О. Г. Жмайлова, к е. н., доцентСкачати 398.94 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації07.05.2016
Розмір398.94 Kb.
  1   2   3

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
УДК 631.1
АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДО ЗМІНИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ
О.Г. Жмайлова, к.е.н., доцент, Сумський національний аграрний університет
Стаття присвячена розгляду проблем забезпечення ефективного управління фінансовими результатами діяльності субєктів господарювання шляхом визначення впливу зміни дебіторської і кредиторської заборгованостей на ефективність господарської діяльності. Це є невід'ємною умо-вою підтримки необхідного рівня ліквідності і платоспроможності та забезпечення сталого зрос-

тання прибутковості.

Постановка проблеми. Період ринкових

працюють переважно за готівку, а деякі надають

перетворень економіки є досить непростим, оскі-

свої послуги визначеній частини покупців у

льки, передбачає необхідність вирішення основ-

залежності від рівня сталих відносин у кредит.

них проблем та ліквідації негативних наслідків

Кредит може бути необхідною умовою існування

економічної кризи. Зростання результативності,

підприємства, особливо якщо його надають кон-

прибутковості,

конкурентоспроможності,

куренти.

платоспроможності, ринкової вартості субєкта

Рівень заборгованості визначається багать-

господарювання, формують основні засади

ма факторами: видом продукції (послуг),

стабільного економічного розвитку підприємств.

місткістю ринку, ступенем насиченості ринку да-

Тому,

для

оптимального

забезпечення

ною продукцією (послугами), прийнятою на

економічного розвитку субєктів господарювання

підприємстві системою розрахунків та ін. Якщо

необхідно, спочатку, сформувати ефективну сис-

підприємство

має

значну

питому

вагу

тему управління фінансовими результатами їх

дебіторської заборгованості в складі поточних

господарської діяльності, оскільки, цей показник є

активів, найважливішою задачею фінансових

ключовим

індикатором

ступеня

розвитку

менеджерів є ефективне управління нею.
економіки підприємства. Аналіз і управління

Дебіторська заборгованість покупців - це

фінансовими результатами є неможливим без

фактично безвідсоткова позика контрагентам. Її

визначення впливу зміни дебіторської і

рівень визначається підприємством за умовами

кредиторської заборгованостей на ефективність

розрахунків зі своїми клієнтами. Якщо ці умови є

господарської діяльності. Вміле й ефективне

суворими, то зменшується обсяг продажу товарів

управління цією частиною поточних активів є

через те, що покупці не мають можливості при-

невід'ємною умовою підтримки необхідного рівня

дбати товар в кредит і, відповідно, зменшується

ліквідності і платоспроможності.величина дебіторської заборгованості за рахун-

Аналіз останніх досліджень. Вагомий вне-

ками клієнтів. З іншого боку, якщо розрахункові

сок у дослідження проблем забезпечення ефек-

умови послаблюються, з'являється більше

тивного управління прибутком підприємства,

замовників, зростає товарооборот і сума

здійснили такі вчені: І. Бланк, О.Вороніна, В. Ко-

дебіторської заборгованості.вальов, О. Марюта, І. Мойсеєнко, Г.Ямборко.

Послаблення розрахункових умов, що

Зважаючи на вагомий науковий доробок зазначе-

збільшує дебіторську заборгованість покупців,

них вчених, проблема впливу зміни дебіторської

має свої переваги і недоліки. Так, з одного боку -

і кредиторської заборгованостей на ефективність

це зростання обсягу продажу товарів і прибутку,

господарської

діяльності

залишається

а з іншого - збільшення суми безнадійних боргів

невирішеною, оскільки економісти, переважно,

та додаткові фінансові витрати через наявність

розглядають питання управління прибутком, а не

на балансі дебіторської заборгованості.
фінансовими результатами субєктів господарю-

Перш ніж прийняти рішення про послаблен-

вання.
ня розрахункових умов, слід порівняти витрати

Мета та методика дослідження. Метою

від утримання на балансі додаткової дебіторської

дослідження є визначення впливу зміни

заборгованості контрагентів з вигодою від зро-

дебіторської і кредиторської заборгованостей на

стання обсягу продаж. Якщо результат такого

ефективність господарської діяльності.

порівняння дає прибуток, то підприємство може

Результати

досліджень.
Управління

послабити покупцям свої розрахункові умови.
дебіторською заборгованістю необхідно як при

Однак послаблення вимог щодо розрахунків

формуванні іміджу надійного позичальника, так і

не завжди дає такий результат. Інколи додаткові

з погляду забезпечення ефективної поточної

витрати на безнадійні борги та утримання на

діяльності підприємства. У залежності від

балансі додаткової

дебіторської

заборгованості

спрямованості

діяльності

деякі

підприємства

значно перевищують прибуток від додаткового

132Вісник Сумського національного аграрного університету
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка