Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка1/5
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.02 Mb.
  1   2   3   4   5
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 01.12.2015 до 06.12.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.
Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

Нових надходжень за цією темою немає
Природничі науки в цілому
1. ВА795769 Адаменко О. М. Методологія та організація наукових досліджень в екології : підручник / Олег Адаменко, Наталія Зоріна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : Супрун В. П. [вид.], 2015. - 169 с. : рис., табл.
2. ВА795885 Бганба В.Р. Социальная экология : учеб. пособие для студентов вузов / В. Р. Бганба. - М. : Высшая школа, 2004. - 308, [1] с. : рис., табл.
3. ВА795822 Глушков А. В. Прогнозирование экологического состояния и безопасности окружающей среды с учетом антропогенных факторов : монография / А. В. Глушков ; Одес. гос. экол. ун-т. - Одесса : ТЭС, 2015. - 283 с. : рис., табл.
4. Р128657 Путеводитель по программе действий для окружающей среды стран Центральной и Восточной Европы / подгот.: Синтия Уайтхед. - Брюссель : [S. n.], 1996. - 32 с.
5. ВА795736 Урбоекологія : підручник / А. П. Войницький [та ін.] ; за заг. ред. проф. В. В. Мойсієнко ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ, 2015. - 267 с. : рис., табл.


Фізико-математичні науки
6. РА418673 Залужна Г. В. Математичне моделювання нестаціонарного переносу тепла в неоднорідному середовищі з використанням інтерлінації функцій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Залужна Галина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 20 с. : табл., рис.
7. РА418426 Козак І. М. Термомагнітне керування обмінними взаємодіями в магнітних багатошарових та гранульованих плівкових наноструктурах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.11 / Козак Ірина Михайлівна ; Ін-т магнетизму НАН України та М-ва освіти і науки України. - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
8. РА418421 Слюсарев І. Г. Троянці Юпітера та група Гільди: фізичні властивості і походження : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.03 / Слюсарев Іван Григорович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. - Київ, 2015. - 20, [1] с. : рис.
9. РА418907 Стельмах О. М. Характеристики процесів неперервного поглинання у зоряних фотосферах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Стельмах Оксана Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 24 с. : табл., рис.
10. РА418908 Тодоріко Т. С. Нелокальні за часом задачі для еволюційних рівнянь з псевдобесселевими операторами та операторами диференціювання нескінченного порядку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Тодоріко Тетяна Сергіївна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с.
11. В355894/1 Богданович, Михаил Васильевич Тетрадь по математике. 1 клас. Ч. 1. - 2015. - 48 с. : ил.
12. ВС59717 Бурдейна Н. Б. Фізика. Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА : навч. посіб. для слухачів від. довуз. підгот. / Н. Б. Бурдейна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2015. - 275 с.
13. В355905/1 Венгренович, Роман Дмитрович Курс фізики. Ч. 1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. - 2015. - 471 с. : іл., табл.
14. СО33899 Доля О. В. Математика. Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА : навч. посіб. для слухачів від. довуз. підгот. / О. В. Доля, Л. І. Турчанінова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2015. - 187 с.
15. ВА795637 Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики в гірництві : навч. посіб. / [О. О. Сдвижкова та ін.] ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2015. - 102 с. : рис., табл.
16. Р129023 Засєкіна Т. М. Фізика. 7 [клас] : [зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів : навч. посіб.] / [Т. М. Засєкіна]. - Київ : Оріон, 2015. - 39 с. : кольор. іл. - (Перевірка предметних компетентностей)
17. ВА795487 Зюзіна З. В. Математика. 3 клас : розвив. завдання, задачі, диктанти, цікаві факти / З. В. Зюзіна. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2015. - 99 с. : мал. - (Початкова школа)
18. СО33885 Кравчук В. Р. Зошит для контролю навчальних досягнень з алгебри. 7 клас. Самостійні та контрольні роботи : [навч. посіб.] / Василь Кравчук, Марія Підручна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 63 с. - (За новою програмою)
19. ВА795749 Крайзман М. Л. Деякі методи та прийоми розв'язування задач із математики : навч.-метод. посіб. / М. Л. Крайзман ; пер. і ред. канд. фіз.-мат. наук Т. С. Кудрика. - Львів : Чижиков І. Е. [вид.], 2015. - 238 с. : рис. - (Бібліотека школяра ; т. 1)
20. ВА795840 Лебедєва І. Л. Вища та прикладна математика : лаб. практикум [для студентів напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент"] / Лебедєва І. Л., Норік Л. О. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 199 с. : рис., табл.
21. Р129061 Листопад Н. П. Математика. 2 клас : зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів : [навч. посіб.] / Н. П. Листопад. - Київ : Оріон, 2015. - 39 с. : іл. - (Перевірка предметних компетентностей)
22. ВА795712 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Вища та прикладна математика" (розділи вищої математики) для студентів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" заочної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Ігначкова А. В., Широкорад Л. Д.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 50 с.
23. СО33886 Роганін О. М. Зошит для контролю навчальних досягнень з геометрії. 7 клас. Самостійні та контрольні роботи : [навч. посіб.] / Олександр Роганін, Анатолій Капіносов. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 63 с. : рис. - (За новою програмою)
24. ВА795641 Середа И. Н. Зондовые методы диагностики плазмы : учеб. пособие / И. Н. Середа, А. Ф. Целуйко ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 189 с. : рис., табл.
25. ВА795830 Теория кооперативных квантовых эффектов в атомах в сильном электромагнитном поле : монография / А. В. Глушков [и др.] ; Одес. гос. экол. ун-т. - Одесса : ТЭС, 2015. - 399 с. : рис., табл.
26. ВА795571 Теорія ймовірностей та математична статистика : посіб. для самост. роботи : практикум / Кісілевич О. В. [та ін.] ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во ЛКА, 2015. - 195 с. : рис., табл.
27. ВА795575 Филимонихин Г. Б. Величина и динамика изменения угла нутации вращающегося несущего тела в изолированной системе : монография / Г. Б. Филимонихин, И. И. Филимонихина, В. В. Пирогов ; под общ. ред. Г. Б. Филимонихина. - Кировоград : Лысенко В. Ф. [изд.], 2015. - 267 с. : рис., табл.
28. ВА795770 Чумак М. Є. Курс теоретичної фізики. Збірник задач з електродинаміки : [навч. посіб.] / М. Є. Чумак. - Київ ; Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 139 с. : рис.
29. В355906/1 Яцків, Ярослав Степанович Моє земне тяжіння. Т. 1. - 2015. - 250, [21] с. : фот.
30. В355906/2 Яцків, Ярослав Степанович Моє земне тяжіння. Т. 2. - 2015. - 242, [1] с. : фот.


Хімічні науки
31. РА418391 Рассукана Ю. В. α-Іміноестери карбонових та фосфонових кислот : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03, 02.00.08 / Рассукана Юлія Вікторівна ; НАН України, Ін-т орган. хімії. - Київ, 2015. - 37 с. : табл.
32. ВС59732 Гога С. Т. Хімія. 11 [клас] : зошит для самост. та контрол. робіт + лаб. досліди та практ. роботи : акад. рівень / С. Т. Гога, Ю. В. Ісаєнко. - Харків : Весна, 2015. - 60, 63 с. - (Тест-контроль®)
33. ВС59702 з дод. Гордієнко В. І. Хімія. 7 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / В. І. Гордієнко. - Харків : ПЕТ, 2015. - 54, [1] с. - (Контроль знань протягом року!) (За новою програмою)
34. Р129021 Дубовик О. А. Хімія. 7 клас : зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів : [навч. посіб.] / О. А. Дубовик. - Київ : Оріон, 2015. - 39 с. : кольор. іл. - (Перевірка предметних компетентностей)
35. ВС59712 "Домбровські хімічні читання - 2015", українська конференція(6 ; 2015 ; Чернівці).Матеріали VI Української конференції "Домбровські хімічні читання - 2015", Чернівці, 22-25 вересня, 2015 р. : [тези доп.] / Ін-т орган. хімії НАН України [та ін.]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. - [148] с.


Науки про Землю
36. РА418892 Лопотич Н. Я. Екобезпечні способи раціонального використання природних ресурсів гірської частини Львівщини : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Лопотич Наталія Ярославівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2015. - 23 с. : табл., рис.
37. РА418679 Слободянюк С. О. Геолого-геофізична модель глибинної будови та перспективи нафтогазоносності Магдалинівського прогину Дніпровсько-Донецької западини : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Слободянюк Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України. - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
38. РА418686 Цимбал В. А. Підвищення екологічної безпеки при підтопленні земель лівобережжя Каховського водосховища : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Цимбал Віктор Анатолійович ; Н.-д. установа "Укр. НДІ екол. проблем", Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с. : табл., рис.
39. РА418419 Шлапінський В. Є. Геологічна будова Скибового, Кросненського і Дуклянсько-Чорногорського покривів Українських Карпат та перспективи їх нафтогазоносності : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.17 / Шлапінський Володимир Євгенович ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горюч. копалин. - Львів, 2015. - 24 с.
40. ВС59700 Ананьєва О. Г. Життя Землі. Фізична географія та рельєф планети : [енциклопедія для школярів] / О. Г. Ананьєва ; за ред. д-ра фіз.-мат. наук, чл.-кор. РАН С. К. Гульова ; [пер. з рос. Т. Віланової]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2015. - 63 с. : кольор. іл. - (Популярна енциклопедія сучасних знань)
41. ВА795530 Гукалова І. В. Вступ до фаху: географія і суспільство : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. В. Гукалова, Д. С. Мальчикова ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2015. - 267 с. : рис., табл.
42. ВА795772 Катастрофы и катаклизмы / [сост.]: Н. Непомнящий, [М. Курушин]. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 429, [2] с. : ил. - (Кунсткамера тайных знаний)
43. ВА795750 Клименко М. О. Екологічний стан басейнів річок екорегіону "Кавказ" : монографія / М. О. Клименко, Н. М. Вознюк, К. Ю. Вербецька ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 240 с. : іл., табл. - (Кафедра екології : наукова серія)
44. ВА795624 Максименко Н. В. Ландшафтна екологія : підруч. для студентів ВНЗ / Н. В. Максименко, В. М. Гуцуляк, Т. В. Дудар ; Коміс. з екології, охорони навколиш. середовища та збаланс. природокористування наук.-метод. ради МОН України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 283, [24] с. : іл., табл. - (Навчально-наукова серія "Бібліотека еколога")
45. СО33905 Оксенов О. Дива природи шести континентів : іл. енциклопедія / [О. Оксенов ; пер. з рос. Ю. В. Жиронкіної]. - [Київ] : Кристал Бук, 2016. - 63, [1] с. : кольор. іл. - (Велика книжка)
46. ВС59738 Павлюк М. І. Геодинамічна еволюція та нафтогазоносність Азово-Чорноморського і Баренцовоморського периконтинентальних шельфів : [монографія] / Мирослав Павлюк ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горюч. копалин. - Львів : [б. в.], 2014. - 363 с. : рис., табл.
47. ВА795634 Рябчій В. А. Основи теорії спотворень : навч. посіб. / В. А. Рябчій, В. В. Рябчій, Ю. Є. Трегуб ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2015. - 109 с. : рис., табл.


Біологічні науки
48. РА418674 Андріяш Г. С. Отримання штамів Brevibacterium з підвищеними рівнями синтезу лізину та треоніну : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Андріяш Ганна Сергіївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". - Київ, 2015. - 24 с. : рис., табл.
49. РА418404 Варивода К. С. Становлення і розвиток електрофізіології в Україні (кінець XIX - перша половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Варивода Катерина Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 24 с.
50. РА418684 Лабинцев А. Ю. Молекулярні механізми реалізації рецептор-зв'язувальної та транспортної функції дифтерійного токсину : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Лабинцев Андрій Юрійович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
51. РА418435 Скочко Н. С. Секреторна та всмоктувальна функції шлунково-кишкового тракту у щурів в онтогенезі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Скочко Наталія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
52. В355827/2 Анатомія людини. Т. 2/ А. С. Головацький [та ін.] ; за ред.В. Г. Черкасова та А. С. Головацького. - 2016. - 455 с. : іл.
53. В354744/3 Анатомія людини. Т. 3/ за ред. В. Г. Черкасова та А. С. Головацького. - 2015. - 372 с. : іл.
54. ВА795660 Біохімія : метод. вказівки до проведення практ. занять, тест. завдання та завдання для самост. роботи студентів напряму підгот. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Породко І. Г., Загнійна П. З., Скоробогатий Я. П.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 83 с.
55. ВС59711 Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Людвіга Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II. - Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. - 674 с. : іл., табл.
56. ВА795483 Динозаври / [упоряд.: В. М. Скляренко, В. В. Мирошнікова, Д. С. Мирошнікова]. - Харків : Антологія, 2015. - 303 с. : іл.
57. ВА795804 Коваленко І.М. Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем : монографія / І. М. Коваленко. - Суми : Університетська книга, 2015. - 360, [14] с. : іл., табл.
58. ВС59723 Придюк Н. П. Флора грибов Украины. Больбитиевые и коприновые грибы : [монография] / Н. П. Придюк ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т ботаники им. Н. Г. Холодного. - Киев : Интерсервис, 2015. - 597 с. : рис.
59. ВА795642 Систематика птиц : учеб. пособие / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; [сост. Т. А. Атемасова]. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 199 с. : рис.
60. ВА795803 Скляр В.Г. Екологічна фізіологія рослин : навч. посіб. / В. Г. Скляр ; за заг. ред. д-ра біол. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України Ю. А. Злобіна. - Суми : Університетська книга, 2015. - 259 с. : рис., табл.
61. Р129025 Сліпчук І. Ю. Біологія. 6 [клас] : [зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів : навч.-метод. посіб.] / [І. Ю. Сліпчук]. - Київ : Оріон, 2015. - 32 с. : кольор. іл., табл. - (Перевірка предметних компетентностей)
62. Р129024 Сліпчук І. Ю. Біологія. 7 [клас] : [зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів : навч. метод. посіб.] / [І. Ю. Сліпчук]. - Київ : Оріон, 2015. - 32 с. : кольор. іл., табл. - (Перевірка предметних компетентностей)
63. ВС59719 Фізіологія: Короткий курс : [навч. посіб. для мед. і фармацевт. ВНЗ] / [В. М. Мороз та ін.] ; за ред. акад. НАМН України, проф. В. М. Мороза, проф. М. В. Йолтухівського. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 406, [1] с. : рис.
64. ВА795654 Хоботова Е. Б. Радіоекологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Е. Б. Хоботова, І. В. Грайворонська, М. І. Уханьова ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2013. - 187 с. : рис., табл.
65. ВА795639 Черняк В. М. Біологічні особливості видів родини Cupressaceae F. Neger у зв'язку з інтродукцією на Волино-Поділлі : монографія / В. М. Черняк, Н. І. Цицюра. - Кременець : КОГПІ, 2015. - 175 с. : іл., табл.
66. ВА795774 Шпота Л. А. Полевые методы и приборы для эколого-физиологических исследований растений : метод. пособие для студентов, преподавателей и специалистов / Шпота Л. А. ; Нац. акад. наук Кыргыз. Респ., Ботан. сад им. Э. Гареева. - Бишкек : Мукай, 2012. - 102 с. : рис., табл.


Енергетика. Радіоелектроніка
67. РА418687 Коломис О. М. Ефективні за точністю та швидкодією алгоритми визначення оцінок динамічних та імовірнісних характеристик неперервних виробничих процесів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Коломис Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ, 2015. - 22 с.
68. РА418697 Кузнецов В. В. Теоретичний аналіз характеристик газових холодильних машин при помірних температурах охолодження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Кузнецов Віталій Владиславович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2015. - 21 с. : рис.
69. РА418417 Малогулко Ю. В. Оптимізація функціонування відновлюваних джерел енергії в локальних електричних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Малогулко Юлія Володимирівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2015. - 21 с. : рис.
70. РА418413 Пінчук В. О. Розвиток наукових основ горіння водовугільного палива та розробка методів його активації для підвищення ефективності спалювання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Пінчук Валерія Олександрівна ; Нац. металург. акад. України. - Дніпропетровськ, 2015. - 45 с. : рис., табл.
71. РА418420 Федоша Д. В. Розвиток метода формування структури систем цехового електропостачання радіальної топології : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Федоша Денис Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2015. - 20 с. : рис.
72. ВА795636 Андрєєв Ф. М. Каразінці - родоначальники імпульсної радіолокаційної техніки : наук.-попул. нарис (до 210-річчя Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна) / Ф. М. Андрєєв ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 114, [12] с. : іл., табл.
73. ВА795729 Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті : матеріали XVI міжнар. наук.-практ. конф. / НТУУ "КПІ", Ін-т відновлюв. енергетики НАН України. - Київ : Ін-т відновлюв. енергетики НАН України, 2015. - 363 с. : рис., табл.
74. Р129065 Институт автоматики и информационных технологий / Нац. акад. наук Кыргыз. Респ. ; [сост.-ред.: Кириченко А. И., Волчанская В. А.]. - Бишкек : [б. и.], [2015]. - 44 с. : фот.
75. СО33898 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT 2015) : матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф., 14-17 верес. 2015 р., Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка", IEEE, Ukraine section. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 213, [1] с. : рис., табл.
76. ВА795577 Круглик В. С. Основы алгоритмизации и программирования на языке Python : учеб. пособие / В. С. Круглик, М. С. Львов, А. В. Спиваковский. - Херсон : Айлант, 2015. - 252 с. : рис.
77. ВА795859 Лисенко Г. Л. Оптоелектронні напівпровідникові транспаранти для швидкодійних спеціалізованих обчислювачів : монографія / Г. Л. Лисенко, І. В. Мялківська ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 139 с. : рис., табл.
78. Р128997 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні технології" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Бережна О. Б.]. - Харьків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 47 с. : рис., табл.
79. ВС59737 Микро- и наноуровневые процессы в технологиях ДИВЭ : темат. сб. ст. / [Авдеева Л. Ю. и др.] ; под общ. ред. акад. НАН Украины А. А. Долинского ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики. - Киев : Академпериодика, 2015. - 462, [25] с. : рис., табл.
80. ВА795860 Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430x2xx. Теорія та практика : навч. посіб. / [Квєтний Р. Н. та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 106 с. : табл., рис. - (Texas Instruments MSP430)
81. ВА795765 Погосов А.Ю. Материалы ядерной техники : краткий курс / А. Ю. Погосов, О. В. Деревянко. - Одесса : Наука и техника, 2015. - 215 с. : рис., табл.
82. ВА795785 "Проблемы и перспективы развития информационных технологий", всероссийская научно-техническая конференция, посвященная 40-летию основания Института технической кибернетики и информатики КНИТУ-КАИ(2012 ; Казань).Проблемы и перспективы развития информационных технологий. Всероссийская научно-техническая конференция, посвященная 40-летию основания Института технической кибернетики и информатики КНИТУ-КАИ, 10 февраля 2012 г. : материалы конф. / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ" ; [редкол.: З. М. Гизатуллин и др.]. - Казань : Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2012. - 434, [1] с. : рис., табл.
83. Р129014 Програмування систем радіофізичних комплексів на мові асемблера : метод. вказівки до лаб. робіт з курсу "Мікропроцесорна техніка" для студентів спец. 6.04020402 "Радіофізика та електроніка" та з курсу "Системне програмування" для студентів спец. 6.05010203 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: О. В. Богомаз, О. М. Нікуліна, С. В. Панасенко]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 23 с. : табл.
84. ВА795656 Шапошнікова О. П. Схема автоматизованого проектування друкованих плат P-CAD 2001 : довід.-метод. посіб. / О. П. Шапошнікова ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2013. - 199 с. : рис.
85. ВА795627 Шаруда В. Г. Дослідницька частина в кваліфікаційній роботі магістра : навч. посіб. / В. Г. Шаруда, В. В. Ткачов, А. В. Бубліков ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2015. - 489 с. : рис., табл.
86. ІР8767 IT industry in Serbia / Serbia investment and export promotion agency . - Belgrade : SIEPA, [20--?]. - 36 p. : phot.


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
87. РА418394 Аветісян К. В. Удосконалення технології двошарового желейного мармеладу з використанням крохмальних сиропів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Аветісян Карине Валерівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2015. - 23 с. : табл., рис.
88. РА418398 Корогодська А. М. Теоретичні основи технології тугоплавких неформованих матеріалів на основі композицій системи (Mg, Ca, Sr, Ba)O-Al2O3-Cr2O3 : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.11 / Корогодська Алла Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 40 с. : рис., табл.
89. РА418678 Поважний В. А. Вуглецеві пористі матеріали на основі антрациту та їх застосування : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.13 / Поважний Володимир Ананійович ; НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. - Київ, 2015. - 20 с. : табл., рис.
90. РА418395 Хвостенко К. В. Удосконалення технології борошняних кондитерських виробів на основі борошна з ваксі-пшениці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Хвостенко Катерина Володимирівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2015. - 23 с. : табл., рис.
91. ВА795648 Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів : навч. посіб. / [Володарчик Р. П. та ін.] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2015. - 336 с. : рис., табл.
92. В355898/1 Загальна технологія харчових продуктів. Ч. 1. - 2015. - 91 с. : табл.
93. ВА795855 Інновації в харчовій промисловості: від наукової ідеї до впровадження : монографія / [А. І. Українець та ін.] ; Нац. ун-т харч. технологій, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Нац. ун-т харч. технологій : КНТЕУ, 2013. - 359 с. : рис., табл.
94. ВА795809 Колтунов В. А. Технологія зберігання товарів. Харчові продукти : навч. посіб. / В. А. Колтунов ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2014. - 431 с. : табл. - (Серія "Товарознавство")
95. ВА795762 Ларичева Л. П. Контроль та автоматичне регулювання хіміко-технологічних процесів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. П. Ларичева, М. Д. Волошин, О. П. Луценко ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т (ДДТУ). - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2015. - 319 с. : рис., табл.
96. Р129016 Методические указания к выполнению лабораторной работы "Изучение кинетики процесса осаждения (всплытия)" по курсу "Процессы и аппараты химических производств" для студентов химических специальностей всех форм обучения / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост.: И. А. Нечипоренко и др.]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 19 с. : рис., табл.
97. ВА795566 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства : метод. вказівки до самост. роботи для студентів напряму підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" (ден. та заоч. форми навчання) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во ЛКА, 2015. - 78 с. : рис., табл.
98. ІР8771 Fruit industry in Serbia / Serbia investment and export promotion agency. - Belgrade : SIEPA, [20--?]. - 24 p. : ill.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка