О. Д. 2011 р. Навчальна програма дисципліни (курсу)Скачати 150.5 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір150.5 Kb.


Форма затверджена методичною радою університету

20.06.2011р., протокол №8
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут філології та соціальних комунікацій

Кафедра соціальних комунікацій

«Затверджую»

Директор інституту(декан факультету)

Харлан О. Д.

«______»_________________2011 р.
Навчальна програма

дисципліни (курсу)

«Основи журналістики»

для спеціальності 6.030301

«Журналістика»


2011 р.
Розробник: Кайда О.С.

Навчальна програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри соціальних комунікацій протокол № ______ від «__________» 2011 р.


Завідувач кафедри Мельнікова Ю. О.

Навчальна програма схвалена

методичною радою

Інституту філології та соціальних комунікацій

Протокол № ____від «___________» 2011 р.
Голова ради____________________
Навчальна програма схвалена

вченою радою

Інституту філології та соціальних комунікацій

Протокол № _______від «__________» 2011 р.


Голова ради____________________

Зміст

1.Пояснювальна записка……………………………………………… 4 с.

2.Зміст навчальної дисципліни (курсу)……………………………… 7 с.

3.Список рекомендованої літератури………………………………… 11 с.1. Пояснювальна записка
Предмет навчальної дисципліни. Дисципліна «Основи журналістик» відображає основні питання функціонування й розвитку журналістики в контексті всесвітнього процесу розвитку української журналістики в контексті всесвітнього процесу розвитку теорії мас-медіа. Під час вивчення цього курсу акцентується увага на визначенні традиційних понять «преса», «журналістика», обгрунтованні вживання термінів «масова комунікація», «масова інформація» і «мас-медіа», розумінні журналістики як галузі науки (теоретичної та прикладної) і як виду творчості, як соціального інституту, що забезпечує всебічне об’єктивне інформування суспільства про соціальну дійсність, що сприяє формуванню громадської думки для оптимального функціонування всіх сфер суспільного життя.

На практичних заняттях поглиблюється знання студентів про зміст і структуру теорії журналістики, основні наукові категорії, системні зв’язки між ними, про пресу, видавничу справу, радіомовлення і телебачення, про їх роль у національному відродженні, у розбудові демократичного суспільства.Мета вивчення дисципліни. Мета курсу – виробити у студентів теоретичні й практичні орієнтації, ознайомити їх із системою професійних знань і відомостей, навиків журналістської творчості, висвітлити теорію журналістики як методологічну базу галузі знань – журналістика й підготовки кваліфікованих фахівців із журналістики.

Завдання курсу:

 1. Вивчення журналістики як галузі суспільно-політичної діяльності в системі соціальної орієнтації мас і соціальному управлінні.

 2. Визначення «системи ЗМІ». Особливості періодичної преси, радіомовлення, телебачення, Інтернет-журналістики.

 3. Ознайомлення з правовими міжнародними та вітчизняними документами, законами про свободу слова.

 4. Знання основних і спеціальних функцій журналістики, їх класифікацій

зарубіжними і вітчизняними теоретиками.

 1. Розуміння принципів сучасної журналістики.

 2. Зацікавлення дієвістю й ефективністю як різновидами (типами) результативності журналістської діяльності.

 3. Знання компонентів дієвості (напрям, кадри, засоби, форми, методи, середовище, регіон, аудиторія), типів ефективності (духовної і практичної).

 4. Обізнаність із методами вивчення аудиторії ЗМІ.

 5. Журналістика як творчість.

 6. Форми журналістської продукції.

 7. Інформаційні, аналітичні й художньо-публіцистичні жанри.

 8. Сучасна масово-інформаційна ситуація.

 9. Професіограма спеціальності «Журналістика».

Протягом усього курсу розкриваються національні особливості сучасної журналістики, її загальнолюдське значення.

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця. Нормативна навчальна дисципліна «Основи журналістики» є складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», базовою для вивчення дисциплін журналістського циклу.

Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни:

В результаті вивчення дисципліни «Основи журналістики» студенти зосереджують увагу на співвідношенні теорії і практики, формуванні методологічних основ вивчення журналістських дисциплін, ролі наукового знання про закономірності функціонування преси.студент повинен знати:

- зміст поняття "журналістика";

- структуру науки про журналістику (теорію, історію і практику);

- початки інформаційних обмінів у людському суспільстві, основні пражурналістські явища;

- тенденції розвитку ЗМІ і гласність, об‖єктивність, плюралізм, чесність,

інформаційна насиченість, сенсаційність;

- журналістське поняття інформації, критерії її оцінки: новизна, достовірність,

доступність, своєчасність, відповідність запитам споживача;

- види інформації;

- права та обов'язки працівників ЗМІ відповідно до законодавства про пресу;

- загальні функції журналістики;

- принципи преси і видавничої справи;

- критерії дієвості та її компоненти;

- чинники підвищення форм ефективності (духовної та практичної) знань,

переконань, стану громадської думки, суспільного і особистого настрою,

суспільних емоцій, а також громадсько-політичної та трудової активності,

моральності поведінки і вчинків у побуті, культури спілкування.

студент повинен вміти:

- виявляти національно-державні особливості й формування різних систем поширення масової інформації;

- застосовувати у своїй діяльності основоположні тенденції розвитку ЗМІ;

- визначати оцінки інформації за основними критеріями;

- виявляти види інформації;

- застосовувати принципи журналістської етики;

- аналізувати й визначати чинники ефективності газетних публікацій і книжкових видань.

Курс «Теорія журналістики» складається розрахований на 2 кредити. Аудиторна робота складає 12 годин лекційних , 6 годин практичних та 6 годин лабораторних занять.Міждисциплінарні зв’язки курсу «Основи журналістики». Міждисциплінарні зв'язки дисциплін журналістського циклу (історія, теорія, практика) та із суміжними гуманітарними та соціально-економічними дисциплінами (літературознавство, мовознавство, філософія, психологія, правознавство, політологія, історія України, соціологія, економічна теорія тощо). Вони створюють систему ґрунтовних знань про специфіку діяльності ЗМІ, принципи та функції журналістики, типи, види і особливості масово інформаційної діяльності.

2. Зміст навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Журналістика як масово-інформаційна діяльність
Тема 1. Предмет і завдання курсу «Теорія журналістики». Журналістика як масово-інформаційна діяльність

Мета і завдання курсу. Університетська підготовка журналістів. Поняття журналістика. Стан журналістикознавства в Україні та джерела курсу. Початок інформаційних обмінів у людському суспільстві. Синкретизм форм.

Усні та писемні форми поширення загальнозначущої інформації у давні часи. Пражурналістські явища. Технічні засоби фіксації та поширення інформації. Рукописні «газети», організація їх копіювання і розповсюдження.

«Персональний журналізм» XVII - поч. XIX ст. в Європі. Формування політичної преси. Виникнення багатотиражних видань. "Товстий журнал" і газета середини XIX ст. Поява інформаційних видань. Формування масової та якісної журналістики в кінці XIX ст.Тема 2. Результативність (ефективність і дієвість) журналістської діяльності.

Поняття дієвості й ефективності як різних типів результативності діяльності журналіста. Критерії дієвості. Складові компоненти, що входять до проблеми дієвості: напрям, кадри, засоби, форми, методи, середовище, регіон, аудиторія. Чинники дієвості. Форми і методи діяльності редакційних колективів за підвищення дієвості своїх публікацій. Проблема ефективності журналістики щодо розвитку свідомості й активності аудиторії. Поняття «рівень ефективності». Чинники підвищення ефективності журналістики. Проблема ефективності, її складові компоненти. Журналіст як суб'єкт ефективної діяльності.


Тема 3. Журналістика та доступ до інформації

Доступ журналіста до інформаційних ресурсів. Основні форми системи інформаційної підтримки журналістів. Накопичувачі інформації. Класифікація інформаційних джерел та ресурсів. Законодавче закріплення права на інформацію.


Тема 4. Розвиток ЗМІ в ХХ столітті. Трансформація інформаційних процесів у суспільстві

Поняття інформації. Критерії цінності інформації: новизна, достовірність, своєчасність, відповідність запитам споживача. Структура соціальної інформації. Види інформації: масова, статистична, довідково-енциклопедична, інформація про особу, інформація про діяльність державних органів і громадських об’єднань. Інформаційний простір. Інформаційні агентства. Прес-центри. Новітні електронні ЗМІ


Тема 5. Загальні та спеціальні функції журналістики

Загальне поняття функції. Теоретичні погляди на функції журналістики у вітчизняному та світовому журналістикознавстві. Функціональне призначення журналістики. Основні значення терміна "функція". Загальні функції: інформаційна і формування громадської думки. Спеціальні функції: організаційна, виховна, соціально-аналітична, ідеологічна, культурна, розважальна, рекламна. Принципи преси і видавничої справи: правдивість та об’єктивність, гуманізм, патріотизм, професійна моральність, демократизм, відстоювання загальнолюдських цінностей, оперативність.

Норми, що вироблені практикою журналістики в демократичному суспільстві.
Змістовий модуль 2. Різні типи ЗМІ та аспекти їх функціонування у медіа-просторі
Тема 6. Практика газетно-журнального виробництва. Система національної преси

Журналістика в соціально-політичній структурі суспільства. Організація роботи редакції. Економічні показники газетно-журнального виробництва. Змістове наповнення періодичного видання. Структуризація преси: інформаційна, бізнес-комерційна, політична, професійна. Національне відродження і формування масової преси нового типу. Сучасна українська видавничо-поліграфічна галузь


Тема 7. Особливості радіо як ЗМІ

Історія радіо світі та в Україні. Українські радіостанції в еміграції. Радіомовлення в системі сучасних каналів комунікації . Функції радіомовлення. Радіомовлення і аудиторія: особливості контакту


Тема 8. Телебачення у системі ЗМІ

ТБ як вид ЗМІ – особливість і функції. Історія створення та розвитку ТБ. Основні жанри та професії на ТБ. Перспективи розвитку ТБ у ХХІ столітті.


Тема 9. Нові медіа в системі журналістики

Електронні видання: преса, радіо, ТБ у веб-просторі. Інтернет-видання як новий тип ЗМІ. Конвергенція та мультимедіа – злиття всіх ЗМІ при переході на єдину технологічну платформу. Соціальні мережі – громадянський вимір журналістики


Змістовий модуль 4.Свобода журналістської діяльності як основний аспект існування ЗМІ.
Тема 10. Свобода преси та видавничої діяльності.

Проблема розуміння й реалізації свободи преси та видавничої діяльності. Соціально-історичне розуміння свободи. Свобода і необхідність, свобода і відповідальність. Свобода преси і свобода творчості. Конституційно-юридичні форми фіксації, економічні умови реалізації свободи журналістики. Поняття «свобода преси» і «четверта влада» як відображення специфічного становища журналістики в суспільстві.


Тема 11. Функціонування ЗМІ в системі економічних відносин суспільства.

Журналістська інформація - продукт специфічної виробничої діяльності. Закон України «Про власність» (1991) і ЗМІ. Журналістика в системі ринкових відносин. Конкуренція. Суспільний і державний вплив на цей процес. Преса і видавнича продукція як бізнес і соціальна інформація. Антимонопольне законодавство. Форми власності у сфері журналістської діяльності: приватна, акціонерна, суспільна, державна та ін. Специфічні риси та умови журналістської діяльності. Соціальний захист, охорона праці журналістів.Тема 12 Правові основи функціонування журналістики.

Три гілки влади як набуток демократії. Правові основи функціонування ЗМІ. Права та обов’язки журналістів.Терор проти журналістів. Соціально-правовий статус ЗМІ в політичній структурі демократичного суспільства. Законодавче забезпечення захисту свободи друкованих засобів масової інформації. Права та обов'язки працівників ЗМІ відповідно до законодавства про пресу. Відносини друкованих засобів масової інформації з громадянами та організаціями. Відповідальність журналістів за порушення галузевого законодавства. Кримінальна відповідальність представників ЗМІ. Міжнародне співробітництво у сфері діяльності друкованих ЗМІ.


3. Список літератури з дисципліни

Основна:

 1. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / Володимир Здоровега. – Львів: ПАІС, 2004. – 180 с.

 2. Гуревич С. Газета: вчера, сегодня, завтра/ Семен Гуревич. – М. : Аспект-Пресс, 2004. – 288 с.

 3. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / [Качкаева А.Г., Кирия И.В., Коломеец К.Г. и др.] ; под ред. А. Качкаевой. – М. : «Фокус-медиа», 2010. – 200 с.

 4. Калмыков А. Интернет-журналистика: учеб. пособие для вузов / А. Калмыков, Л. Коханова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 383 с.

 5. Ким М. Технология создания журналистского произведения / Максим Ким. – СПб. : Изд-во В.А. Михайлова, 2001. – 320 с.

 6. Кузнецов Г. Так работают журналисты ТВ / Георгий Кузнецов. – М. : Изд-во Московского университета, 2004. – 400 с.

 7. Лазутина Г. Основы творческой деятельности журналиста / Галина Лазутина. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 240 с.

 8. Основы творческой деятельности журналиста: учебник / ред.-сост. Сергей Корконосенко. – СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. – 254 с.

 9. Потятиник Б. Інтернет-журналістика: навч. посіб. / Борис Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 244 с.

 10. Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння. Серія: Медіакритика / Борис Потятиник. – Львів : ПАІС, 2004. – 312 с.


Додаткова:

 1. Вартанова Е. Конвергенция как неизбежность О роли технологического фактора в трансформации современных медиасистем: От книги до Интернета. Журналистика и литература на рубеже нового тысячелетия. / Я. Засурский, Е. Вартанова. – М. : Издательство Московского Университета, 2000. – 167 с.

 2. Васильева Л. Делаем новости! / Людмила Васильева. – М. : Аспект-Пресс, 2002. – 190 с.

 3. Васіна О. Огляд основних підходів до тлумачення новини як явища мас-медіа. / Олена Васіна // Українське журналістикознавство. – 2009. – № 10. – С. 26-30.

 4. Веремчук Т. Конвергентні медіа: поради Ніколая Крістенсена і Вілфріда Руеттена [Електронний ресурс] / Тетяна Веремчук // сайт «Телекритика». – Режим доступу: http://osvita.telekritika.ua/material/1674

 5. Ворошилов В. Менеджмент СМИ: учеб. пособие для вузов / Владимир Ворошилов. – М.: Издательство Михайлова В.А, 2008. – 48 с.

 6. Габор Н. Дещо про п’яту владу. [Електронний ресурс] / Наталя Габор // сайт «Медіакритика». – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info

 7. Гуревич С. Экономика средств массовой информации: учеб.пособие для вузов / Семен Гуревич. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 1999. – 280 с.

 8. Кэрролл В. Новости на TV / Виктория Кэрролл. – Пер. с англ.– М.: Мир, 2004. – 288 с.

 9. Миронченко В. Основи інформаційного радіомовлення: Підручник / Віктор Миронченко. – К. : ІЗМН, 1996. – 440 с.

 10. Мур М. Выбор и конвергенция технологий и медиа. Различие между технологическими задачами, отдельными технологиями, и медиа / Михаил Мур − М. : Изд-во Московского университета, 2005. – 611 с.

 11. Муратов С. ТВ — эволюция нетерпимости. История и конфликты этических представлений / Сергей Муратов. – М. : РИП-холдинг, 2000. — 241 с.

 12. Олешко В. Журналистика как творчество / Владимир Олешко. – М. : РИП-холдинг, 2003. – 222 с.

 13. Почепцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Георгий Почепцов. – К. : Ваклер, 1999. – 104 с.

 14. Рэндалл Д. Универсальный журналист: учеб.пособие / Дэвид Рэндалл. – пер. с англ. А. Порьяза, под ред. В.Харитонова. − СПб. : Национальный Институт прессы, 2000, − 235 с.

 15. Саппак В. Телевидение и мы. Четыре беседы / Владимир Саппак – М. : Искусство, 1988. – 302 с.

 16. Туманов Д. Творим золотым пером. Мастер-класс для начинающих журналистов / Дмитрий Туманов. – Казань, 2000. – 298 с.

 17. Шостак М. Репортёр: профессионализм и этика / Мария Шостак. – М. : Изд. РИП-холдинг, 2001. – 107 с.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка