Наказ №461 Про затвердження Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів мнс україниСкачати 260.55 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір260.55 Kb.

Міністерство України

з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи


НАКАЗ
„ 01 ” 12 2003 р. м. Київ № 461
Про затвердження Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України

З метою удосконалення науково-методичного забезпечення відомчої системи підготовки кадрів для МНС України, забезпечення належної організації та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) у вищих навчальних закладах МНС України,

НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України (далі - Положення), що додається.

 2. Ректорам вищих навчальних закладів МНС України, керівникам територіальних органів управління забезпечити виконання зазначеного Положення.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра полковника внутрішньої служби Бута В.П.
Міністр

генерал-полковник внутрішньої служби Г.В. Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

від 01.12.2003 р. № 461ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України
1. Загальні положення

1.1. Положення про проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України (далі - Положення) розроблено відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", інших нормативно-правових актів Міносвіти України та МНС України, що регламентують діяльність вищих навчальних закладів МНС України, його територіальних органів управління та підрозділів у сфері відомчої освіти.

1.2. Практична підготовка курсантів, студентів (далі - слухачів) вищих навчальних закладів МНС України (далі - ВНЗ) є необхідною складовою частиною процесу підготовки фахівців, обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

1.3. Практична підготовка (практика) слухачів покликана забезпечити набуття ними практичних професійних навичок та вмінь, необхідних для виконання майбутніх функціональних обов'язків, виховання потреби систематичного поновлювання знань та творчого застосування їх у практичній діяльності.

1.4. Перелік видів практичної підготовки (практики) слухачів для кожної спеціальності або спеціалізації, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються у робочих навчальних планах, а зміст кожної практики - у відповідних програмах практик.

1.5. Основними видами практики у ВНЗ є:

ознайомча практика;

навчальна практика;

стажування.

1.5.1. Ознайомча практика призначена для первинного ознайомлення слухачів із різними видами практичної діяльності з обраної спеціальності і покликана сприяти формуванню у них необхідних професійних ціннісних орієнтацій. Ознайомча практика проводиться, як правило, після першого курсу навчання слухачів та отримання ними спеціальності за професійним спрямуванням.

1.5.2. Навчальна практика призначена для формування у слухачів необхідних професійних практичних вмінь і навичок за основною професією і проводиться у вільний від аудиторних занять час у формі залучення слухачів до відповідних видів практичної діяльності органів управління та підрозділів МНС.

1.5.3. Стажування є завершальним етапом навчання і проводиться після опанування теоретичної частини освітньо-професійної програми за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем та перед виконанням кваліфікаційної (дипломної) роботи (проекту). Стажування покликане підготувати майбутнього фахівця до самостійного виконання професійних функцій на певній посаді чи у сфері професійної діяльності. Крім того, під час стажування слухач збирає фактичний матеріал, необхідний для виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи (проекту). Стажування слухачів випускних курсів, як правило, здійснюється на посадах, які передбачається заміщати даними випускниками після завершення ними навчання.

1.6. У ході всіх видів практичного навчання керівниками від ВНЗ та територіальних органів управління та підрозділів МНС глибоко і всебічно вивчаються ділові, моральні й особистісні якості слухачів з метою вирішення питання щодо їх найбільш доцільного використання у практичній роботі, а також здатності майбутнього спеціаліста виконувати функціональні обов'язки на відповідній посаді.

1.7. Відповідальність за організацію і проведення практичної підготовки слухачів, контроль за її проходженням покладається на керівників ВНЗ та відповідальних осіб територіальних органів управління та підрозділів МНС, а за навчально-методичне керівництво та забезпечення виконання програм практики (стажування) - на відповідні кафедри ВНЗ.

1.8. Організація і проведення практичної підготовки слухачів, відповідальність за це, а також безпосередній контроль за її проходженням здійснюється керівниками ВНЗ і відповідальними особами територіальних органів управління та підрозділів МНС, а навчально-методичне керівництво, забезпечення виконання програм практичної підготовки (практики) - на відповідні кафедри ВНЗ.
2. Зміст практики (стажування)


  1. Програми практики або стажування за кожною спеціальністю (спеціалізацією) розробляються профілюючими кафедрами за участю представників органів управління та підрозділів МНС, розглядаються навчально-методичними (методичними) радами ВНЗ і затверджуються ректором.

У програмі зазначаються: мета і завдання практики (стажування), права й обов'язки слухачів, організаційні заходи, конкретні завдання з урахуванням спеціальності (спеціалізації) і поради щодо їх виконання, зміст і порядок оформлення звітних матеріалів (додаток 1).

2.2. Проходження слухачем практики (стажування) здійснюється за індивідуальним планом, розробленим профілюючою кафедрою на основі програми практики (стажування) та заповненим слухачем відповідно до змісту майбутньої професійної діяльності (додаток 2).  1. З метою забезпечення повноти, змістовності та результативності виконання програми практичної підготовки кожний слухач веде щоденник виконання запланованих заходів (додаток 3).
 1. Організація проведення практичної підготовки

3.1. Організацію проведення і контроль за проходженням практичної підготовки забезпечують ВНЗ, територіальні органи управління та підрозділи МНС, у яких слухачі проходять практику.

3.2. На ВНЗ покладається: 1. Завчасне інформування (не пізніше, ніж за місяць до початку проведення практики) територіальних органів управління та підрозділів МНС про терміни проведення практики (стажування), направлення на їх адресу програми практики (стажування), переліку питань для вхідного та вихідного контролів знань, сповіщення про кількісний склад практикантів (стажистів).

 2. Розробка методичних рекомендацій для керівників практики, які обираються з числа висококваліфікованих практичних працівників підрозділів за спеціальністю, і своєчасне ознайомлення їх з цими рекомендаціями;

3.2.3. Призначення досвідчених керівників практикою з числа науково-педагогічних працівників профілюючих кафедр, які несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики слухачів;

3.3. Права керівників практики з числа науково-педагогічних працівників ВНЗ:

ознайомлення з планом практичної підготовки;

внесення пропозицій щодо заохочення керівників практики з числа практичних працівників територіальних органів управління, підрозділів МНС та слухачів.

3.4. Обов'язки керівників практики з числа науково-педагогічних працівників ВНЗ:

проведення інструктажу зі слухачами до початку проведення практики, надання їм необхідних документів (направлення, програми, календарні плани і щоденники практики, індивідуальні завдання, теми курсових і дипломних робіт, методичні рекомендації тощо), інформування про встановлену систему звітності, про хід і результати практичної підготовки;

контроль за виконанням слухачами індивідуальних планів практики;

усунення недоліків в організації і проведенні практичної підготовки;

вивчення та систематизація досвіду роботи випускників ВНЗ, які проходять службу у цьому регіоні.

3.5. Організація проведення практики у територіальних органах управління та підрозділах МНС покладається на начальників ГУПБ та АРР МНС України в АР Крим, м. Києві та Київській області, У(В)ПБ та АРР МНС України в областях, м. Севастополі, які зобов'язані:

3.5.1. Визначити конкретні підрозділи і служби за спеціалізацією практикантів та створити належні умови для проведення практичної підготовки.

3.5.2. Призначити наказом керівниками практики найбільш підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень і достатній практичний досвід роботи, високі ділові та моральні якості. Цим же наказом слухачі закріплюються за керівниками практики (не більше двох слухачів за одним працівником);

3.5.3. Організувати своєчасне оформлення і видачу слухачам на період практики вкладишів до посвідчення особи, що підтверджують виконання обов'язків на конкретній посаді (додаток 4).

3.5.4. Організувати та проводити вхідний та вихідний контролі знань слухачів до початку та після завершення практики (стажування) згідно з питаннями, що розроблені профілюючими кафедрами ВНЗ, відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, програм практики (стажування) та функціональних обов’язків за посадою, на якій здійснюється практика (стажування).

3.5.5. Здійснювати постійний контроль за організацією проведення практики, аналізувати її результати, розробляти рекомендації щодо її вдосконалення; підводити підсумки практики з обов’язковим виставленням загальної оцінки (додаток 6) та оформляти результати практики наказом, копію якого направляти до ВНЗ.

3.5.6. Здійснювати контроль за забезпеченням належних умов праці і побуту слухачів під час проходження практики.

3.5.7. Припинити проходження практики та відрядити слухача до ВНЗ (з письмовим повідомленням) у разі систематичного невиконання ним індивідуального плану, недбалого ставлення до виконання службових обов’язків або грубого порушення службової дисципліни.

3.6. Керівництво практикою здійснюється керівниками структурних підрозділів, де вона проводиться. На них покладаються наступні обов'язки:

3.6.1. Забезпечення виконання програм, індивідуальних планів практики у повному обсязі та контроль за їх реалізацією. Встановлення режиму роботи практикантів.

3.6.2. Підбір безпосередніх керівників практики з числа підлеглих працівників і подання їх кандидатур до територіальних органів управління для оформлення відповідним наказом.

3.6.3. Представлення практикантів особовому складу підрозділу, роз'яснення їх правового статусу, ролі й місця керівників практики та інших працівників підрозділів.

3.6.4. Проведення інструктажів практикантів, ознайомлення з оперативною обстановкою і завданнями підрозділу пожежно-рятувальної служби, його структурою, внутрішнім розпорядком, правилами безпеки праці.

3.6.5. Проведення виховної роботи.

3.6.6. Створення для практикантів необхідних житлово-побутових умов (забезпечення житлом, медичне обслуговування), а також забезпечення робочими місцями, необхідним майном, службовими бланками, літературою тощо.

3.6.7. Аналіз роботи практикантів і надання їм допомоги у виконанні програми практичної підготовки.

3.6.8. Узагальнення підсумків практики і надання звіту начальникам базових гарнізонів. Копія звіту надсилається до ВНЗ.

3.6.9. Затвердження характеристик на практикантів.

3.6.10. Персональна відповідальність за якість проведення стажування.

3.7. На безпосередніх керівників практики покладаються обов'язки:

3.7.1. Ознайомлення з оперативною обстановкою на дільниці (об'єкті, у районі), характером та особливостями роботи.

3.7.2. Щоденний облік та оцінка роботи практикантів, контроль за виконанням практики, внутрішнього розпорядку, контроль за веденням щоденників.

3.7.3. Складання характеристик на слухачів, подача на затвердження їх у керівника підрозділу (не менш ніж за три дні до закінчення практики). У характеристиці мають знайти відображення обсяг і якість виконання програми й індивідуального плану, рівень підготовленості практикантів до виконання службових обов'язків і вміння реалізувати набуті знання в роботі; наявність навичок тактично правильно застосовувати спеціальні й технічні засоби, складати оперативно-службові документи; особисті морально-вольові якості, дисциплінованість, старанність, культурний і професійний рівень розвитку, підсумкова оцінка за практику. Характеристики направляються у ВНЗ і залучаються до особових справ слухачів.

3.7.4. Підготовка для керівника підрозділу матеріалів за підсумками проходження практичної підготовки з метою узагальнення і вироблення пропозицій щодо вдосконалення організації практики та стажування.

3.8. Під час проходження практики слухачі підпорядковуються начальнику підрозділу, який на цей період є для них прямим начальником.

3.9. Керівникам практики та їх безпосереднім начальникам забороняється:

використовувати практикантів для виконання завдань, не передбачених програмою;

переміщення їх з одного підрозділу до іншого без погодження з ВНЗ.

3.10. Практиканти зобов'язані:

3.10.1. Складати відповідно до програми практики індивідуальні плани роботи. Виконувати передбачені програмою завдання у повному обсязі й у встановлені строки.

3.10.2. Виконувати розпорядок дня, встановлений у підрозділі за місцем проходження практики.

3.10.3. Виявляти організованість, ініціативу, дотримуватись вимог чинного законодавства України.

3.10.4. Вивчати накази, інструкції, огляди, методичні та аналітичні документи, що відносяться до сфери діяльності пожежно-рятувальної служби.

3.10.5. Брати участь у громадському житті колективу. Відвідувати заняття зі службової підготовки.

3.10.6. Вести щоденник, регулярно звітувати керівнику практики про виконану роботу.

3.10.7. Перед закінченням практики скласти звіт про виконання програми та індивідуальних завдань за встановленою формою (додаток 5) і затвердити його у керівника підрозділу.

3.11. Практиканти мають право:

ознайомлюватись з усіма службовими документами в обсязі завдань, визначених програмою та їхніми індивідуальними планами;

підписувати від свого імені складені за дорученням керівника практики документи;

користуватись технічними та іншими засобами, наявними у відповідному підрозділі;

вносити пропозиції керівництву підрозділу і ВНЗ щодо вдосконалення організації і проведення практики, а також діяльності підрозділу.

3.12. Працівникам практичних підрозділів за керівництво практикою додаткове грошове утримання не виплачується. За успішне виконання цієї роботи вони можуть бути заохочені правами керівників відповідних підрозділів.

В окремих випадках, за рішенням керівника територіального органу управління, слухачі, які проходять практичну підготовку, можуть призначатись на вакантну посаду у підрозділ, де проводиться практика. При цьому практиканту виплачується оклад за вакантною посадою.


4. Підведення підсумків практики

  1. Після закінчення практики слухачі подають такі документи:

індивідуальний план (додаток 2);

щоденник (додаток 3);

звіт (додаток 5);

характеристика від керівника практики;

документи, наявність яких передбачена програмою практики.

4.2. Звіт з ознайомчої, навчальної практики та стажування захищається слухачем та оцінюється на підставі звітних матеріалів, наданих ним, загальних відомостей та відомостей складання заліків вхідного та вихідного контролів знань у територіальних органах управління та підрозділах МНС (Додаток 6), а також висновків викладача-керівника практики, які відображені у характеристиці практиканта на диференційованому заліку.

4.3. Для прийняття заліку з ознайомчої та навчальної практики наказом ректора ВНЗ призначається комісія у складі науково-педагогічних та педагогічних працівників випускаючих (профілюючих) кафедр. Результати захисту практики відбиваються в атестаціях слухачів, які разом з характеристиками, залучаються до особової (навчальної) справи слухача.

4.4. Для захисту стажування наказом ректора ВНЗ призначається комісія у складі представників керівництва ВНЗ, науково-педагогічних працівників випускаючих (профілюючих) кафедр, відповідальних осіб територіальних органів управління та підрозділів МНС. Оцінка за стажування вноситься до залікової книжки, екзаменаційної відомості та додатка до диплому.

4.5. Слухачі, які не виконали програму практики без поважних причин, зобов'язані проходити її у період канікулярної відпустки. У разі повторного невиконання програми практики (незалежно від причини) слухачі до складання державних іспитів не допускаються, їм видається довідка про те, що вони прослухали теоретичний курс навчання.

4.6. Загальні підсумки практики і заходи щодо її подальшого вдосконалення обговорюються на нарадах територіальних органів управління та підрозділів МНС, на засіданнях вчених рад ВНЗ, загальних зборах слухачів за участю представників територіальних органів управління та підрозділів МНС.


_____________________________________

Додаток 1

до пункту 2.1. Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України

_________________________________________________________________________________ назва ВНЗ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор__________________ назва ВНЗ _________________________

«_____» _______ 200_ р.

ПРОГРАМА

навчальної практики (стажування) слухачів_____________ курсу

________________________________________________________________________________

посада на якій проводиться практика (стажування), назва підрозділуСтруктурний план програми практичної підготовки.

1. Організаційні засади:

1.1. Мета та завдання практичної підготовки.

1.2. Обов'язки керівників підрозділів щодо організації та проведення


практичної підготовки.

1.3. Права і обов'язки слухачів.

2. Документація практики (стажування):

зразки, методичні вказівки до його ведення (індивідуальний план, що­денник, вкладиші, завдання на практичну підготовку).

3. Захист результатів практики (стажування).

4. Додатки.Додаток 2

до пунктів 2.2., 4.1. Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України


Затверджую

Начальник підрозділу МНСназва району (об'єкта)

спеціальне звання

підпис ініціали, прізвище

«___»____________ 200__ року


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження практичної підготовки (стажування)

слухачем (курсантом, студентом) ___взводу __-го курсу

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)
прізвище, ім'я та по батькові
з/п


Найменування заходів

Термін виконання

Відмітка про виконання

1.

Вивчити оперативно-тактичну характеристику району виїзду пожежної частини

дата

Виконано

дата

2.


3.

Згоден

Заступник начальника підрозділу МНС

______________________________

(звання)підпис ініціали, прізвище

ДатаСлухач


підпис ініціали, прізвище
Дата

Додаток 3

до пунктів 2.2., 4.1. Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України


Затверджую

Начальник підрозділу МНС


назва району (об'єкта)

спеціальне звання

підпис ініціали, прізвище

«___»____________200__ р.


ЩОДЕННИК

проходження навчальної практики (стажування)

слухачем ___взводу __-го курсу

____________________________________________________________________

назва ВНЗ, підрозділ, посада, на якій проводиться практика (стажування)
Прізвище, ім'я та по батькові
з/п

Заходи

Термін виконання

Відмітка про виконання

Оцінка

Підпис наставника

1.

Вивчив оперативно-тактичну характеристику району виїзду пожежної частини

дата

Виконано

дата2.
3.
Щоденник вів слухач __________ _____________________

підпис ініціали, прізвище
Посада керівника практики (стажування)
_________________ __________ _____________________

звання підпис ініціали, прізвищеПримітки. 1. У щоденнику слухач стисло відображає роботу, яку ним виконано протягом дня.

2. У графі “Заходи” відображається стислий зміст вивченого матеріалу (документи служби, функціональні обов’язки, оперативно-тактична характеристика району тощо).

3. У щоденнику можуть бути відображені думки слухача, які необхідно довести до відома керівництва підрозділу або ВНЗ з питань поліпшення організації та проведення практики (стажування), змісту навчання та практики (стажування).

Організаційні вказівки
З метою успішного проведення практичної підготовки слухач зобов'язаний:

1. Під час підготовки до практики вивчити програму практичної підготовки (практики).

2. Після прибуття на місце практики:

відрекомендуватися начальнику (керівнику) підрозділу та доповісти про завдання та програму практичної підготовки;

вивчити план роботи, завдання, які стоять перед підрозділом, розпорядок дня;

на основі програми практичної підготовки скласти індивідуальний план роботи на весь період практики і подати його на затвердження начальнику підрозділу.

3. У ході практики:

чітко спланувати свою роботу;

ретельно та якісно проводити кожний із заходів, сумлінно виконувати всі службові доручення;

щоденно вести облік проведених заходів;

бути бездоганним у своїй поведінці, взірцем високої дисциплінованості, зразкового зовнішнього вигляду, дорожити честю слухача.

4. Керуючись програмою та індивідуальним завданням, слухач складає план проходження практичної підготовки та затверджує його у свого керівника.

Додаток 4

до пункту 3.5.3. Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України


ВКЛАДИШ

до посвідчення особи №_______


Слухач_______________________________________________________________________

(спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові)


є практикантом на посаді ____________________________________________________________

(посада, підрозділ)


М.П.


Начальник _____________________________

назва підрозділу


____________________ _______________ ___________________

спеціальне звання підпис ініціали, прізвище


«___»_________200__ року

Дійсний до «___»___________ 200__ року

при пред'явленні посвідчення особи ____________ _______________________

особистий підпис П.І.Б.
Додаток 5

до пункту 4.1. Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України


Затверджую

Начальник територіального органу управління МНС


спеціальне звання

підпис ініціали, прізвище

«___»____________200__ року

ЗВІТ

про практику слухача __ -го курсу

____________________________________________________________________

(назва ВНЗ, підрозділ та посада на якій проводиться практична підготовка (практика)


прізвище, ім'я та по батькові
У ньому містяться:

назва підрозділу, його коротка характеристика;

підсумки виконання програми практики та індивідуального завдання кафедри (що конкретно зроблено, вивчено, узагальнено, відпрацьовано практично);

думки про організацію та результати практичної підготовки (практики);

висновки щодо позитивних моментів організації та проходження практики;

труднощі і недоліки, які були за період проходження практичної підготовки, прогалини у знаннях, отриманих під час навчання;

пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та покращання організації практики у підрозділах пожежно-рятувальної служби.

(Обсяг - до 10 сторінок)

Зауваження викладачів та осіб, які перевіряють хід практичної підготовки (практики):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Склав:

слухач ____________ ___________________________

підпис ініціали, прізвище
«___»____________ 200__ року
Начальник підрозділу МНС

______________________ _________ _________________________

спеціальне звання підпис ініціали, прізвище

Додаток 6

до пунктів 3.5.5. та 4.2. Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України
Затверджую

Начальник територіального органу управління МНСспеціальне звання

підпис ініціали, прізвище

«___»____________200__ року

Підсумкова відомість проходження навчальної практики
з/п


Прізвище, ім’я,

по батьковіЗалік вхідного контролю

Залік вихідного контролю

Оцінка за характерис-тикою

Загальна оцінка за проходження навчальної практики

1

2

3

4

5

6

1.2.3.4.
Примітка. Надсилається до ВНЗ разом з наказом про підведення підсумків практики (стажування).


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка