Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологійСторінка3/4
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4

Культура. Наука. Освіта
242. РА413323 Бойко Ю. С. Формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бойко Юлія Степанівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2015. - 19 с.
243. РА413401 Гарачук Т. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з математично здібними учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гарачук Тетяна Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2015. - 20 с.
244. РА413509 Гусак О. О. Роль редактора в популяризації сайта інтернет-ЗМК : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Гусак Ольвія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2015. - 18 с.
245. РА413411 Дука Т. М. Історико-краєзнавча діяльність піонерської організації України (60-ті роки XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дука Тетяна Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2015. - 20, [1] с.
246. РА413322 Калашнік Н. В. Формування міжкультурної комунікативної компетентності у іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Калашнік Наталія Василівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2015. - 20 с.
247. РА413364 Матвійчук Т. Ф. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичного виховання у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Матвійчук Тетяна Фартівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2015. - 20 с. : рис.
248. РА413564 Мельник Ю. І. Вибір журналіста в умовах тоталітарної держави (на матеріалі італійської преси 20 - 30-их років XX ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Мельник Юрій Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2015. - 17 с.
249. РА413330 Падалка О. І. Формування пріоритетних педагогічних цінностей у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Падалка Ольга Іванівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2015. - 20 с.
250. РА413398 Підвальна Ю. В. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександровича Андрієвського (1845-1902) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Підвальна Юлія Василівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2015. - 20 с.
251. РА413389 Потапчук Т. В. Теоретико-методичні основи формування національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Потапчук Тетяна Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. - Київ, 2015. - 39 с.
252. РА413384 Смусь А. Г. Релігійний контент християнського спрямування в сучасному українському телепросторі : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Смусь Андрій Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2015. - 16 с.
253. РА413367 Хренова В. В. Підготовка майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів старших класів основам швейної справи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хренова Вікторія Валеріївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2015. - 20 с.
254. ВА789118 Анісімов М. В. Магістерські роботи : технол. освіта : навч.-метод. посіб. [для студентів пед. навч. закл.] / М. В. Анісімов, О. В. Єжова ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : ПОЛІУМ, 2015. - 87 с. : рис., табл.
255. ВА789102 Бабич В. І. Професійна підготовка майбутніх учителів до виховання соціально здорових підлітків: теорія і практика : монографія / В. І. Бабич ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 487 с. : рис.
256. Р127627 (1-24 арк.) Будна Н. О. Фрукти та ягоди : комплект наочності : навч. посіб. / Будна Наталя Олександрівна. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. - 24 арк. : фот. кольор. - (Дитина і світ. 5-10 років)
257. ВА789079 Глибовець М. М. Інтелектуальні мережі : навч. посіб. / М. М. Глибовець, А. М. Глибовець, М. В. Поляков ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Корпорація "Noosphere Ventures USA Inc.". - Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2014. - 462 с. : рис., табл.
258. ВА789082 Горбенко В. П. Теорія та методика легкої атлетики : навч. посіб. для студентів ВНЗ з фіз. культури і спорту та ф-тів фіз. виховання у пед. ВНЗ / В. П. Горбенко, Д. І. Степаненко, В. П. Новіков ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2014. - 266 с. : рис., табл.
259. ВА789015 Добрусина С. А. Консервация документов: наука и практика : [монография] / С. А. Добрусина, Е. С. Чернина ; Рос. нац. б-ка. - СПб. : РНБ, 2013. - 191 с. : рис., табл.
260. СО33529 Довідник українських тренерів, консультантів та експертів з оцінки НУО України / Творч. центр "Каунтерпарт" ; "Каунтерпарт", творчий центр. - Київ : [б. в.], 2002. - 210, 210 с.
261. ВС58860 Ижик Л. В. Книжные знаки одесских библиофилов : моногр. исслед. / Л. В. Ижик ; [отв. ред. О. Ф. Ботушанская] ; Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького. - Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2014. - 129, [1] с. : ил.
262. Р127615 (1-40 арк.) Корнєєва О. М. Свійські та дикі птахи : 40 демонстрац. карток : [наоч. посіб.] / [Корнєєва О. М., Давидов Г. О.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. - 40 арк. : кольор. іл. - (Дітям про все на світі)
263. Р127626 Краща книжка головоломок. - Харків : Віват, 2015. - 16 с. : рис. - (Вчимося думати)
264. Р127625 Лучшая книга головоломок. - Харьков : Виват, 2015. - 16 с. : рис. - (Учимся думать)
265. Р127624 Любимая книга ребусов и задач. - Харьков : Виват, 2015. - 16 с. : рис. - (Учимся думать)
266. Р127607 Методичні вказівки до підготовки та проведення комплексного державного екзамену (галузь знань 1801 Специфічні категорії, спеціальність 818010020 Управління навчальним закладом ОКР магістр) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, ННІ пед. освіти, соц. роботи і мистецтва, Каф. педагогіки вищ. шк. і освіт. менеджменту ; [авт.-упоряд. О. Ю. Цимбал]. - Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. - 24 с.
267. ВА789138 Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях, прикладах : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Г. М. Азаренкова та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук., проф. Г. М. Азаренкової ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 223 с. : схеми, табл.
268. В355597/1 Моделирование образовательной среды на основе аксиологического подхода. Ч. 1. - 2014. - 236 с. : табл.
269. В355597/2 Моделирование образовательной среды на основе аксиологического подхода. Ч. 2. - 2014. - 203 с.
270. ВС58853 Одесский музей западного и восточного искусства - 90 : сб. науч. ст. / [науч. ред., сост. Л. Сауленко]. - Одесса : Астропринт, 2014. - 99, [8] с. : ил.
271. ВА789043 Примакова В. В. Становлення та розвиток вітчизняної післядипломної освіти вчителів початкових класів (серед. XIX - поч. XXI століття) : навч. посіб. / Примакова В. В. - Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2014. - 203 с.
272. ВА788986 Психологические, педагогические и медико-биологические аспекты физического воспитания : монография / [В. В. Беседа и др.] ; под ред. А. П. Романчука, И. В. Мороза ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Гос. учреждение "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". - Одесса : Юридична література, 2014. - 217, [8] с. : ил.
273. ВА789143 Пятов В. Н. Хочу на Килиманджаро... : путевые заметки / Валерий Пятов. - Харьков : Оптим, 2015. - 132, [1] с. : цв.ил.
274. ВА789142 Пятов В. Н. Хочу на Кіліманджаро... : подорож. замітки / Валерій Пятов. - Харків : Оптім, 2015. - 132, [1] с. : кольор. іл.
275. ВА789139 Сєрих Л. В. Взаємодія загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в естетичному вихованні підлітків : монографія / Лариса Сєрих ; Ін-т проблем виховання НАПН України, Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Суми : Ніко, 2015. - 265 с. : рис., табл.
276. Р127623 Улюблена книжка ребусів і завдань. - Харків : Віват, 2015. - 16 с. : рис. - (Вчимося думати)
277. В352282/5 Школа відкритого розуму. Т. 5: Різнорідність культурного простору: історія і перспективи : зб. наук. пр. / [ред.: О. Лещак (голова, наук. ред.) та ін.]. - Кам'янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2013. - 323 с. : рис., табл.
278. ІВ219843 Sonderegger R. Zweitwohnungen im Alpenraum. Bewertung des alpenweiten Bestandes und der Situation in der Schweiz in Bezug auf eine Nachhaltige Entwicklung : Diss. / Roger Sonderegger ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - Saarbrücken : Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2014. - 321 S. : Abb., Tab.
279. ІВ219894 The Reuters guide to good information strategy / written by Jane Bird. - London : Reuters, 1997. - 49 p.


Філологічні науки. Художня література
280. РА413362 Артюшенко З. В. Художня інтерпретація історії у романах Івана Білика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Артюшенко Злата Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 18 с.
281. РА413352 Балаховська Ю. М. Розвиток методики літератури в педагогічній спадщині О. Р. Мазуркевича (1913-1995 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Балаховська Юлія Михайлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. - Київ, 2015. - 20 с.
282. РА413386 Беззубова О. О. Німецькомовні СМС-повідомлення: лінгвотекстові параметри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.02.04 / Беззубова Олена Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя , 2015. - 20 с.
283. РА413500 Бровкіна О. В. Стратегії англомовного родинного дискурсу в ситуаціях відвертого спілкування, утішання, непорозуміння : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бровкіна Оксана Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с.
284. РА413506 Бродюк Ю. М. Поетика прози Михайла Томчанія : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бродюк Юлія Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с.
285. РА413560 Ван Цзиюньбо Англо-американізми в сучасному рекламному дискурсі: комунікативно-прагматичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Ван Цзиюньбо ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
286. РА413348 Карпінчук Г. В. Роль М. М. Новицького у становленні та розвитку наукового шевченкознавства 1920 - 1960-х років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Карпінчук Галина Володимирівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
287. РА413335 Кісьміна К. О. Лексико-стилістичні особливості комічного у скетчах Раймона Девоса : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Кісьміна Ксенія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 18 с.
288. РА413523 Литовченко І. О. Динамічні процеси у військовій лексиці української мови (назви зброї, амуніції, споруд) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Литовченко Ірина Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
289. РА413416 Маценка С. П. Полісемантика і структура діалогу літератури з музикою в німецькомовному романі XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04, 10.01.06 / Маценка Світлана Павлівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2015. - 40 с.
290. РА413332 Нужна К. А. Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення Франції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Нужна Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
291. РА413320 Пахаренко В. І. Поетичний геній Тараса Шевченка: природа, своєрідність та стратегії інтерпретації : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Пахаренко Василь Іванович ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2015. - 40 с.
292. РА413561 Федосова М. О. Особливості неоготики в сучасній українській прозі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Федосова Марія Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 20 с.
293. РА413334 Чайківська Г. С. Еволюція французької авторської казки: лінгвопоетичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Чайківська Галина Святославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
294. РА413371 Юшак В. М. Структурно-функціональні та когнітивні аспекти словотворення сучасного англомовного софтоніму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Юшак Вікторія Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с. : рис.
295. РА413494 Якименко О. О. Вербалізація концептосфери ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА в дискурсі масової комунікації: когнітивний і прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Якименко Олена Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 19 с.
296. Р127618 [Індик] : розмальовка. - Харків : Віват, 2015. - [12] с. : іл. - (Каляки-маляки)
297. Р127620 [Кошеня] : розмальовка . - Харків : Віват, 2015. - [12] с. : іл. - (Каляки-маляки)
298. Р127619 [Равлик] : розмальовка. - Харків : Віват, 2015. - [12] с. : іл. - (Каляки-маляки)
299. Р127621 [Слоненя] : розмальовка. - Харків : Віват, 2015. - [12] с. : іл. - (Каляки-маляки)
300. ВА789108 Авторские миры в художественном тексте. Стратегии анализа : [монография] / [Е. М. Черноиваненко и др. ; отв. ред. Н. М. Раковская] ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Филол. фак., Каф. мировой лит. - Одесса : Астропринт, 2014. - 357 с.
301. ВА789014 Андросов С. К. Покаянью даны небеса : [избр. лирика] / Сергей Андросов. - Нягань : [б. и.], 2014. - 93, [8] с. : цв.ил.
302. ВА789134 Башельери Л. Неукротимая Сюзи : роман / Луиза Башельери ; [пер. с фр. В. Ковалив]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 510 с.
303. ВА788962 Бебех А. А. Избранное : стихи / Александр Бебех. - Одесса : Астропринт, 2014. - 51 с.
304. ВА788995 Бежан О. А. Сучасний американський роман (кінець XX - початок XXI ст.) : навч.-метод. посіб. для студентів IV курсу від-ня англ. філології ф-ту РГФ з дисципліни "Сучасна література країн, мова яких вивчається (англійська)" / О. А. Бежан ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т романо-герман. філології, Каф. зарубіж. літ. - Одеса : Астропринт, 2014. - 84, [1] с.
305. ВА789003 Булах О. В. Тематические тексты на французском языке: их лексический анализ и грамматические задания к ним : учеб. пособие / О. В. Булах, О. А. Андреева, В. В. Звягинцева ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Юго-Зап. гос. ун-т" (ЮЗГУ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 200 с.
306. ВА789206 Валдавина С. Э. Учебник английского языка для студентов юридических специальностей / С. Э. Валдавина, Л. В. Кузнецова. - М. : ГИС, 2003. - 351 с.
307. ВА788966 Вивчення форм метафоризації в епічному творі : навч. посіб. до лекц. курсів "Вступ до літературознавства", "Поетика", "Теорія літератури" та спецкурсів для студентів спец. "Українська мова та література" / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. теорії літ. та компаративістики ; авт.-уклад. М. В. Пащенко. - Одеса : Астропринт, 2014. - 151, [1] с.
308. В355600/1 Вітковський, Вадим Миколайович Вервольф. Кн. 1. - 2014. - 522, [36] с. : іл.
309. ВА789052 Выселко А. Д. Русский язык как иностранный : сб. текстов, упражнений и тестов / А. Д. Выселко, Ю. А. Трубникова ; Днепропетр. ун-т им. Альфреда Нобеля. - Днепропетровск : Дніпропетр. ун-т им. А. Нобеля, 2014. - 75 с.
310. ВА789087 Гнатюк Л.П. Дегустація літа : [поезії] / Людмила Гнатюк. - Київ : Золоті Ворота, 2014. - 127 с. : іл.
311. ВА789061 Гордийчук А. И. Гвоздика красная : [стихотворения] / Алла Гордийчук. - Харьков : Федорко, 2015. - 95 с.
312. ВА789064 Гордийчук А. И. Сиреневый вечер : [стихотворения] / Алла Гордийчук. - Харьков : Федорко, 2014. - 85 с.
313. ВА789133 Гринник О. І. Поспішаймо творити добро! : вірші та пісні / Олена Гринник. - Вінниця : Едельвейс і К, 2014. - 198, [12] с. : ноти, фот.
314. Р127611 (1-32 арк.) Давидова О. А. Українська література. 5 клас. Демонстраційні картки : [наоч. посіб.] / [Давидова О., Більчук М., Давидов Г.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. - 32 арк. : кольор. іл. - (Галерея мистецтв) (Нова програма)
315. ВА789111 Дойчев А. Д. Слово о родном городе : статьи. Эссе. Повести / Анатолий Дойчев. - Одесса : Пресс-курьер, 2014. - 186, [8] с. : фот.
316. Р127609 Дорогі наші : [зб. листів учнів 3-го кл. та їхнього вчителя до воїнів АТО] / [Ян Поханіч та учні]. - Ужгород : Графіка, 2014. - 43 с. : іл.
317. ВА789112 Жадан C. Біґ Мак. Перезавантаження : збірка / [Сергій Жадан]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 299, [1] с.
318. В355208/2 Замесов, Валерий Федорович (1939 - 2011) Собрание сочинений . Т. 2: Повести и рассказы / [редкол.: О. С. Новицька (відп. ред.) та ін. ; упоряд. Замєсова Р. Х.]. - 2014. - 587 с.
319. Р127629 (1-48 ф.-карт) Замороз Т. Я. Вчимося читати : набір флеш-карток / Т. Я. Замороз. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 48 арк. - (За новою програмою. English / Англійська мова )
320. ВА789013 Звягинцева В. В. Лексико-грамматические аспекты анализа текстов экономических специальностей : учеб. пособие / В. В. Звягинцева ; Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Юго-Зап. гос. ун-т" (ЮЗГУ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 121 с.
321. ВА789121 Кедров Е. Славен будь, небесный гром! : третий поэтич. сб. / Евгений Кедров. - Харьков : Типография Мадрид, 2015. - 327 с. : ил.
322. ВА789078 Куварова Е. К. Типология русского эпистолярного вокатива : монография / Е. К. Куварова. - Днепропетровск : Новая идеология, 2014. - 379 с. : рис., табл.
323. ВА789047 Культурологічний аспект викладання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах : [навч. посіб.] / Комун. вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради ; [уклад.: Комінарець Т. В., Марецька Л. П.]. - Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2014. - 199 с.
324. ВА789050 Левун Н. В. Культура української мови. Норми літературної мови : навч. посіб. / Н. В. Левун ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Акцент, 2015. - 75 с.
325. ВА789049 Литвиненко М. І. Рух життя : поезії / Микола Литвиненко. - Дніпропетровськ : Акцент, 2015. - 99 с.
326. ВА789051 Майборода Н. Г. Культура професійного спілкування: усне й писемне мовлення : навч. посіб. для студентів гуманітар. спец. / [Н. Г. Майборода] ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. укр. мови. - Дніпропетровськ : Акцент, 2015. - 94 с. : табл.
327. ВА788952 Маклеод Д. Поцелуй со вкусом манго : роман / Джанет Маклеод ; [пер. с англ. Владислава Шарая]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 397, [1] с.
328. ВА788996 Малыш С. А. В поисках утраченного времени : рассказы, очерки, эссе / Светлана Малыш. - Одесса : Астропринт, 2014. - 102, [8] с. : ил.
329. Р127599 Малыш С. А. Санитары : новелла / Светлана Малыш. - Одесса : Астропринт, 2014. - 39 с. : фот.
330. ВА788965 Мамонтов В. И. Чур меня : повесть / Виктор Мамонтов. - Одесса : Астропринт, 2014. - 187 с.
331. АО272784 Матвеева А. Небеса : [роман] / Анна Матвеева. - М. : Транзиткнига : АСТ, 2006. - 413, [1] с. - (Серия "The Bestseller")
332. ВА789092 "Великое русское слово", международный фестиваль(7 ; 2013 ; Одесса).Материалы II Форума молодых исследователей-русистов в рамках VII Международного фестиваля "Великое русское слово", г. Одесса, 4-6 июня 2013 г. / Одес. гор. совет, Упр. образования и науч. деятельности [и др.] ; [сост.: Л. А. Петрова, Е. Н. Степанов]. - Одесса : Астропринт, 2014. - 247 с.
333. ВА789097 Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі : матеріали VIII Всеукр. наук.-метод. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпродзержинськ, 20-21 лют. 2015 р. / Дніпродзержин. держ. техн. ун-т, Ф-т менеджменту, економіки, соціології та філології, Каф. перекладу. - Дніпропетровськ : Біла К. О. [вид.], 2015. - 62 с.
334. ВА788953 Мокряк Г. И. Крылатый витязь Одесщины : худож.-докум. роман о современнике / Григорий Мокряк. - Одесса : Астропринт, 2013. - 460, [81] с. : фот.
335. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
336. ВА789016 Палієнко М. О. У світлі Кобзаря : вірші і балади / Микола Палієнко. - Одеса : Астропринт, 2013. - 175 с. : іл.
337. ВА789120 Поліщук П. М. Пелюстки душі : поезії / Петро Поліщук. - Умань : Жовтий О. О., 2015. - 99 с.
338. ВА789063 Родионов В. А. Ожидание весны : [стихотворения и переводы] / Владимир Родионов. - Харьков : Федорко, 2015. - 143 с.
339. ВА789062 Родионов В. А. Печаль крыла седого : [стихи] / Владимир Родионов ; [пер. з рос.] Петро Перебийніс. - Харків : Федорко, 2015. - 83 с.
340. ВА789096 Родионов В. А. Эссе / Владимир Родионов. - Харьков : Федорко, 2014. - 197 с. : фот.
341. ВА789113 Роздобудько І. Подвійна гра в чотири руки : роман / Ірен Роздобудько ; [худож. Андрій Печенізький]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 220 с. : іл.
342. ВА789027 Русистика и современность. Литературоведение : сб. науч. статей по материалам XVI Междунар. науч. конф., посвящ. 120-летию со дня рождения В. В. Маяковского, г. Одесса, 18-22 сент. 2013 г. / Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Фонд "Рус. мир", Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Филол. фак. ; [редкол.: Н. П. Малютина и др.]. - Одесса : Астропринт, 2014. - 289 с.
343. ВА789086 Сафронский Е. Д. Кое-что о мудрости : стихи / Евгений Сафронский. - Одесса : Астропринт, 2014. - 139 с.
344. Р127622 Свірська Т. Д. Сонячний зайчик : вірші для дітей / Тетяна Свірська ; [худож. О. Чепкий]. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 21, [1] с. : кольор. іл. - (Південна бібліотека)
345. ВА789106 Світлична Є. І. Латинська мова : підруч. для студентів ВНЗ / Є. І. Світлична, І. О. Толок ; Нац. фармацевт. ун-т. - Харків : Золоті сторінки, 2014. - 431 с.
346. ВА789076 Семенов Ю. С. Петровка, 38 : романы / Юлиан Семенов. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 718 с.
347. ВА788968 Скавронік В. М. Симфонія душі : зб. віршів, оповідань / Володимир Скавронік. - Одеса : Астропринт, 2014. - 183 с.
348. Р127628 (1-40 карток) Скіпакевич О. В. Хто в будиночку живе. Навчання грамоти, звукові моделі, предметні малюнки. 1 клас : [наоч. посіб.] / Ольга Скіпакевич, Оксана Давидова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 40 арк. : іл.
349. ВА789077 Солженицын А. И. В круге первом : роман / Александр Солженицын. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 814 с.
350. ВА789115 Сушинский Б. И. Лазурный берег : роман / Богдан Сушинский. - Одесса : Астропринт, 2014. - 211 с. - (Цикл романов "Королевский галеон")
351. ВА788972 Сушинський Б. І. Перед забралом вічності : літературознав. студії / Богдан Сушинський. - Одеса : Астропринт, 2014. - 519, [4] с. : фот.
352. ВА789114 Філенко Н. І. Мелодії Ріднокраю : лірика / Надія Філенко. - Дніпропетровськ : Олексій Ленський [вид.], 2015. - 91 с. : фот.
353. ВА789107 Фомин Б. Н. Juris prudens : учеб. латин. яз. для студентов юрид. фак. высш. шк. Украины / Б. Н. Фомин ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Фак. романо-герм. филологии, Экон.-прав. фак. - Одесса : Астропринт, 2014. - 413, [2] с.
354. ВА789132 Фурман Ю. А. Одна жизнь... / Юрий Фурманов. - Киев : Дорадо-Друк, 2015. - 423, [16] с. : фот.
355. ВА789109 Хомченко А. Н. Птица : [роман] / Андрей Николаевич Хомченко. - Харьков : Точка, 2015. - 321 с.
356. ВА789135 Швайкерт У. Святой и грешница : роман / Ульрике Швайкерт ; [пер. с нем. Елены Кононовой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 444, [2] с.
357. АО272774 Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Шевченко. - Rothenburg ob der Tauber : Rothenburger Verlagsdruckerei, [1946]. - 160 c.
358. В353930/3 Шепель, Юрий Александрович Словообразовательный ряд и его роль в системной организации лексики. Ч. 3: Семантическая параметризация словообразовательных рядов. - 2015. - 147 с. : рис., табл.
359. ВА789028 Шеренговий Олекса Гнатович : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О. Г. Нуньєс. - Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2014. - 85 с. - (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" ; вип. 35)
360. ВА789075 Юрьева Людмила Николаевна. Рефлексии : биобиблиогр. указ. / Гос. учреждение "Днепропетр. мед. акад. М-ва здравоохранения Украины", Науч. б-ка ; [сост.: Р. Н. Годлевская, В. В. Мазница ; под ред. Г. В. Дзяка, В. И. Мамчура]. - Днепропетровск : Новая Идеология, 2014. - 243, [16] с. : табл., фот.
361. ІА24514 Hristov D. L´arche de Noé / Dimitr Hristov ; trad. en fr. par Dmytro Tchystiak. - Paris : Éd. Inst. culturel de Solenzara, 2013. - 62 p.
362. ІВ219897 Klingemann A. E. F. Faust : tragedia w 5 aktach : wyd. polsko-niemieckie / August Ernst Friedrich Klingemann ; przekł. i wstęp księcia Edwarda Lubomirskiego ; red. t., oprac. tekstu, przypisy i bibliogr. Łukasz Zabielski ; wprow. Jarosław Ławski [et al.]. - Białystok : Alter Studio, 2013. - 407 s. : il. - (Naukowa seria wydawnicza "Czarny romantyzm" ; 1)
363. ІВ219898 Między Galicją, Wiedniem i Europą. Aspekty twórczości literackiej Andrzeja Kuśniewicza / pod red. Aloisa Woldana. - Wiedeń : Stacja nauk. PAN w Wiedniu, 2008. - 257 s. - (Stacja naukowa Polskiej akademii nauk w Wiedniu. Sympozja i seminaria ; t. 5)
364. ІВ219896 Rollins J. Ostatnia wyrocznia / James Rollins ; z ang. przeł. Bogusław Stawski. - Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, 2010. - 480 s. : il.
365. ІА24513 Shevchenko T. G. Kobzar : faksimile Abramovih prevodov pesnika, pisatelja in slikarja Tarasa Ševčenka / Taras Ševčenko ; prev.: Josip Abram ; ured., foto: Andrija Hevka ; spremna beseda: dr.Vladimir Osovnik, dr. Janez Gril . - Ljubljana : Družina, 2007. - 152 s. : il.
366. ВА789085 Verbitskaja T. D. Deutsch akzentfrei : kommunikativ-orientierter phonetischer Einführungskurs / T. D. Verbitskaja, T. V. Grischina. - Odesa : Astroprint, 2014. - 132, [1] S. : Il.
367. ІВ219895 Études Ukrainiennes transdisciplinaires / Inst. culturel de Solenzara, Acad. des sciences de l'enseignement supérieur d'Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirigé par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriï Mosénkis, Dmytro Tchystiak. - Paris : Éd. Inst. culturel de Solenzara, 2012. - 370 p.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка