Наказ відділу освіти райдержадміністрації 20. 10. 2011 №383Скачати 437.18 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір437.18 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти райдержадміністрації

20.10.2011 №383

Начальник відділу освіти
В.М.Лелюх


СТАТУТ
Пирятинської спеціалізованої

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4

з поглибленим вивченням

трудового навчання

Пирятинської райдержадміністрації

Полтавської області
(нова редакція)

Пирятин 2011


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Пирятинська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням трудового навчання Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області, знаходиться у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

37000 Полтавська область

Пирятинський район

м. Пирятин

вул. Червоноармійська, 2А

тел.: 2-22-44, 2-00-59

1.3. Загальноосвітня школа (далі – Навчальний заклад) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку.

1.4.Навчальний заклад діє на підставі статуту, який розроблено на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 року №778, типового статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

1.5. Навчальний заклад знаходиться у власності районної територіальної громади, яка делегувала повноваження районній державній адміністрації. Відділ освіти райдержадміністрації здійснює фінансування навчального закладу, управління та координацію його діяльності.

1.6. Головною метою Навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7. Головними завданнями Навчального закладу є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

здійснення заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників Навчального закладу;

здійснення поглибленого вивчення в школі предметів виробничого циклу з урахуванням сучасних вимог, професійне навчання.

1.8. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно правовими актами власним статутом.

1.9. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.10. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У Навчальному закладі визначені українська та російська мови навчання, профіль навчання технологічний, здійснюється професійна підготовка водіїв автотранспортних засобів категорій «А», «А1», «В», «С», кравців, кухарів, кондитерів на рівні державних вимог і стандартів з числа учнів школи та дорослого населення. За рішенням ради школи може бути змінені напрями профільного та професійного навчання.

1.12. Навчальний заклад є опорним у шкільному окрузі та здійснює професійне навчання учнів 10-11 класів шкіл округу, узгоджує з ними порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне навантаження, комплектує навчальні групи, контролює відвідування учнями занять з професійної підготовки.

1.13. Навчальний заклад має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

розвивати додаткові платні освітні послуги;

здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання.    1. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання:

- вчителів української мови та літератури ;

- вчителів російської мови та літератури, зарубіжної літератури ;

- вчителів англійської мови;

- вчителів історії та правознавства, географії ;

- вчителів математики;

- вчителів фізики та інформатики;

- вчителів хімії та біології ;

- вчителів трудового навчання ;

- вчителів початкової школи, ГПД .;

- вчителів фізичної культури ;

- класних керівників .

1.15. Класи у Навчальному закладі формуються за погодженням з відділом освіти, згідно з нормативами їх наповнюванольності, встновленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно – гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

1.16. Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом директора навчального закладу.
1.17. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

1.18. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються центральною районною лікарнею.

1.19. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

2.1. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється на конкурсній основі відповідно Правил конкурсного приймання, розроблених в порядку, встановленому Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

2.2. Директор Навчального закладу зобов’язаний вжити заходів щодо ознайомлення дітей та їх батьків, або осіб які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.3. Зарахування учнів до Навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх-заяви батьків або осіб які їх замінюють) або направлень відділу освіти райдержадміністрації, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь – якого року навчання до іншого Навчального закладу. При цьому подаються такі документи : заява батьків які їх замінюють (із зазначенням причини), довідка, що підтверджує зарахування дитини (підлітка) до іншого навчального закладу.

До першого класу зараховуються , як правило діти, з шести років.ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до Програми розвитку закладу та річного плану.

У плані роботи відображаються найголовніші питання функціонування навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи схвалюється педагогічною радою та радою Навчального закладу і затверджується директором.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Навчального закладу погоджується педагогічною радою та радою навчального закладу і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків, щоденний режим роботи, структура навчального року, графік проведення предметних консультацій, графік роботи гуртків, мережа курсів за вибором, мережа факультативів, тижневе навантаження педагогічних працівників.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріативної та варіативної частини робочого навчального плану.

3.3.Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартом освіти, єдність навчання і виховання.

3.4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Навчального закладу працюють за програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і забезпечують виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особистостей та природних здібностей дітей.

3.5. Навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та статуту з урахуванням специфікації закладу. Профілю та інших особливостей організації.

3.6. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формами навчання. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням з освітою створює умови для прискорення навчання та навчання екстерном

3.7. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри. Структура навчального року та режим роботи встановлюється Навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації та районною санітарно-епідеміологічною станцією. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно – гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.

3.8. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

3.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації та районною санітарно-епідеміологічною станцією.

3.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується головою профспілкового комітету та районною санітарно-епідеміологічною станцією і затверджується директором.

Тижневий режим роботи Навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд 2-х уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд 2-х уроків з одного предмета інваріативної та варіативної частини навчального плану та профільних предметів.

Навчальний заклад може обрати і інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.ІV. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ.

4.1. У Навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень, визначених Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

4.2. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу . У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

4.3. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах відповідно до інструкцій, затверджених Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.4. Порядок переведення і випуск учнів Навчального закладу визначається Міністерством освіти, молоді та спорту і науки України від.

4.5. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.6. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями районних психолого – медико-педагогічної консультації.

4.7. Учні початкової школи, які через поважні причини за (хвороба, інші обставини) результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути залишені, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють)

4.8. Учнями, які закінчили певний ступінь Навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

4.9. Випускникам 9,11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не одержали документ про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.10. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х класів,10-х класів можуть нагороджуватися похвальними листами «За високі досягнення у навчанні», а випускники 11-х класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивчені окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».

За відмінні успіхи у навчанні випускникам 9-х класів видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

4.11. Свідоцтва про базову загальну освіту , атестати про повну загальну середню освіту та відповідні документи до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

4.12. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів , закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

4.13.У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

4.14. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту Навчального закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

V. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

учні;

керівники;педагогічні працівники;

психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

5.2. Статус, Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством, статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

5.3. Учень-особа, яка навчається і виховується в закладі, має гарантоване державою право:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в навчальному закладі;

вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

доступ до інформації з усіх галузей знань;

участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріативної та варіативної частини.

участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень випускників 11-х класів;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань.

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

5.4. Учні зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом;

підвищувати загальнокультурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальними планами закладу , його Статутом;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни;

мати охайний зовнішній вигляд;

ходити в школу в шкільній формі особливості якої визначаються керівництвом закладу;

у період дощової погоди мати змінне взуття.

5.5. Учні закладу залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

5.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

5.7. Педагогічними працівниками Навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

5.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

5.9.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

5.10. Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим посадового окладу лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачаються робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства.

5.11. Класні керівники, завідуючі навчальними кабінетами, майстернями призначаються керівником закладу.

5.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання своїх професійних обов’язків, крім випадків передбачених законодавством .

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, непередбачених навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюються лише за їх згодою.

5.13. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

5.14. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу в заходах, пов’язаних з організацією навчальної роботи.

виявлення педагогічної ініціативи;

вибір форми та проходження підвищення своєї кваліфікації, навчання у вищих навчальних закладах системи підготовки та підвищення навчальної кваліфікації педагогічних працівників;

участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримання її в разі успішного проходження;

матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

об’єднання у професійні спілки та бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

порушення питань захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

5.15. Педагогічні працівники Навчального закладу зобов’язані:

Забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу.

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

виконувати накази і розпорядження керівника Навчального закладу, органів управління освітою;

вести відповідну документацію;

брати участь у роботі педагогічної ради.

5.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

5.17.Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

5.18. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

5.19. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

5.20. Інші права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені відповідними договорами.

5.21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушити в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

5.22. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу

5.23. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника Навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

VІ. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

6.1. Управління Навчальним закладом здійснюється його власником –відділом освіти Пирятинської райдержадміністрації.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку встановленому Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Директор навчального закладу, його заступники та інші педагогічні працівники призначаються і звільняються з посади відділом освіти Пирятинської райдержадміністрації.

6.2. Директор навчального закладу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

відповідає за дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти , за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вживає заходів до запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників, підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), власником, місцевим органом виконавчої влади;

щороку звітує про свою роботу на конференції колективу

6.3. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Навчального закладу.

6.4. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного - процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

варіативної складової робочого навчального плану;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

участі у інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навальними закладами та навчальними установами;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;

заохочення батьків та осіб, що їх заміняють, та громадських діячів, які беруть учать у організації навчально – виховного процесу, розглядах інших питань, пов’язаних з діяльністю закладу.

6.5. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

6.6.Вищими органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

6.7. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

учнів навчального закладу другого-третього ступеня - класними зборами;

батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 50, учнів - 50, батьків і представників громадськості - 50 .

6.8. Термін її повноважень становить один рік.

Конференція правочинна, якщо в роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради Навчального закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Навчального закладу, власник.

Конференція:

обирає раду навчального закладу, її голову, встановлює термін їх повноважень;

заслуховує звіт директора про здійснення керівництва закладу;

розглядає питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

приймає рішення про стимулювання праці керівника та інших педагогічних працівників;

6.9. У період між конференцією діє рада Навчального закладу.

6.10. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Навчальним закладом;

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

6.11. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в Навчальному закладі;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

6.12. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

6.13. Рада Навчального закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів протягом навчального року.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Навчального закладу, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів , батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Навчального закладу.

6.14. Очолює раду Навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

6.15. Рада Навчального закладу:

організовує виконання рішень конференції;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

затверджує режим роботи навчального закладу;

сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю за “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

6.16. При Навчальному закладі за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації відповідно до положень Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

6.17. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

6.18. Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

залучення додаткових джерел фінансування Навчального закладу;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників Навчального закладу;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом;

6.19. Піклувальна рада формується у складі 5 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на конференції Навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

6.20. Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної рада в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

6.21. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

6.22. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника Навчального закладу, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Навчального закладу;

залучати додаткові джерела фінансування Навчального закладу;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Навчального закладу;

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

6.23. У Навчальному закладі за рішенням конференції можуть створюватись і діяти учнівський комітет, батьківський комітет та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України, положенням про які розроблені і затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

6.24. Загальношкільні, класні, учнівські збори – колективний орган учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою Навчального закладу є клас.

Учнівські збори:

обирають органи учнівського самоврядування Навчального закладу, класу;

висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;

обговорюють питання організації навчання, виховання, дозвілля учнів.

6.25. Загальношкільні та класні батьківські збори – колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори:

обирають органи батьківського самоврядування;

обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування Навчального закладу;

вносять на розгляд ради Навчального закладу, педагогічної ради, директора та його заступника пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та Навчальному закладі.

VІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

7.1. Матеріально-технічна база Навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

7.2. Майно Навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, та не може бути вилученим у нього, яке ще не передбачено законодавством..

7.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (комбінованої, обробки тканини, обслуговуючої праці), а також спортивного, актового залу, бібліотеки, архіву, медичного, двох комп’ютерних кабінетів, двох їдалень, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнат.

Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі.

VІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Фінансово-господарська діяльність Навчального закладу здійснюється засновником на основі його кошторису.

8.2. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту та інших нормативно-правових актів»

8.3. Джерелами формування кошторису Навчального закладу є:

кошти засновника;

кошти місцевого, державного бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

кошти фізичних, юридичних осіб;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

інші джерела, незаборонені чинним законодавством.

8.4. Заклад може надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

Порядок діловодства в Навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та відділу освіти Пирятинської райдержадміністрації.

Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

9.3. Участь закладу у міжнародних програмних, проектних, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до Законодавства.Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України та відділ освіти Пирятинської райдержадміністрації.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.


ХІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Навчального закладу приймає засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

11.2. У випадку реорганізації права та зобов’язання Навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.


Директор Пирятинськоїспеціалізованої загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 4 О.С.Налчаджі


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка