Навчально-методичний комплексСкачати 472.76 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації06.05.2016
Розмір472.76 Kb.
  1   2   3
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інститут післядипломної освіти

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліни

ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”для студентів економічних спеціальностей

денної та заочної форми навчання

Укладач: доктор економічних наук

З.М. Васильченко

КИЇВ – 2006

Укладач: З.М. Васильченко, доктор економічних наук
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту
Схвалено Вченою радою економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Рецензенти: Боринець С.Я., професор кафедри фінансів, грошового

обігу та кредиту Київського національного університету

імені Тараса Шевченка;
Грушко В.І., д.е.н., професор кафедри фінансів, грошового

обігу та кредиту Київського національного університету

імені Тараса Шевченка.

ЗМІСТ

Стор.


Кількість навчальних годин 11


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


МЕТОЮ ДИСЦИПЛІНИ є формування у студентів комплексного розуміння системи взаємозв’язків у галузі фінансів зарубіжних країн.

ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - система міжнародних валютно-фінансових відносин, яка є підсистемою міжнародних економічних відносин.

Протягом вивчення курсу студенти знайомляться зі структурою і теоретичними основами функціонування міжнародного фінансового ринку, вивчають економічну природу поширених міжнародних фінансових інструментів та правила здійснення операцій з ними на фінансових ринках зарубіжних країн, аналізують процес еволюції міжнародних фінансів.

ЗАВДАННЯМ ДИСЦИПЛІНИ є опанування студентами теоретичних знань з основних проблем розвитку фінансів зарубіжних країн на лекційних заняттях.

На практичних заняттях студенти закріплюють теоретичні положення тем курсу, розв’язують задачі, завдання, вирішують проблемні ситуації, пов’язані із самостійним опрацюванням матеріалу курсу та беруть участь у обговоренні рефератів.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: визначення вартісних відносин, що формують міжнародні фінанси та роль держави у цих відносинах, розгляд складових валютних систем, видів цих систем та процесу їх еволюції; аналіз організаційних засад світового міжнародного фінансового ринку, валютних ринків, ринків капіталів, золота та операцій на всіх цих ринках; дослідження процесу міграції капіталу, ролі інвестицій у системі міжнародних економічних відносин, порядку інвестування капіталу в акції та боргові зобов’язання, міжнародного кредитування та міжнародної заборгованості; вивчення системи оподаткування в галузі міжнародних відносин, зокрема прямого та непрямого оподаткування, а також принципів лібералізації міжнародної торгівлі; з’ясування суті та форм міжнародних фінансових розрахунків, їх реалізації за допомогою зарубіжних платіжних систем; вивчення класифікації таких платіжних систем, інфраструктури, методів організації розрахунків та вимог щодо учасників.

Для досягнення зазначених вище цілей цикл аудиторних навчальних занять обов’язково повинен доповнюватися самостійною роботою студентів у визначеному обсязі.

Структура програми курсу включає тематичний план дисципліни, навчальну та робочу програми, пакет задач, тестів та ситуаційних вправ для проведення практичних занять, орієнтовний перелік питань для проміжного і підсумкового контролю, список рекомендованої літератури.

Тематичний план дисципліни розрахований на загальну кількість годин – 81; з них – 38год. лекційних і 16 год. практичних занять та 27 год. самостійної роботи – для студентів денної форми навчання; 10 год. лекційних, 2 год. практичних та 69 год. самостійної роботи - для студентів заочної форми навчання.

Навчальна програма містить повний перелік тем, що розглядаються в межах курсу та їх короткий зміст.

Робоча програма курсу складається з плану лекційних занять, плану практичних занять та вказівок до самостійної роботи. Крім того, до програми включено пакет навчальних ситуаційних вправ, тестів та задач, які охоплюють проблематику лекцій та допомагають ефективнішому засвоєнню теоретичного матеріалу. Програма містить перелік сучасної літератури, що охоплює зміст фінансів зарубіжних країн та рекомендується студентам при вивченні дисципліни.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. ПРЕДМЕТ НАУКИ ПРО ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Предмет науки про міжнародні фінанси. Міжнародні валютно-фінансові відносини як підсистема міжнародних економічних відносин. Призначення (функції) міжнародних фінансів. Суб’єкти міжнародних фінансових зв’язків. Система вартісних (грошових) відносин, що формує міжнародні фінанси. Еволюція міжнародних фінансів. Роль держави у міжнародних фінансах. Координація економічної та фінансової політики країн на сучасному етапі. Міжнародне фінансове право. Принципи та форми реалізації міжнародної фінансової політики.


Тема 2. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

Поняття валютної системи. Складові валютних систем, їх еволюція в міжнародних фінансах. Валюта. Валютні цінності. Конвертованість валют. Ціна (курс) валюти. Кон’юнктурні та структурні чинники, що обумовлюють коливання валютних курсів. Інфляція та валютний курс. Валютна корзина. Міжнародні розрахункові грошові одиниці, їх призначення та види. Валютні резерви. Стабілізаційні валютні фонди.

Види валютних систем. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська (Кінгстонська) валютна система. Європейський валютний Союз. Національні валютні системи. Національна валютна система України. Повноваження Національного банку та Кабінету Міністрів України в сфері валютного контролю та валютного регулювання. Світова валютна система. Еволюція валютних систем.
Тема 3. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Організаційні засади світового фінансового ринку. Міжнародні потоки фінансових ресурсів. Фінансові центри. Фінансові посередники. Первинний ринок. Вторинний ринок. Державне регулювання ринку. Міжнародні фінансові організації та інститути, їх роль у практиці міждержавного кредитування. Міжнародна діяльність банків. Форми організаційних структур іноземних банків. Регулювання міжнародних банківських операцій: Базельський комітет.


Тема 4. ВАЛЮТНІ РИНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

Економічний зміст валютного курсу та фактори, що його визначають. Характеристика множинності валютних курсів. Методи визначення валютних курсів. Аналіз теорії паритету купівельної спроможності валют. Рівняння однієї ціни. Пряма (європейська) та непряма (американська) система котування валюти. Загальна характеристика та особливості розвитку валютного ринку типу FX (Foreign exchange market) та валютного ринку типу MM ( Money market). Валютні операції з негайним валютуванням типу “спот” (касові або поточні операції). Термінові конверсійні операції. Депозитні валютні операції. Формування процентних ставок LIBOR та LIBID, їх вплив на валютний ринок. Державне регулювання валютних курсів. Економічні наслідки завищеного чи заниженого валютного курсу національної грошової одиниці. Валютний арбітраж.


Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЗАБІРЖОВОГО ФОРВАРДНОГО РИНКУ

Визначення форвардної валютної угоди та умов її здійснення. Основний метод обчислення форвардного курсу покупця та продавця валюти. Поняття премії (репорту) та преміальної валюти. Поняття дисконту (депорту) та дисконтної валюти. Визначення курсу валюти по форвардним контрактам методом премії чи дисконту. Особливості розрахунку форвардного курсу для нестандартних дат та форвардного крос-курсу. Використання форвардних угод на українському міжбанківському валютному ринку. Вплив процентного арбітражу на курс форвардних валютних операцій. Угода про майбутню процентну ставку FRA (Future Rate Agreement).Тема 6. СУЧАСНИЙ РИНОК ЄВРОВАЛЮТИ ТА ОФШОРНИЙ БІЗНЕС

Ринок євровалюти: походження, розмір і значення в світовій економіці. Взаємозв’язок ринку євровалюти з іншими сегментами світового фінансового ринку. Характеристика учасників ринку євровалюти, його вплив на національну грошову політику. Євровалютні депозитні інструменти та порядок формування процентних ставок за ними. Депозитні сертифікати: теп (tap), транш (tranche), ролловер (rollover). Євровалютний міжбанківський ринок, його структура, функції та значення. Євровалютне кредитування. Синдиційовані банківські позики. Процедура синдикації. Утворення ціни синдиційованих позик. Положення про порядок одержання кредитів в іноземній валюті резидентами України. Три основні моделі офшорних ринків. Головні офшорні банківські центри: загальна характеристика. Валютне регулювання офшорного бізнесу в Україні.


Тема 7. РИНОК МІЖНАРОДНИХ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Поняття та структура ринку міжнародних боргових зобов’язань. Міжнародна Асоціація ринку цінних паперів як координуючий орган. Види та форми міжнародних облігацій: розгорнута класифікація. Способи розміщення міжнародних облігацій: процедура андеррайтингу. Учасники міжнародного ринку капіталів. Кредитний рейтинг та порядок його визначення. Єврооблігації як міжнародні боргові зобов’язання уряду України.


Тема 8. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Аналіз основних тенденцій в міжнародній банківській справі. Боргові кризи, фінансові інновації та потреби в фінансовій інтеграції як рушійні сили її розвитку. Принципи ранжирування транснаціональних банків, їх роль у міжнародних фінансах. Сучасні форми організаційних структур іноземних банків, їх юрисдикція. Достатність власного капіталу міжнародних банків та вимоги до нього. Зміст Базельської угоди. Закон про міжнародні банківські операції. Вартість банківського капіталу та міжнародна конкурентоспроможність. Міжнародна діяльність вітчизняних банків.


Тема 9. ЗОНА ОБІГУ ЄВРО. МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ РОЗРАХУНКИ

В ЄВРО


Загальна характеристика євро як платіжного засобу в рамках Європейського Валютного Союзу. Порядок формування обмінних курсів національних валют по відношенню до євро. Нові міжнародні джерела ціноутворення на грошових ринках у межах зони обігу євро. Клірингові розрахунки в євро за участю міжнародних та національних платіжних систем (TARGET, EBA, RTGS). Процедура конверсії банківських рахунків у національних валютах в євро. Можливі фінансові ризики контрагентів при розрахунках в євро та способи їх запобігання. Багатофакторний вплив нового платіжного засобу євро на ринки іноземних валют та світовий фінансовий ринок в цілому.
Тема 10. ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Об’єктивна зумовленість поєднання банківського і промислового капіталу у світовій практиці. Види фінансово-промислових конгломератів та їх загальна характеристика. Форми і методи національного регулювання діяльності фінансово-промислових об’єднань. Міжнародне регулювання діяльності транснаціональних фінансово-промислових груп.


Тема 11. ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ У СКЛАДІ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ КОНГЛОМЕРАТІВ

Фінансово-промислові групи як рушійна сила розвитку світової економіки і трансформації банківської діяльності. Механізми фінансування промислово-фінансових конгломератів та роль банків у них. Особливості діяльності банків у складі транснаціональних фінансово-промислових груп.Тема 12. ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Поняття платіжної системи, види інструментів безготівкових розрахунків, проблеми оптимального вибору платіжного інструменту. Учасники платіжних систем та їх функції. Основні вимоги до платіжних систем та їх класифікація. Організація розрахунків: системи розрахунків на чистій основі; принцип клірингу; системи розрахунків на валовій основі; системи розрахунків на валовій основі в режимі реального часу. Порівняння ефективності методів розрахунків. Ризики в платіжних системах. Загальна характеристика провідних зарубіжних платіжних систем: FEDWIER (США), CHIPS (США), CHAPS (Великобританія), S.W.I.F.T (Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій), TARGET (Система міжнародних автоматизованих розрахунків). Основні визначення та поняття системи електронних платежів Національного банку України. Система міжбанківських розрахунків нового покоління (СМЕП).


Тема 13. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ БАЛАНСІВ

Особливості формування та значення системи міжнародних балансів у світовій економіці. Загальна характеристика розрахункового і торгового балансу. Концептуальні основи платіжного балансу України. Класифікація та структурні компоненти платіжного балансу. Принципи формування платіжного балансу. Інтегрована інформаційна система платіжного балансу. Форми побудови та основи його аналізу. Методи державного регулювання платіжного балансу.РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

з дисципліни “Фінанси зарубіжних країн” для студентівденної та заочної форм навчання


Тема

Кількість навчальних годин
Денна\заочна форма навчання

Разом

Лекції

Практичні


Самостійна робота

1. Предмет науки про фінанси зарубіжних країн.

3\6

2\-

-

1\3

2. Валютні системи.

5\4

2\1


1\-

2\3

3. Світовий фінансовий ринок.


5\4

2\1

1\-

2\3

4. Валютні ринки та валютні операції.

10\8

4\1

2\1

4\6

5. Організація та функціонування позабіржового форвардного ринку.

7\7

4\1

1\-

2\6

6. Сучасний ринок євровалюти та офшорний бізнес.

8\8

4\1

2\1

2\6

7. Ринок міжнародних боргових зобов’язань.

5\7

2\1

1\-

2\6

8. Комерційна діяльність банків за умов глобалізації світової економіки.

6\7

2\1

2\-

2\6

9. Міжнародні платіжні розрахунки в ЄВРО. Зона обігу ЄВРО.

7\7

4\1

1\-

2\6

10. Фінансово-промислові групи у світовій економіці..

5\7

2\1

1\-

2\6

11. Функціонування банків у складі фінансово-промислових конгломератів.

5\7

2\1

1\-

2\6

12. Платіжні системи зарубіжних країн.

7\6

4\-

1\-

2\6

13. Система міжнародних балансів.

8\6

4\-

2\-

2\6

Всього


81\81

38\10

16\2

27\69
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка