Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка2/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4

Соціологія. Демографія
104. ВА794193 Кравчук А. Традиційна орієнтація. Міфи та факти щодо ЛГБТ / Андрій Кравчук. - Київ : Центр "Наш світ", 2015. - 73 с. : іл.
105. ВА794052 "Соціальні аспекти капеланства: світ і Україна", міжнародна науково-практична конференція(2013 ; Київ).Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальні аспекти капеланства: світ і Україна" (15-16 травня 2013 року) / Всеукр. міжконфес. реліг. християн.-військ. братство ; [редкол.: Лисенко С. П. (відп. ред.) та ін.]. - Київ : ВМРХВБ, 2013. - 322 с.
106. ВА794171 Опалько В. В. Методичні рекомендації щодо змісту та організації практичних занять з дисципліни "Демографія" для підготовки студентів з галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" / В. В. Опалько, В. О. Денисенко ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. - 91 с. : рис., табл.
107. ВА793919 Социальная работа. История. Теория. Практика : монография / [В. В. Харабет и др.] ; под ред. доц. В. В. Харабета, проф. Л. М. Хижняк, доц. А. И. Андрющенко ; Гос. вуз "Приазов. гос. техн. ун-т". - Мариуполь : ПГТУ, 2015. - 391 с.
108. ВА794136 Социология дипломатии: гипотеза, структура и тематические исследования : монография / [Язбец М. (рук. авт. коллектива) и др.] ; под общ. ред. Милана Язбеца ; [пер. с англ. и словен. К. В. Мальшина] ; Дипломат. акад. Украины при М-ве иностр. дел Украины. - Киев : Дипломат. акад. Украины при МИД Украины, 2015. - 520 с.
109. ВА794156 Соціальна ініціативність: змістово-технологічне забезпечення : посібник / [Т. К. Окушко та ін. ; наук. ред. Т. К. Окушко] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - 221 с.


Історія. Історичні науки
110. РА417538 Ворончук І. О. Населення Волині в XVI - першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Ворончук Ірина Олексіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 36 с.
111. РА417587 Гірік С. І. Джерела дослідження ідейних засад Української комуністичної партії (боротьбистів) (1918-1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Гірік Сергій Іванович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ, 2015. - 15 с.
112. РА417676 Горда-Цибко О. М. Археологічно-бібліографічна виставка 1888-1889 рр. й створення музею Ставропігійського інституту у Львові : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Горда-Цибко Ольга Миколаївна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів, 2015. - 20 с.
113. РА417633 Гупало В. Д. Звенигород і Звенигородська земля у XI - XIII століттях (соціоісторична реконструкція) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.04 / Гупало Віра Деонізівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів, 2015. - 40 с.
114. РА417818 Труба Р. І. Громадсько-педагогічна та наукова діяльність Омеляна Терлецького (1873-1958) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Труба Руслана Іванівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів, 2015. - 19 с.
115. В355835/1 Vivat, Ukraina!. Т. 1: Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України. - 2015. - 782, [33] с. : фот.
116. В355842/2 Vivat, Ukraina!. Т. 2: Двадцять років потому. Осмислення / [авт. проекту Севастьянов В. І. ; упоряд.: Севастьянов В. І., Севастьянова Н. К.]. - 2015. - 1063 с.
117. ІС14951 Бар - Ключ до Східного Поділля : історико-краєзнавчий нарис / Барська міська рада ; ред.: Микола Йолтуховський, Євген Меснянкін, Олексій Бакалець, Борис Нетупський. - Malbork : AMJ Marketing, Usługi reklamowo-marketingowe, [20--?]. - 71 с. : іл.
118. ВС59477 Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины : [кн. для чтения] / [Е. П. Брик и др. ; редкол.: А. И. Киссе, А. А. Пригарин, В. Н. Станко] ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Каф. археологии и этнологии Украины, Упр. культуры и туризма, национальностей и религий Одес. обл. гос. администриции. - Одесса : СМИЛ : PostScriptUm, 2014. - 742, [8] с. : ил.
119. ВА794015 Володимир Петрович Коваленко : біобібліогр. покажч. / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. від. ; [уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред. Г. Г. Макарова]. - Чернігів : [б. в.], 2014. - 95 с.
120. ВА794161 Дунаєвеччина в роки Другї світовой війни: збірник документів і матеріалів / Держ. архів. Хмельниц. обл. [та ін.] ; [упоряд.: Байдич В. Г. та ін.]. - Хмельницький ; Дунаївці ; Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. - 319, [16] с. : фот. - (Серія: "Праці Державного архіву Хмельницької області" ; вип. 8)
121. ВА793966 Журавльов Д.В. Іван Мазепа / Д. Журавльов. - Харків : Фоліо, 2015. - 62, [1] с. - (Патріотична бібліотека)
122. ВС59438 История села Котловина (Болбока), 1812-2012 год / [авт.-сост. Е. Х. Яманди]. - Болград : СМИЛ, 2015. - 288 с. : фот.
123. ВА794181 Корновенко С. В. Діяльність закладів культури в українському селі в 90-х роках XX - на початку XXI століття (за матеріалами Черкаської області) : монографія / С. В. Корновенко, С. В. Чмільова ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, НДІ українознавства. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 263 с.
124. ВА794016 Коханевич М. Т. Новое миропонимание : для широких масс / М. Коханевич. - Черновцы : [б. и.], 2014. - 92 с.
125. ВС59468 Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. Валентина Шевченко ; [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. - Київ : Кліо, 2015. - 798, [1] с. : фот., табл. + 6 картосхем
126. ВА794122 Пирогова-Таран Л. В. Іван Васильович Лучицький: історик і час : монографія / Л. В. Пирогова-Таран, Н. А. Логунова ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. - 210 с.
127. Р128649 Романенко В. Н. За кулисами военных событий. К семидесятилетию окончания войны : [очерк] / В. Н. Романенко, Г. В. Никитина. - СПб. : Политон, 2015. - 24 с.
128. ВА793969 Савченко В. А. Нестор Махно / В. Савченко. - Харків : Фоліо, 2015. - 62, [1] с. - (Патріотична бібліотека)
129. ВС59469 Святненко В. Г. Рідний край над Здвижень-рікою. Дві Великі Перемоги / В. Г. Святненко. - Київ : Пугач О. В., 2015. - 470 с. : фот.
130. ВА793970 Сорока Ю. В. Дмитро Байда-Вишневецький / Ю. Сорока. - Харків : Фоліо, 2015. - 61, [2] с. - (Патріотична бібліотека)
131. ВА793967 Сорока Ю. В. Походи Богдана Хмельницького / Ю. Сорока. - Харків : Фоліо, 2015. - 61, [2] с. - (Патріотична бібліотека)
132. Р128647 Сорокин П. А. Пёстрое кружево : (дорож. заметки) / Питирим Сорокин ; общ. ред. и предисл. канд. ист. наук Ю. В. Дойкова ; Архангел. обл. краевед. музей. - Архангельск : Архангел. обл. краевед. музей, 1993. - 32 с.
133. ВА794125 Стецюк В. В. Лозуватка: історія та сьогодення українського села. Історичне минуле, 1765-1914 рр. / Володимир Стецюк. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2015. - 272, [1] с. : іл.
134. ВА793968 Тома Л. В. Петро Конашевич Сагайдачний / Л. Тома. - Харків : Фоліо, 2015. - 61, [2] с. - (Патріотична бібліотека)
135. ІВ219958/CDR1815 Ikonomov N. Naše nebo cizí : písemná kultura na Balkáně a střední Evropa ve středověku / [Nikola Ikonomov, Tomáš Klimek, Vladan Trijić ; překl.: Sean Mark Miller, Kateřina Millerova, Milan Rydvan]. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2012. - 98 s. : barev. faks.
136. ІВ220829 Kalniete S. Song to kill a giant. Latvian revolution and the Soviet empire's fall / Sandra Kalniete ; transl. by Kārlis Streips. - Jelgava : Printing house, Latvia, 2013. - 416 p. : phot.
137. /ІВ219958 Naše nebo cizí : písemná kultura na Balkáně a střední Evropa ve středověku. - [Praha] : Národní knihovna České republiky, 2012. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)


Економіка. Економічні науки
138. РА417596 Бойко С. Б. Комбіновані підходи до управління чинниками інноваційної діяльності машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бойко Остап Богданович ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2015. - 21 с. : рис., табл.
139. РА417684 Бублик М. І. Економічне оцінювання та державне регулювання техногенних збитків в національному господарстві : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Бублик Мирослава Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 47 с. : табл., рис.
140. РА417597 Бурдейна Л. В. Облік та оцінка виробничих запасів у інформаційній системі підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Бурдейна Людмила Володимирівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 21 с. : рис.
141. РА417529 Власенко І. В. Еколого-економічні засади сільськогосподарського природокористування в контексті сталого розвитку України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Власенко Іван Володимирович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 40 с. : рис., табл.
142. РА417524 Воржакова Ю. П. Формування конкурентної політики поліграфічних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Воржакова Юлія Петрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 25 с. : рис.
143. РА417626 Горобинський М. О. Удосконалення діяльності органів податкової системи України: державно-управлінський аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Горобинський Микола Олександрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Львів, 2015. - 20 с.
144. РА417673 Гураль Н. Р. Засади управління відтворенням трудового потенціалу торговельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гураль Наталія Романівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
145. РА417648 Журавель Ю. Г. Консолідація фінансових ресурсів для модернізації національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Журавель Юрій Григорович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 20 с. : рис.
146. РА417824 Завербна М. С. Планування умовно-постійних витрат на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Завербна Мар'яна Степанівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 22 с. : рис., табл.
147. РА417608 Зайцева Л. О. Управління конкурентоспроможністю підприємств легкої промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Зайцева Людмила Олексіївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ, 2015. - 20 с. : табл., рис.
148. РА417646 Кальний С. В. Зміцнення економічної безпеки сільського господарства в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Кальний Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : табл.
149. РА417793 Кирилич Х. В. Проблема нерівномірності економічного розвитку світового господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кирилич Христина Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с. : табл., рис.
150. РА417636 Комарова І. Л. Розвиток інвестиційної діяльності в аграрних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Комарова Інна Леонідівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 21 с. : табл.
151. РА417518 Корчагіна Г. А. Оцінка професійної культури управлінського персоналу підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Корчагіна Галина Анатоліївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
152. РА417479 Кушніренко О. А. Обліково-контрольне забезпечення управління оподаткуванням сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кушніренко Олександр Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
153. РА417496 Лаврухіна Н. О. Державне управління пенсійною системою України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Лаврухіна Наталія Олександрівна ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. - Київ, 2015. - 18 с.
154. РА417641 Мазур І. М. Формування організаційно-економічного механізму забезпечення енергетичної безпеки національної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Мазур Ірина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ, 2015. - 40 с. : рис., табл.
155. РА417589 Майстренко В. В. Підвищення ефективності управління державним наглядом з охорони праці на підприємствах вугільної промисловості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Майстренко Володимир Володимирович ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці. - Київ, 2015. - 20 с. : табл., рис.
156. РА417502 Макух Т. О. Стратегічне управління фінансовими ресурсами (на прикладі хлібопекарської галузі) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Макух Тамара Олександрівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
157. РА417661 Манькута Я. М. Моделювання бізнес-процесів управління якістю надання освітніх послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Манькута Яна Миколаївна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. - Черкаси, 2015. - 20 с. : рис.
158. РА417604 Мар'євська М. Ю. Розвиток дрібнотоварних селянських господарств Полтавщини в умовах формування ринкових відносин (друга половина XIX - початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мар'євська Марина Юріївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
159. РА417609 Набока Т. С. Управління видатками бюджету та напрямки його вдосконалення в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Набока Тетяна Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
160. РА417525 Нестерова Д. С. Формування інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестерова Дар'я Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
161. РА417494 Норкін Б. В. Числові методи розв'язання стохастичних задач оптимізації у страховій математиці : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Норкін Богдан Володимирович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ, 2015. - 35 с.
162. РА417517 Опенько І. А. Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісовими насадженнями : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Опенько Іван Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 25 с.
163. РА417804 Піхоцький В. Ф. Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальні засади теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Піхоцький Володимир Федорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 40 с. : рис.
164. РА417668 Потапчик О. О. Управління якістю послуг житлово-комунального господарства України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Потапчик Ольга Олександрівна ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2015. - 20 с. : табл.
165. РА417815 Приходько І. В. Політико-економічні бар'єри на шляху інтеграції України до Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Приходько Ірина Валеріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с. : табл.
166. РА417805 Пугачевська К. С. Регулювання імпорту товарів в Україні за умов членства в СОТ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Пугачевська Катерина Сергіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2015. - 24 с. : табл., рис.
167. РА417584 Силенко М. Ф. Державне регулювання економічного розвитку депресивних територій України в умовах децентралізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Силенко Микола Федосійович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". - Київ, 2015. - 19 с. : табл.
168. РА417644 Тимохіна Я. О. Управління комплексом маркетингових комунікацій промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тимохіна Яна Олександрівна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2015. - 20 с. : рис.
169. РА417821 Тодощук А. В. Управління митними ризиками у діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тодощук Андрій Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 24 с. : табл.
170. РА417491 Томілін О. О. Формування міжгалузевих зв'язків агропромислового виробництва та їх вплив на структурну політику бурякоцукрового підкомплексу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Томілін Олексій Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 39 с. : рис., табл.
171. РА417802 Тревого О. І. Економічне оцінювання та моделі розвитку машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тревого Олена Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 25 с. : рис., табл.
172. РА417503 Хаванова М. С. Стратегічне управління фінансово-економічною безпекою підприємства (на прикладі автомобілебудівних підприємств) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Хаванова Марина Сергіївна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ, 2015. - 22 с. : рис., табл.
173. РА417495 Цап М. В. Організаційно-економічний механізм державної структурної політики імпортозаміщення в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Цап Михайло Васильович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 21 с. : табл., рис.
174. РА417537 Чорнуха І. В. Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чорнуха Ігор Вікторович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2015. - 20 с. : рис., табл.
175. РА417814 Шкода М. С. Економіко-організаційні важелі регуляторної політики інноваційного розвитку економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Шкода Мар'яна Сергіївна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
176. ВА794138 Атюшкіна В. В. Внутрішній економічний механізм підприємства : навч. посіб. / В. В. Атюшкіна, Я. В. Бурко ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. - 190 с. : табл.
177. ВА794175 Голованова М. А. Місткість ринку: методологічні підходи і практичні рекомендації : навч. посіб. / М. А. Голованова ; Ін-т інформ. технологій і змісту освіти, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2014. - 152 с. : рис., табл.
178. ВС59435 Готівкові розрахунки та РРО : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2015. - 110 с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 15, серпень 2015)
179. ВА794005 Екологічний маркетинг : навч. посіб. / С. Ю. Хамініч [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Герда, 2015. - 160 с.
180. ВА794163 Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 15-17 груд. 2014 р.) / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; [редкол.: Є. М. Ємець, Г. В. Карнаухова]. - Полтава : ПУЕТ, 2015. - 101, [1] с. : рис.
181. ВА793899 Економічний і соціальний розвиток країни: теорія, методологія, управління : зб. наук. пр. з актуал. проблем екон. наук / Наук. орг. "Перспектива". - Дніпропетровськ : Гельветика, 2015. - 343 с. : рис., табл.
182. ВА793907 Задания к практическим занятиям по учебной дисциплине "Учет по видам экономической деятельности" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" дневной формы обучения / Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца ; [сост.: Пасенко Н С., Горяева М. С., Махота А. В.]. - Харьков : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. - 67 с. : табл.
183. ВА794132 Звягінцева О. Б. Ринкова стратегія підприємств харчової промисловості: проблеми теорії та практики : монографія / О. Б. Звягінцева. - Миколаїв : КВІТ, 2012. - 494 с. : табл., рис.
184. ВА794199 Лобов С. П. Теорія оцінювання ефективності прискорення процесів управління підприємствами : монографія / С. П. Лобов ; Криворіз. нац. ун-т. - Кривий Ріг : Роман Козлов [вид.], 2015. - 411 с. : табл., рис.
185. ВА794123 Лопух К. В. Сучасний монетаризм : монографія / Лопух К. В., Фещенко В. М., Юхименко П. І. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Юхименка П. І. - Київ : Центр учб. літ., 2015. - 271 с. : рис., табл.
186. ВА794004 Малярец Л. М. Эконометрика в примерах и задачах : учеб. пособие для иностр. студентов / Малярец Л. М., Железнякова Э. Ю., Норик Л. А. ; Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца. - Харьков : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. - 267 с. : рис., табл.
187. ВА794019 Маркетинг технічних інновацій : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. К. Сукач [та ін.] ; [за ред. М. К. Сукача]. - Київ : Ліра-К, 2013. - 412 с. : рис., табл.
188. ВА794165 Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 26-29 трав. 2015 р.) / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; [голов. ред. Н. В. Карпенко]. - Полтава : ПУЕТ, 2015. - 188, [1] с. : рис., табл.
189. ВА793914 Мартиненко В. В. Зміцнення економічної безпеки України в умовах глобалізації: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / В. В. Мартиненко, Н. П. Мацелюх ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Київ : Центр учб. літ., 2015. - 239 с. : рис., табл.
190. В355822/1 "Проблеми і перспективи проведення наукових досліджень", міжнародна науково-практична конференція (19 ; 2015 ; Чернівці) Матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи проведення наукових досліджень", Чернівці, 30-31 березня 2015 року. Т. 1. - 2015. - 31 с. : рис., табл.
191. В355820/2 "Проблеми і перспективи практичної реалізації наукових досліджень", міжнародна науково-практична конференція (18 ; 2015 ; Чернівці) Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи практичної реалізації наукових досліджень", Чернівці, 27-28 лютого 2015 року. Т. 2. - 2015. - 32 с. : рис., табл.
192. В355823/2 "Проблеми і перспективи розвитку науки в умовах євроінтеграції", міжнародна науково-практична конференція (20 ; 2015 ; Чернівці) Матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи розвитку науки в умовах євроінтеграції", Чернівці, 29-30 квітня 2015 року. Т. 2. - 2015. - 36 с. : табл.
193. В355821/2 "Вплив євроінтеграції на соціально-економічний розвиток", міжнародна науково-практична конференція (21 ; 2015 ; Чернівці) Матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції "Вплив євроінтеграції на соціально-економічний розвиток", Чернівці, 30-31 травня 2015 року. Т. 2. - 2015. - 36 с. : рис., табл.
194. В355821/3 "Вплив євроінтеграції на соціально-економічний розвиток", міжнародна науково-практична конференція (21 ; 2015 ; Чернівці) Матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції "Вплив євроінтеграції на соціально-економічний розвиток", Чернівці, 30-31 травня 2015 року. Т. 3. - 2015. - 40 с. : рис., табл.
195. В355824/2 "Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку", міжнародна науково-практична конференція (22 ; 2015 ; Чернівці) Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку", Чернівці, 15-16 червня 2015 року. Т. 2. - 2015. - 40 с. : рис., табл.
196. В355825/1 "Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів", міжнародна науково-практична конференція (2015 ; Ужгород) Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів", 8 травня 2015 року. Ч. 1. - 2015. - 143 с. : рис., табл.
197. В355825/2 "Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів", міжнародна науково-практична конференція (2015 ; Ужгород) Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів", 8 травня 2015 року. Ч. 2. - 2015. - 151 с. : рис., табл.
198. В355825/3 "Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів", міжнародна науково-практична конференція (2015 ; Ужгород) Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів", 8 травня 2015 року. Ч. 3. - 2015. - 147 с. : рис., табл.
199. ВА794050 "Розвиток економічної системи в умовах глобалізації", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Вінниця).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток економічної системи в умовах глобалізації" (28-29 листопада 2014 року). - Вінниця ; Херсон : Гельветика, 2014. - 167 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції)
200. ВА794188 "Формування інноваційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Херсон).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Формування інноваційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії", 12-13 грудня 2014 року / Херсон. держ. ун-т, Ф-т економіки і менеджменту, Каф. менеджменту і адміністрування, Акад. екон. наук України, Херсон. осередок Всеукр. асоц. політ. економії ; [редкол.: К. С. Шапошников та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 307 с.
201. ВА793903 Методические рекомендации к выполнению практических заданий по учебной дисциплине "Маркетинговое ценообразование" для иностранных студентов направления подготовки 6.030507 "Маркетинг" дневной формы обучения / Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца ; [сост.: Прохорова Т. П., Гронь А. В.]. - Харьков : ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. - 50 с. : табл.
202. ВА793904 Методические рекомендации к выполнению практических заданий по учебной дисциплине "Системы технологий в торговле и посредничестве" для иностранных студентов отрасли знаний 0306 "Менеджмент и администрирование" всех форм обучения / Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца ; [сост.: Савченко Н. Ф., Стрельчук Р. М.]. - Харьков : ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. - 87 с. : рис., табл.
203. ВА793997 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Фінанси" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Нескородєва І. І., Пустовгар С. А., Голофаєва І. П.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 159 с.
204. ВА793905 Методичні рекомендації до практичних завдань з навчальної дисципліни "Ринок фінансових послуг" для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Внукова Н. М., Ачкасова С. А.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 59 с. : табл.
205. ВА793908 Методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять з навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Медведєва І. Б.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 95 с. : рис., табл.
206. ВА793983 Міценко Н. Г. Інтегровані системи підприємств і організацій споживчої кооперації: теоретичні засади та перспективи розвитку : монографія / Н. Г. Міценко ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во ЛКА, 2014. - 406, [7] с. : табл., рис.
207. В355841/1 Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції. Т. 1/ [Т. І. Єфименко та ін.]. - 2014. - 759 с. : рис., табл.
208. ВА794223 Мошенский С. З. Финансовые центры Украины и рынок ценных бумаг индустриальной эпохи / С. З. Мошенский. - London : Xlibris, 2014. - 503 с.
209. ВА794217 Мошенський С. З. Фінансові центри України та ринок цінних паперів індустріальної епохи / С. З. Мошенський. - London : Xlibris, 2014. - 453 с.
210. ВС59434 Наличные расчеты и РРО : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2015. - 110 с. - (Библиотека "Баланс" ; № 15, август 2015)
211. В355815/1 Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки. Ч. 1. - 2015. - 175 с. : рис., табл.
212. В355815/2 Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки. Ч. 2. - 2015. - 179 с. : рис., табл.
213. ВА794153 Никитенко О. К. Прогнозування фінансових часових рядів з використанням видобутку знань : монографія / О. К. Никитенко, К. Ф. Ковальчук. - Дніпропетровськ : Герда, 2015. - 199 с. : рис., табл.
214. ВА793917 Нусінов В. Я. Оцінка рівня економічної безпеки п ідприємства на всіх етапах розвитку : монографія / Нусінов В. Я., Астаф'єва К. О., Нусінова О. В. ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2015. - 185 с. : рис., табл.
215. ВА793986 Озеран А.В. Теорія та методологія формування фінансової звітності підприємств : монографія / А. В. Озеран ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 471 с. : рис., табл.
216. ВА794134 Отенко В. І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. для ВНЗ / Отенко В. І., Іванієнко В. В., Азаренков Г. Ф. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ІНЖЕК, 2015. - 339 с. : табл.
217. ВС59471 Перович Л. М. Теоретичні засади землеустрою : навч. посіб. / Л. М. Перович, В. М. Сай, М. С. Маланчук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 234 с. : рис.
218. ВА794038 Підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах євроінтеграції : монографія / Л. В. Кривенко [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. В. Кривенко ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". - Суми : Мрія, 2015. - 219 с. : рис., табл.
219. ВА793901 Практичні та тестові завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Планування розвитку територій" для студентів спеціальності 8.15010008 "Публічне адміністрування" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Кожанова Є. П.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 51 с.
220. ВА794192 Проблеми розвитку та сучасні аспекти якості товарів і послуг, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу: регіональні особливості : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, магістрантів та студентів / Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: К. Д. Гурова та ін.]. - Харків : КНТЕУ, 2015. - 130 с. : табл.
221. ВА794036 Радзієвська С.О. Глобальна економіка : конспект лекцій для студентів екон. напрямів підгот. усіх форм навчання / С. О. Радзієвська ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., Каф. "Екон. теорія". - Київ : СІК ГРУП Україна, 2015. - 343 с. : рис., табл.
222. ВА793906 Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна відповідальність" для студентів спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Ушкальов В. В.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 58 с. : табл.
223. ВА794127 Розвиток професійної компетентності управлінського персоналу : монографія / Дороніна М. С. [та ін.]. - Харків : ІНЖЕК, 2014. - 361 с. : рис., табл.
224. СО33774 Розробка конфігурації у системі "1 С: бухгалтерія 8 для України" : навч. комп'ютер. практикум / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. обліку і аудиту ; [уклад. І. А. Дерун]. - Харків : Савчук О. О. [вид.], 2015. - 91 с. : рис., табл.
225. СО33783 Саинчук А. А. Модели и методы использования аутсорсинга в управлении проектами : [монография] / А. А. Саинчук ; Одес. нац. мор. ун-т. - Одесса : ТЭС, 2015. - 175 с. : рис., табл.
226. ВА794039 Скопень М. М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. М. Скопень, М. К. Сукач. - Київ : Каравела, 2010. - 335 с. : рис., табл. - (Серія "Українська книга")
227. ВА794051 Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічної інтеграції : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Львів, 24-25 квіт. 2015 р. / Львів. комерц. акад. [та ін.]. - Львів : Вид-во ЛКА, 2015. - 178 с. : рис., табл.
228. ВА794041 Сукач М.К. Економічна інформатика : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. К. Сукач. - Київ : КСУ, 2014. - 775 с. : рис., табл.
229. С11515/2 Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню науки (2015 ; Житомир) Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. Т. 2: м. Житомир, 15 трав. 2015 р. / ММІРЛ ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. - 2015. - 415, [1] с. : рис., табл.
230. ВА794129 Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство : колект. монографія / Житомир. держ. технол. ун-т ; [за заг. ред. Мельничука Д. П.]. - Житомир : ЖДТУ, 2015. - 363, [1] с. : рис., табл.
231. ВА794164 Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи : зб. тез II Міжвуз. наук. конф., м. Київ, 27 берез. 2015 р. / Каф. фінансів та банк. справи ВНЗ "Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна", Ф-т екон. наук Нац. ун-ту "Києво-Могилян. Акад.", Укр.-Рос. Ін-т менеджменту та бізнесу ім. Б. Хмельницького Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. - Київ : Університет "Україна", 2015. - 83 с. : рис., табл.
232. ВА794128 Чумаченко А. С. Розвиток споживчого капіталу на туристичних підприємствах Херсонської області : одноосіб. монографія / А. С. Чумаченко ; Приват. акціонер. т-во "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Херсон. ін-т. - Херсон : Айлант, 2015. - 198, [1] с. : рис., табл.
233. ВА794180 Чухрай Н. І. Управління інноваціями : навч. посіб. / Н. І. Чухрай, Л. С. Лісовська ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 277 с. : табл.
234. ВА794183 Шкарлет С.М. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. / С. М. Шкарлет, В. П. Ільчук ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. - 307 с. : рис., табл.
235. ВА793918 Щебликіна І.О. Основи менеджменту : навч. посіб. з дисципліни / І. О. Щебликіна, Д. В. Грибова ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь : Вид. буд. Мелітоп. міськ. друк., 2015. - 479 с. : рис., табл.
236. ВА793998 Экономическая информатика: интеграция в управлении : монография / В. В. Бинкевич [и др.] ; Нац. металлург. акад. Украины. - Днепропетровск : Герда, 2015. - 85 с. : рис.
237. ІВ220828 Business in a changing society : Festschrift for Peter Brabeck-Letmathe / ed. by Andreas Koopmann. - Zürich : Neue Zürcher Zeitung publ., 2014. - 295 p. : fig.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка