Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Київський університет імені Бориса Грінченка Херсонський державний університетСкачати 72.12 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір72.12 Kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Київський університет імені Бориса Грінченка
Херсонський державний університет
Запрошуємо студентів
вищих навчальних закладів України взяти участь у ІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Український філологічний дискурс очима молодих науковців», що відбудеться 20 жовтня 2016 року.
Проблематика конференції

Напрями «Мова в сучасній науковій парадигмі»

 • мовна картина світу як об’єкт лінгвістичних досліджень

 • відображення у мові суспільних перетворень

 • проблема двомовності, багатомовності та міжкультурної комунікації

 • комунікативно-прагматичні особливості тексту та дискурсу

 • актуальні питання граматики і лексикології української мови

 • проблеми мовної освіти в Україні

Напрями «Актуальні питання української літератури»

 • образ світу в українській літературі ХІІ-ХХІ століть

 • концепція історії в національній літературі

 • мовна палітра художнього твору

 • творчість українських письменників в контексті європейського модернізму

 • сучасна наукова рецепція проблем давньої української літератури

До участі в конференції запрошуємо студентів-філологів та їхніх наукових керівників.


Усі учасники конференції отримають сертифікати.
Для участі в конференції просимо надсилати до 8 жовтня 2016 р. такий комплект матеріалів:

 • заповнену анкету учасника конференції, де вказати тему доповіді.

 • відгук наукового керівника про виконане дослідження або рішення відповідної кафедри (відділу тощо) про рекомендацію (відсканований примірник у форматі *pdf).

 • Копію квитанції про сплату організаційного внеску.

на електронну пошту mova2013@ukr.net.
Учасники конференції мають сплатити оргвнесок у розмірі 50 грн. Кошти просимо надсилати поштовим переказом на адресу: пр-т Маяковського, 72б, кв.160, м. Київ, 02232. Одержувач: Макарець Юлія Сергіївна (вчений секретар Студентського наукового товариства ім. П. Орлика Факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова).

Проїзд, харчування та проживання – за рахунок учасників конференції або сторони, яка їх відряджає.

Тези доповідей за бажанням авторів можуть бути опубліковані в Студентському науковому віснику НПУ імені М. П. Драгоманова (випуск 7-ий). Вартість друку однієї сторінки – 30 грн.
Щоб отримати збірник поштою, необхідно сплатити додатково 25 грн.
Автори мають надіслати матеріали (разом з відгуком наукового керівника і копією документа, що засвідчує оплату) не пізніше 20 листопада 2016 на електронну пошту mova2013@ukr.net. Вісник буде опублікований у березні 2017 р.
Кошти для опублікування статті просимо надсилати поштовим переказом на адресу: пр-т Маяковського, 72б, кв.160, м. Київ, 02232. Одержувач: Макарець Юлія Сергіївна.
Телефон для довідок (044)486-39-31, кафедра української мови, Макарець Юлія Сергіївна (доцент кафедри); або за електронною адресою mova2013@ukr.net

Вимоги до змісту та оформлення статей:


 • постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики і лінгводидактики;

 • формулювання мети статті (завдань);

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вивчення проблеми і на які спирається автор;

 • виклад основного матеріалу з обґрунтуванням авторських положень;

 • висновки та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі;

 • анотації (обсягом не більше 5-ти рядків) та ключові слова українською (перед статтею) й російською та англійською (після статті) мовами.


Вимоги до комп’ютерного варіанту статей:

 1. Формат аркуша А4, відступи: ліворуч, праворуч, згори та знизу – 2 см.

 2. Текст: шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, абзац – 1,25.

 3. Матеріали подавати в такій послідовності:

 • номер УДК (12 шрифт, у лівому куті);

 • ім’я, прізвище (через 1 інтервал, жирний шрифт, курсив, у правому куті);

 • назва статті (через 2 інтервали, жирний шрифт, великими літерами, по центру);

 • анотація та ключові слова українською мовою (через 2 інтервали, 12 шрифт);

 • текст статті (через 2 інтервали);

 • література (через 2 інтервали, слово ЛІТЕРАТУРА великими літерами, 12 шрифт, нумерація джерел в алфавітному порядку). Наприклад:

1. Тараненко О.О. Вербалізація / О.О. Тараненко // Українська мова : Енциклопедія / [редкол. : Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), М. П. Зяблюк та ін.]. – К. : Вид-во “Укр. енцикл.” ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 65-66.

2. Хант Г. О. Конверсія на синтаксичному рівні як один із проявів мовної економії в сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / Г. О. Хант. – Режим доступу. - http://www.nbuv.gov.ua/articles/2006/06hgosnm.zip.

3. Вихованець І. Р. Частинимови в семантико-граматичному аспекті [Текст] : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук.думка, 1988. – 256 с.


 • список умовних скорочень (через інтервал, слова СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ великими літерами, 12 шрифт, без нумерації в алфавітному порядку);

 • анотація та ключові слова англійською мовою.

Ілюстративний матеріал виділяти курсивом, акценти – жирним курсивом.


Для покликань на наукову літературу використовувати квадратні дужки (БЕЗ ЛІТЕРИ С!!!) [5, 77], де 5 – номер у списку використаної літератури, а 77 – номер сторінки. Покликання на джерела фактичного матеріалу подавати в круглих дужках (О.Гончар, 25).
У тексті статті біля прізвища подавати або одну ініціальну, або дві ініціальні літератури, але однаково у всіх випадках.
Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-).
Дотримання зазначений вимог обов’язкове. Матеріали, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, до друку прийматися не будуть. Роздруковані примірники статей і диски не повертаються.
Зразок оформлення статті:
УДК 81’367.4=161.2
Г.О.Козачук
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У ФУНКЦІЇ ОБСТАВИНИ МІСЦЯ
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У статті розглянуто лексико-граматичну структуру семантично та синтаксично нерозкладних словосполучень у членній будові речення, з’ясовано їх роль і специфіку у вираженні аналітичної форми обставини місця в сучасній українській мові.

Ключові слова: другорядні члени речення, обставини місця, аналітизм, аналітична форма, структурно-семантичний компонент речення, семантично та синтаксично нерозкладні словосполучення.

Основний текст


ЛІТЕРАТУРА:


 1. Тараненко О.О. Вербалізація / О.О. Тараненко // Українська мова : Енциклопедія / [редкол. : Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), М. П. Зяблюк та ін.]. – К. : Вид-во “Укр. енцикл.” ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 65-66.

 2. Хант Г. О. Конверсія на синтаксичному рівні як один із проявів мовної економії в сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / Г. О. Хант. – Режим доступу. - http://www.nbuv.gov.ua/articles/2006/06hgosnm.zip.

 3. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті [Текст] : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.


The article is related towards lexical and grammatical structure of sematically non-dividable combinations of words in structure of members of sentence. Their role and specifics in expression of analythical form of cisrcumstance of place in modern Ukrainian language is defined.

Key words: the circumstance of the place, analytical form, structural andsemantic component of sentences,semanticallyandsyntactically non-dividable combinations of words.

Порядок роботи
Місце проведення конференції

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

вул. Туренівська, 8/14 (гуманітарний корпус), м.Київ
Реєстрація учасників: 11.30 – 12.30.

Пленарне засідання: 12.30 –13.30

Секційні засідання 13.45 – 16.45

Підбиття підсумків засідання секцій 17.00 –17.30Анкета учасника (надсилати окремим файлом)
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю).

Назва вищого навчального закладу і структурного підрозділу.

Спеціальність і спеціалізація (якщо є).

Курс.


Контактна інформація:

поштова адреса, індекс;

– телефон;

– e-mail.

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) наукового керівника

Науковий ступінь, вчене звання та посада наукового керівника.Примітки (потреба мультимедійних засобів тощо).

Участь у роботі конференції: очна / заочна (тільки публікація матеріалів).


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка