Наукова роботаСкачати 128.75 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір128.75 Kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний авіаційний університет

НАУКОВА РОБОТА
за темою «Міжнародні тенденції управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі в умовах глобалізації»
РИЧКА Марина Анатоліївна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національний авіаційний університет
РЕФЕРАТ НАУКОВОЇ РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Високі темпи розвитку міжнародних фінансових ринків, потреба у перетворенні авіакосмічної галузі на стратегічний, потужний, стабільний сектор національної економіки зумовлюють необхідність ефективного управління фінансовими ресурсами зазначеної галузі, формування дієвого мобілізаційного механізму її фінансування.

Для забезпечення додаткових джерел припливу капіталу, успішного розвитку та ефективного функціонування авіакосмічної галузі України є важливим концептуальне обґрунтування трансформаційних перетворень, вироблення сталого механізму управління фінансовими ресурсами у контексті глобалізації світового господарства.

Авіакосмічна галузь України інтегрована до системи світового авіа виробництва у такий спосіб, згідно якого держава не у повній мірі відіграє роль самостійного суб’єкта господарювання, що вибудовує ефективний механізм фінансової архітектоніки в системі міжнародних відносин. Національна позиція на міжнародному ринку потребує оптимізації, і передусім в контексті сучасних тенденцій руху капіталу, сучасних процесів розвитку фінансування авіакосмічної галузі у світі.

Управління фінансовими ресурсами неодноразово було об’єктом вивчення у наукових доробках провідних закордонних дослідників, вчених Росії та країн СНД і українських науковців. Так, методологічні основи управління фінансовими ресурсами закладені у наукових доробках провідних закордонних вчених, серед яких варто назвати І.Ансоффа, М.Бредлі, Ю.Брігхема, Р.Коуза, Е.Маршалла, Е.Нікбахта, Ж.Перара, Й.Шумпетера. Зокрема, проблеми фінансових ресурсів авіаційної галузі Ж.-Г.Бранже, К.Дона, Д.Доналека, Б.Етерінгтона, Р.Конера, А.Сливоцького та ін.

Значний доробок у дослідженні проблематики управління фінансовими ресурсами належить вченим Росії та країн СНД, а саме: М.М.Александрову, А.І.Балабанову, С.О.Маслову, Г.Г.Наму, А.А.Садекову, Л.В.Фролову, Л.В.Шарузі. Вагомий внесок у вивчення фінансового управління в авіаційній галузі зроблено В.Г.Афанасьєвим, А.Д.Богатирьовим, К.А.Зоріним, Н.І.Івановим, В.А.Коптєвим, А.Е.Лебедєвим, А.Н.Перміновим, О.В.Поспеловою.

Серед вітчизняних вчених-економістів, які висвітлюють фінансові питання, є: О.М.Бандурка, І.А.Бланк, В.М.Гриньков, І.В.Зятковський, М.Я.Коробов, В.О.Коюда, В.Є.Новицький, В.М.Опарін, О.В.Плотніков, А.М.Поддєрьогін, В.В.Рокоча, О.О.Сльозко, Н.О.Татаренко, В.І.Чужиков. Фінансові аспекти авіаційної галузі розробляли українські вчені Ю.С.Алексєєв, В.А.Богуслаєв, Д.О.Бугайко, В.В.Матвєєв, А.К.Мялиця, М.В.Новікова, В.П.Онищенко та ін.

Проте в деяких закордонних, українських наукових працях не достатньо висвітлені нові концепції управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі України в контексті глобалізації світового господарства та в контексті вітчизняної економіки. Крім того, відсутнє комплексне та багатоаспектне дослідження наукової проблематики управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі України в умовах глобалізації. Відсутність такого дослідження, а також недостатня адаптація світового економічного досвіду до національних умов розвитку авіакосмічної галузі зумовлює актуальність обраної теми наукової роботи.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування ефективної системи управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі України в умовах глобалізації.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі завдання:

­­ – розробити теоретико-методологічну базу покращення системи управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі відповідно до світових стандартів та з урахуванням досвіду провідних авіаційних корпорацій світу;

– обґрунтувати понятійний та змістовний апарат управління фінансовими ресурсами в загальній економічній теорії та в системі міжнародних економічних відносин з урахуванням умов фінансової глобалізації;

– визначити теоретичні та методологічні основи управління фінансовими ресурсами з урахуванням новітніх концепцій економічної теорії та теорії міжнародного руху капіталу в умовах глобалізації світового господарства, теоретичні положення, на яких ґрунтується функціональне світогосподарське управління фінансовими ресурсами в авіакосмічній галузі;

– охарактеризувати систему управління фінансовими ресурсами в авіаційних корпораціях ЄС;

– узагальнити параметри розвитку світових аерокосмічних ТНК та їхню роль у розподілі фінансових ресурсів в галузі у загальносвітовому розподілі фінансових ресурсів в галузі авіакосмічної промисловості;

– визначити системи фінансових розрахунків в авіакосмічній галузі підприємств країн ЄврАзЕС;

– сформулювати шляхи адаптації фінансових механізмів підприємств авіакосмічної галузі України до світових стандартів;

– оцінити сучасний стан системи міжнародних розрахунків авіакосмічних підприємств України з авіапідприємствами світу;

– висвітлити інструментарій управління фінансовими ресурсами, які мають застосування в авіакосмічній галузі;

– обґрунтувати практичні рекомендації щодо впровадження світових стандартів управління фінансовими ресурсами авіабудівної галузі в Україні в умовах посилення глобалізації світового господарства.Об’єктом дослідження є система фінансування авіакосмічної галузі на світовому та на національному рівнях.

Предметом дослідження є механізм управління фінансовими ресурсами авіакосмічної промисловості в умовах глобалізації.

Методи дослідження. У роботі методологічну основу становлять загальнонаукові методи пізнання та спеціальні економічні методи: аналізу і синтезу (дослідження змісту термінів «фінансові ресурси», «управління фінансовими ресурсами», процесу еволюційного розвитку теорій руху капіталів), дедукції та індукції, системно-структурний метод (вивчення структури фінансової організації авіакосмічної галузі країн світу), кількісного та якісного порівняння (порівняльна характеристика ролі фондових бірж та банківського сектору країн Євросоюзу; порівняльні показники світових авіакосмічних ТНК), метод ранжування (для визначення фінансових розрахунків авіакосмічної галузі країн СНД в контексті глобалізації; визначення систем автоматизованого управління фінансовими ресурсами в світі), порівняльно-описовий метод (для порівняння характеристик фінансових розрахунків з метою визначення шляхів модернізації фінансових розрахунків авіапідприємств України), трендовий метод (зіставлення фактичних факторів сучасної системи міжнародних розрахунків авіапідприємств України з авіапідприємствами світу), економіко-математичний метод (як основа створення оптимальної моделі управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі України), статистичний і таблично-графічної візуалізації.

Наукова новизна одержаних у роботі результатів полягає у наступному:

вперше:

– обґрунтовано напрями оптимізації управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі України, виходячи із показаних багатофакторності, комплексності та складності взаємозв’язку розвитку, низки різноманітних чинників, які впливають на взаємодію загальносвітового розвитку авіакосмічної промисловості, а також відповідних функціональних елементів провідних країн світу; встановлено, що за умов сучасної глобалізації, зокрема зростання взаємної залежності елементів світового фінансового середовища, специфічними напрямами, а також факторами розвитку авіакосмічної галузі є: 1) стратегічне цілеспрямоване формування орієнтації фінансового управління на фондові ринки, що для провідних країн світу є умовою існування ефективного механізму забезпечення високих темпів фінансово-економічного зростання галузі у довгостроковій перспективі; 2) реформування управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі у відповідності до загальноекономічних програмно-цільових підходів, що, враховуючи багатофакторність процесу її фінансування, необхідність подолання кризових явищ, наслідків фінансової лібералізації, потребу узгодження взаємодії вимог міжнародного фінансового середовища (передусім – щодо адаптації національних технічних умов до міжнародних стандартів), має забезпечити подальший розвиток вітчизняної авіакосмічної галузі, краще представництво її виробників як на національному, так і на міжнародному ринках; 3) забезпечення концентрації і мобільності капіталу відповідно до диференціації надходжень грошових засобів до національної авіакосмічної галузі за принципами максимальної ліквідності, мінімальної ризикованості та акумульованості за єдиним напрямом;

– обґрунтовано методичні засади дослідження та функціонування механізму управління фінансовими ресурсами авіаційної галузі, враховуючи низку факторів, серед яких: економічний рівень розвитку країни, інституціональне підґрунтя, ступінь відповідності виробництва у галузі міжнародним стандартам, інституціональні відмінності розвитку фінансових систем авіакосмічних галузей країн світу, особливі характеристики розвитку банківського сектору та фондового ринку; зокрема аргументовано шлях на переорієнтацію від бюджетного та приватного інвестування на самостійну участь на фондових ринках; показано доцільність поетапного підходу щодо зростання ступеня фінансової відкритості країни в аспекті взаємодії національної фінансової структури авіаційної галузі з фінансовими системами цієї ж галузі розвинених країн;

дістали подальшого розвитку:

– трактування теоретичних концепцій державно-приватного партнерства з позицій обґрунтування їх важливості для розробки положень, які стосуються розвитку перехідних економічних систем; зокрема обґрунтовано інструментарій оптимального управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі на сучасному етапі розвитку; показано критерії державної політики, яка спрямована на створення умов для становлення інститутів, завдяки яким держава мінімізує пряме втручання в економічні процеси, але підвищує ефективність впливу на параметри діяльності господарських агентів; поглиблено розуміння ролі держави в інституціональних змінах країн з перехідною економікою за рахунок виявлення типової структури фінансової системи, особливих відмінностей управління фінансовими ресурсами авіаційної галузі України;

– концептуальні засади оптимізації моделі фінансових ресурсів авіаційних підприємств України з урахуванням досвіду функціонування фінансових систем авіаційних корпорацій провідних країн світу; зокрема показано, що як використання досвіду формування ринково-орієнтованої системи в Україні (здебільшого пов’язаного із руйнуванням ефективних схем фінансового управління), так і практики модифікації конфігурації фінансового апарату державно-приватного партнерства («Boeing» та уряду США, компанії «Airbus» та регулятивних інститутів Західної Європа), можуть бути застосованими для підсилення ролі фондового ринку в інституціональному середовищі;

удосконалено:

– концептуальну базу реформування сталого фінансового управління вітчизняної галузі в умовах сучасних тенденцій глобалізації, виділено важливість ролі державного фінансового апарату країни щодо забезпечення ефективності й стабільності економічної діяльності галузі; наголошено на потребі здійснення перетворень в системі управління фінансовими ресурсами авіаційної галузі країни у регіональному контексті, з урахуванням пріоритетів різних авіавиробників України у відповідності до реалій міжнародної фінансової системи, інтеграційних процесів у фінансовому середовищі;

– теоретичні підходи до формування напрямів трансформації управління фінансового механізму авіакосмічної промисловості, зокрема виявлено, що, з урахуванням асиметричності міжнародної фінансової структури, процес інституційної оптимізації управління фінансовими ресурсами авіаційної галузі є неоднорідним; показано, що трансформації фінансового апарату української авіаційної галузі, враховуючи особливості розвитку фінансування галузі в інших країнах під впливом глобалізації, мають здійснюватися на основі розподілу функції управління авіаційними підприємствами з часткою державної власності; поєднання фінансування державним та значним приватним капіталом; використання грошових засобів спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність; реалізації державних та галузевих програм авіабудування; створення механізму формування та використання Державного лізингового фонду для лізингу авіаційної техніки; врахування міжнародних норм та стандартів;

– концепцію інтернаціоналізації як результату підвищення конкуренції, у тому числі між фінансовими центрами світу (такими, як Лондон, Нью-Йорк, Токіо, Цюріх, Амстердам, Париж, Франкфурт, Гонконг, Багамські острови та ін.), загострення фінансової конкуренції між країнами, яка чинить тиск на урядову політику країн, з одного боку, та реалізації нових тенденцій втручання держави в економіку, всупереч лібералізації міжнародного руху капіталу, з іншого; показано, що відбувається зміцнення зв’язків між міжнародними та національними фінансовими центрами, розширюється глобальна присутність міжнародних фінансових інститутів, поглиблюється міжнародна фінансова інтеграція на основі швидкого розвитку фінансових інновацій, зокрема укладання угод через систему СВІФТ.Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що виконана робота є системним дослідженням управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі, які можуть стати основою для подальшої розробки системи управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі як складової економічної політики України.

Основні висновки та результати дослідження впроваджено у практичній діяльності Міністерства економіки України (довідка № 4803-24/242 від 12.05.2010), Міністерства промислової політики України (довідка № 01/4-2-1416 від 04.11.2009), ДП «Антонов» (акт № 5е/5570 від 16.07.2010), ВАТ «Мотор Січ» (довідка № 170/11-КПР від 17.11.2009), Інституту міжнародних відносин НАУ (довідка № 15/10-66 від 31.05.2010).Публікації. Викладені у дослідженні положення, висновки та рекомендації опубліковані в 25 наукових працях, зокрема у 7 одноосібних статтях у провідних фахових виданнях та 18 публікацій тез наукових конференцій (з них 16 у відповідних фахових виданнях).

Опис роботи. Роботу присвячену міжнародним тенденціям впровадження раціональної моделі управління фінансовими ресурсами. авіабудівної галузі України. Вивчаються стан системи управління фінансовими ресурсами авіакосмічних підприємств України з урахуванням світового попиту на їхню продукцію, питання модифікації інструментарію управління фінансовими ресурсами авіабудівної галузі в умовах сучасної спеціалізації, формулюються практичні рекомендації щодо впровадження світових стандартів управління фінансовими ресурсами в авіабудівній галузі України, проблеми адаптації фінансових механізмів авіакосмічної галузі України до світових стандартів.

Важливим є акумулювання фінансових ресурсів, зокрема міжнародного капіталу, саме в авіакосмічній галузі. Зростання обсягів прямих іноземних інвестицій в Україну, зокрема в авіацію, сприяє активізації виробничої кооперації країни. Необхідними складовими сприяння конкурентоспроможності авіаційної галузі є підвищення технологічного рівня проектування і виробництва та надання активної фінансової підтримки. Водночас простежуються деградаційні тенденції у галузі, поступова концентрація контролю над кооперацією в авіаційній галузі в руках іноземного капіталу. Успіх розвитку зовнішніх операцій авіаційної галузі в Україні значно залежить від розробки та впровадження новітніх платіжних систем, платіжних інструментів безготівкових міжнародних розрахунків.

Зростання кількості пропозицій у сфері послуг висуває особливі вимоги до управління фінансовими ресурсами. Необхідність створення нової системи управління охоплює всі рівні економіки, всі підприємства, а відповідно також авіабудівні корпорації світу. Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій та новітні вимоги до управління фінансами обумовлюють необхідність впровадження та застосування нових управлінських рішень у діяльність авіабудівних корпорацій, які охоплюватимуть всі необхідні сектори управління і які спроможні гнучко реагувати на умови, що змінюються досить швидко.

У роботі запропоновано нове вирішення науково-практичного завдання, яке полягає в розробці комплексної моделі управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі України в умовах глобалізації. Проведене дослідження дозволяє виробити такі висновки: 1) ключовими засобами реалізації ефективного механізму забезпечення високих темпів фінансово-економічного зростання галузі у довгостроковій перспективі за сучасних умов глобалізації та лібералізації міжнародного руху капіталу, прискорення руху фінансових ресурсів є орієнтація фінансового управління на фондові ринки; концентрація й підвищення мобільності капіталу відповідно до диференціації надходжень грошових засобів до національної авіакосмічної галузі за принципами максимальної ліквідності, мінімальної ризикованості та акумульованості за пріоритетними напрямами інноваційного розвитку; 2) капітал, необхідний для розвитку вітчизняної авіакосмічної галузі в ринкових умовах, можна залучити за допомогою котирування власних акцій на фондових біржах світового фінансового ринку, зокрема європейських; 3) створення механізму взаємодії між суб’єктами ринку фінансових послуг України, за участю регулятивних інститутів та авіаційних корпорацій дозволить оптимізувати прибутковість галузі. Технічними засобами розв’язання відповідних методологічних завдань є економіко-математичні методи розроблення моделі, яка забезпечує обґрунтоване котирування акцій на європейських фондових ринках, де оптимізація портфеля цінних паперів полягає у максимізації рівня прибутку при рівні ризикованості не більше ніж на певному окремо узятому фондовому ринку.


Претендент на премію Президента України

для молодих вчених М. Ричка


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка