Найменування аудиторської фірми (П.І. Б. аудитора фізичної особи підприємця)Сторінка1/5
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.86 Mb.
  1   2   3   4   5
Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "П.С.П. Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

36412992

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01135, м. Київ, вул. Золотоустiвська, 23 А, /Лiтера "М"/

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4276, 23.04.2009

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА

"МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ"

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiвта фондового ринку
Ми провели аудиторську перевiрку Балансу Державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" (далi - Пiдприємство) станом на 31.12.2014р., Звiту про фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал та Примiток (усi звiти додаються) за рiк, який закiнчився на зазначену дату.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi - НП(С)БО) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993р. № 3125-XII та Мiжнародних стандартiв аудиту контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема МСА 300 "Планування аудиту фiнансової звiтностi", МСА 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту", МСА 330 "Дiї аудитора у вiдповiдь на оцiненi ризики", МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора" та iншi МСА, якi вимагають вiд аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують аудитора планувати й здiйснювати аудит з метою отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiвсуттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Облiкова система Пiдприємства може служити базою для складання фiнансової звiтностi.
Перевiрка проводилась за програмою: якiсть оформлення первинних бухгалтерських документiв, iнвентаризацiй та облiкових регiстрiв; вiдповiднiсть даних аналiтичного облiку даним синтетичного облiку, звiтностi i первинним документам; правильнiсть вiднесення витрат на собiвартiсть продукцiї та на результати господарсько-фiнансової дiяльностi; стан розрахункiв з дебiторами та кредиторами; правильнiсть вiдображення операцiй по руху коштiв, майна i джерел формування коштiв; дотримання вимог дiючих НП(С)БО та Плану рахункiв.
Перевiрка проводилась вибiрковим методом, при визначеному аудиторами рiвнi суттєвостi. Рiвень суттєвостi визначено аудиторами на свiй розсуд, згiдно з їх професiйним судженням, у вiдповiдностi до МСА 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту". При перевiрцi використовувались данi головної книги, регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку, матерiалiв iнвентаризацiй, первинних документiв.
Система облiку на Пiдприємствi забезпечує регулярний збiр i обробку iнформацiї, що необхiдна для складання фiнансової звiтностi.
Валюта балансу Пiдприємства станом на 31.12.2014р. пiдтверджується в сумi

9 494755 тис. грн.


Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
На пiдставi наказу № 01-07-954вiд 19.09.2014р.на Пiдприємствi проведено повну рiчну обов'язкову iнвентаризацiю станом на 01.10.2014р. згiдно забзацом б)п. 3 наказу Мiнiстерства фiнансiв України "Про Iнструкцiю по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв" вiд 11.08.1994р. № 69.Аудитори не були присутнiми пiд час проведення щорiчної обов'язкової iнвентаризацiї товарно-матерiальних запасiв та необоротних активiв, оскiльки, ця дата передувала запрошенню нас як аудиторiв Пiдприємства. Однак, за допомогою здiйснення iнших процедур аудитори отримали можливiсть пiдтвердити суму товарно-матерiальних цiнностей, необоротних активiв вiдображених в балансi станом на 31.12.2014р.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки",фiнансова звiтнiстьв усiх суттєвих аспектах надає достовiрну i справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль"на 31 грудня 2014 року, та його фiнансовий результат дiяльностi i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi i вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам.
За перiод, що перевiрявся, сума вiдхилення в межах суттєвостi є незначною, та не може суттєво вплинути на фiнансовий стан Пiдприємства.
1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Перевiрка проводилась Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "П.С.П. Аудит", яке здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4276, виданого згiдно Рiшення Аудиторської Палати України № 201/3 вiд 23.04.2009р.,аудитором Сушко Д.С. (сертифiкат серiя А № 005423 вiд 26.06.2003р.).
Мiсцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золотоустiвська, 23 А, /Лiтера "М"/; контактний телефон (факс) - (044) 281-06-07.
Мiсце проведення аудиту: 08307, Київська область, м. Бориспiль. Мiжнародний аеропорт "Бориспiль".
Дата видачi висновку:14.04.2015р.
2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
Повне найменування: Державне пiдприємство "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" є державним комерцiйним пiдприємством цивiльної авiацiї, яке засноване на державнiй власностi та входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України.
Код ЕДПРОУ: 20572069.
Мiсцезнаходження згiдно з установчими документами: Україна,08307, Київська область, м. Бориспiль, Мiжнародний аеропорт "Бориспiль".
Пiдприємство зареєстроване Виконавчим комiтетом Бориспiльської мiської ради Київської областi 23.03.1993р. № 1 354 105 0005 000265 (Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя АОО № 099015). Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї: 14.10.2014р. № 13541070041000265.
Згiдно Вiдомостейз Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй вих. №02-79/553 вiд 16.10.2014р. основними видами дiяльностi за КВЕД-2010 є:

- 52.23 Допомiжне обслуговування авiацiйного транспорту;

- 46.17 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

- 46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;

- 85.59 Iншi види освiти, н.в.i.у;

- 47.25 Роздрiбна торгiвля напоями в спецiалiзованих магазинах;

- 47.26 Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами в спецiалiзованих магазинах;

- 52.10 Складське господарство;

- 55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування;

- 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;

- 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря;

- 36.00 Забiр очищення та постачання води.


НАЯВНI ЛIЦЕНЗIЇ:
1. Серiя АЕ № 190156: на право придбання, зберiгання, використання наркотичних засобiв (списку 1 таблицi II та списку 1 таблицi III), психотропних речовин (списку 2 таблицi II та списку 2 таблицi III), прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв", видана Державною службою України з контролю за наркотиками. Строк дiї: з 27.12.2012р. по 27.12.2017р.

2. Серiя АЕ № 291747:на правопроектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв, видана Державною службою України з надзвичайних ситуацiї. Строк дiї необмежений з 10.03.2011р.

3. Серiя АЕ № 269437: надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з ємнiстю мережi до 10 000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на територiї м. Києва та Київської областi вiдповiдно до Лiцензiйних умов, видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, була продовжена 14.08.2013р. згiдно рiшення про продовження строку дiї лiцензiї № 516 (бланк серiї АВ № 421655, дата оформлення: 13.10.2008р. на 5 рокiв). Строк дiї: 10 рокiв, 19.09.2013р.

4. Серiя АД № 286179: користування радiочастотним ресурсом України, видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї. Дата видачi лiцензiї: 12.02.2014р. Термiн дiї лiцензiї:до 07.06.2017р.

5. Серiя АЕ № 292453: централiзоване водопостачання та водовiдведення, видана Київською обласною державною адмiнiстрацiєю. Строк дiї: з 30.12.2014р. по 29.12.2019р.

6. Серiя АА № 000901:наперевезення радiоактивних матерiалiв, видана Державною iнспекцiєю ядерного регулювання України. Строк дiї з 31.08.2011р. по 31.08.2014р. Була переоформлена на лiцензiю серiї ОВ № 000986:на право провадження дiяльностi з перевезення радiоактивних матерiалiв. Видана Державною iнспекцiєю ядерного регулювання України. Строк дiї вiд 31.08.2011р. по 31.08.2019р.

7. Серiя АВ № 471473: медична практика, видана Мiнiстерством охорони здоров'я України. Строк дiї з 15.06.2009р. по 15.06.2014р.Була переоформлена на лiцензiю серiї АЕ № 459069: медична практика. Видана Мiнiстерством охорони здоров'я України. Строк дiї необмежений з 26.06.2014р.

8. Серiя АГ № 506425:на право проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв, видана Державним департаментом пожежної безпеки МНС України. Була переоформлена на лiцензiю серiїАЕ № 291747 у зв'язку з вiдкриттям нового виду дiяльностi та отримана 17.04.2014р. Строк дiї необмежений.

9. Серiя АВ № 600546:навиробництво теплової енергiїкрiм певних видiв господарської дiяльностi у сферi постачання, якщо теплова енергiя виробляється на теплоелектроцентралях, когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї), видана Київською обласною державною адмiнiстрацiєю. Строк дiї: з 14.08.2012р. по 14.08.2017р.

10. Серiя АВ № 613851:на користування радiочастотним ресурсом України, видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї. Строк дiї: з 05.05.2012р. по 04.05.2017р.

11. Серiя АЕ № 269026:на користування радiочастотним ресурсом України, видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї. Строк дiї: з 09.07.2013р. по 08.07.2018р.

12. Серiя АЕ № 184916:направонадання послуг з охорони власностi та громадян, видана Мiнiстерством внутрiшнiх справ України. Строк дiї необмежений з 22.01.2013р.

13. Серiя АВ № 303378: на право надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого у мережах подвiйного призначення з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1 000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на територiї м. Києва та Київської областi вiдповiдно до Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв), затверджених спiльним наказом Держпiдприємництва України та Держкомзв'язку України вiд 13.02.2001р. № 33/16 i зареєстрованих в Мiн'юстi України 05.03.2001р. № 194/5385, видана Нацiональною комiсiєю з питань регулювання зв'язку України. Строк дiї: з 09.12.2003р. по 09.12.2018р.

14. Серiя АВ № 600547:натранспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами, видана Київською обласною державною адмiнiстрацiєю. Строк дiї: з 14.08.2012р. по 14.08.2017р.

15. Серiя АВ № 501839:нацентралiзоване водопостачання та водовiдведення, видана Київською обласною державною адмiнiстрацiєю. Строк дiї: з 30.12.2009р. по 30.12.2014р.

16. Серiя АВ № 600548:напостачання теплової енергiї, видана Київською обласною державною адмiнiстрацiєю. Строк дiї: з 14.08.2012р. по 14.08.2017р.

17. Серiя АГ № 591516:надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом, видана Головною державною iнспекцiєю на автомобiльному транспортi Мiнiстерства транспорту та зв'язку України. Була анульована наказом Державної iнспекцiї України з безпеки на наземному транспортi вiд 27.05.2014р. № 318 з 25.06.2014р.

18. Серiя АЕ № 362423: на право роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами, видана Головним управлiнням Мiндоходiв у Київськiй областi управлiння контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв Мiнiстерства доходiв i зборiв України, мiсце торгiвлi: аеровокзал термiналу "Б", магазин безмитної торгiвлi. Термiн дiї: з 15.11.2013р. по 14.11.2014р.

19. Серiя АД № 032751:на користування радiочастотним ресурсом України, видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, була переоформлена на лiцензiю серiї АЕ № 286179 у зв'язку з внесенням змiн. Строк дiї: з 08.06.2012р. до 07.06.2017р.

20. Серiя АА № 000726:направовикористання джерел iонiзуючого випромiнювання, видана Пiвнiчною державною iнспекцiєю з ядерної та радiацiйної безпеки Державної iнспекцiї ядерного регулювання України. Строк дiї: з 19.04.2012р. по 18.03.2014р.

21. Серiя АЕ № 362053: на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, видана Головним управлiнням Мiндоходiв у Київськiй областi управлiння контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв Мiнiстерства доходiв i зборiв України, мiсце торгiвлi: Бориспiльський р-н, м. Бориспiль-7, термiнальний комплекс "D", магазин безмитної торгiвлi. Термiн дiї: з 31.10.2013р. по 30.10.2014р.

22. Серiя АЕ № 362422: на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, видана Головним управлiнням Мiндоходiв у Київськiй областi управлiння контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв Мiнiстерства доходiв i зборiв України, мiсце торгiвлi: Бориспiльський р-н, м. Бориспiль-7, аеровокзалу термiналу "Б", магазин безмитної торгiвлi.Термiн дiї: з 15.11.2013р. по 14.11.2014р.

23. Серiя АЕ № 362054: на право роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами, видана Головним управлiнням Мiндоходiв у Київськiй областi управлiння контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв Мiнiстерства доходiв i зборiв України, мiсце торгiвлi: Бориспiльський р-н, м. Бориспiль-7, термiнальний комплекс "D", магазин безмитної торгiвлi.Термiн дiї: з 31.10.2013р. по 30.10.2014р.

24. Серiя АЕ № 362423: на право роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами, видана Головним управлiнням Мiндоходiв у Київськiй областi управлiння контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв Мiнiстерства доходiв i зборiв України, мiсце торгiвлi: Бориспiльський р-н, м. Бориспiль-7, аеровокзалу термiналу "Б", магазин безмитної торгiвлi.Термiн дiї: з 15.11.2013р. по 14.11.2014р.


НАЯВНI СВIДОЦТВА:

1. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (вiдсоткових iменних) пiдприємств серiї "J", видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на загальну суму 250 000 000,00 грн., номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. в кiлькостi 250 000 шт. Форма iснування - бездокументарна. Реєстрацiйний № 180/2/12. Дата реєстрацiї 20.07.2012р. Дата видачi: 20.12.2012р. (Тимчасове свiдоцтво № 180/2/12-Т вiд 20.07.2012р. - анульоване).

2. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (вiдсоткових iменних) пiдприємств серiї "K", видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на загальну суму 250 000 000,00 грн., номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. в кiлькостi 250 000 шт. Форма iснування - бездокументарна. Реєстрацiйний № 181/2/12. Дата реєстрацiї 20.07.2012р. Дата видачi: 20.12.2012р. (Тимчасове свiдоцтво № 181/2/12-Т вiд 20.07.2012р. - анульоване).

3. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (вiдсоткових iменних) пiдприємств серiї "L", видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на загальну суму 250 000 000,00 грн., номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. в кiлькостi 250 000 шт. Форма iснування - бездокументарна. Реєстрацiйний № 182/2/12. Дата реєстрацiї 20.07.2012р. Дата видачi: 20.12.2012р. (Тимчасове свiдоцтво № 182/2/12-Т вiд 20.07.2012р. - анульоване).

4. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (вiдсоткових iменних) пiдприємств серiї "I", видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на загальну суму 250 000 000,00 грн., номiнальною вартiстю 1000,00 грн. в кiлькостi 250 000 шт. Форма iснування - бездокументарна. Реєстрацiйний № 179/2/12. Дата реєстрацiї 20.07.2012р. Дата видачi: 14.09.2012р. (Тимчасове свiдоцтво № 179/2/12-Т вiд 20.07.2012р. - анульоване).
3. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Аудиторська перевiрка проводилась на пiдставi договору № 44/03-2015 вiд 16.03.2015р.
Дата початку перевiрки - "16" березня 2015 року.
Дата закiнчення перевiрки - "10" квiтня 2015 року.
Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї:
1. Форма № 1 "Баланс" (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014р.;

2. Форма № 2 "Звiт про фiнансовi результати" (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк;

3. Форма № 3 "Звiт про рух грошових коштiв" (за прямим методом) за 2014 рiк;

4. Форма № 4 "Звiт про власний капiтал" за 2014 рiк;

5. Форма № 5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" за 2014 рiк.
Вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть представленої для перевiрки фiнансової звiтностi, точнiсть i повноту вiдображення в первинних документах господарських i фiнансових операцiй своєчаснiсть записiв в документах синтетичного та аналiтичного облiку несе керiвництво Пiдприємства:
Керiвник (виконуючий обов'язки генерального директора) - Дихне Євгенiй Григорович.
Головний бухгалтер (виконуюча обов'язки головного бухгалтера) - Шиловцева Ганна Олександрiвна.
Аудитори несуть вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки.
Пiдставою для проведення аудиторської перевiрки є наступнi нормативнi документи: Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. № 3480-IV (зi змiнами i доповненнями); Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993р. № 3125-XII (зi змiнами i доповненнями); Закон України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" вiд 30.10.1996р. № 448/96-ВР, Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV (далi - ЗУ № 996-XIV), Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"вiд 03.12.2013р. № 2826.

4. ЗМIСТОВНА ЧАСТИНА


4.1. ОБЛIК АКТИВIВ
4.1.1. ОБЛIК ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ, НЕМАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ, IНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВIВ ТА ЇХ ЗНОС (АМОРТИЗАЦIЯ)
Вiдповiдно до п. 8Наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику на пiдприємствi"№ 01-07-1033 вiд 24.12.2013р.Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї для всiх об'єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв.
Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховується у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання.
На Пiдприємствi встановлений наступний порядок визначення строку корисного використання основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв:

- термiн використання повинен вiдповiдати даним технiчного паспорту або iншого документу, що є в наявностi (перелiк таких необоротних активiв викладений в Додатках № 1, № 2 до Наказу);

- якщо термiн використання не визначений, то вiн встановлюється iнженером ВМТП, враховуючи технiчнi характеристики та умови використання предметiв, очiкуване використання об'єкта пiдприємством з урахуванням його потужностi або продуктивностi, фiзичний та моральний знос, що передбачається та правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єкта та iншi фактори. Якщо у iнженерiв ВМТП виникають труднощi у визначеннi термiнiв використання, останнi залучають спецiалiстiв з iнших структурних пiдроздiлiв.
Бухгалтерський облiк необоротних активiв здiйснюється iз застосуванням субрахункiв, затверджених Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй та вiдповiдає вимогам Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. № 291 (зi змiнами i доповненнями) (далi - Iнструкцiя № 291).
Операцiї з основними засобами оформлюються документами, типовi форми яких затвердженi наказом Мiнiстерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного облiку" вiд 29.12.1995р. № 352.
Аудиторською перевiркою розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi не встановлено.
Облiк необоротних активiв на Пiдприємствi ведеться на наступних рахунках та субрахунках:
10 "Основнi засоби":

- 103 "Будинки та споруди";

- 104 "Машини та обладнання";

- 105 "Транспортнi засоби";

- 106 "Iнструменти, прилади та iнвентар";

- 107 "Тварини";

- 108 "Багаторiчнi насадження";

- 109 "Iншi основнi засоби".

11 "Iншi необоротнi матерiальнi активи":

- 111 "Бiблiотечнi фонди";

- 112 "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи".

12 "Нематерiальнi активи":

- 122 "Права використання майном";

- 123 "Права на комерцiйнi позначення";

- 125 "Авторське право та сумiжнi з ним права";

- 127 "Iншi нематерiальнi активи".

15 "Капiтальнi iнвестицiї":

- 151 "Капiтальне будiвництво";

- 152 "Придбання (виготовлення) основних засобiв";

- 153 "Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв";

- 154 "Придбання (виготовлення) нематерiальних активiв".
Згiдно з даними бухгалтерського облiку та балансу Пiдприємства станом на 31.12.2014р.залишкова вартiсть:

- основних засобiв становить -5 634 107 тис.грн.;

- нематерiальних активiв-1 427 420 тис. грн.
Розмiр незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2014р. складає - 879 138 тис.грн.
Облiк необоротних активiв в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 та П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 р. № 242.
Станом на 31.12.2014р. згiдно даних балансу Пiдприємство облiковує вiдстроченi податковi активи в сумi 27 913 тис. грн. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання було розраховано Пiдприємством у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2000р. № 353.
4.1.2. ОБЛIК ФIНАНСОВИХ IНВЕСТИЦIЙ
Станом на 31.12.2014р., згiдно з даними бухгалтерського облiку, по субрахунку 143 "Iнвестицiї непов'язаним сторонам" Пiдприємство облiковує довгостроковi iнвестицiї непов'язаним сторонам в розмiрi 6 074 тис. грн., а саме:

?

Таблиця 1Перелiк довгострокових фiнансових iнвестицiй непов'язаним сторонам

(грн.коп.)

п/п Опис iнвестицiй Сума фiнансових iнвестицiй станомна 31.12.2014р.

1 2 3


1 Оформлення заборгованостi з вiдшкодування ПДВ процентними облiгацiями внутрiшньої державної позики вiдповiдно до Постанови КМУ № 368 вiд 12.05.2010р.Емiтент цiнних паперiв - Мiнфiн України, а саме: 4 081 800,00

1.1. Кiлькiсть цiнних паперiв: 19 665 шт. загальна номiнальна вартiсть 19 665 000,00 грн. Погашена частка - 15 732 000,00 грн. Термiн погашення 21.08.2015р. 3 933 000,00

1.2. Кiлькiсть цiнних паперiв: 744 шт. загальна номiнальна вартiсть 744 000,00 грн. Погашена частка - 595 200,00 грн. Термiн погашення 24.08.2015р. 148 800,00

2 У виглядi придбаних простих iменних акцiй серiї "В" в кiлькостi 1 992 500 шт. номiнальною вартiстю 1,00 грн. ЗАТ "Банк Петрокоммерц - Україна" 1 992 500,00

Всього: 6 074 300,00

4.1.3. ОБЛIК ЗАПАСIВ, ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНИХ ЦIННОСТЕЙ


Облiк матерiальних цiнностей ведеться Пiдприємством на балансових рахунках та субрахунках:

20 "Виробничi запаси":

- 201 "Сировина й матерiали";

- 203 "Паливо";

- 204 "Тара й тарнi матерiали";

- 205 "Будiвельнi матерiали";

- 206 "Матерiали, переданi в переробку";

- 207 "Запаснi частини";

- 209 "Iншi матерiли".

21 "Поточнi бiологiчнi активи":

- 212 "Поточнi бiологiчнi активи тваринництва, якi оцiненi за справедливою вартiстю".

22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети":

- 221 "Спецодяг на складi менше 1 року";

- 222 "Малоцiннi матерiали на ХОЗО менше 1 року";

- 223 "Малоцiннi матерiали на тех. Складi менше 1 року";

- 224 "Малоцiннi матерiали на складi ГО менше 1 року";

- 229 "Малоцiннi матерiали на речовому складi менше року".
Вiдповiдно до п. 7 Наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику на пiдприємствi" Пiдприємство використовує одиницю бухгалтерського облiку запасiв - їх найменування. Придбанi (отриманi), або виробленi запаси зараховуються на баланс Пiдприємства за первiсною вартiстю. Транспортно-заготiвельнi витрати включаються до собiвартостi придбаних запасiв. При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, в продаж та iншому вибуттi, їх оцiнку здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження (ФIФО).
Оприбуткування запасiв в бухгалтерському облiку Пiдприємства вiдбувалось на пiдставi документiв, отриманих вiд постачальникiв, за цiнами їх придбання. Оцiнка вартостi запасiв при оприбуткуваннi на баланс вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999р. № 246 (зi змiнами i доповненнями) та облiковiй полiтицi Пiдприємства.
Облiк сировини, матерiалiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв на Пiдприємствi оформлюється документами, типовi форми яких затвердженi наказом Мiнiстерства статистики України "Про затвердження первинних облiкових документiв з облiку сировини i матерiалiв" вiд 21.06.1996р. № 193, наказом Мiнiстерства статистики України "Про затвердження типових первинних облiкових документiв з облiку малоцiнних та швидкозношуваних предметiв" вiд 22.05.1996р. № 145.
Виробничi запаси станом на 31.12.2014р. складають - 91 408 тис. грн.
Данi синтетичного облiку вiдповiдають даним аналiтичного облiку ТМЦ, розбiжностей даних облiкових реєстрiв та головної книги не встановлено.
Облiк запасiв в цiлому вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам.
Поточнi бiологiчнi активи Пiдприємства станом на 31.12.2014р. складають згiдно даних фiнансової звiтностi 20 тис. грн., що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку.
Станом на 31.12.2014р. на субрахунку 341 "Короткостроковi векселi отриманi в нацiональнiй валютi" облiковуються отриманi Пiдприємством простi векселi з вiдсотковою ставкою 12%, емiтентом яких є ТОВ "Українсько-середземноморськi авiалiнiї" на загальну суму 4 171 590,67 грн. Щодо вищезазначених векселiв, 02.11.2007р. приватним нотарiусом вчинено протест i визнано їх як неплатiжнi. Перелiк векселiв з визначеними строками погашення наведенi в Таблицi 2.

Таблиця 2

Перелiк отриманих простих вiдсоткових векселiв, якi облiковуються на балансi станом на 31.12.2014р.

(грн.коп.)

Номер векселя Номiнальна вартiсть Дата складання Дата погашення

1 2 3 4


УС № 0119644 1 675 000,00 01.11.2006р. 30.09.2007р.

?

1 2 3 4УС № 0119645 1 675 000,00 01.11.2006р. 31.10.2007р.

УС № 0119647 821 590,67 07.08.2007р. 31.08.2007р.

Всього: 4 171 590,67 х х
Незважаючи на той факт, що векселi було визнано неплатiжними, Пiдприємство на пiдставi Ухвали Господарського суду м. Києва вiд 14.11.2011р. у справi № 23/51-6-44/643-б було визнане кредитором ТОВ "Українськi середньоземноморськi лiнiї" на суму: 8 783 118,01 грн. - вiднесено до четвертої черги вимог кредиторiв, на суму 46 787,12 грн. - вiднесено до шостої черги вимог кредиторiв, на суму 125,00 грн. - до першої черги вимог кредиторiв.

Станом на 03.12.2014р. перша черга вимог погашена, вказана справа № 23/51-6-44/643-б знаходилась на стадiї процедури розпорядження майном, а задоволення вимог кредиторiв проводиться у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" вiд 14.05.1992р. №2343-XII (iз змiнами та доповненнями).


4.1.4. ОБЛIК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦIЙ ТА РОЗРАХУНКIВ З ПIДЗВIТНИМИ ОСОБАМИ
Порядок ведення касових операцiй, прибуткових i видаткових касових ордерiв, журналiв реєстрацiї прибуткових i видаткових касових документiв в цiлому здiйснюється з дотриманням вимог Постанови Правлiння НБУ "Про затвердження Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi" вiд 15.12.2004р. № 637 (далi - Постанова № 637).
Облiк касових операцiй Пiдприємство здiйснює на бухгалтерських субрахунках:

- 301 "Каса в нацiональнiй валютi";

- 302 "Каса в iноземнiй валютi".
Залишок грошових коштiв Пiдприємства по субрахунку 301 "Каса в нацiональнiй валютi" становить - 0,00 грн., в касi вiдокремленого структурного пiдроздiлу Пiдприємства Пансiонат "Полiт" облiковується сума 3 тис. грн.
Згiдно акту про результати iнвентаризацiї наявних коштiв №20 у касi станом на 30.12.2014р. облiковується 0,00 грн.
Касовi книги прошнурованi, пронумерованi, скрiпленi печаткою та пiдписами керiвника та головного бухгалтера Пiдприємства, що вiдповiдає вимогам Постанови № 637.
На Пiдприємствi, у вiдповiдностi до вимог Постанови № 637, укладено договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть з бухгалтером-касиром.
Операцiї за розрахунками з пiдзвiтними особами реальнi та вiдображенi в бухгалтерському облiку на субрахунку 372 "Розрахунки з пiдзвiтними особами".
"Звiти про використання коштiв, наданих на вiдрядження або пiд звiт" оформленi у вiдповiдностi до вимог наказу Мiнiстерства фiнансiв України "Про затвердження форми Звiту про використання коштiв, виданих на вiдрядження або пiд звiт, та Порядку його складання" вiд 05.12.2012р. № 1276 (до 04.02.2014р.) та наказу Мiнiстерства доходiв i зборiв України "Про затвердження форми Звiту про використання коштiв, виданих на вiдрядження або пiд звiт, та Порядку його складання" вiд 24.12.2013р. № 845 (з 04.02.2014р.), Податкового кодексу України вiд 02.12.2010р. № 2755-VI.
Облiк банкiвських операцiй Пiдприємства ведеться на бухгалтерських субрахунках:

- 311 "Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi";

- 312 "Поточнi рахунки в iноземнiй валютi";

- 313 "Iншi рахунки в банку в нацiональнiй валютi";

- 314 "Iншi рахунки в банках в iноземнiй валютi";

- 333 "Грошовi кошти в дорозi в нацiональнiй валютi";

- 334 "Грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi";

- 335 "Електроннi грошi";

- 336 "Грошовi кошти в дорозi по кредитнiй картi".
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31.12.2014р. становить 636 169 тис. грн.,що пiдтверджується банкiвськими випискам (в т.ч. на рахунках та в касi вiдокремленого структурного пiдроздiлу ПiдприємстваПансiонат "Полiт" в сумi 1 583 тис. грн., згiдно з наданою фiнансовою звiтнiстю вiдокремленого структурного пiдроздiлу Пансiонат "Полiт" станом на 31.12.2013р.).
Облiк розрахункових операцiй в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
4.1.5. ОБЛIК РОЗРАХУНКIВ З ДЕБIТОРАМИ
Бухгалтерський облiк розрахункiв з дебiторами ведеться Пiдприємством по наступних бухгалтерських рахунках та субрахунках:

- 183 "Iнша довгострокова дебiторська заборгованiсть";

- 184 "Iншi необоротнi активи";

- 361 "Розрахунки з вiтчизняними покупцями";

- 362 "Розрахунки з iноземними покупцями";

- 372 "Розрахунки з пiдзвiтними особами";

- 373 "Розрахунки по нарахованих доходах";

- 374 "Розрахунки за претензiями";

- 375 "Розрахунки за вiдшкодуванням завданих збиткiв";

- 377 "Розрахунки з iншими дебiторами";

- 378 "Розрахунки з державними цiльовими фондами";

- 38 "Резерв сумнiвних боргiв";

- 63 "Розрахунки з постачальниками та пiдрядниками";

- 64 "Розрахунки за податками й платежами";

- 683 "Внутрiшньогосподарськi розрахунки з пансiонатом "Полiт";

- 685 "Розрахунки з iншими кредиторами".


Станом на 31.12.2014р. загальна сума дебiторської заборгованостi Пiдприємства становить 781 470 тис. грн., в т.ч.:

- довгострокова дебiторська заборгованiсть -13 063 тис. грн.;

- за товари, роботи, послуги

(чиста реалiзацiйна вартiсть) - 391 319 тис. грн.;

- за розрахунками з бюджетом - 122 717 тис. грн.;

- за виданими авансами - 119 421 тис. грн.;

- з нарахованих доходiв -1 226 тис. грн.;

- з розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв- 4 137 тис. грн.;

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 129 587 тис. грн.
У складi довгострокової заборгованостi вiдображається:
- заборгованiсть працiвникiв за отриманими позиками на термiн бiльше одного року в сумi 12 063 тис. грн.;

- внеску у спiльну дiяльнiсть з СЗАТ Авiакомпанiя "Мiжнароднi авiалiнiї України" в сумi 1000 тис. грн.


Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2014р. в розмiрi 3 832 тис. грн. складаються з суми податкових зобов'язань (сума податку на додану вартiсть, визначена, виходячи iз сум одержаних авансiв за послуги).
На Пiдприємствi станом на 31.12.2014р. нарахований резерв сумнiвних боргiв в розмiрi 79 690 тис. грн. (в т.ч. 32 тис. грн. по Пансiонату "Полiт").

На пiдставi протоколу № 03-27-4 вiд 24.10.2014р. у 2014 роцi резерв сумнiвних боргiв було збiльшено на суму сумнiвної заборгованостi по ПАТ "Авiакомпанiя "Аеросвiт" в розмiрi 68 415 тис. грн. Стосовно зазначеної заборгованостi Пiдприємство активно здiйснює претензiйно-позовну роботу.


Величина резерву сумнiвних боргiв визначалась за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. Резерв нараховується в повнiй сумi на заборгованiсть дебiторiв:

- проти яких порушено справо про банкрутство;

- щодо яких процедура банкрутства закiнчилася укладанням мирової угоди або санацiєю;

- якi знаходяться в процесi лiквiдацiї;

- про яких вiдкрито виконавче впровадження, але заборгованiсть не була погашена протягом 3-х мiсяцiв з дати початку виконавчого впровадження;

- щодо яких подано позов до суду про стягнення заборгованостi;

- iз строком виникнення пiсля пiвтора року (у вiдповiдностi до вимог п. 13 Постанови КМУ "Про стан фiнансово-бюджетної дисциплiни, заходи щодо посилення боротьби з корупцiєю та контролю за використанням державного майна i фiнансових ресурсiв" вiд 29.11.2006р. №1673).
Суми дебiторської заборгованостi оцiненi та розкритi в цiлому правильно, у вiдповiдностi до П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть",затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999р. № 237.
По субрахунку 374 "Розрахунки за претензiями" Пiдприємство станом на 31.12.2014р. облiковує 121 711 тис. грн., з яких сума в 113 020 тис. грн. виникла внаслiдок наступних подiй:
вiдповiдно до Постанови Нацiонального банку України "Про передавання Публiчному акцiонерному товариству "Родовiд Банк" зобов'язань Вiдкритого акцiонерного товариства Банку "БIГ Енергiя" перед Державним пiдприємством "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" i активу у виглядi вимог за кредитним договором вiд 25.12.2009 №01/01-12-2009" ПАТ "Родовiд Банк" та ПАТ "БIГ Енергiя" 24.02.2010р. уклали договiр про передачу активiв та зобов'язань вiд товариства Банк "БIГ Енергiя" товариству "Родовiд Банк".

На виконання умов вказаного договору про передачу активiв та зобов'язань, 24.02.2010р.мiж ВАТ Банк "БIГ Енергiя" та ПАТ "Родовiд Банк" було пiдписано акт прийому-передачi документiв та iнформацiї за правами вимоги за кредитним договором №01/01-12-2009 вiд 25.12.2009р., акт прийому-передачi прав вимоги, договiр вiдступлення прав вимоги за iпотечним договором, акт прийому-передачi документiв до договору про вiдступлення прав вимоги за iпотечним договором, акт приймання-передачi зобов'язань за депозитом, акт прийому-передачi документiв та iнформацiї за зобов'язаннями за договором банкiвського вкладу (депозиту) №30/10-11-06 вiд 10.11.2006р.

Також, 24.10.2010р. мiж ПАТ "Родовiд Банк" та Пiдприємством було укладено договiр строкового вкладу в нацiональнiй валютi юридичної особи-резидента №104.1/03-Д-10 (договiр банкiвського вкладу).

Вiдповiдно до п.1 вищезазначеного договору банк приймає вiд вкладника на строковий депозитний рахунок грошовi кошти в сумi 107 066 664, 90 грн. i зобов'язується повернути вкладниковi (Пiдприємству) суму вкладу 02.03.2011р. i сплатити нарахованi проценти за вкладом на умовах та в порядку встановлених даним договором.Вказану суму було перераховано на вiдкритий на користь Пiдприємства депозитний рахунок, що пiдтверджується випискою банку. Розмiр процентiв за користування кредитом було визначено- 12%.

ПАТ "Родовiд Банк" звернувся до суду визнати договiр №104.1/03-Д-10 вiд 24.10.2010р. недiйсним, оскiльки, вiн був укладений Банком внаслiдок помилки щодо обставин, якi мають iстотне значення. На думку Банку вартiсть iпотечного майна не вiдповiдала його ринковiй вартостi. Суд першої iнстанцiї дiйшов висновку щодо вiдсутностi правових пiдстав для задоволення вказаних вимог.

Представниками сторiн було пiдтверджено, що за договором банкiвського вкладу ДП "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" було отримано вiд ПАТ "Родовiд Банк" 120 301 864,67 грн. Судом визначено, що вклад в сумi 107 066 664, 90 грн. i нарахованi вiдсотки в сумi 13 235 199,77 грн. було виплачено ПАТ "Родовiд Банк" за рахунок власних коштiв, оскiльки ДП "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" вклад на депозитний рахунок ПАТ "Родовiд Банк" не вносив.

Постановою Київського Апеляцiйного господарського суду вiд 03.11.2014р. у справi № 911/2277/14 позов було задоволено на користь ПАТ "Родовiд Банк" повнiстю. На виконання постанови суду з ДП "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" на користь ПАТ "Родовiд Банк" повинно бути стягнено 120 301 861,67 грн..

Постановою Вищого господарського суду вiд 30.12.2014р. у справi № 911/2277/14 касацiйна скарга ДП "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" була вiдхилена та Рiшення Київського апеляцiйного суду залишене без змiн.

Пiдприємство звернулось до Верховного Суду України iз заявою про перегляд постанови Вищого господарського суду України вiд 30.12.2014р. у справi №№ 911/2277/14 з проханням:

- допустити дану справу до провадження Верховного Суду України;

- зупинити виконання постанови Вищого господарського суду України вiд 30.12.2014р. у справi № 911/2277/14;

- переглянути постанову Вищого господарського суду України вiд 30.12.2014р. у справi № 911/2277/14;

- скасувати постанову Вищого господарського суду України вiд 30.12.2014р. у справi № 911/2277/14 i направити матерiали справи № 911/2277/14 до суду касацiйної iнстанцiї на новий розгляд.
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2014р. становлять 3 032 тис. грн.
4.2. ОБЛIК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Бухгалтерський облiк розрахункiв з кредиторами ведеться Пiдприємством по наступних бухгалтерських рахунках та субрахунках:

- 361 "Розрахунки з вiтчизняними покупцями";

- 362 "Розрахунки з iноземними покупцями";

- 501 "Довгостроковi кредити банкiв";

- 502 "Довгостроковi кредити банкiв в iноземнiй валютi";

- 521 "Довгостроковi зобов'язання за облiгацiями";

- 522 "Премiя за випущеними облiгацiями";

- 531 "Довгостроковi зобов'язання по фiнансовiй орендi";

- 611 "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями в нацiональнiй валютi";

- 612 "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями в iноземнiй валютi";

- 631 "Розрахунки з вiтчизняними постачальниками";

- 632 "Розрахунки з iноземними постачальниками";

- 64 "Розрахунки за податками i платежами";

- 65 "Розрахунки зi страхування";

- 66 "Розрахунки за виплатами працiвникам";

- 682 "Державний збiр";

- 681 "Розрахунки за авансами одержаними";

- 684 "Розрахунки за нарахованими вiдсотками";

- 685 "Розрахунки з iншими кредиторами".
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань ведеться в цiлому з дотриманням вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000р. № 20.
Загальна сума зобов'язань Пiдприємства станом на 31.12.2014р. становить 4 326 810 тис. грн., в т.ч.:

- довгостроковi кредити банкiв - 2 011 580 тис. грн.;

- iншi довгостроковi зобов'язання - 757 240тис. грн.;

- вiдстроченi податковi зобов'язання - 744 тис. грн.;

- цiльове фiнансування - 4 тис. грн.

Разом довгострокових зобов'язань i забезпечень: 2 769 568 тис. грн.

- поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями -

958 529 тис. грн.;

- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,

- послуги -

77 710 тис. грн.;

- поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 19 713 тис. грн.;

- поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом -

725 тис. грн.;

- поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування -

4 107 тис. грн.;

- поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi -

12 432тис. грн.;

- iншi поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування -

- поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв-

- доходи майбутнiх перiодiв-

41271 тис. грн.;


4 143 тис. грн.;

438 612 тис. грн.

Разом поточних зобов'язань i забезпечень: 1 557 242тис. грн.
Станом на 31.12.2014р. на балансi облiковується заборгованiсть Пiдприємства за отриманими кредитними коштами з метою реалiзацiї проекту розвитку ДМА "Бориспiль" (будiвництво термiнального комплексу "D"), а саме:

Таблиця 3

Перелiк боргових зобов'язань Пiдприємства за отриманими кредитними коштами станом на 31.12.2014р.

Позикодавець Номер та дата договору, валюта кредиту Термiн дiї Заборгованiсть станом на 31.12.2014р. у

валютi кредиту гривнi

1 2 3 4 5

Данi по субрахунку 501 "Довгостроковi кредити банкiв у нацiональнiй валютi"

Кабмiн, представлений Мiнiстерством фiнансiв України № 13000-04/70 вiд 22.09.2005р. (грн.) 20.03.2035р. х 1 656 787 179,58

Данi по субрахунку 611 "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями в нацiональнiй валютi"

Кабмiн, представлений Мiнiстерством фiнансiв України № 13000-04/70 вiд 22.09.2005р. (грн.) 20.03.2035р. х 84 965 452,57

ПАТ АБ "Укргазбанк" № 1/2012 (52-36-2) вiд 23.01.2012р. (грн.) 28.12.2015р. х 199 999 999,77

612 "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями в iноземнiй валютi"

ПАТ АБ "Укргазбанк" № 1/2012 (52-36-2) вiд 23.01.2012р. (дол. США) 28.12.2015р. 20 000 000,00 315371120,00

ПАТ АТ "Державний експортно-iмпортний банк України" №151412К1 вiд 19.04.2012р. (дол. США) 25.12.2015р. 5 250 000,00 82784919,00

№151412К2 вiд 19.04.2012р. (дол. США) 6 490 590,22 102347235,36

№151412К3 вiд 19.04.2012р. (дол. США) 3 475 000,00 54795732,10

№151414К2 вiд 11.03.2014р. (дол. США) 31.12.2018р. 2 500 000,00 39 421 390,00

№151414К3вiд 11.03.2014р. (дол. США) 2 500 000,00 39 421 390,00

№151414К4вiд 11.03.2014р. (дол. США) 2 500 000,00 39 421 390,00

Всього: 22 715 590,22 673 563 176,46


Данi по субрахунках 502 "Довгостроковi кредити банкiв в iноземнiй валютi"

ПАТ АТ "Державний експортно-iмпортний банк України" №151414К2 вiд 11.03.2014р. (дол. США) 31.12.2018р. 7 500 000,00 118264170,00

№151414К3вiд 11.03.2014р. (дол. США) 7 500 000,00 118 264170,00

№151414К4вiд 11.03.2014р. (дол. США) 7 500 000,00 118 264170,00

Всього: 22 500 000,00

354 792 510,00

У забезпечення зобов'язань по кредитному договору з ПАТ АБ "Укргазбанк" № 1/2012 (52-36-2) вiд 23.01.2012р. прийнято у заставу майновi права, якi належать Пiдприємству на пiдставi наступних укладених договорiв з:

- ЗАТ "Авiакомпанiя "Аеросвiт" № В1.1/02.1.1-14/23.9-62 вiд 01.05.2010р.;

- DEUTSHE LUFTHANSA № В1.0/02.1.1-23.8-16 вiд 01.04.2009р.;

- Представництвом ВАТ "Аерофлот - Росiйськi Авiалiнiї" №В1.0/02.1.1-23.10-1 вiд 01.04.2008р.;

- ТОВ "Авiацiйна компанiя "Роза вiтрiв" № В1.1/02.1.1-14/23.9-27 вiд 15.11.2011р;

- AirArabia PJSC (AIR ARABIA) № В1.1/02.1.1-14/23.8-23 вiд 18.04.2012р.;

- TURKISH AIRLINES INC № В1.1/02.1.1-14/23.8-4 вiд 11.04.2012р.;

- BRITISH AIR WAYS PLC № В1.2/02.1.1-14/23.8-10 вiд 19.04.2012р.;

- AUSTRIAN AIRLINES AG № В1.1/02.1.1-14/23.8-1 вiд 01.04.2012р.;

- EMIRATES № В1.0/02.1-14/3-6 вiд 01.04.2012р.;

- ТОВ "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РIТЕЙЛ ЛТД" № 80.1-14/1-23 вiд 09.09.2014р., № 80.1-14/1-24 вiд 09.09.2014р., № 80.1-14/1-25 вiд 09.09.2014р., № 80.1-14/1-26 вiд 09.09.2014р., № 80.1-14/1-27 вiд 09.09.2014р., № 80.1-14/1-28 вiд 09.09.2014р., № 80.1-14/1-29 вiд 09.09.2014р., № 80.1-14/1-30 вiд 09.09.2014р.
За кредитними договорами з ПАТ АТ "Державний експортно-iмпортний банк України" заставна вартiсть забезпечення у виглядi майнових прав на надходження коштiв за Договорами про надання Пiдприємством послуг повинна складати:

- по договору № 151412К1 вiд 19.04.2012р. - не менше 600 000 000,00 грн.;

- по договору № 151412К2 вiд 19.04.2012р. - не менше 800 000 000,00 грн.;

- по договору № 151412К3 вiд 19.04.2012р. - не менше 200 000 000,00 грн.

Також встановлено, що за кредитними договорами з ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України": № 151414К2 вiд 11.03.2014р., № 151414К3 вiд 11.03.2014р. та 151414К4 вiд 11.03.2014р. коефiцiєнт покриття кредиту забезпеченням (майновi права на виручку за Договорами про надання послуг) становить 220% вiд суми основного боргу, без урахування процентiв (п.7.2 вищезазначених договорiв).
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання складаються iз зобов'язань Пiдприємства перед:
- АТ "Укрексiмбанк" (власником облiгацiй) за випущеними та сплаченими облiгацiями серiй "I", "К", "J", "L" в розмiрi 757 239,80 тис. грн., облiк яких ведеться на рахунку 52 "Довгостроковi зобов'язання за облiгацiями" (Таблиця 4).

?

Таблиця 4Щодо стану виконання зобов'язань за борговими цiнними паперами вiдповiдно до Проспекту емiсiї у 2014 роцi

Вiдсот


ковий перiод Початок вiдсоткового перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу, згiдно Проспекту Дата виплати вiдсоткового доходу Виплачена сума

(грн.коп.)

початок кiнець

1 2 3 4 5 6 7

Серiя облiгацiй/ % ставка: "I" (16%)

6 30.10.2013р. 28.01.2014р. 29.01.2014р. 31.01.2014р. 31.01.2014р. 9 972 500,00

7 29.01.2014р. 29.04.2014р. 30.04.2014р. 02.05.2014р. 05.05.2014р.* 9 972 500,00

8 30.04.2014р. 29.07.2014р. 30.07.2014р. 01.08.2014р. 30.07.2014р. 9 972 500,00

9 30.07.2014р. 28.10.2014р. 29.10.2014р. 31.10.2014р. - -

10 29.10.2014р. 27.01.2015р. 28.01.2015р. 30.01.2015р. - -

Серiя облiгацiй/ % ставка:"J" (16%)

6 04.12.2013р. 04.03.2014р. 05.03.2014р. 07.03.2014р. 06.03.2014р. 9 972 500,00

7 05.03.2014р. 03.06.2014р. 04.06.2014р. 06.06.2014р. 06.06.2014р. 9 972 500,00

8 04.06.2014р. 02.09.2014р. 03.09.2014р. 05.09.2014р. 05.09.2014р. 9 972 500,00

Серiя облiгацiй/ % ставка: "J" (18,5%)

9 03.09.2014р. 02.12.2014р. 03.12.2014р. 05.12.2014р. 04.12.2014р. 11 530 000,00

10 03.12.2014р. 03.03.2015р. 04.03.2015р. 06.03.2015р. - -

Серiя облiгацiй/ % ставка: "K" (16%)

5 02.10.2013р. 31.12.2013р. 01.01.2014р. 03.01.2014р. 08.01.2014р.* 9 972 500,00

6 01.01.2014р. 01.04.2014р. 02.04.2014р. 04.04.2014р. 04.04.2014р. 9 972 500,00

7 02.04.2014р. 01.07.2014р. 02.07.2014р. 04.07.2014р. 04.07.2014р. 9 972 500,00

8 02.07.2014р. 30.09.2014р. 01.10.2014р. 03.10.2014р. 01.10.2014р. 9 972 500,00

Серiя облiгацiй/ % ставка: "K" (18,5%)

9 01.10.2014р. 30.12.2014р. 31.12.2014р. 02.01.2015р. - -

10 31.12.2014р. 31.03.2015р. 01.04.2015р. 03.04.2015р. - -

Серiя облiгацiй/ % ставка: "L" (16%)

5 06.11.2013р. 04.02.2014р. 05.02.2014р. 07.02.2014р. 07.02.2014р. 9 972 500,00

6 05.02.2014р. 06.05.2014р. 07.05.2014р. 09.05.2014р. 08.05.2014р. 9 972 500,00

7 07.05.2014р. 05.08.2014р. 06.08.2014р. 08.08.2014р. 08.08.2014р. 9 972 500,00

8 06.08.2014р. 04.11.2014р. 05.11.2014р. 07.11.2014р. 06.11.2014р. 9 972 500,00

Серiя облiгацiй/ % ставка: "L" (18,5%)

9 05.11.2014р. 03.02.2015р. 04.02.2015р. 06.02.2015р. - -

Всього виплачено вiдсоткiв: 151 145 000,00

______________

* виплата проводилась пiзнiше в зв'язку з тим, що термiн виплати припадав на святковi днi.
Нарахування вiдсоткових доходiв за облiгацiями в цiлому здiйснюється за правилами, визначеними П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000р. № 91, П(С)БО 13 "Фiнансовi iнструменти",затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2001р. № 559. Вiдсотки за облiгацiями нараховуються вiдповiдно до встановленої тривалостi вiдсоткового перiоду, якi визначенi в "Проспектi емiсiї облiгацiй".
Протягом 2013 року Пiдприємство оприлюднювало в журналi "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" iнформацiйнi повiдомлення про встановлення вiдсоткової ставки за п'ятий, шостий, сьомий, восьмий вiдсотковi перiоди по облiгацiях серiї:

- "I" - в розмiрi 16% (Номер випуску 109 (1613) вiд 13.06.2013р.);

- "J" - в розмiрi 16% (Номер випуску 132 (1636) вiд 18.07.2013р.);

- "K" - в розмiрi 16% (Номер випуску 152 (1656) вiд 15.08.2013р.);

- "L" - в розмiрi 16% (Номер випуску 175 (1679) вiд 18.09.2013р.).
Протягом 2014рокуПiдприємство оприлюднювало в журналi № 134 (1887) вiд 18.07.2014р. "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" iнформацiйнi повiдомлення про встановлення вiдсоткової ставки за дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий та чотирнадцятий вiдсотковi перiоди по облiгацiях серiї:

- "J" - в розмiрi 18,5%;

- "K" - в розмiрi 18,5%;

- "L" - в розмiрi 18,5% .


Погашення облiгацiй серiй "I", "J", "K", "L" буде здiйснюватись в нацiональнiй валютi України (гривнi) самостiйно Пiдприємством (Емiтентом) на пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного депозитарiєм на закритий операцiйний день, що передує датi початку погашення облiгацiй, за адресою: Україна, 08307, Київська область, мiсто Бориспiль, Мiжнародний аеропорт "Бориспiль".
Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй серiй "I", "J", "K", "L" складає 1 000 000 000,00 грн. (один мiльярд грн. 00 коп.), в тому числi:

- Серiї "I" - 250 000 000,00 грн. (двiстi п'ятдесят мiльйонiв грн. 00 коп.);

- Серiї "J" - 250 000 000,00 грн. (двiстi п'ятдесят мiльйонiв грн. 00 коп.);

- Серiї "K" - 250 000 000,00 грн. (двiстi п'ятдесят мiльйонiв грн. 00 коп.);

- Серiї "L" - 250 000 000,00 грн. (двiстi п'ятдесят мiльйонiв грн. 00 коп.).
Дати погашення облiгацiй:

- серiї "I" в кiлькостi 250000 шт., номiнальною вартiстю 1000,00 грн.: з 29 липня по 31 липня 2015 року;

- серiї "J" в кiлькостi 250000 шт., номiнальною вартiстю 1000,00 грн.: з 02 березня по 04 березня 2016 року;

- серiї "K" в кiлькостi 250000 шт., номiнальною вартiстю 1000,00 грн.: з 28 вересня по 30 вересня 2016 року;

- серiї "L" в кiлькостi 250000 шт., номiнальною вартiстю 1000,00 грн.: з 03 травня по 05 травня 2017 року.

Перевiркою встановлено, що Пiдприємством 30.07.2014р. викуплено облiгацiї серiї "I" в кiлькостi 250 000 шт., номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. на загальну суму 250 000 000,00 грн.

Iншi поточнi зобов'язання Пiдприємства складаються iз:

1. Зобов'язань по нарахованих вiдсотках за борговими зобов'язаннями, облiк яких ведеться на субрахунку 684 "Розрахунки по нарахованих вiдсотках", перед:

- власниками облiгацiй серiй "К", "J", "L" за нарахованими вiдсотковими доходами, згiдно вимог "Проспекту емiсiї облiгацiй" в розмiрi 22553тис. грн.;

- АБ "Укргазбанк" в розмiрi 6 138 тис. грн.;

- АТ "Укрексiмбанк" в розмiрi 6947 тис. грн.

- переплати, здiйсненої на користь Мiнiстерства фiнансiв України в розмiрi 18 394 тис. грн.;


2. Iнших поточних зобов'язань в розмiрi 24 026 тис. грн., якi складаються iз заборгованостi за розрахунками за алiментами, заборгованостi перед профспiлками, державними цiльовими фондами, покупцями за послуги по метеозабезпеченню, з суми податкового кредиту, на яку Пiдприємство має право.
На Пiдприємствi оформлений колективний договiр на2014 рiк, що регулює виробничi та економiчнi вiдносини трудового колективу i адмiнiстрацiї, що вiдповiдає вимогам Закону України "Про колективнi договори та угоди" вiд 01.07.1993р. № 3356-ХII, Закону України "Про оплату працi" вiд 24.03.1995р. № 108/95-ВР та Кодексу законiв про працю вiд 10.12.1971р. (далi - КЗпП), який схвалений загальними зборами трудового колективу вiдповiднодо Протоколу вiд 18.12.2013р. Протягом 2014 року до колективного договору Пiдприємства було внесено змiни, якi наведено у Таблицi 5.

Таблиця 5

Перелiк змiн, якi було внесено до колективного договору Пiдприємства протягом 2014 року

(грн.)


п/п Пункт, щодо якого вносились доповнення/змiни

1 2

1 Постанова вiд 04.03.2014р. № 01-14/1-1З 01.03.2014р. внести змiни в Додаток 4 до Колективного договору на 2014 рiк "Положення про вiдрядну систему оплати працi працiвникiв ДП МА "Бориспiль".

2 Постанова вiд 17.04.2014р. № 01-14/1-2

З 21.04.2014р. у Додатку 32 до Колективного договору на 2014 рiк до Положення про оформлення вiдпусток працiвникам пiдприємства внести змiни, а саме: перенесення вiдпустки на iнший перiод з iнiцiативи працiвника; Додаток 4 виключити; Додатки 2,3 викласти у новiй редакцiї.

3 Постанова вiд 29.05.2014р. № 01-14/1-3

З 01.08.2014р. вiдмiнити застосування додатку 4 до Колективного договору на 2014 рiк "Положення про вiдрядну систему оплати працiвникiв ДП МА "Бориспiль"; внести змiни до Додатку 2 Положення про вiдрядну систему оплати працi працiвникiв ДП МА "Бориспiль" "Розцiнки на операцiї, що здiйснюють працiвники пiдприємства, на яких поширюється Положення".

?

1 24

Постанова вiд 05.06.2014р. № 01-14/1-4

З 01.06.2014р. розпочати експеримент з премiювання працiвникiв служби авiацiйної безпеки вiдповiдно до рiвня професiйної майстерностi за результатами виробничої дiяльностi згiдно з вимогами Порядку проведення експерименту з премiювання працiвникiв служби авiацiйної безпеки вiдповiдно до рiвня професiйної майстерностi за результатами виробничої дiяльностi.

5 Постанова вiд 07.07.2014р. № 01-14/1-5

З 07.06 2014р. викласти Додаток 23 до Колективного договору на 2014 рiк Положення про виплату одноразової допомоги працiвникам пiдприємства, якi виходять на пенсiю.

З 07.06.2014 р. викласти пункт 6.11 Роздiлу 6 "Соцiальнi гарантiї, пiльги, i компенсацiї" у наступнiй редакцiї: "Працiвники, заохоченi нагрудним знаком "Почесний працiвник Державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт Бориспiль", працiвники, яким присвоєно почесне знання "Ветеран Державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" та працiвники, якi працюють на пiдприємствi i звiльняються з досягненням пенсiйного вiку та працiвники передпенсiйного вiку (протягом пiвтора року до дати досягнення пенсiйного вiку згiдно з чинним законодавством), отримують при звiльненнi грошову допомогу вiдповiдно до Положення Про виплату одноразової допомоги працiвникам пiдприємства, якi виходять на пенсiю.

6 Постанова вiд 16.07.2014р. № 01-14/1-6

3 01.06.2014р. внести доповнення в Додатки 20, 22 до Колективного договору на 2014 рiк, стосовно надання додаткових вiдпусток за особливi умови працi, за ненормований робочий день. Внести доповнення в Додаток 4 щодо транспортування пасажирiв/ екiпажiв мiж ПС та будiвлями аеропорту перонним автобусом та мiкроавтобусом.

7 Постанова вiд 25.07.2014р. № 01-14/1-7

З 01.06.2014 р. внести доповнення до Додаткiв 1, 2, 21 до Колективного договору на 2014 рiк, стосовно доплат за шкiдливi умови працi та права на отримання молока, пектинiв та iн., а також на додатковi вiдпустки за роботу в шкiдливих умовах.

8 Постанова вiд 01.09.2014р. № 01-14/1-8

З 01.09.2014р. внести доповнення в Додатки 20, 22 до Колективного договору на 2014 рiк про надання додаткових вiдпусток за ненормований робочий день, за особливi умови працi.

9 Постанова вiд 03.09.2014р. № 01-14/1-9

З 03.09.2014р. у Колективному договорi на 2014 рiк внести змiни до роздiлу 5 "Оплата працi": "Працiвникам пiдприємства, якi залученi до проходження вiйськової служби пiд час мобiлiзацiї (iз збереженням на весь перiод виконання ними обов'язкiв щодо мобiлiзацiї мiсця роботи (посади) та середнього заробiтку) та якi не отримали у поточному роцi премiю до щорiчної вiдпустки згiдно з Положенням про порядок нарахування та виплати премiї до щорiчної вiдпустки), виплата даної премiї здiйснюється за наказом генерального директора у останнiй день календарного року".

10 Постанова вiд 09.09.2014р. №01-14/1-10

З 01.09.2014р. внести доповнення до Додатку 21 "Перелiк посад працiвникiв, яким надаються додатковi вiдпустки за роботу в шкiдливих та особливих умовах працi" до Колективного договору на 2014 рiк.

11 Постанова вiд 06.11.2014р. №01-14/1-11

З 06.11.2014р. у Додатку 22 до Колективного договору на 2014 рiк до Положення про оформлення вiдпусток працiвникам пiдприємства внесенi змiни, щодо доплати або виплати рiзницi в посадових окладах погоджуються начальником вiддiлу органiзацiї i оплати працi.

12 Постанова вiд 27.11.2014р. № 01-14/1-12

3 01.12.2014р. внести змiни в Додаток 4 до Колективного договору на 2014 рiк "Положення про вiдрядну систему оплати працi працiвникiв ДП МА "Бориспiль" стосовно доповнення наступними операцiями: сканування поштових вiдправлень; транспортування поштових вiдправлень до СТЗ №6.


Облiк особового складу, використання робочого часу та оплати працi здiйснюється за типовими формами документiв, затвердженими наказами Мiнiстерства статистики України "Про затвердження типових форм первинної облiкової документацiї зi статистики працi" вiд 05.12.2008р. № 489, "Про затвердження типових форм первинного облiку особового складу" вiд 27.10.1995р. № 277, "Про затвердження форми первинного облiку та Iнструкцiї по її заповненню" вiд 26.12.1995р. № 343.
Аудитори вважають, що розкриття iнформацiї щодо облiку зобов'язань в цiлому вiдповiдає нормативам, встановленим Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi
Доходи майбутнiх перiодiв, облiк яких ведеться на рахунку 69 "Доходи майбутнiх перiодiв" станом на 31.12.2014р. становлять 438 612 тис. грн.
На даному рахунку узагальнюється iнформацiя щодо цiльового фiнансування капiтальних iнвестицiй, якi будуть визнанi доходами протягом перiоду корисного використання вiдповiдних об'єктiв iнвестування пропорцiйно сумi нарахованої амортизацiї цих об'єктiв, вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999р. № 290.
4.3. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ПIДПРИЄМСТВА ТА ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА
4.3.1. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Згiдно статутних документiв станом на 31.12.2014р. статутний капiтал Пiдприємства складає 556 521 тис. грн. (п'ятсот п'ятдесят шiсть мiльйонiв п'ятсот двадцять одна тисяча грн.). 100 (сто) % статутного капiталу належить державi в особi Мiнiстерства iнфраструктури України.
Станом на 31.12.2014р. фактично внесено 556 521 тис. грн. (100 % статутного капiталу).
В бухгалтерському облiку статутний капiтал облiковується на балансовому рахунку 40 "Статутний капiтал".
Станом на 31.12.2014р. власний капiтал Пiдприємства складається зi:

- Статутного фонду в сумi -556 521 тис. грн.;

- Капiталу у дооцiнках у сумi - 1 828 132 тис. грн.;

- Додаткового капiталу в сумi - 2 384 985 тис. грн.;- Нерозподiленого прибутку в сумi-398 307 тис. грн.
Пiдприємство у 2014 роцi вiдобразило Рiшення Вищого Господарського суду України, згiдно Постанови вiд 12.03.2014р. у справi №910/9099/13 щодо позову Пiдприємства до ПрАТ "Авiакомпанiя "Мiжнароднi авiалiнiї України" шляхом коригування фiнансового результату минулих перiодiв та списання дебiторської заборгованостi в сумi 56 178 тис. грн., внаслiдок визнання Судом додаткової угоди № 29 до Додатку В 1.1/02.1.1-23.9-7 вiд 01.06.2009р. в редакцiї, запропонованiй Пiдприємством недiйсною. В даному випадку, вважати вказану операцiю виправленням помилки минулих перiодiв, не є можливим у розумiннi вимог П(С)БО 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.05.1999р. № 137 (зi змiнами та доповненнями), оскiльки, фактично упродовж попереднiх перiодiв Пiдприємство здiйснювало нарахування доходiв згiдно редакцiї договору, яку вважало чинною вiдповiдно до вимог дiючого законодавства.
Пiдприємство на пiдставi вимог п. 5.27 колективного договору на 2014 рiк, Додаткiв № 19 та № 29 до колективного договору на 2014 рiк, виходячи з виробничої необхiдностi пiдвищення рiвня мотивацiї персоналу для полiпшення якостi та ефективностi працi, за наявностi фiнансових можливостей, здiйснило нарахування та виплату в грошовiй формi працiвникам Пiдприємства до державних, професiйних, релiгiйних свят та iншi виплати за наказами Генерального директора Пiдприємства iз фонду матерiального заохочення на суму 21 673 тис. грн.
Таким чином, статутний капiтал Пiдприємства пiдтверджується в сумi 556 521 тис. грн., а власний капiтал станом на 31.12.2014р. в розмiрi 5 167 945тис. грн.
Аудитори вважають, що розкриття iнформацiї щодо облiку власного капiталу в цiлому вiдповiдає нормативам, встановленим нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi.
4.3.2. ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА
Розмiр чистих активiв Пiдприємства складає 5 167 945тис. грн. i є бiльшим за статутний капiтал, який вiдповiдно складає 556 521 тис. грн. Розрахунок проводився з дотриманням вимог рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" вiд 17.11.2004р. № 485.
4.4. СТАН ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ
Всi питання органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, облiкова полiтика Пiдприємства вiдображенi в наказi № 01-07-1033 вiд 24.12.2013р., що вiдповiдає вимогам ЗУ № 996-XIV.
На Пiдприємствi затверджено нову редакцiю Наказу "Про облiкову полiтику" №01-07-1253 вiд 30.12.2014р., який знаходиться на стадiї погодження в Мiнiстерствi iнфраструктури України.
Данi облiкових регiстрiв вiдповiдають залишкам по вiдповiдних рахунках у головнiй книзi та даним балансу. Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства ?рунтується на пiдставi даних бухгалтерського облiку та заповнюється згiдно з вимогами НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2014р. № 73.

Фiнансова звiтнiсть складається та подається вчасно.


4.5. ОБЛIК ДОХОДIВ I ВИТРАТ
Формування та бухгалтерський облiк витрат вiдбувається у вiдповiдностi до П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999р. № 318.
Данi фiнансової звiтностi вiдповiдають даним синтетичного та аналiтичного облiку Пiдприємства та вiдображають реальнi фiнансовi результати господарської дiяльностi Пiдприємства.
Виручка вiд основної дiяльностi, класифiкацiя та оцiнка доходу вiдображалася в бухгалтерському облiку Пiдприємства згiдно з П(С)БО 15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999р. № 290.
На пiдставi наданих бухгалтерських документiв,в межах суттєвостi, аудиторами пiдтверджується фiнансовий результат Пiдприємства за 2014 рiкв розмiрi126 818 тис. грн. непокритого збитку. Зазначена сума непокритого збитку виникла в основному за рахунокнеоперацiйних курсових рiзниць.
5. IНФОРМАЦIЯ ПРО IСТОТНI ФАКТИ, ЩО СТАЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ
5.1. Згiдно з Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 12.03.2014р. № 36 - О, з 12.03.2014 р. звiльнено з роботи з посади генерального директора Пiдприємства пана Кочанова Олексiя Iвановича, вiдповiдно до п.1 ст. 36 КЗпП за угодою сторiн.
5.2. Згiдно з Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 12.03.2014р. № 37 - О, з 13.03.2014р. покладено виконання обов'язкiв генерального директора Пiдприємства на пана Гомболевського Сергiя Євгеновича на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Уповноваженим органом управлiння.
5.3. Згiдно з Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 31.03.2014р. № 46 - О, з 31.03.2014 р. призначено генеральним директоромПiдприємства пана Гомболевського Сергiя Євгеновича на умовах контракту строком з 31.03.2014 р. до 30.03.2017 р. включно.
5.4. Згiдно з Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 18.09.2014р. № 180 - О:

- 18.09.2014р. звiльнено з роботи з посади генерального директора Пiдприємства пана Гомболевського Сергiя Євгеновича, вiдповiдно до п. 1 ст. 36 КЗпПза угодою сторiн;

- 19.09.2014р. призначено виконуючим обов'язки генерального директора Пiдприємства пана Дихне Євгенiя Григоровича на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Уповноваженим органом управлiння з посадовим окладом згiдно з штатним розписом.
5.5. Згiдно з Наказом Пiдприємства вiд 12.02.2014р. № 11-07/1-105/п, з 12.02.2014р.головного бухгалтера Пiдприємства панi Прасол Олену Анатолiївну переведено постiйно на посаду заступника головного бухгалтера пiдроздiлiв, пiдпорядкованих головному бухгалтеру.
5.6. Згiдно з Наказом Пiдприємства вiд 12.02.2014р. № 11-07/1-106/п, з 12.02.2014р. прийнято на посаду виконувача обов'язкiв головного бухгалтера пана Прадiда Сергiя Володимировича.
5.7. Згiдно з Наказом Пiдприємства вiд 30.04.2014р. № 11-07/1-432/п, з 30.04.2014р. звiльнено з посади виконувача обов'язки головного бухгалтера панаПрадiда Сергiя Володимировича вiдповiдно до п.1 ст. 36 КЗпПза угодою сторiн.
5.8. Згiдно з Наказом Пiдприємства вiд 30.04.2014р. № 11-07/1-449/п, з 30.04.2014р. заступника головного бухгалтера панi КопанськуIннесу Петрiвну переведено постiйно на посаду виконуючого обов'язки головного бухгалтера.
5.9. Згiдно з Наказом Пiдприємства вiд 01.08.2014р. № 11-07/1-842/п, з 07.08.2014 р.призначити на посаду головного бухгалтера панi КопанськуIннесу Петрiвну.
5.10. Згiдно з Наказом Пiдприємства вiд 09.10.2014р. № 11-07/1-1135/п, з 09.10.2014р. головного бухгалтера панi КопанськуIннесу Петрiвну переведено постiйно на посаду заступника головного бухгалтера пiдроздiлiв, пiдпорядкованих головному бухгалтеру.
5.11. Згiдно з Наказом Пiдприємства вiд 06.10.2014р. № 11-07/1-1116/п, з 07.10.2014р. прийняти на посаду виконувача обов'язкiв головного бухгалтера панi Шиловцеву Ганну Олександрiвну, на перiод вiдсутностi основного працiвника панi КопанськоїIннеси Петрiвни.
5.12. Згiдно з Наказом Пiдприємства вiд 09.10.2014р. № 11-07/1-1136/п, з 09.10.2014р.перевести виконувачем обов'язкiв головного бухгалтера панi Шиловцеву Ганну Олександрiвну, на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Уповноваженим органом управлiння з посадовим окладом згiдно з штатним розписом.
5.13. Вiдповiдно до п. 2.15 Наказу про облiкову полiтику № 01-07-1253 вiд 30.12.2014р., який знаходиться на стадiї погодження в Мiнiстерствi iнфраструктури України на балансi ДП МА "Бориспiль" знаходиться вiдокремлений структурний пiдроздiл Пансiонат "Полiт", який розташований на окупованiй територiї Автономної Республiки Крим. Наразi склалася ситуацiя, коли Пiдприємство фактично не може контролювати та впливати на дiяльнiсть свого структурного пiдроздiлу. Згiдно з отриманою iнформацiєю вiд ВСП Пансiонат "Полiт", незаконно кримською владою здiйснюються заходи щодо перереєстрацiї ВСП Пансiонат "Полiт" з подальшою змiною юридичного статусу пiдроздiлу та здiйснення сплати послуг Пансiонату в росiйських рублях.

До врегулювання ситуацiї у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства майно, активи, зобов'язання, що перебувають на тимчасово окупованiй територiї, вiдображенi у сумi залишкiв на 01.01.2014р.

На виконання Окремого доручення вiд 11.06.2014р. № 14-10-1450 юридичною службою Пiдприємства було пiдготовлено та направлено до Мiнiстерства iнфраструктури України довiренiсть на представництво вiд iменi України Державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" у Європейському судi з прав людини щодо повернення майна Пiдприємства, яке залишилось на тимчасово окупованiй територiї АР Крим.

Листом вiд 19.06.2014р. № 01-22-1774 до Мiнiстерства iнфраструктури було надано iнформацiю щодо майна ДП МА "Бориспiль", яке залишилось на тимчасово окупованiй територiї АР Крим.


5.14. Упродовж 2014 року була анульована посадова iнструкцiя головного бухгалтера (Редакцiя 1) за №П1-29-05-195 вiд 30.11.2006р. Натомiсть 30.04.2014р. за № 11.3-05/2-34 була затверджена посадова iнструкцiя головного бухгалтера (Редакцiя 1). 08.07.2014р. посадова iнструкцiя головного бухгалтера була викладена в Редакцiї 2 за № 11.3-05/2-94.
6. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО IДЕНТИФIКАЦIЇ ТА ОЦIНКА РИЗИКIВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ВНАСЛIДОК ШАХРАЙСТВА
Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Пiдприємства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контроль Пiдприємства, вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих проблем, пов'язаних з iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, якi потребують розкриття в даному аудиторському висновку.
Керуючий партнер

Сертифiкований аудитор, судовий експерт, к.е.н.

(сертифiкат серiї А № 5423 АПУ)
Сушко Д.С.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка