Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 99.48 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір99.48 Kb.
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 08.06.2015 до 14.06.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308 ).Усі видання представлені у відкритому доступі.

Загальні роботи по техніці
1. РА414882 Года О. Ю. Двоступеневий метод оцінювання якості складних об'єктів з використанням вербально-числових шкал : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Года Ольга Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
2. РА414697 Гора О. В. Формування національної ідентичності майбутніх дизайнерів в системі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гора Олексій Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 21 с.
3. В355683/1 Скорюкова, Яніна Германівна Інженерна графіка. Ч. 1. - 2015. - 101 с. : рис.
4. ВА791079 Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали II міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 25-26 берез. 2015 р.) / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Каф. товарознавства непродовол. товарів. - Полтава : ПУЕТ, 2015. - 354, [1] с. : рис., табл.
5. ВА791039 Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : метод. вказівки і завдання до виконання практ. робіт для студентів товарознав.-комерц. ф-ту напряму підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" та 6.051701 "Харчові технології та інженерія" (ден. і заоч. форм навчання) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Лебединець В. Т., Завгородня В. М., Палько Н. С.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 75, [1] с. : рис., табл.


Енергетика. Радіоелектроніка
6. РА414609 Алексеїк Є. С. Вплив режимних та геометричних факторів на теплопередаючі характеристики пульсаційних теплових труб : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Алексеїк Євгеній Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 27 с. : рис.
7. РА414649 Барба І. Б. Підвищення ефективності технологій широкосмугового абонентського доступу телефонною мережею : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Барба Ірина Борисівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.
8. РА414693 Ву Дик Тхінь Методи та засоби адміністрування компонентами захисту інформації в розподілених комп'ютерних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ву Дик Тхінь ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
9. РА414795 Дегтярьова Н. В. Методика використання комплексних завдань у процесі навчання інформатики в старшій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дегтярьова Неля Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
10. РА414744 Дужий В. І. Інформаційна технологія забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем з архітектурно-технологічною диверсністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Дужий Вячеслав Ігорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
11. РА414738 Екезлі А. І. Електронне керування частотою магнетронних геператорів та розширення їх функціональних можливостей : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Екезлі Андрій Ігорович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 22 с. : рис.
12. РА414923 Козлов Л. Г. Наукові основи розробки систем гідроприводів маніпуляторів з адаптивними регуляторами на основі нейромереж для мобільних робочих машин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.02 / Козлов Леонід Геннадійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 40 с. : рис.
13. РА414899 Маляренко Є. А. Режими роботи і характеристики напівпровідникових перетворювачів в послідовних фотоенергетичних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Маляренко Євген Анатолійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
14. РА414615 Невдащенко М. В. Методи та засоби організації захищеної паралельної обробки зображень в розподілених системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Невдащенко Максим Валентинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 22 с.
15. РА414616 Обухов О. А. Профілювання високоефективних лопаткових дифузорів для відцентрових компресорів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Обухов Олексій Анатолійович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2015. - 20, [1] с. : рис.
16. РА414632 Цибаєв Є. І. Методи і засоби прогнозування часу виконання програм в спеціалізованих комп'ютерних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Цибаєв Євгеній Ігорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
17. РА414681 Широчин С. С. Методи комбінованого стеганографічного захисту мультимедійних даних в хмарних сховищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Широчин Семен Станіславович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 21 с. : рис., табл.
18. ВА790878 Коршунова О. В. Зошит "Сходинки до інформатики". 2 клас : [навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. : до підруч. "Сходинки до інформатики" О. В. Коршунової] / О. В. Коршунова. - Київ : Генеза, 2015. - 64 с. : рис. - (Веселкова школа)
19. ВА791113 Коцаренко В. А. Visual Basic.NET: программирование математических вычислений на примерах : текст лекций дистанц. курса "Вычислительная математика и программирование" для студентов хим. специальностей и иностр. студентов / В. А. Коцаренко ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 187 с. : рис., табл.
20. ВА791118 Марцева Л. А. Концепція підготовки майбутніх фахівців радіотехнічного профілю / Л. А. Марцева. - Вінниця : Тезис, 2015. - 75 с.
21. ВА791124 Марцева Л. А. Організаційно-методичні засади оптимізації підготовки майбутніх фахівців радіотехнічного профілю в коледжах : посібник / Л. А. Марцева. - Вінниця : Тезис, 2015. - 127 с.
22. ВА791115 Марцева Л. А. Професійна підготовка молодших спеціалістів радіотехнічного профілю в технічних коледжах : монографія / Л. А. Марцева ; за ред. Р. С. Гуревича. - Вінниця : Тезис, 2015. - 435 с.
23. ВА791120 Марцева Л. А. Сучасна підготовка майбутніх фахівців радіотехнічного профілю в коледжах : посібник / Л. А. Марцева. - Вінниця : Тезис, 2015. - 197 с.
24. ВА791065 Методические указания по дипломному проектированию для студентов специальности 7.(8).05070102 "Электрические системы и сети" / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост. : Ю. Н. Веприк, В. Е. Бондаренко, Г. В. Омельяненко]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 51 с.
25. Р128111 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Основи електроніки" для студентів напряму підготовки "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" всіх форм навчання / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад.: О. М. Васілевський, В. В. Присяжнюк, О. Г. Ігнатенко]. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 36 с. : рис., табл.
26. ВА791069 Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни "Технологія виробництва електропобутової техніки" : для студентів електротехн. спец. усіх форм навчання / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад. О. М. Гречко]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 59 с. : рис., табл.
27. ВА791108 Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Теплотехнічні процеси і установки" для студентів спеціальностей: 7.090510 "Теплоенергетика" та 7.000008 "Енергетичний менеджмент" денної та заочної форм навчання / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: В. С. Фокін та ін.]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 51 с. : рис., табл.
28. ВА790947 Методы и алгоритмы систем искусственного интеллекта : учеб. пособие для студентов вузов / [В. Д. Дмитриенко и др.] ; Харьк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Киев : Кафедра, 2014. - 281 с. : рис., табл.
29. ВА791059 Телекомунікаційні системи передачі : навч. посіб. / [Бортник Г. Г. та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 144 с. : рис., табл.
30. ВС59051 Теплофизика надежности активных зон : монография / [А. А. Ключников и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. - Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2015. - 771 с. : рис. - (Серия "Теплофизика атомных электростанций" ; [кн. 4])
31. ВА791040 Філіпський Ю. К. Сигнали та процеси в радіотехніці. Комп'ютеризований курс занять : посіб. до виконання самост. роботи студентів / Ю. К. Філіпський, А. Е. Брянський, А. Р. Агаджанян ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Накуа і техніка, 2015. - 123 с. : рис.
32. ВА790931 Шевченко І. С. Спеціальні питання теорії електропривода. Динаміка асинхронного електропривода : [навч. посіб.] / І. С. Шевченко, Д. І. Морозов. - Київ : Кафедра, 2014. - 327 с. : рис., табл.
33. ВА790932 Шевченко І. С. Спеціальні питання теорії електропривода. Динаміка синхронного електропривода : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. С. Шевченко, Д. І. Морозов. - Київ : Кафедра, 2014. - 275 с. : рис., табл.
34. ВА790933 Шевченко І. С. Спеціальні питання теорії електропривода. Динамічні процеси в складних механічних системах : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. С. Шевченко, Д. І. Морозов. - Київ : Кафедра, 2014. - 199 с. : рис., табл.


Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування
35. РА414903 Бабанін А. Я. Розвиток наукових основ і вдосконалення технологічних процесів виробництва високоміцних конструкційних сталей для магістральних газо-нафтопроводів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.02 / Бабанін Анатолій Якович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства, Донбас. нац. акад. буд-ва та архітектури. - Київ ; Макіївка, 2015. - 38 с. : рис., табл.
36. РА414888 Барбашова М. В. Удосконалення методів контролю електромагнітних характеристик тонкостінних листових металів у техніці магніто-імпульсної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Барбашова Марина Вікторівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 19 с. : рис., табл.
37. РА414666 Жданов О. О. Закономірності впливу передрекристалізаційної термічної обробки на фізико-механічні властивості деформованих сталей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Жданов Олександр Олександрович ; Херсон. держ. мор. акад. - Херсон, 2015. - 24 с. : рис., табл.
38. РА414724 Кочергіна С. С. Моделі, метод та інформаційна технологія автоматизованого формування оптимального складу нестандартної продукції на машинобудівному підприємстві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кочергіна Світлана Станіславівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кременчук, 2015. - 20 с. : рис.
39. РА414708 Крівенко С. В. Розвиток теорії газодинаміки шару агломераційної шихти та інтенсифікація теплових процесів при спіканні : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.02 / Крівенко Сергій Вікторович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь, 2015. - 35 с. : рис.
40. РА414788 Лебедєв С. В. Вплив температури, структурних характеристик та стану електронної системи на стрибкоподібну пластичну деформацію алюмінію, сплавів AMr-3, AMr-6 та сплавів Pb-(4,0+55,0) ат.%In : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лебедєв Сергій Вікторович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
41. РА414794 Манько Н. М. Синергетичне представлення переривчастого режиму межового тертя : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Манько Наталія Миколаївна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2015. - 18 с. : рис.
42. РА414756 Посонський С. Ф. Підвищення зносостійкості циліндричних напрямних ковзання методом дискретної електроконтактної цементації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Посонський Сергій Феліксович ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 20 с. : рис., табл.
43. РА414973 Часов Д. П. Обгрунтування параметрів шнекового конвеєра з додатковими лопатями для транспортування стружки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.05 / Часов Дмитро Павлович ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2015. - 20 с. : рис.
44. РА414707 Ярмонов С. В. Підвищення ефективності процесу електродугового зварювання в поперечному магнітному полі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Ярмонов Станіслав Володимирович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь, 2015. - 19 с. : рис.
45. ВА791107 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Нові функціональні матеріали" для студентів спеціальності 8.05040301 "Прикладне матеріалознавство" всіх рівнів освіти / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад. : О. В. Соболь, Е. В. Зозуля]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 55 с. : рис., табл.
46. ВА791054 Наумик В. В. Получение качественных отливок из медных и никелевых сплавов в условиях управляемой кристаллизации : монография / В. В. Наумик ; Запорож. нац. техн. ун-т. - Запорожье : ЗНТУ, 2014. - 245 с. : рис., табл.

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
47. РА414673 Власенко Ю. Г. Особливості молекулярної і кристалічної будови поліметинових барвників : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Власенко Юрій Геннадійович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. - Київ, 2015. - 18 с. : рис., табл.
48. РА414691 До Дик Хуен Закономірності отримання вуглецьмістких ультрадисперсних матеріалів зі стружки деревини бамбуку для модифікування полімерних композитів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / До Дик Хуен ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. - Київ, 2015. - 24 с. : рис., табл.
49. РА414671 Колупаєв Б. Б. Кінетичні явища в гетерогенних системах на основі гнучколанцюгових полімерів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.19 / Колупаєв Борис Борисович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. - Київ, 2015. - 32 с. : рис., табл.
55. ВА790956 Алюмонітридні функціональні матеріали, одержані з нанодисперсних та мікронних порошків гарячим пресуванням та вільним спіканням : монографія / [І. П. Фесенко та ін. ; наук. ред. М. В. Новіков]. - Київ : ІВЦ АЛКОН, 2015. - 171 с. : рис., табл.
56. ВА791045 Гордієнко О. А. Технології переробки хлорвмісних пестицидних препаратів з одержанням присадок до олив та інгібіторів корозії : монографія / О. А. Гордієнко, А. П. Ранський ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 151 с. : рис., табл.
57. ВА791157 Особенности разделения углеводородных изотермических газовых смесей при конвективной диффузии : [монография] / В. Н. Косов [и др.] ; под ред. чл.-кор. НАН РК, проф. В. Н. Косова. - Алматы : MV-Принт, 2014. - 143 с. : рис., табл.
58. ВА790921 Педченко М. М. Гідратоутворення вуглеводневих газів : [монографія] / Педченко М. М. ; за ред. д-ра техн. наук, проф. В. С. Білецького. - Полтава : ПолтНТУ, 2014. - 182 с. : рис., табл.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> № уроку Тема уроку Дата Ключові слова на уроці 1
2015 -> Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України»
2015 -> Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до законодавчих актів України щодо посилення боротьби зі зловживаннями у сфері продажу, споживання та реклами пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв
2015 -> Комплексний план виховної роботи київського університету ринкових відносин на 2015 – 2016 навчальні роки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка