107. ВА792363 Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку : [колект. монографія] / [Анісімов В. М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Кендюхова ; Всеукр. спілка вчених-економістів, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - Київ : Центр навчальної літератури, 2015. - 216 с. : рис., табл.
108. ВА792504 Ульянченко О.В. Формування сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань з урахуванням еколого-економічних фаторів : монографія / О. В. Ульянченко, П. М. Матвєєв ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Смугаста типографія, 2015. - 352 с. : рис., табл.
109. ВА792377 Управління регіональним розвитком: проблеми та перспективи : монографія / [Гавкалова Н. Л. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Гавкалової Н. Л. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. - 398 с. : рис., табл.
110. ВА792290 Фінанси у питаннях і відповідях : навч. посіб. : освіт.-кваліфікац. рівень "бакалавр", галузь знань - 0305 "Економіка та підприємництво", напрям підгот. - 030503 "Міжнародна економіка", 030508 "Фінанси і кредит", 030504 "Економіка підприємства", 030507 "Маркетинг", 030509 "Облік і аудит", галузь знань - 0306 "Менеджмент і адміністрування", напрям підгот. - 030601 "Менеджмент" / [Ковалевич Д. А. та ін. ; за ред. Д. А. Ковалевич] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернів. торг.-екон. ін-т, Каф. фінансів. - Чернівці : Місто, 2014. - 407 с. : рис., табл.
111. ВА792213 Фінансовий облік II : навч. посіб. для студентів, які навчаються за напрямом підгот. 6.030509 - облік і аудит / Г. О. Король [та ін.] ; Нац. металург. акад. України. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2014. - 316 с. : рис., табл.
112. ВА792289 Фінансові відносини в умовах розвитку ринкової економіки : монографія / [Нікіфоров П. О. та ін. ; за ред. Нікіфорова П. О., Черватюк М. В.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернів. торг.-екон. ін-т, Каф. фінансів. - Чернівці : Місто, 2014. - 207 с. : рис.
113. ВА792491 Формування окремих складових системи менеджменту підприємств машинобудування : монографія / Укр. інж.-пед. акад. ; [за заг. ред. канд. техн. наук, доц. Гусарова О. О.]. - Харків : УІПА, 2015. - 141 с. : рис., табл.
114. ВА792370 Формування професійних компетентностей в умовах інформаційної економіки : монографія / [Пономаренко В. С. та ін.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 218 с. : рис., табл.
115. ВА792440 Шило С. Г. Дилінгові операції комерційних банків : лаб. практикум / Шило С. Г., Щербак Г. В. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 235 с. : рис.
116. ВА792489 Шкварчук Л.О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. - Київ : Знання, 2013. - 382 с. : рис., табл.
117. ВА792463 Шкода Т. Н. Людський капітал підприємства: теорія і практика стратегічного управління : монографія / Т. Н. Шкода ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Світ Успіху, 2015. - 423 с. : рис., табл.
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка