Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологійСторінка1/4
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 23.03.2015 до 30.03.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

На жаль нових надходжень немає


Природничі науки в цілому
1. РА413321 Бойко Я. А. Формування екологічної культури учнів старших класів в сучасній середній школі США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бойко Яків Анатолійович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2015. - 18 с.
2. ВА789091 Василенко І. А. Збірник задач і вправ з екології та хімії навколишнього середовища : навч. посіб. для студентів технол. спец. ВНЗ : більше 460 задач і вправ / І. А. Василенко, О. А. Півоваров, С. О. Куманьов. - Дніпропетровськ : Акцент, 2015. - 215 с. : рис., табл.

Фізико-математичні науки
3. РА413351 Гривко А. В. Формування комунікативних умінь учнів 5-6 класів засобами мови підручників із математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гривко Антоніна Вікторівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. - Київ, 2015. - 20 с.
4. РА413372 Купріянчик Л. В. Робастна стійкість і стабілізація руху механічних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.01 / Купріянчик Людмила Вікторівна ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2015. - 20 с.
5. РА413356 Першина Ю. І. Теорія розривних сплайнів та ії застосування в комп'ютерній томографії : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Першина Юлія Ігорівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ, 2015. - 40 с. : рис.
6. РА413360 Поліщук Д. М. Магнітні та резонансні властивості неоднорідних макро- та наномагнетиків на основі марганцю і заліза : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.11 / Поліщук Дмитро Михайлович ; Ін-т магнетизму НАН України та М-ва освіти і науки України. - Київ, 2015. - 25 с. : рис., табл.
7. РА413339 Чав'як І. І. Процеси росту, структура та явища переносу у парофазних наноконденсатах станум телуриду : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Чав'як Іван Ігорович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2014. - 24 с. : рис.
8. РА413405 Швай Н. О. Деформації матриць та критерії унітарної подібності і додатної визначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Швай Надія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 16 с.
9. ВА789099 Адамян В. М. Вступ до математичної фізики. Варіаційне числення та крайові задачі : навч. посіб. для студентів фіз. та інж.-фіз. спец. ВНЗ / В. М. Адамян, М. Я. Сушко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2014. - 376 с. : рис.
10. ВА788960 Бартосевич П. С. Особлива пряма трикутника. Бісектрисні кола трикутника / [Бартосевич П. С.]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2015. - 108, [5] с. : рис. - (Нове в геометрії)
11. ВА788963 Гаврильченко М. Л. Геометрія поверхонь і групи перетворень : навч. посіб. / М. Гаврильченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Каф. геометрії і топології. - Одеса : Астропринт, 2014. - 75 с. : рис.
12. В355602/1 Коберник Г. І. Математика. Практикум. Ч. 1. - 2014. - 178 с. : мал.
13. В355602/2 Коберник Г. І. Математика. Практикум. Ч. 2. - 2014. - 169 с.
14. ВА789026 Козицький С. В. Теоретична механіка : підручник / С. В. Козицький ; Одес. нац. мор. акад. - Одеса : Астропринт, 2014. - 466 с. : рис.
15. ВА788985 Кузьменко Е. Д. Теорія поля : підручник / Е. Д. Кузьменко, М. В. Рева ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 410 с. : рис.
16. ІС14805 Fritze S. Wachstumsoptimierung und Charakterisierung von MOVPE-basierten GaN Pufferstrukturen auf Si (111) Substraten : Diss. / Stephanie Fritze ; Fak. für Naturwissenschaften der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - XII, 161 S. : Abb.
17. ІС14800 Koch R. J. Doping, metal contacts and phonon plasmon coupling in graphene investigated with electron spectroscopies : diss. / Roland Koch ; Naturwissenschaftlichen Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - Erlangen-Nürnberg, 2014. - XI, 218 p. : fig.
18. ІС14813 Schmidt K.-U. Low autocorrelation sequences and flat polynomials : diss. / Kai-Uwe Schmidt ; Fak. für Mathematik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - XII, 162 p.


Хімічні науки
19. РА413376 Абжалов Р. Р. Розвиток знань старшокласників про хімічні елементи на факультативних заняттях міжпредметного спрямування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Абжалов Роман Рашидович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
20. РА413591 Бригас А. О. Доміно-реакція Кневенагеля-гетеро-Дільса-Альдера у конструюванні тіопірано[2,3-d][1,3]тіазол-2-онів та їх аналогів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Бригас Андрій Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 19 с. : рис.
21. РА413408 Когут А. М. Синтез інвертабельних і реакційноздатних амфіфільних полімерів і формування міцелярних структур на їх основі : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Когут Ананій Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 44 с. : рис., табл.
22. РА413326 Свалявин О. В. Електрофільна гетероциклізація алкенільних (алкінільних) похідних піразолопіримідину : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Свалявин Олег Вікторович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. - Київ, 2015. - 18 с. : рис.
23. ВА789060 Свердліковська О. С. Полімерні четвертинні амонієві солі та їх аналоги - перспективні іонні рідини : [монографія] / О. С. Свердліковська ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. - 264 с. : рис., табл.


Науки про Землю
24. РА413388 Рябоконь О. В. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля: структура, класифікація, оптимізація : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Рябоконь Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
25. ВА789009 Антропогенная геоморфология : [коллект. моногр.] / [Аникеев А. В. и др.] ; отв. ред.: д-р геогр. наук Э. А. Лихачёва, д-р геогр. наук В. П. Палиенко, канд. геогр. наук И. И. Спасская ; Междунар ассоц. акад. наук, Рос. акад. наук, Ин-т географии РАН, Нац. акад. наук Украины, Ин-т географии НАНУ. - М. ; Киев : Медиа-ПРЕСС, 2013. - 414, 32, [1] с. : ил., табл.
26. ВА789103 Виноградов А. К. Экология морских портов (Черноморско-Азовский бассейн) : [монография] / А. К. Виноградов, Ю. И. Богатова, И. А. Синегуб ; [отв. ред. Л. В. Воробьева]. - Одесса : Астропринт, 2014. - 567 с. : рис., табл.
27. ВА789090 Геоинформационные системы : учеб. пособие : проект Tempus-CITISET "Коммуникационные и информационные технологии для обеспечения безопасности и эффективности транспортных потоков: европейско-российско-украинская магистерская и докторская программы по интеллектуальным транспортным системам" (517374-TEMPUS-1-2011-1-RUTEMPUS-JPCR) / [А. С. Кулик и др.] ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2014. - 78 с. : рис., табл.
28. ВА789044 Конюхов Ф. Ф. Мой дух на палубе "Карааны" : [дневник первого одиноч. кругосвет. плавания] / Федор Конюхов. - Запорожье : Керамист, 2014. - 305 с.
29. ВС58866 Поиски алмазов в Приазовском блоке Украинского щита : [монография] / [Шеремет Е. М. и др.] ; под ред. чл.-кор. НАН Украины А. В. Анциферова ; Нац. акад. наук Украины, Укр. гос. науч.-исслед. и проект.-конструктор. ин-т горной геологии, геомеханики и маркшейдер. дела. - Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2014. - 367 с. : рис., табл.
30. СО33525 Степаненко С. М. Динаміка та моделювання клімату : підруч. для студентів ВНЗ / С. М. Степаненко ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : Екологія, 2013. - 202, [1] с. : кольор. іл., табл.
31. В355591/1 Степи України: матеріали до історії заселення та освоєння. Т. 1. - 2015. - 636, [8] с. : іл., табл.


Біологічні науки
32. РА413397 Кузь І. А. Флора та рослинність боліт Середнього Придністров'я : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Кузь Інна Анатоліївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ, 2015. - 20 с.
33. РА413567 Рижова О. А. Взаємодія нових флуоресцентних зондів з модельними мембранами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Рижова Ольга Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 18 с. : рис., табл.
34. РА413304 Скоропляс І. О. Рідкісні види роду Carlina L. флори України (географічне поширення, структура популяцій, охорона) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Скоропляс Ірина Олександрівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ, 2015. - 24 с. : рис.
35. РА413418 Степаненко Н. П. Заповідна екзотична дендросозофлора ex situ Лісостепу України (аналіз структури, оцінка декоративності, фітодизайн) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 06.03.01 / Степаненко Наталія Петрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 23 с. : рис.
36. РА413363 Черепанин Р. М. Екологічні особливості генеративного розмноження в популяціях рідкісних аркто-альпійських видів рослин Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Черепанин Роман Миронович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 24 с. : рис.
37. РА413559 Шапаренко І. Є. Біоекологічні особливості рідкісних видів рослин зональних екосистем басейну річки Ворскли : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Шапаренко Інна Євгенівна ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. - Київ, 2015. - 20 с.
38. РА413520 Шевчук Т. В. Кліщі роду Unionicola (Acari: Hydracarina: Unionicolidae)- симбіонти перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) фауни України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Шевчук Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. - Київ, 2015. - 24 с. : рис., табл.
39. ВС58858 Бышнёў І. І. Terra Vita. Паазер'е - краіна жыцця : [фотаальбом] / [уклад., тэкст і фота] Ігар Бышнёў ; [пер. на англ. А. І. Казекі]. - Мінск : Беларусь, 2005. - [198] с. : іл.
40. ВА789004 Эволюционная морфология от К. Гегенбаура до современности : сб. науч. тр. / под ред. У. Хоссфельда [и др.] ; [пер. с англ. И. Ю. Попов]. - СПб. : Fineday press, 2004. - 319 с. : ил.
41. ВА789005 Эволюционный синтез: границы, перспективы, альтернативы : сб. науч. тр. / Ун-т им. Фридриха Шиллера, Йена, Германия, Ун-т Королев. колледжа, Галифакс, Канада, С.-Петерб. фил Ин-та истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, Санкт-Петербург, Россия ; [отв. ред.-сост.: Георгий Левит и др.]. - СПб. : Роза ветров, 2013. - 273 с. : рис.
42. ІВ219902 Bellamy D. Coastal walks. Discovering the countryside with David Bellamy / David Bellamy ; Royal soc. for nature conservation. - London[etc.] : Hamlyn, 1982. - 124 p. : phot.
43. ІВ219901 Carola R. Human anatomy / Robert Carola, John P. Harley, Charles R. Noback. - New York[etc.] : McGraw-Hill, 1992. - XXVIII, 697, I-25 p. : fig., tab.
44. ІС14814 Dürschmid S. Cross-frequency coupling tracks motor automization and execution in the human motor system : diss. / Stefan Dürschmid ; Fak. für Naturwissenschaften der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - VIII, 117 p. : fig.
45. ІС14812 Flassig R. J. Statistical model identification: dynamical processes and large-scale networks in systems biology : diss. / Robert Johann Flassig ; Fak. für Verfahrens- und Systemtechnik der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - X, 152 p. : fig.
46. ІС14807 Woldeit M. Auditory gating in the ventral striatum and auditory cortex: the role of stimulus-locking and the influence of discrimination learning : diss. / Marie Woldeit ; Fak. für Naturwissenschaften der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - XXIII, 126 p. : fig.


Енергетика. Радіоелектроніка
47. РА413400 Діденко О. М. Вдосконалення ергономічної системи "працівник - вітроенергетична установка - середовище" за фактором шуму з використанням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.04 / Діденко Олена Михайлівна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків, 2015. - 21 с. : рис.
48. РА413331 Колованова Є. П. Математичні та обчислювальні методи прогнозування кількості слабких ключів режиму вибіркового гамування з прискореним виробленням імітовставки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Колованова Євгенія Павлівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 21 с. : табл.
49. РА413576 Кремнева К. В. Підвищення ефективності двостадійного процесу газифікації дрібнодисперсної біомаси для когенераційних установок малої потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Кремнева Катерина Володимирівна ; Нац. металург. акад. України. - Дніпропетровськ, 2015. - 20, [1] с. : рис., табл.
50. РА413512 Кучанський В. В. Анормальні перенапруги в магістральних електричних мережах з джерелами спотворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Кучанський Владислав Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
51. РА413337 Любимова Н. О. Контроль багатокомпонентного забруднення навколишнього середовища відходами енергетичних та енергоємних підприємств : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Любимова Ніна Олександрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 36 с. : рис., табл.
52. РА413579 Нагірний А. В. Підвищення ефективності форсованих високообертових дизельних двигунів використанням систем керованого двоступеневого наддуву : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Нагірний Антон Вікторович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2015. - 24 с. : рис.
53. РА413343 Семеняка М. В. Модель та методи ієрархічно-координаційного управління чергами на маршрутизаторах телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Семеняка Максим Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 25 с. : рис.
54. РА413566 Татарченко М. О. Синтез анізотропійних регуляторів багатомасових електромеханічних систем із параметричною невизначеністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Татарченко Максим Олегович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
55. ВА789095 "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології", міжнародна науково-технічна конференція(6 ; 2014 ; Одеса).6-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (СЕМСТ-6) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів), Україна, Одеса, 29 вересня - 3 жовтня 2014 р. : тези доп. / Держ. фонд фундам. дослідж. [та ін.] ; [редкол.: В. А. Сминтина (голов. ред.) та ін.]. - Одеса : Астропринт, 2014. - 265 с. : рис., табл.
56. В355601/1 MS EXCEL 2010. Ч. 1: Обробка і аналіз даних : лабораторний практикум. - 2014. - 179 с. : рис., табл.
57. ВА789119 Волошина Л. Г. Комп'ютерні графіка та звук : лаб. практикум / Л. Г. Волошина. - Умань : Жовтий О. О., 2014. - 131 с. : рис.
58. ВА788949 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: електричні кола : навч. посіб. для студентів неелектротехн. спец. усіх форм навчання / [О. В. Колот та ін.] ; Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 123 с. : рис.
59. ВА789110 Касилов О. В. Интеллектуальный анализ данных : лаб. практикум для студентов специальности: 6.05010104 "Системы искусственного интеллекта", 5.05010101 "Обслуживание программных систем и комплексов" / [О. В. Касилов, В. А. Компаниец] ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : Точка, 2015. - 267 с. : рис., табл.
60. ВС58852 Комплекс методов переоценки безопасности атомной энергетики Украины с учетом уроков экологических катастроф в Чернобыле и Фукусиме : [монография] / [В. И. Скалозубов и др.] ; под общ. ред. проф., д-ра техн. наук В. И. Скалозубова ; Одес. нац. политехн. ун-т, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций Нац. акад. наук Украины. - Одесса : Астропринт, 2013. - 242 с. : ил., табл.
61. Р127600 Методические указания к лабораторным работам по курсу "Теплотехнические измерения" : для студентов специальности 7.090505 "Котлы и реакторы" и 7.05020202 "Компьютерно-интегрированные технологические процессы и производства" всех форм обучения / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост.: В. И. Касилов, Л. А. Иванова, Л. И. Тютюник]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2014. - 31 с. : рис., табл.
62. Р127601 Методичні вказівки до курсової роботи "Тепловий розрахунок пароохолодника котла" з курсу "Тепломасообмін" : для студентів спец. 7.090505 та 7.05020202 усіх форм навчання / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: Л. В. Гончаренко, Л. І. Тютюнник, О. Л. Гончаренко]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 19 с. : рис., табл.
63. ВА789129 Механические свойства свинцовых сплавов химических источников тока : [монография] / В. А. Дзензерский [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т трансп. систем и технологий "Трансмаг", Междунар. науч.-пром. корпорация "Веста". - Киев : Наукова думка, 2014. - 220, [1] с. : ил., табл. - (Проект "Наукова книга")
64. ВА789053 Основы информатики и вычислительной техники : лаб. практикум для направления подгот. "Правоведение" / Днепропетр. ун-т им. Альфреда Нобеля ; [сост.: Н. О. Ризун и др.]. - Днепропетровск : Днепропетр. ун-т им. А. Нобеля, 2014. - 105 с. : рис., табл.
65. ВА788809 Шерстюк В. Г. Сценарно-прецедентное управление эргатическими динамическими объектами / Владимир Шерстюк. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publ., 2013. - 403 с. : рис., табл.
66. ІС14808 Erfle J. Irradiation study of different silicon materials for the CMS tracker upgrade : diss. / Joachim Erfle ; Fachbereichs Physik der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2014. - VII, 157 p. : fig. - (Deutsches Elektronen-Synchrotron / Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft, ISSN 1435-8085 ; DESY-Thesis-2014-010, May 2014)
67. ІВ219846 Hertel K. Highly scalable optical wave simulations using the Maxwell equations with applications to silicon thin-film photovoltaics : diss. / Kai Hertel ; Technischen Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - Erlangen-Nürnberg, 2014. - VII, 116 p. : fig.
68. ІВ219903 Josuttis N. M. The C++ standard library : a tutorial and reference / Nicolai M. Josuttis. - Boston[etc.] : Addison-Wesley, 1999. - XX, 799 p. : fig., tab.
69. ІС14809 Schulz S. Implementation of the laser-based femtosecond precision synchronization system at FLASH : diss. / Sebastian Schulz ; Fachbereichs Physik der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2011. - XV, 291 p. : fig. - (Deutsches Elektronen-Synchrotron / Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft, ISSN 1435-8085 ; DESY-Thesis-2014-012, May 2014)


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
70. РА413407 Булах В. Ю. Розробка технології одержання та властивості термопластичного крохмалю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Булах Вікторія Юріївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ, 2015. - 24 с. : рис., табл.
71. РА413519 Руденчик Т. В. Синтез і дослідження нових біологічно активних фумаратвмісних епоксиполіуретанових композиційних матеріалів, що містять фероцен : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Руденчик Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
72. ВА789124 Альхабаш Е. А. Русская кухня : [история и традиции, классич. домаш. рецепты] / [Альхабаш Е. А.]. - Харьков : Аргумент Принт, 2014. - 71 с. : цв.ил. - (Вкус страны)
73. ВА789045 Півоваров О. А. Активована плазмою вода в хлібопекарському виробництві : [монографія] / Півоваров О. А., Миколенко С. Ю. - Дніпропетровськ : Акцент, 2015. - 203 с. : рис., табл.
74. ВА788977 Технології поводження з відходами харчових виробництв : навч. посіб. для ВНЗ / [Г. В. Крусір та ін.] ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Астропринт, 2014. - 399, [1] с. : рис., табл.
75. ІВ219842 Förster S. Kombinierte Modellierung des thermischen und elektrischen Verhaltens von Keramik-Substraten in Leistungshalbleiter-Bauelementen : Diss. / Stefan Förster ; Fak. für Elektrotechnik und Informationstechnik der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - XII, 188 S. : Abb.
76. ІС14806 Gutbrod K. G. Photokatalytische Zersetzung organischer Substanzen mit Keramiken aus dem System Ti-Mo-O : Diss. / Kai Götz Gutbrod ; Technischen Fak. der Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nürnberg. - Erlangen-Nürnberg, 2014. - VIII, 107 S. : Abb.
77. ІС14801 Ye K. Process design based on CO2-expanded liquids as solvents : diss. / Kongmeng Ye ; Fak. für Verfahrens- und Systemtechnik der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - XVIII, 123 p. : fig.


Соціологія. Демографія
78. ВА788997 Агромаков П. М. Епіграфи творів з відродження українства / Павло Агромаков. - Одеса : Астропринт, 2014. - 287, [32] с. : фот.
79. Р127614 Вимірювання якості життя в Україні : [аналіт. доп.] / [Лібанова Е. М. та ін.]. - Київ : [б. в.], 2013. - 48 с. : табл.
80. ВА789012 Малинина Т. Б. Высшая математика для социологов : курс лекций / Т. Б. Малинина ; С.-Петерб. гос. ун-т. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. - 93, [1] с.


Історія. Історичні науки
81. РА413417 Акинджи Е. Громадсько-політична та дипломатична діяльність Олександра Шульгина (1889-1960) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Акинджи Емре ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 20 с.
82. РА413355 Бутенко Я. М. Гуманістичні засади діяльності Папи Римського Іоанна Павла II (1978-2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бутенко Яніна Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ, 2015. - 17 с.
83. РА413394 Мирончук А. С. Законодавча комісія зі створення проекту нового "Уложення" 1767-1768 рр.: історіографія проблеми : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Мирончук Анатолій Святославович ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ, 2015. - 24 с.
84. ВА788984 "Ми б'ємо в Великий дзвін...". Голодомор 1932-1933 років очима української діаспори : док. з фондів ЦДАВО України / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; [редкол.: О. А. Удод (голова) та ін. ; упоряд.: Н. В. Маковська (керівник) та ін.]. - Київ : Горобець, 2008. - 184, [1] с. : іл.
85. ВА788993 Акимович Є. О. Феномен українства / Євген Акимович. - Одеса : Прес-кур'єр, 2014. - 302 с. - (Кафедра Євгена Акимовича)
86. ВА788957 Баханов К. О. Міжнародний учнівський конкурс юних істориків "Лелека-2014" : інформ.-метод. зб. / [Баханов К. О., Гінетова Т. Л., Гінетов М. Г.] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Всеукр. громад. орг. "Освіт. простір". - Васильків ; Київ : Колофон, 2014. - 63 с. : іл., табл.
87. ВА788992 Бачинська О. А. Історія Одеси й Одещини (кінець XVIII ст. - 1914 р.) : іст.-краєзнав. нарис / О. А. Бачинська, С. М. Вегерчук, Ф. О. Самойлов. - Одеса : Астропринт, 2013. - 503, [28] с. : іл.
88. ВА789059 Боровець І. І. Нова історія країн Європи та Америки 1870-1918 рр. Міжнародні відносини : практикум : [навч. посіб. для студентів іст. ф-тів та ф-тів міжнар. відносин ВНЗ] / Іван Боровець ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Іст. ф-т, Каф. всесвіт. історії. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. - 263 с.
89. ВА789038 Історія України : навч. посіб. / Г. Ю. Каніщев [та ін.] ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2014. - 446 с. : іл.
90. А123324/4 тетр. 7,8 Керсновская, Евфросиния Антоновна (1907 - 1994) Сколько стоит человек. Т. 4. - 2001. - 285, [2] с. : ил.
91. ВА789088 Копилка народной мудрости : традиции, обряды, приметы, пословицы, поговорки / [сост. Демус В. А.]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 238, [1] с.
92. ВА788961 Лелеко А. И. Украина - исход из прошлого / Анатолий Лелеко. - Одесса : Астропринт, 2014. - 83, [1] с.
93. ВА788811 Луцький Ю. О. Листування з Євгеном Сверстюком / Юрій Луцький, Євген Сверстюк. - Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1992. - 89 с. : фотогр. - (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 62)
94. ВА789136 Матківський О. Б. Торки : іст.-краєзнав. нарис / Олег Матківський. - Київ : Консультант, 2014. - 199 с. : фот.
95. ВА789072 Пам'ятки історії, мистецтва, архітектури та археології Кролевецького району : матеріали з підгот. "Зводу пам'яток історії та культури України: Сумська область" / [уклад. Ф. С. Яковенко]. - Суми : Папірус, 2010. - 163 с. : табл.
96. Р127606 Паршакова Е. Д. История украинской культуры: теоретические аспекты курса : пособие / Е. Д. Паршакова ; Донбас. гос. машиностроит. акад. (ДГМА). - Краматорск : ДГМА, 2014. - 35 с.
97. ВА788967 Позолотин Л. А. Мой путь: Юнга. Матрос. Штурман. Капитан / Л. А. Позолотин. - Одесса : Астропринт, 2014. - 214 с. : фот.
98. ВА789073 Цвілюк С. А. Історія України : навч.-метод. посіб. для семінар. занять / С. А. Цвілюк. - Одеса : Астропринт, 2014. - 295 с.
99. ІВ219893 Jasiński F. Kronika Losy polaków parafii Kąty, powiatu Krzemienieckiego, województwa Wołyńskiego w latach 1939-1945 / Feliks Jasiński ; Inst. badań kościelnych w Łucku. - Biały Dunajec ; Ostróg : Wołanie z Wołynia, 2012. - 116 s. : fot., tab. - (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 77)
100. ІВ219900 The Hustynja chronicle / comp. with an introd. by Oleksiy Tolochko. - Harvard : Harvard univ. press, Harvard Ukrainian research inst., 2013. - CXCVIII, 421 p. : fig. - (Harvard library of early Ukrainian literature : texts ; vol. 11)
101. ВС58839 "Сеоба Срба у Руско царство половином 18. века", Међународни научни скуп(2003 ; Нови Сад).Сеоба Срба у Руско царство половином 18. века : зб. радова са Међунар. науч. скупа у Новом Саду, 7 - 9. маја 2003 / [гл. уред. мр Средоје Лалић]. - Нови Сад : Српско-украjинско друштво : Архив Војводине : Музеј града Новог Сада, 2005. - 568 с.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка