Наказ №472 Про затвердження Положення про організацію науково-технічної діяльності у мнс україни у зв'язку із змінами в організаційно-штатній структурі Міністерства наказую: Затвердити Положення про організацію науково-технічної діяльності у мнсСкачати 323.51 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір323.51 Kb.
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

НАКАЗ

м. Київ


04.12.03 м. Київ № 472

Про затвердження Положення про

організацію науково-технічної

діяльності у МНС України

У зв'язку із змінами в організаційно-штатній структурі Міністерства

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про організацію науково-технічної діяльності у МНС України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС України] від 11.07.2000 № 176 "Про затвердження Положення про організацію науково-технічної діяльності у МНС України".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бута В.П.


Міністр

Г.В. Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

04.12.03 № 472


ПОЛОЖЕННЯ

про організацію науково-технічної діяльності

у МНС України

Загальні положення та визначення
Положення про організацію науково-технічної діяльності у системі МНС України (далі - Положення) визначає загальні засади та порядок організації науково-технічної діяльності у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі -Міністерство).

Положення розроблене відповідно до Законів України "Про наукову та науково-технічну діяльність", "Про наукову та науково-технічну експертизу", "Про вищу освіту", "Про страховий фонд документації України", "Про Національний архівний фонд і архівні установи", постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 р. №162 "Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій", від 20 липня 1996 р. № 830 "Про затвердження типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт", від 31 серпня 1998 р. № 1352 "Про затвердження положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", Державних стандартів України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", ДСТУ 3973 - 2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення." та ДСТУ 3974 - 2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення".

Порядок організації науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах Міністерства визначається відповідними положеннями.

1.1.У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.1.1. Наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

1.1.2. Науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання.

1.1.3. Фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку.

1.1.4. Прикладні наукові дослідження - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей.

1.1.5. Науково-дослідна (науково-технічна) установа (далі - наукова установа) - юридична особа незалежно від форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70 відсотків від загального річного обсягу виконаних робіт.

1.1.6. Вищий навчальний заклад (ВНЗ) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

1.1.7. Наукова робота - дослідження з метою одержання наукового та науково-прикладного результату.

1.1.8. Науковий результат - нове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо.

1.1.9. Науково-прикладний результат - нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена у суспільну практику. Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурного зразка тощо.

2. Мета та основні завдання науково-технічної діяльності Міністерства

2.1. Метою цього Положення є врегулювання відносин, пов'язаних з науковою і науково-технічною діяльністю та створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх результатів для забезпечення розвитку усіх сфер діяльності Міністерства.

2.2. Основними завданнями науково-технічної діяльності Міністерства є: організація проведення і координація фундаментальних і прикладних

наукових досліджень, спрямованих на розв'язання завдань щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, пожежної безпеки, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, формування, ведення та використання страхового фонду документації та інших найбільш важливих проблем практичної діяльності структурних підрозділів Міністерства відповідно до їх функцій та компетенції, визначених законодавством;

організація і координація взаємодії у науково-технічній сфері між науковими установами і ВНЗ Міністерства;

розробка новітніх технологій і технічних засобів з проведення робіт із попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

пошук нових форм організації наукової та науково-технічної діяльності, сприяння впровадженню її результатів у практику;

і розроблення і удосконалення перспективних засобів аварійно-рятувальної, протипожежної та іншої спеціальної техніки, засобів оперативного зв'язку та оповіщення, засобів індивідуального та колективного захисту особового складу пожежно-рятувальних сил та населення, розроблення та впровадження сучасного мікрографічного та репрографічного обладнання;

розробка правових, організаційних, технологічних, економічних, інформащйно-аналітичних, фінансових та інших методів удосконалення діяльності щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій;

> розробка та удосконалення законодавчих та нормативно-правових актів у сфері діяльності Міністерства, стандартизація у сфері пожежної безпеки, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, страхового фонду документації, створення та розвитку експериментальної бази для проведення випробувань у зазначеній сфері;

| .забезпечення проведення експертизи науково-дослідних робіт та їх спрямування на вирішення актуальних завдань;

удосконалення системи підготовки та перепідготовки наукових і науково-педагогічних кадрів;

розробка та впровадження сучасних інформаційних технологій, розвиток традшцйних та розроблення прогресивних технологій створення та довгострокового зберігання страхового фонду документації;

розвиток технічної творчості, винахідництва та раціоналізаторства.
3. Система планування науково-технічної діяльності у Міністерстві
Планування та проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, інших видів наукової діяльності у системі Міністерства здійснюється на виконання законодавчих та нормативно-правових актів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, відповідно до вимог положень (статутів) про Міністерство, інші структурні підрозділи Міністерства та на підставі державних або галузевих наукових та науково-технічних програм.

Координація науково-технічної діяльності Міністерства здійснюється управлінням науково-технічної політики Департаменту науково-технічної політики та міжнародного співробітництва.

і Основними документами планування наукової діяльності Державних департаментів, Головного центру координації авіаційних робіт з пошуку і рятування, спеціалізованих формувань, наукових установ, вищих навчальних закладів, інших підрозділів-розпорядників коштів, які віднесені до сфери управління Міністерства (далі - самостійні підрозділи), є Концепція наукової діяльності (далі - Концепція) і тематичний план науково-дослідних |га дослідно-конструкторських робіт (далі - план НД та ДКР).

Формування тематичних планів НД та ДКР здійснюється на основі Концепцій наукової діяльності.

3.1. Концепція є основним документом з питань наукової діяльності, якому здійснюється аналіз результатів виконаних наукових робіт і нормативно правової бази та визначається головна мета, основні цілі та напрямки наукових досліджень, які повинні виконуватись в інтересах виконання основних завдань, віднесених до компетенції відповідного підрозділу.

Концепція наукової діяльності повинна містити:

аналіз нормативно-правової бази діяльності підрозділу, перелік

законодавчих та нормативно-правових актів, які є основою для його діяльності

Закони України, акти Президента України та Уряду України, національні та інші

програми, розпорядчі документи Міністерства, статут або положення про

підрозділ, конкретно - розділ, стаття, параграф, пункт); і

оцінку цілісності і повноти існуючого нормативно-правового поля, обсягів необхідних розробок для його створення;

ретроспективний огляд результатів наукових досліджень за проблематикою підрозділу, досягнення та вирішення наукових проблеми як фундаментальних, так і прикладних;

огляд невирішених наукових проблем та задач;

оцінку співвідношення вирішених та невирішених наукових проблем, оптимального співвідношення у фінансуванні прикладної та фундаментальної науки, яке дозволить найкращим чином, комплексно, вирішити наукові проблеми в прийнятні терміни.

У Концепції повинні бути чітко визначені: головна мета наукової діяльності (в аспекті того, що результати наукових досліджень є обов'язковою основою для заходів та робіт);

основні цілі, вирішення яких дозволяє досягнути головної мети наукової діяльності;

пріоритетні напрямки наукових досліджень; термін дії цієї Концепції.

Концепція розробляється відповідним підрозділом Міністерства терміном на 5 років, розглядається колегією цього підрозділу, науково-технічною або вченою радою (у разі їх наявності), підписується його керівником, погоджується Департаментом науково-технічної політики та міжнародного співробітництва, і та затверджується заступником Міністра, до компетенції якого віднесено питання науково-технічної діяльності.

Концепції ВНЗ перед поданням до Департаменту науково-технічної політики та міжнародного співробітництва погоджуються Центром організації і координації науково-дослідної діяльності ВНЗ МНС України.

Один примірник затвердженої Концепції подається до управління науково-технічної політики Департаменту науково-технічної політики та міжнародного ствробітництва. Один примірник затвердженої Концепції ВНЗ також подається до Центру організації і координації науково-дослідної діяльності ВНЗ МНС України.

3.2. Порядок розробки, складання, затвердження та коригування тематичних планів НД та ДКР.

У системі Міністерства щороку формуються наступні види планів НД та

ДКР: . .


тематичні плани НД та ДКР самостійних підрозділів і ВНЗ;

Галузевий тематичний план НД та ДКР; зведений Галузевий тематичний план НД та ДКР.

Діяльність самостійних підрозділів за пріоритетними напрямками наукових досліджень, що визначені відповідними Концепціями, реалізується шляхом підготовки та реалізації тематичних планів НД та ДКР.

До тематичних планів НД та ДКР, які розробляються самостійними підрозділами і ВНЗ, також можуть включатися наукові роботи, які виконуються умовах госпрозрахунку та на договірних умовах з установами, які належать до сфери управліїшя Міністерства.

До тематичних планів НД та ДКР, які розробляються самостійними підрозділами, також можуть включатись наукові роботи за пропозиціями інших підрозділи» Міїйстерства. Зазначені пропозиції подаються через управління науково-технічної політики Департаменту науково-технічної політики та міжнародного співробітництва у терміїш визначені регламентом складання проектів планів НД та ДКР.

Тематичні плани НД та ДКР самостійних підрозділів розглядаються колегіями цих підрозділів, науково-технічними або вченими радами (у разі їх наявності), підписуються їх керівниками, погоджуються Департаментом науково-технічної політики та міжнародного співробітництва, та затверджуються заступником Міністра, до компетенції якого віднесено питання науково-технічної діяльності.

Тематичні плани НД та ДКР ВНЗ перед поданням до Департаменту науково-технічної політики та міжнародного сшвробітництва погоджуються Центром організації і координації науково-дослідної діяльності ВНЗ МНС України.

Один примірник затверджених тематичних планів НД та ДКР подається до управліїшя науково-технічної політики Департаменту науково-технічної політики та міжнародного сшвробітництва. Один примірник затверджених тематичк планів НД та ДКР ВНЗ також подається до Центру організації і координації науково-дослідної діяльності ВНЗ МНС України.

Тематичні плани НД та ДКР самостійних підрозділи» на всіх етапах їх розгляду та погодження супроводжуються пояснювальною запискою.

У пояснювальній записці відображаються:

ретроспективний огляд результатів наукових досліджень по профілю діяльності структурного підрозділу за минулі роки. Досягнення, вирішені та невиршені наукові проблеми;

управлшські завдання, функції та задачі, виходячи з Положення про Міїпстерство, статутів самостійних підрозділів або положень про самостійні підрозділи;

аналіз достатності нормативно-правової бази для виконаная вищезазначених завдань, функцій та задач;

оцінку (якщо у цьому є необхідність) вирішення оптимізащйних задач дім удосконалення процесу управління, необхідні для цього обсяги наукових досліджень та тематичний перелік робіт;

пріоритетність наукових розробок;

потреби у залученні наукових організацій для вирішення цієї задачі;

мінімально необхідний перелік тематичних робіт та мінімальні обсяги наукових досліджень;

пояснення (у разі необхідності) щодо включення до переліку науюжак розробок, які не визначені Концепцією наукової діяльності структурного підрозділу (врахування додаткових наукових завдань, у зв'язку з прийняттям новак законодавчих та нормативно-правових актів, наказів Міністра тощо);

обгрунтування необхідних термінів виконання задач чи тем;

пропозиції щодо впровадження результатів НД та ДКР.

З метою наукового забезпечення виконання завдань, покладених на Міністерство та структурні підрозділи апарату Міністерства, а також для виконання найбільш важливих і об'ємних наукових завдань, які не можуть бути вирішені самостійними підрозділами, формується Галузевий тематичний план ЦД та ДКР.

Формування проекту Галузевого тематичного плану НД та ДКР здійснюється управлінням науково-технічної політики Департаменту науково-технічної політики та міжнародного співробітництва на підставі державних цільових та наукових програм і пропозицій структурних підрозділів апарату Міністерства, окремих самостійних підрозділів.

До вищезазначених пропозицій структурних підрозділів апарату Міністерства та окремих самостійних підрозділів додається пояснювальна записіса, яка за змістом аналогічна пояснювальній записці до тематичних планів НД та ДКР.

Пропозиції щодо виконання наукових робіт, які можуть бути виконані науковими установами Міністерства (наявність відповідної науково-технічної бази, наукових кадрів, достатність фінансового забезпечення тощо) управліннім науково-технічної політики Департаменту науково-технічної політики та міжнародного співробітництва передаються до відповідних наукових установ для включення до їх тематичних планів НД та ДКР.

Наукові роботи, які з вищезазначених або інших причин не можуть бути виконані науковими установами Міністерства, включаються до проекту Галузевого тематичного плану НД та ДКР для їх виконання на договірних умовах.

Порядок та форми укладання договорів щодо виконання НД та ДКР, псі проводяться згідно з Галузевим тематичним планом НД та ДКР, визначаються Положенням про порядок укладання договорів та приймання науково-технічної продукції в системі МНС України.

У тендері на право виконання наукових робіт за Галузевим тематичним планом НД та ДКР також можуть брати участь на загальних засадах наукові установи, підприємства та організації, віднесені до сфери управління Міністерства, якщо ця робота раніше їм не доручалася (не пропонувалася).

Проект Галузевого тематичного плану НД та ДКР за поданням управління науково-технічної політики Департаменту науково-технічної політики та міжнародного співробітництва розглядається Експертною радою Міністерства, підписується заступником Міністра, до компетенції якого віднесено питання науково-технічної діяльності, та затверджується Міністром.

Зведений Галузевий тематичний план НД та ДКР формується управлінням науково-технічної політики Департаменту науково-технічної політики та міжнародного співробітництва з метою координації наукової діяльності всіх структурних підрозділів Міністерства. Він складається з Галузевого тематичного плану НД та ДКР, затверджених тематичних планів НД та ДКР самостійних підрозділів, інших наукових робіт, які виконуються в інтересах Міністерства.

Координація наукових робіт за допомогою зведеного Галузевого тематичного плану НД та ДКР здійснюється управлінням науково-технічної політики Департаменту науково-технічної політики та міжнародного співробітництва з метою недопущення дублювання наукових робіт різними підрозділами, забезпечення поєднання зусиль різних підрозділів у випадках вирішення споріднених наукових завдань, недопущення відставання наукового забезпечення діяльності Міністерства за окремими напрямками.

Координація наукових робіт ВНЗ Міністерства здійснюється Центром організації і координації науково-дослідної діяльності ВНЗ МНС України.

Всі плани НД та ДКР можуть включати окремі розділи щодо впровадження наукових розробок, створення нової техніки та обладнання, розробки нормативно-правових документів, впровадження обчислювальної техніки та новітніх технологій, тощо.

Коригування всіх видів тематичних планів НД та ДКР (додавання, вилучення наукової роботи із переліку тем плану НД та ДКР, уточнення чи зміна обсягів фінансування, термінів виконання, назв, очікуваних результатів, кураторів тем) може здійснюватись у разі виникнення будь-якої з наведених нижче умов:

зміни обсягів фінансування за відповідними статтями видатків та напрямками діяльності;

необхідності проведення інших невідкладних робіт;

необхідності зміни куратора теми (у разі його наявності);

якщо тендерні процедури щодо визначення виконавця роботи за темою не розпочаті більш, ніж місяць з моменту затвердження відповідного тематичного плану;

якщо організацією, яка визначена тендерним комітетом виконавцем певної роботи, більш ніж у тижневий термін з моменту визначення її переможцем не розпочаті роботи з укладання договору на виконання передбаченої тематичним планом наукової розробки;

якщо організацією - виконавцем наукових робіт більш, ніж у тижневий термін з моменту затвердження відповідного плану НД та ДКР не представлені договірні документи щодо укладання угоди на виконання робіт за темами, терміни виконання яких перенесені, та за перехідними темами, які передбачені планом НД та ДКР;

укладання договору на здійснення НД та ДКР на умовах госпрозрахунку протягом року після затвердження плану;

припинення дії договору.

Коригування всіх видів тематичних планів НД та ДКР здійснюється посадовими особами, якими вони затверджувались, за погодженням з управлінням науково-технічної політики Департаменту науково-технічної політики міжнародного співробітництва.


4. Регламент складання проектів планів НД та ДКР.
Розробка пропозицій до проекту Галузевого тематичного плану НД та ЦКР наступного року в підрозділах здійснюється у період до 15 вересня поточного року.

Представлення пропозицій до проекту Галузевого тематичного плану НД та ДКР в управління науково-технічної політики Департаменту науково-техніщтої політики та міжнародного співробітництва, їх обгрунтування і захист здійснюєгься у період з 15 до 25 вересня поточного року.

Підготовка проекту Галузевого тематичного плану НД та ДКР, його розгляд Експертною радою Міністерства та подання на затвердження Мінілру здійснюється у період з 26 вересня до 15 жовтня поточного року.

Підготовка до публікації та подання тендерних оголошень здійснюються у період з 16 до 20 жовтня поточного року.

Отримання, облік та опрацювання тендерних пропозицій щодо виконання робіт здійснюються у період з 21 жовтня до 5 грудня поточного року.

Проведення засідань тендерного комітету здійснюється у період з 6 до 16 грудня поточного року.

Укладання договорів здійснюється у період з 17 до 31 грудня поточного

року.


Подання на затвердження до Міністерства проектів тематичних планів НД та ДКР самостійних підрозділів здійснюється у термін до 1 листопада поточного року.

Терміни проведення визначених процедур можуть бути змінені заступником Міністра до компетенції якого віднесено питання науково-технічної діяльності відповідно до дати доведення до Міністерства в установленому порядку Мінфіном розпису видатків державного бюджету, визначеного Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік.

Зведений Галузевий тематичний план НД та ДКР формується у двотижневий термін з моменту затвердження всіх видів планів наукових робіт та може доповнюватись протягом року по мірі досягнення домовленостей щодо виконання наукових робіт в інтересах Міністерства організаціями, які не віднесені до сфери управління Міністерства.

Планування науково-дослідної діяльності у ВНЗ Міністерства здійснюємся на підставі Положення з організації науково-дослідної діяльності у ВНЗ МНС України, а її організація і координація проводиться шляхом взаємодії ВНЗ з Центром організації і координації науково-дослідної діяльності ВНЗ МНС України (після його заснування).
5. Система звітності
Організації, підприємства та установи, які віднесені до сфери управління Міністерства, один примірник державної статистичної звітності подають до Департаменту науково-технічної політики та міжнародного співробітництва згідно з наказом Державного комітету статистики України від 09.09.03 № 290 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень із статистики науки й інновацій та інструкцій про порядок їх складання"

Порядок звітності щодо виконання НД та ДКР, які проводяться згідно з Галузевим тематичним планом НД та ДКР, визначається Положенням про порядок укладання договорів та приймання науково-технічної продукції в системі МНС України.

Звіти щодо виконання тематичних планів НД та ДКР самостійними підрозділами подаються до Міністерства до 20 січня наступного за звітним року.

У звітах відображаються:

повнота виконання плану (кількісні показники обсягів виконаних робіт та їх фінансування);

дані про впровадження результатів, отриманих за науковими роботами у звітному році;

аналіз та висновки про доцільність та ефективність виконаних робіт;

перелік невиконаних робіт, причини їх невиконання, пропозиції щодо їх подальшого виконання;

інформація про державну реєстрацію несекретних завершених технологій згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 11.12.02 № 696.

До -звіту додаються документи підтверджуючі впровадження результатів наукових робіт у звітному році:

на технічні засоби - акти передачі в експлуатацію (виробництво), тактико-технічні характеристики та фотографії засобів;

на законодавчі та нормативно-правові акти - копію документа про їх розповсюдження або один примірник акта передачі для використання та два примірники продукції;

на передані для використання аналітичні та прогнозні матеріали, методичні документи, навчальні видання (в тому числі затверджені методики, інструкції тощо) - один примірник акта передачі для використання та два примірника продукції;

на видані монографії - один примірник акта передачі для використання, відомості про розповсюдження тиражу та два примірники продукції;

на електронну інформаційно-аналітичну продукцію та програмне забезпечення - акт передачі в експлуатацію та відповідна документація.

Звіти щодо виконання тематичних планів НД та ДКР самостійними підрозділами підлягають розгляду та експертному висновку Експертною радою Міністерства у період до 1 березня наступного за звітним року.

У разі виникнення спірних питань з окремих наукових робіт Експертною радою Міністерства терміни надання експертних висновків можуть бути продовжені.

Звітність з питань науково-дослідної діяльності у ВНЗ Міністфі здійснюється у відповідності з Положенням з організації науково-дослідні діяльності у ВНЗ МНС України та наказу № 418 від 30.10.03 "Про введення Переліку звітних документів та інших видів інформації з питань діяльності ] навчальних закладів МНС України і термінів їх подання".

6. Техніко-економічне обгрунтування НД та ДКР

У разі підготовки самостійними підрозділами проектів державний або галузевих наукових та науково-технічних програм розробляється техніко-економічне обґрунтування.

6.1. Техніко-економічне наступні розділи:

6.1.1. Назва проекту (повна назва роботи).

6.1.2. Розділ, завдання (конкретний розділ, пункт законодавчого чи нормативного документа, який є підставою для здійснення проекту, які завдання дозволить вирішити виконання проекту).

6.1.3. Підрозділ-замовник (назва Департаменту, управління, відділу, чи іншого підрозділу, який виступає безпосереднім замовником проекту).

6.1.4. Детальний зміст проекту (стан проблеми в Україні, світі; перевага запропонованої розробки перед іншими; склад структури проекту та взаємодія елементів проекту (зазначити елементи, що не є предметом розробки); обгрунтування вибору технологій, методів, стандартів; функціональні, іт«граційні та технічні характеристики продукції, яка буде створена внаслідок виконання проекту тощо).

6.2. Фінансові аспекти проекту:

6.2.1. Вартість та термін виконання проекту.
6 5. Оцінка ефекту від впровадження продукції (підвищення якості управління, нові знання, нові технології, які дозволять ефективно вирішувати конкретні завдання тощо).
7. Куратори науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
З метою спеціалізованого контролю та координації наукових робіт, які виконуються згідно з Галузевим тематичним планом НД та ДКР на договірних умовах, в системі Міністерства визначаються куратори науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - Куратори).

У своїй діяльності Куратори науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт керуються Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство України, положенням про відповідне управління (відділ), Положенням про порядок укладання договорів та приймання науково-технічної продукції в системі МНС України та цим Положенням.

7.1. Статус Кураторів та порядок їх призначення (звільнення від обов'язків)

7.1.1. Куратор - посадова особа зі складу спеціалістів Міністерства яка виконує обов'язки, передбачені цим Положенням.

7.1.2. Куратор призначається керівником структурного підрозділу Міністерства зі складу спеціалістів відповідного підрозділу з наступним його затвердженням Міністром у складі реквізитів теми Галузевого тематичного плану НД та ДКР.

7.1.3. У Галузевому тематичному плані НД та ДКР вказується прізвище, ім'я та по батькові Куратора.

7.1.4. Для кожної теми призначається окремий Куратор.

7.1.5. Функція виконання спеціалістом обов'язків Куратора вноситься до його посадової інструкції.

7.1.6. У випадку тимчасової неможливості виконання спеціалістом обов'язків Куратора для їх виконання керівником відповідного структурного

підрозділу призначається інша особа.

7.1.7. Призначення здійснюється шляхом внесення змін (коригувань) до Галузевого тематичного плану НД та ДКР за поданням керівника відповідного структурного підрозділу.

7.2. Права та обов'язки Куратора

7.2.1. Куратор зобов'язаний: здійснювати методичне керівництво підготовкою договірних документів,

розробляти разом з виконавцем технічні вимоги або технічне завданні та календарний план і відповідати за своєчасність та якість їх підготовки;

брати участь у визначенні обгрунтованості калькуляції та розрахунків договірної ціни;

організовувати погодження договірних документів та актів виконаних робіт згідно з Положенням про порядок укладання договорів та приймання науково-технічної продукції в системі МНС України та цим Положенням;

контролювати хід виконання робіт відповідно до затвердженого технічного завдання (технічних вимог) та календарного плану договору;

брати участь у прийманні науково-технічної продукції, візувати договірні документи та акти виконаних робіт;

робити в акті виконаних робіт запис про стан їх виконання та наяврість зітних документів;

складати щоквартальні звіти про хід та результати виконання робр- за договором.

7.2.2. Куратор має право: давати виконавцеві робіт за договором, у межах своєї компетенції,

обов'язкові для виконання вказівки та зауваження;

замовляти і отримувати від виконавця всю необхідну інформацію щодо стану та умов виконання робіт за договором;

вносити пропозиції щодо проведення перевірок виконання робіт та бр^ти у них участь;

У разі необхідності вносити пропозиції щодо уточнення технічного завдання, календарного плану або припинення робіт за договором.

7.3. Прізвище Куратора обов'язково наводиться у звітних матеріалах виконання НД та ДКР. Прізвище Куратора також може наводитись у звітних матеріалах "виконання НД та ДКР, як співвиконавця наукової роботи.

7.4. Відповідальність Куратора визначається вимогами Закону України "Про державну службу", наказами Міністерства та цим Положенням.

8. Система науково-технічної експертизи

8.1. Загальні положення

8.1.1. Експертна рада утворюється відповідно до Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

8.1.2. Експертна рада діє на підставі Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу", постанов Кабінету Міністрів України і цього

Положення.

8.1.3. Експертна рада є експертним науково-консультативним органом, що формується з висококваліфікованих та компетентних вчених і фахівців, для розгляду наукових програм та результатів їх виконання.

8.1.4. Експертна рада у своїй діяльності спирається на управління науково-технічної політики Департаменту науково-технічної політики та міжнародного співробітництва, яке:

організовує її роботу;

отримує необхідні матеріали;

готує "пропозиції щодо складу та структури Експертної ради;

погоджує матеріали для розгляду на Експертній раді;

погоджує кандидатури експертів.

8.2. Структура та робота Експертної ради

8.2.1. Структура і склад Експертної ради затверджується Міністром.

8.2.2. Експертна рада складається з голови, заступника голови, вченого секретаря та голів секцій, кожна з яких об'єднує фахівців одного напрямку.

8.2.3. Експертну раду очолює голова ради, який є одночасно заступником голови науково-технічної ради Міністерства.

8.2.4. Експертна рада здійснює свою діяльність шляхом:

розгляду відповідних питань на пленарних засіданнях однієї або декількох

секцій;


проведення нарад;

створення тимчасових експертних груп;

залучення окремих спеціалістів-експертів.

8.2.5. Експертна рада (її секції) приймає рішення шляхом консенсусу. 8.3. Права та обов'язки Експертної ради

8.3.1. На Експертну раду покладаються наступні обов'язки:

визначати перспективну тематику досліджень, давати експертну оцінку

проектів НД та ДКР і їх результатів;

здійснювати експертизу природоохоронних та інших заходів, готувати

науково обгрунтовані висновки щодо доцільності їх здійснення;

рецензувати та надавати експертну оцінку виконаних НД і ДКР та їх практичного впровадження, вносити пропозиції щодо підвищення ефективності або припинення малоактуальних і неперспективних досліджень та розробок;

проводити експертизу заходи» щодо впровадження результатів завершених НД та ДКР, вносити відповідні пропозиції на розгляд науково-технічної ради Міїіїстерства, Міністра або його заступники».

8.3.2. Експертна рада має право: ' одержувати від виконавців НД та ДКР, підрозділи» матеріали, що необхідні для проведення експертизи;

приймати рішення щодо експертної оцінки, надавати експертні вирновки, рецензії та рекомендації;

за необхідності у процесі проведення експертизи додатково залуча|га інші організації відповідного профілю або окремих експертів.

8.4. Проведення експертизи

8.4.1. Експертиза науково-технічних проектів, наукових звітів, розробок (далі - розробки) проводиться відповідно до цього Положення.

8.4.2. Експертизі підлягають науково-технічні проекти, наукові програми та науково-технічна продукція.

Не проводиться експертиза на предмет доцільності виконання науково-дослідних робіт, які виконуються згідно з розпорядчими документами: Президента України, Адміністрації Президента України, Кабшету Міністрів України, Міністра.

8.4.3. Експертиза науково-технічних проектів, наукових звітів, розробок, що пропонуються на розгляд Експертної ради, проводиться з визначення пріоритетів, наукової новизни та правомірності постановки питань, які закладені у проект, перевірки відповідності технічному завданню та право\^ірності методик, що застосовані, достовірності покладених в основу матеріали», оцінки якості розробки у цілому та окремих частин, перевірки коректності розрахунків і обгрунтованості висновки», що зроблені.

8.4.4. Експерт зобов'язаний надати оцінку розробки та рекомендацію про затвердження або про повернення її на переробку та вказати, які виправлення і

8.4.5. Експертами можуть виступати висококваліфіковані фахшці, які працюють і мають досвід у галузі відповідної роботи, наукові звання та ступе|ні.

Експертами не можуть бути особи, які брали участь у роботі, що розглядається. Не можуть бути експертами керівники підрозділи» та установ, у яких виконувалась робота.

8.4.6. Експерт зобов'язаний представити у друкованому вигляді експертний висновок, складений відповідно до вимог чинного законодавства, і на Експертної ради оголосити його на засіданні.

8.4.7. Оплата праці за експертизу визначається згідно з законодавством.

8.4.8. Експерт несе відповідальність за несвоєчасне, неякісне і протиправне проведення наукової і науково-технічної експертизи, невиконання умов договору на її проведення згідно з чинним законодавством.

8.4.9. Рішенням Міністра або заступника Міністра до компетенції якого віднесено питання науково-технічної діяльності організацію проведення експертизи науково-технічної продукції може бути доручено науково-дослідній установі загальнонаукового профілю на договірній основі або ВНЗ Міністерства.

8.4.10. Питання відповідальності сторін за договором на проведення експертизи та строки виконання визначаються у тексті договору згідно з чинним законодавством України.

8.5. При розгляді науково-технічних проектів експертами здійснюється:

8.5.1. Визначення:

наукової та соціально-економічної актуальності проекту; наявності у виконавця відповідного досвіду, наробітків, матеріально-технічної бази та кваліфікованих спеціалістів;

можливості ефективного впровадження очікуваних результатів.

8.5.2. Надання експертного висновку.

8.5.3. Обговорення з авторами роботи питань, що вимагають пояснення або уточнення.

8.5.4. Участь (на запрошення) у розгляді проекту, що піддається експертизі, на засіданні Експертної ради Міністерства України.

8.6. При розгляді науково-технічної продукції експертами здійснюється: 8.6.1. Ретельне вивчення запропонованих до експертизи матеріалів (тексту,

карт, схем, малюнків, таблиць, креслень, графічних додатків тощо), результатів спеціальних спостережень, лабораторних досліджень та випробувань, розрахунків та інше.

8.6.2.- Вибіркове співставлення даних, що наведені в основному тексті, в описі фактичного матеріалу, на картах, у кресленнях, таблицях та інших текстових та графічних матеріалах.

8.6.3. Вибіркове контрольне співставлення карт, малюнків, таблиць з даними дослідних робіт і лабораторних досліджень для встановлення ступеня узгодження усіх матеріалів між собою.

8.6.4. Вибіркова перевірка правильності виконання розрахунків, оцінка відповідності розрахункового підходу та ступеня обгрунтованості головних параметрів.

8.6.5. Перевірка відповідності змісту та результатів виконаних робіт технічному завданню.

8.6.6. Перевірка відповідності матеріалів, що представлені на рецензування (як за змістом, так і за формою), вимогам чинної нормативної документації.

8.6.7. Перегляд первинних матеріалів (за умови виникнення сумнівів щодо достовірності представлених даних).

8.6.8. Перевірка якості документації шляхом вибіркового перегляду окремих первинних матеріалів.

8.6.9. Перегляд найважливіших літературних матеріалів, що використані або згадуються у роботі, з метою встановлення відповідності їх використання.

8.6.10. Надання експертного висновку.

8.6.11. Обговорення з авторами роботи питань, що вимагають пояснення або уточнення.

8.6.12. Участь (на запрошення) у розгляді звіту на роботу, що піддається експертизі, на засіданні Експертної ради Міністерства України. 8.7. Забезпечення роботи Експертної ради

8.7.1. Секції Експертної ради здійснюють свою діяльність у взаємодії з відповідними галузевими управліннями Міністерства.

8.7.2. Друкування, розмноження матеріалів для забезпечення діяльності Експертної ради здійснюється відповідним структурним підрозділом Міністерства.

, 8.7.3. Витрати, що пов'язані з діяльністю Експертної ради, здійснюються у межах асигнувань, передбачених для фінансування науково-технічної діяльності Міністерства.

9. Науково-технічний фонд Міністерства

9.1. Науково-технічний фонд Міністерства (далі - НТФ), підпорядкований і правлінню науково-технічної політики Департаменту науково-технічної політики та міжнародного співробітництва, діє згідно з законодавчими та нормативно-правовими актами, які визначають створення, тимчасове зберігання, підвищення ефективності інформаційного забезпечення, використання його у службових, виробничих, наукових та інших цілях.

НТФ у своїй діяльності керується стандартами, правилами, інструкціями і рекомендаціями Головного архівного управління України, Держстандарту України.

9.2. Основними завданнями науково-технічного фонду є:

прийняття від структурних підрозділів Міністерства, організацій-виконавців науково-технічної продукції та її збереження. Формування та ведення нормативної, методичної та довідкової літератури з проблем надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

створення та вдосконалення довідкового апарату до науково-технічного фонду. Формування банку даних по звітах, виконаних НД та ДКР із проблем запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та Чорнобильської катастрофи, забезпечує разом з іншими управліннями Міністерства підготовку та випуск анотованих переліків цих робіт;

забезпечення приймання завершених НД та ДКР, створення сприятливих •мов для проведення аналізу ефективності робіт з метою оцінки досягнутого рівня, можливості їх впровадження та розповсюдження;

організація використання науково-технічної продукції, видача у встановленому порядку довідок, копій, витягів та інше щодо вищезазначеного науково-технічного фонду;

організація проведення атестації науково-дослідних, дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних центрів та установ, віднесених до сфери управління Міністерства України.

9.3. Для виконання покладених на НТФ завдань йому надається право: вимагати від структурних підрозділів Міністерства і організацій-виконавців

передачі на зберігання до НТФ науково-технічної продукції, оформленої згідно з чинними державними стандартами і правилами;

повертати структурним підрозділам Міністерства і організаціям-виконавцям на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог;

надавати структурним підрозділам Міністерства, організаціям-виконавцям консультації відповідно до вимог щодо науково-технічної продукції з питань, що вх|одять до компетенції НТФ;

запитувати відомості, необхідні для діяльності НТФ від структурних підрозділів Міністерства, підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Міністерства;

! інформувати керівництво Міністерства про стан роботи з науково-технічними документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення. І 9.4. До складу документів НТФ входять:

науково-технічна продукція, друковані видання, кіно-, фото-, відеодокументація, створені організаціями-виконавцями, або одержані ними на законних підставах;

закінчені заключні, проміжні звіти НД та ДКР (на паперовій основі -електронних носіях інформації), створені структурними підрозділами Міністерств..., організаціями-виконавцями;

нормативно-технічна та довідкова література, необхідна для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи НТФ;

довідковий та обліковий апарат.

9.5. Науково-технічна продукція та документація передаються до НТФ на збереження у порядку, встановленому державними стандартами України та на підставі цього Положення.

10. Взаємовідносини з громадськими науковими організаціями

Рішенням Міністра, заступника Міністра до компетенції якого віднесено питання науково-технічної політики, керівників самостійних підрозділів, науково-технічних рад Міністерства та самостійних підрозділів громадські наукові організації можуть залучатись за їхньою згодою до участі у підготовці та реалізації рішень стосовно наукової і науково-технічної діяльності, наукової і науково-технічної експертизи, науково-технічних програм, проектів і розробок.

Рішенням керівництва Міністерства, керівників самостійних та структурних підрозділів Міністерства через громадські наукові організації може здійснюватись інформування населення про безпеку, екологічну чистоту, економічну та соціальну значущість, екологічні та соціально-економічні наслідки реалізації відповідн"" програм, проектів і розробок.
11. Міжнародне наукове співробітництво
Основними напрямками міжнародного співробітництва у сфері наукової та науково-технічної діяльності в системі Міністерства є:

проведення спільних наукових досліджень, технічних і технологічних розробок;

участь у міжнародних наукових програмах та конкурсах на здобуття грантів щодо цільового фінансування наукових досліджень;

взаємний обмін науковою і науково-технічною інформацією, використання міжнародних інформаційних фондів та систем;

розроблення, узгодження і підготовка до затвердження проектів міжнародних, міждержавних стандартів та інших нормативних документів зі стандартизації;

підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів на основі відповідних міждержавних угод;

участь у програмах двостороннього та багатостороннього обміну науковими, науково-педагогічними працівниками і здобувачами з метою їх стажування та підвищення кваліфікації;

проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій та виставкових заходів;

провадження спільної видавничої діяльності та обмін науковою друкованою та іншою продукцією;

налагодження прямих багатосторонніх зв'язків між науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами;

розширення наукових зв'язків з науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами СНД та інших країн світу.

Проведення міжнародних наукових заходів, укладання міжнародних угод щодо науково-технічного співробітництва, проведення інших міжнародних заходів з реалізації науково-технічної політики здійснюється за участю (погодженням) управління науково-технічної політики Департаменту науково-технічної політики та міжнародного співробітництва./Кузик/


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка