Найменування аудиторської фірми (П.І. Б. аудитора фізичної особи підприємця)Сторінка2/5
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.86 Mb.
1   2   3   4   5
КОДИ

Дата

01.01.2015

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ"

за ЄДРПОУ

20572069

Територія

Київська область, м.Бориспiль

за КОАТУУ

3210500000

Організаційно-правова форма господарювання

Державне підприємство

за КОПФГ

140

Вид економічної діяльності

Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту

за КВЕД

52.23

Середня кількість працівників: 4338

Адреса, телефон: 08307 м.Бориспiль, ., 044-281-74-83

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2014 p.Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи


Нематеріальні активи

1000

1 427 198

1 427 420

первісна вартість

1001

1 442 417

1 443 963

накопичена амортизація

1002

( 15 219 )

( 16 543 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

801 639

879 138

Основні засоби

1010

5 855 097

5 634 107

первісна вартість

1011

12 276 452

12 408 127

знос

1012

( 6 421 355 )

( 6 774 020 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

первісна вартість

1016

0

0

знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

первісна вартість

1021

0

0

накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

10 156

6 074

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

22 344

13 063

Відстрочені податкові активи

1045

11 482

27 913

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

8 127 916

7 987 715

II. Оборотні активи


Запаси

1100

61 094

91 408

Виробничі запаси

1101

61 094

91 408

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

2

20

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

4 172

4 172

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

232 736

391 319

Дебіторська заборгованість за розрахунками:


за виданими авансами

1130

180 601

119 421

з бюджетом

1135

148 449

122 717

у тому числі з податку на прибуток

1136

81 488

107 368

з нарахованих доходів

1140

1 202

1 226

із внутрішніх розрахунків

1145

0

4 137

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

20 297

129 587

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

825 802

636 169

Готівка

1166

3

3

Рахунки в банках

1167

822 154

633 170

Витрати майбутніх періодів

1170

1 592

3 032

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:


резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

1 718

3 832

Усього за розділом II

1195

1 477 665

1 507 040

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

9 605 581

9 494 755
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал


Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

556 521

556 521

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

1 828 246

1 828 132

Додатковий капітал

1410

2 385 208

2 384 985

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

602 554

398 307

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

5 372 529

5 167 945

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення


Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

744

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

2 145 429

2 011 580

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1 021 742

757 240

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

4

4

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:


резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

резерв незароблених премій

1533

0

0

інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

3 167 175

2 769 568

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення


Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:


довгостроковими зобов’язаннями

1610

409 371

958 529

товари, роботи, послуги

1615

51 732

77 710

розрахунками з бюджетом

1620

9 570

725

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

розрахунками зі страхування

1625

2 490

4 107

розрахунками з оплати праці

1630

13 859

12 432

одержаними авансами

1635

13 331

19 713

розрахунками з учасниками

1640

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

4 143

страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

470 706

438 612

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

94 818

41 271

Усього за розділом IІІ

1695

1 065 877

1 557 242

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

9 605 581

9 494 755
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка