Найменування аудиторської фірми (П.І. Б. аудитора фізичної особи підприємця)Сторінка3/5
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.86 Mb.
1   2   3   4   5

Керівник Дихне Євгенiй Григорович


Головний бухгалтер Шиловцева Ганна Олександрiвна

КОДИ

Дата

01.01.2015

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ"

за ЄДРПОУ

20572069


Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2014 рік

Форма №2

І. Фінансові результатиКод за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1 577 343

1 384 761

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 904 776 )

( 908 943 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

прибуток


2090

672 567

475 818

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

205 812

121 298

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 50 075 )

( 61 321 )

Витрати на збут

2150

( 1 843 )

( 3 399 )

Інші операційні витрати

2180

( 161 464 )

( 89 370 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток


2190

664 997

443 026

збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

6 682

32 395

Інші доходи

2240

32 730

77 084

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 301 503 )

( 327 726 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 540 854 )

( 51 900 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток


2290

0

172 879

збиток

2295

( 137 948 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

11 130

-46 346

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

прибуток


2350

0

126 533

збиток

2355

( 126 818 )

( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-126 818

126 533

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

111 022

136 054

Витрати на оплату праці

2505

303 518

314 542

Відрахування на соціальні заходи

2510

111 007

114 825

Амортизація

2515

358 783

314 776

Інші операційні витрати

2520

227 055

160 075

Разом

2550

1 111 385

1 040 272

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Керівник Дихне Євгенiй Григорович


Головний бухгалтер Шиловцева Ганна Олександрiвна

КОДИ

Дата

01.01.2015

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ"

за ЄДРПОУ

20572069
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка