Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка3/5
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4   5

Політика. Політичні науки
328. РА418824 Воронова Т. В. Трансформація інституту політичного лідерства як чинник демократизації політичного процесу в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Воронова Тетяна Володимирівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
329. РА418756 Джілавян А. С. Роль геостратегії неоосманізму в утвердженні регіонального домінування Туреччини в Афразії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Джілавян Ашот Саркісович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 19 с.
330. РА418758 Кулінич Т. О. Ібероамериканський напрямок зовнішньої політики Іспанії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кулінич Тарас Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
331. РА418974 Рахмайлов Є. В. Рефлексія передумов ідеології фашизму в соціальній філософії Німеччини (друга половина XIX ст. - перша половина XX ст.) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Рахмайлов Євген Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2015. - 17 с.
332. РА418723 Стельмах В. О. Політична соціалізація молоді країн Вишеградської групи : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Стельмах Вікторія Олександрівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ, 2015. - 16 с.
333. РА418849 Щербак В. М. Система рекрутування в політичному менеджменті сучасної України: структурно-функціональний аспект : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Щербак Віктор Михайлович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 23 с.
334. ВА796245 "Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину", міжнародна науково-практична конференція(3 ; 2015 ; Одеса).III Міжнародна науково-практична конференція "Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину", 15-16 жовтня 2015 року / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Одес. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки ; [за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Д. В. Яковлева]. - Одеса : Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", 2015. - 191 с. - (Чорноморський дослідницький політологічний проект)
335. ВА796071 Буник М.З. Основи аналізу державної політики : навч. посіб. / М. З. Буник ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 124 с.
336. ВА796321 Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада : колект. монографія / [Арабаджиєв Д. Ю. та ін. ; за заг. ред. О. А. Івакіна, І. В. Шамши, Д. В. Яковлева] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т прав. політології та соціології. - Одеса : Гельветика, 2015. - 467 с.
337. В345423/Т. 1 Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - Л. : [б.в.], 2001. - 488 с.
338. В355927/1 Корниенко, Вадим Валерьевич Инновационный мегапроект "Новая Украина". Кн. 1: Единый мир и качественно новый мировой порядок. - 2014. - 87 с.
339. ІВ221059 Brandstetter G. Chronologisches Lexikon der europäischen Integration 1945-1995 / Gerfried Brandstetter. - Wien : Verlag Österreich ; Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 1996. - 287 S. : Tab.
340. ІВ221075 Brittan L. Die Europäische Herausforderung : Strategien für den Aufbruch ins nächste Jahrtausend / Leon Brittan ; aus dem Engl. von Peter A. Schmidt. - Bergisch Gladbach : Gustav Lübbe Verl., 1995. - 367 S.
341. В277475/1 Challenges of transition: the post-communist experience(s). Vol. 1/ ed.: Ioan Stanomir, Cristina Manolache, Anamaria Elena Gheorghe ; forew. by Radu Carp. - 2014. - 418 p. : tab. - (Colecţia Academica ; 225) (Ştiinţe politice)
342. ІВ221074 Die Integration der mittel- und osteuropäischen Staaten in die Europäische Union / Gabriele Clemens (Hrsg.). - Hamburg : Lit, 1999. - XII, 252 S. : Tab. - (Osteuropa : Geschichte, Wirtschaft, Politik ; Bd. 1)
343. ІВ221062 Die Reform der Europäische Union : Positionen und Perspektiven anläßlich der Regierungskonferenz / Rudolf Hrbek (Hrsg.). - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 1997. - 394 S. - (Schriftenreihe des Arbeitskreises Europaische Integration e. V. ; Bd. 41)
344. ІВ221073 Ordnung in Freiheit : Festgabe für Hans Willgerodt zum 70. Geburtstag / Hrsg. von Rolf H. Hasse, Josef Molsberger, Christian Watrin. - Stuttgart ; Jena ; New York : Fischer, 1994. - XV, 452 S. - (Schriften zur Wirtschaftspolitik ; Neue Folge. Bd. 5)


Держава і право. Юридичні науки
345. РА418739 Беланюк М. С. Становлення органів військової юстиції на теренах України (1939-1942 рр.): історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Беланюк Марина Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 21 с.
346. РА418836 Боднар С. В. Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Боднар Сергій Вікторович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2015. - 20 с.
347. РА418710 Васильчук С. С. Правове регулювання податкового контролю за справлянням непрямих податків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Васильчук Світлана Станіславівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2015. - 21 с.
348. РА418780 Владимиренко С. В. Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Владимиренко Світлана Вячеславівна ; Акад. адвокатури України. - Київ, 2015. - 20 с.
349. РА418856 Гецко В. В. Конституційно-правова відповідальність народних депутатів України та депутатів місцевих рад: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Гецко Вікторія Василівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2015. - 19 с.
350. РА418813 Гончаренко О. В. Підготовка форматорів до роботи в системі підвищення кваліфікації державних службовців у Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гончаренко Олена Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". - Слов'янськ, 2015. - 20 с.
351. РА418848 Горбань М. Ю. Судова правоконкретизація: загальнотеоретичні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Горбань Мар'яна Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
352. РА418751 Грабець І. Н. Адміністративно-правові засади діяльності прокурора щодо протидії адміністративним правопорушенням, пов'язаним з корупцією в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Грабець Ігор Несторович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 20 с.
353. РА418860 Грошева-Шарапова І. В. Правове регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Грошева-Шарапова Інна Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
354. РА418705 Гуйван О. О. Правова та психологічна характеристика керівництва слідчо-оперативною групою ОВС України під час розслідування кримінальних правопорушень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / Гуйван Олександр Олександрович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 18 с.
355. РА418729 Гуменна К. Р. Державне управління інвестиційними процесами на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гуменна Катерина Романівна ; Мукачів. держ. ун-т. - Мукачево, 2015. - 20 с.
356. РА418837 Костилєв О. І. Адміністративно-правовий статус патронатної служби міністра : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Костилєв Олександр Іванович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2015. - 16 с.
357. РА418779 Кравчук П. Ю. Використання спеціальних знань під час розслідування грабежів і розбоїв : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кравчук Петро Юрійович ; Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2015. - 19 с.
358. РА418778 Лужецька О. Р. Криміналістична характеристика вимагання, пов'язаного із застосуванням насильства над потерпілим : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лужецька Олена Романівна ; Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2015. - 18 с.
359. РА418830 Міщук М. О. Проблеми правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Міщук Михайло Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 36 с.
360. РА418818 Невідома Н. В. Вчинення злочину організованою групою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Невідома Надія Володимирівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. - Харків, 2015. - 20 с.
361. РА418831 Ніколаєв В. О. Удосконалення механізмів державного управління інформаційно-аналітичною діяльністю : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ніколаєв Владислав Олександрович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2015. - 20 с.
362. РА418792 Попович Т. П. Правові засоби здійснення демократії у державах Центральної Європи: теоретичні та практичні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Попович Терезія Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
363. РА418822 Пусан К. Б. Адаптація національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пусан Катерина Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
364. РА418847 Сирко М. В. Цивільний кодекс Франції 1804 року та його вплив на цивільне законодавство країн Європи (на прикладі Польщі та Румунії) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сирко Мар'яна Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 24 с.
365. РА418835 Хохуляк В. В. Наука фінансового права: проблеми становлення та розвитку : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07, 12.00.01 / Хохуляк В'ячеслав Віссаріонович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2015. - 32 с.
366. ВА796176 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 жовт. 2011 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Ін-т вивч. проблем злочинності Нац. акад. прав. наук України ; [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. - Харків : Право, 2011. - 454 с.
367. В355916/1 Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 1: Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права. Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес. Трудове право. Право соціального забезпечення. - 2015. - 223 с.
368. В355916/2 Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 2: Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика. Судова експертиза. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. - 2015. - 207 с.
369. ВА796162 Білозьоров Є. В. Правозахисна функція держави: сутність та механізм здійснення в Україні : монографія / Є. В. Білозьоров, В. І. Вишковська. - Київ : Кандиба Т. П., 2015. - 167 с.
370. В355928/1 Україна. Верховна Рада. Скликання (8). Сесія (1) Верховна Рада України восьмого скликання. Перша сесія. Т. 1: 27 листопада 2014 року - 3 лютого 2015 року / [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. - 2015. - 854, [1] с.
371. ВА796296 Волкова Н. В. Виконавче провадження : навч.-метод. посіб. для студентів ден. форми навчання ф-ту цивіл. та госп. юстиції / Н. В. Волкова, К. В. Можаровська ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", 2015. - 71 с. - (Навчально-методичні посібники)
372. ВА796195 Волошина С. М. Трудове право України : навч. посіб. / [С. М. Волошина, А. М. Соцький, В. І. Щербина] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Чернівці : Технодрук, 2015. - 187 с.
373. ВА796194 Гловюк І. В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. : монографія / І. В. Гловюк ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юридична література, 2015. - 711 с.
374. ВА796272 Дробуш І. В. Соціальна функція місцевого самоврядування в Україні та конституційно-правові проблеми її реалізації : [монографія] / І. В. Дробуш ; [відп. ред. Батанов О. В.] ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : Овід, 2015. - 536 с.
375. ВА796170 Дьомкіна Г. С. "Apostille" чи консульська легалізація? Легалізація та визнання іноземних документів (теорія, практика, техніка) : [наук.-практ. посіб.] / Г. С. Дьомкіна. - Київ : Віпол, 2015. - 318 с. : рис., табл.
376. ВА796210 Етнічні ідентичності в дзеркалі тілесності та практик харчування : [монографія] / Романенко Ю. В. [та ін.] ; Класич. приват. ун-т м. Запоріжжя. - Київ : ДУТ, 2015. - 460 с. : іл.
377. ВС59791 Загиней З. Кримінально-правова герменевтика : монографія / Зоя Загиней. - Київ : АртЕк, 2015. - 380 с.
378. ВА796297 Засади правового регулювання правовідносин у сфері адміністративного судочинства : навч. посіб. / В. О. Заросило [та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Ін-т права ім. князя Володимира Великого. - Київ : Леся, 2015. - 119 с.
379. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
380. ВА796375 Земельне право України : підручник / [Сідак М. В. та ін.] ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т. - Ужгород : Гельветика, 2014. - 519 с.
381. ВА796357 Інструкція із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 61, [3] с. - (Закони України)
382. ВА796171 Історія розвитку органів влади на території Чернівецької області : монографія / Гакман С. М. [та ін.] ; [за заг. ред. Добржанського О. В., Круглашова А. М., Ярмистого М. В.]. - Чернівці : Букрек, 2014. - 811 с. : іл., табл.
383. ВА796295 Класичний феномен адміністративного права зарубіжних країн (Росія) : навч. посіб. / Д. О. Беззубов [та ін.] ; [під. ред. В. О. Заросило] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Ін-т права ім. князя Володимира Великого. - Київ : Леся, 2015. - 119 с.
384. ВА796254 Ковальов С. І. Запобігання вчиненню злочинів особами, які перебувають під адміністративним наглядом : монографія / Ковальов С. І. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2015. - 173 с.
385. ВА796255 Корупція в Україні, як побороти цю хворобу : [збірка] / [ред. та упоряд. Л. Кудіна, О. Рязанцева]. - Київ : ГО "Молодіжна Альтернатива", 2015. - 93 с. - (Молоді автори)
386. ВА796122 Кримінальна відповідальність та форми її реалізації : підручник / [Козаченко О. В. та ін. ; за ред. Козаченка О. В.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Миколаїв. ін-т права. - Миколаїв : Іліон, 2015. - 141 с.
387. ВА796271 Литвин С. Й. Компіляція даних (база даних) як особливий об'єкт цивільного права : [монографія] / Литвин Степан Йосипович, Піхурець Олена Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Timpani, 2014. - 334 с.
388. ВА796429 "Тенденції та пріоритети реформування законодавства України", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Одеса).Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції та пріоритети реформування законодавства України" (2-3 жовтня 2015 року). - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. - (Молодий вчений. Конференція)
389. ВА796166 Модернізація системи державного управління: теорія та практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю : до 20-річчя Львів. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 9 жовт. 2015 р. / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 325 с. : рис., табл.
390. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
391. ВА796361 Укpаїна. Закони. Нове антикорупційне законодавство України : зб. законів : офіц. текст. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 149 с. - (Закони України)
392. ВА796333 Правовий порадник для журналістів і громадських активістів / [упоряд.: Буртак С. та ін.]. - Київ : Паливода А. В., 2014. - 59 с.
393. ВА796339 Україна. Закони. Про вищу освіту : Закон України : чинне законодавство: (офіц. текст). - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 99 с. - (Закони України)
394. В355772/3 Україна. Закони Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Кн. 3: Статті 22-27. - 2015. - 333 с.
395. ВА796355 Укpаїна. Закони. Про прокуратуру : Закон України : у ред. Закону № 1697-VII від 14 жовт. 2014 р. : офіц. текст. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 111 с. - (Закони України)
396. ВА796246 "Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина", всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів(2015 ; Чернігів).Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів, 14-15 травня 2015 року : тези конф. / [редкол.: Остапенко Л. А. (голова) та ін.]. - Чернігів : ЧНТУ, 2015. - 391 с.
397. ВА795975 Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2015 р. / Нац. юрид ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. - Харків : Право, 2015. - 522, [1] с.
398. ВА796193 Сірко Р. Б. Відповідальність учасників цивільних правовідносин, що виникають з перевезення вантажів, пасажирів та багажу залізничним транспортом, за законодавством України : монографія / Р. Б. Сірко. - Чернівці : Технодрук, 2015. - 175 с.
399. ВА796334 Стислий юридичний словник-довідник для журналістів і громадських активістів / [упоряд.: Буртак С. та ін.]. - Київ : Паливода А. В., 2014. - 67 с.
400. ВА796294 Судова експертиза : зб. нормат.-прав. актів : станом на 01.10.2015 / Всеукр. громад. орг. "Незалеж. н.-д. експерт. спілка" (ВГО ННДЕС). - Київ : СОВА, 2015. - 343 с.
401. ВА796363 Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С. Р. Тагієв. - Київ : Дакор, 2015. - 439 с.
402. ВА796298 Таликін Є. А. Процесуальна форма господарського судочинства : монографія / Є. А. Таликін. - Луганськ : Ноулідж, 2014. - 653 с.
403. ВА796177 Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2010 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. канд. юрид. наук, доц. В. В. Жернакова. - Харків : Кроссроуд, 2010. - 570, [1] с.
404. ВА796253 Участь громади в місцевому самоврядуванні в Україні : [збірка] / [ред. та упоряд.: Л. Кудіна, О. Рязанцева]. - Київ : ГО "Молодіжна Альтернатива", 2015. - 73 с. : табл. - (Молоді автори)
405. ВА796344 Ястремська О. М. Публічне адміністрування : навч. посіб. / Ястремська О. М., Мажник Л. О. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 131 с. : рис., табл.
406. ІВ221116 Approches franco-roumaines face au défi européen(2011 ; Bucureşti).Approches franco-roumaines face au défi européen : actes du Colloque anniversaire du Collège juridique : Bucureşti, 26 novembre 2011 / coord.: Elena Simina Tănăsescu. - Iaşi : Institutul European, 2012. - 213 p. - (Colloquia ; 8)
407. ІВ221064 Lenze A. Europäische Perspektiven einer Reform des Arbeitsförderungsrechts : Möglichkeiten der Umsetzung der im Weißbuch "Wachstum, Wettbewerb, Beschäftigung" vorgeschlagenen beschäftigungswirksamen Maßnahmen ins bundesdeutsche Recht des Arbeitsförderungsgesetzes / Anne Lenze. - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 1996. - 146 S. - (Schriftenreihe Arbeitsförderungsrecht in Europa ; Bd. 6)
408. ІВ221061 Verstärkte Zusammenarbeit : Flexible Institutionen oder Gefährdung der Integration? / Dimitris Th. Tsatsos (Hrsg.). - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 1999. - 95 S.


Культура. Наука. Освіта
409. РА418702 Бабушко С. Р. Теоретичні та методичні засади професійного розвитку фахівців туристичної сфери США і Канади : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бабушко Світлана Ростиславівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2015. - 40 с.
410. РА418965 Бордакова О. М. Розвиток професійної орієнтації учнівської молоді в Республіці Польща в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бордакова Олена Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2015. - 21 с.
411. РА418954 Голубнича Л. О. Історіографія дидактики вищої школи Східного регіону України (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Голубнича Людмила Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 40 с.
412. РА418855 Загороднюк В. Є. Становлення соціально-комунікаційної технології "ед'ютейнмент" та перспективи її впровадження на українському телебаченні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Загороднюк Владислава Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2015. - 16, [1] с.
413. РА418820 Іваницька Б. В. Преса господарських товариств Східної Галичини: становлення, тематичні аспекти, суспільно-політична роль (1918-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Іваницька Божена Василівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
414. РА418761 Лашко М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863-1928) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лашко Михайло Васильович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
415. РА418772 Лоза Т. В. Підготовка старших підлітків до самостійного життя в умовах дитячого будинку сімейного типу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Лоза Тетяна Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". - Слов'янськ, 2015. - 20 с.
416. РА418770 Московко М. В. Метод та біотехнічна система для визначення функціонального стану спортсменів-багатоборців : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Московко Марина Василівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2015. - 22 с. : рис.
417. РА418740 Парфьонова Г. І. Формування усного зв'язного мовлення у старших дошкільників із моторною алалією : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Парфьонова Ганна Ігорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 17 с.
418. РА418741 Подгорна В. В. Взаємозв'язок корекції рухового і вербального розвитку молодших школярів з важкими порушеннями мовлення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Подгорна Вікторія Віталіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20, [1] с.
419. РА418709 Самойленко О. О. Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Самойленко Олексій Олександрович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2015. - 20 с.
420. РА418819 Січкар А. Д. Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України (кінець XIX - перша третина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Січкар Алла Дмитрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
421. РА418977 Соверда І. Ю. Програмування занять спортом для всіх у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Соверда Ірина Юріївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с. : рис.
422. РА418843 Степаненко В. І. Профілактика асоціального впливу релігійних культів на підлітків у соціально-педагогічному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Степаненко Вікторія Іванівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". - Слов'янськ, 2015. - 20 с.
423. РА418840 Сулім А. А. Медіакритика в Україні: функції, тематика, проблематика : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Сулім Анна Анатоліївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т систем і засобів мас. комунікації. - Дніпропетровськ, 2015. - 17 с.
424. РА418980 Татьянчикова І. В. Психолого-педагогічні основи соціалізації дітей з вадами інтелектуального розвитку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.03 / Татьянчикова Ірина Володимирівна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - Київ, 2015. - 45 с.
425. ВА796173 Андрущенко В. П. Образовательная политика (обзор повестки дня) / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельев ; Нац. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова. - Киев : Леся, 2010. - 403 с.
426. ВА796172 Андрущенко В. П. Освітня політика (огляд порядку денного) / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельєв ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Леся, 2010. - 367 с.
427. ВА796066 Атаманчук Ю.М. Підготовка магістрів з управління навчальним закладом до інформатизації управлінської діяльності: теоретичні і методичні засади : монографія / Атаманчук Юрій Миколайович ; ПВНЗ "Київ. ін-т бізнесу і технологій". - Умань : Жовтий О. О. , 2014. - 332 с. : рис., табл.
428. Р129139 Батяева С. В. Логопедические раскраски и задания : Р, Л : [для детей дошк. возраста] / С. В. Батяева. - Киев : Перо, 2015. - 16 с. : рис. + 2 л. наклеек. - (Говорим правильно)
429. Р129136 Батяєва С. В. Логопедичні розмальовки і завдання: Р, Л : [для дітей дошк. віку] / С. В. Батяєва. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. : рис. + 2 арк. наклейок. - (Говоримо правильно)
430. В355923/1 Бех, Іван Дмитрович Вибрані наукові праці. Виховання особистості. Т. 1. - 2015. - 839 с.
431. В355923/2 Бех, Іван Дмитрович Вибрані наукові праці. Виховання особистості. Т. 2. - 2015. - 637, [2] с.
432. ВС59789 Біла книга з міжкультурного діалогу "Жити разом у рівності й гідності" : пер. з англ. : затв. ... на 118-й сесії Ком. міністрів, Страсбург, 7 трав. 2008 р. / Рада Європи, Ком. міністрів. - Київ : [б. в.], 2010. - 72 с. - (Усі різні, усі рівні)
433. ВА796113 Бріт Н. М. Організаційно-педагогічні засади розвитку полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії : монографія / Н. М. Бріт, Н. В. Шульга ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : Жовтий, 2015. - 152 с. : табл.
434. ВА796370 Вилегжаніна Т. І. Публічні бібліотеки України на зламі століть : вибр. ст. / Тамара Вилегжаніна ; [добір матеріалів та упоряд. С. Басенко, З. Савіна ; відп. ред. З. Савіна] ; Нац. парламент. б-ка України. - Київ : Нац. парламент. б-ка України, 2015. - 271 с.
435. ВА796064 Вища освіта України і Болонський процес : підручник / В. М. Телелим [та ін.] ; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського, Каф. суспіл. наук. - Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. - 396 с. : рис., табл.
436. Р129141 Вчимося писати : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Minions = Посіпаки)
437. Р129142 Вчимося писати : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Даша-мандрівниця)
438. Р129140 Вчимося писати : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Peppa Pig™)
439. ВА796119 Гаврилюк С. М. Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості: теорія і методика : монографія / Світлана Гаврилюк ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 351 с. : рис., табл.
440. Р129150 Готовим руку к письму. Палочки и крючочки : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Peppa Pig™)
441. Р129148 Готовим руку к письму. Палочки и крючочки : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Даша-путешественница)
442. Р129147 Готовим руку к письму. Рисуем по клеточкам : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Даша-путешественница)
443. Р129149 Готовим руку к письму. Рисуем по клеточкам : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Peppa Pig™)
444. Р129146 Готуємо руку до письма. Малюємо по клітинках : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Даша-мандрівниця)
445. Р129145 Готуємо руку до письма. Малюємо по клітинках : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Peppa Pig™)
446. Р129143 Готуємо руку до письма. Палички та гачечки : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Даша-мандрівниця)
447. Р129144 Готуємо руку до письма. Палички та гачечки : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Peppa Pig™)
448. Р129171 Даша-мандрівниця. Вивчаємо літери. Абетка для малюків. Ігри з літерами. Перші англійські слова : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - 16 с. : кольор. іл. + 2 арк. наклейок. - (Даша-мандрівниця)
449. Р129172 Даша-мандрівниця. Вчимося читати. Читання по складах. Веселі завдання. Перші англійські слова : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - 16 с. : кольор. іл. + 2 арк. наклейок. - (Даша-мандрівниця)
450. Р129174 Даша-путешественница. Весёлые игры с буквами. Более 40 наклеек : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - 15, [1] с. : цв.ил. + 2 л. наклеек. - (Даша-путешественница)
451. Р129177 Даша-путешественница. Готовимся к письму. Развитие мелкой моторики. Рисование по контуру. Первые английские слова. Более 40 наклеек : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - 16 с. : цв.ил. + 2 л. наклеек. - (Даша-путешественница)
452. Р129175 Даша-путешественница. Учим буквы. Азбука для малышей. Игры с буквами. Первые английские слова : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - 16 с. : цв.ил. + 2 л. наклеек. - (Даша-путешественница)
453. Р129173 Даша-путешественница. Учимся писать. Навыки письма. Игры и задания. Первые английские слова : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - 16 с. : цв.ил. + 2 л. наклеек. - (Даша-путешественница)
454. Р129176 Даша-путешественница. Учимся писать. Чтение по слогам. Весёлые упражнения. Первые английские слова : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - 16 с. : цв.ил. + 2 л. наклеек. - (Даша-путешественница)
455. Р129170 Даша-путешественница. Учимся считать. Сложение и вычитание. Примеры и задачи. Первые английские слова. Более 40 наклеек! : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - 15, [1] с. : цв.ил. + 2 л. наклеек. - (Даша-путешественница)
456. В355929/1 З історії створення та розвитку Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва. Ч. 1: 1918-1975 рр. - 2014. - 36 с.
457. В355929/2 З історії створення та розвитку Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва. Ч. 2: 1976-2009 рр. - 2014. - 44 с.
458. ВС59797 Зелінська Н.В. "Наука байдужа до біографії своїх творців ..." : вибр. твори / Надія Зелінська ; [упоряд.: Н. Черниш та ін.]. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. - 406, [1] с.
459. ВА796372 Історія розвитку бібліотек України для дітей (кінець XIX - XX ст.) : монографія / [А. І. Гордієнко та ін. ; наук. ред.: Л. П. Каліберда, Н. О. Новікова] ; Нац. б-ка України для дітей. - Київ : Ліра-К, 2015. - 589 с.
460. ВА796118 Іщенко Л. В. Підготовка майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності старших дошкільників у вищому навчальному закладі : монографія / Людмила Іщенко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : Жовтий О. О., 2015. - 391 с. : табл.
461. ВА796154 Кириленко К. М. "Культура і наука" як навчальна дисципліна в системі професійної підготовки майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / К. М. Кириленко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ ; Умань : Жовтий О. О. [вид.], 2014. - 94 с.
462. ВА796111 Кириленко К. М. Формування інноваційної культури студентів вищого навчального закладу культури : (навч.-метод. посіб.) / К. М. Кириленко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ ; Умань : Жовтий О. О., 2013. - 130 с.
463. ВА796332 Китынский О. Я. 555 + увлекательных кроссвордов, сканвордов, ребусов, загадок, головоломок / О. Я. Китынский. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 238 с. : ил.
464. ВС59784 Куроченко І. І. Технології екологічної освіти та виховання в позашкільному закладі : навч.-метод. посіб. на допомогу керівникам гуртк., клуб. та секц. роботи екол. спрямування / І. І. Куроченко, В. Г. Рискова ; Рівнен. міськ. палац дітей та молоді, Екол. центр. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 185 с. : іл.
465. ВА796249 Кушнір В.М. Теорія і практика профільного навчання в історії розвитку вітчизняної школи (друга половина XIX -XX ст.) : монографія / Валентина Кушнір. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 417 с. : табл.
466. ВА796323 Литвяк Т. Г. Зустрічі перед мікрофоном / Тетяна Литвяк. - Суми : Мрія-1, 2015. - 103 с.
467. Р129169 Лісіцина І. С. Готуємо руку до письма. Вчимося проводити лінії : [робоч. зошит] / [І. С. Лісіцина]. - Харків : Віват, 2016. - [16] с. : кольор. іл. - (Супертренажер для дошкільнят)
468. Р129166 Лісіцина І. С. Готуємо руку до письма. Знайомимось з геометричними фігурами : [робоч. зошит] / [І. С. Лісіцина]. - Харків : Віват, 2016. - [16] с. : кольор. іл. - (Супертренажер для дошкільнят)
469. Р129167 Лісіцина І. С. Готуємо руку до письма. Знайомимось з елементами букв : [робоч. зошит] / [І. С. Лісіцина]. - Харків : Віват, 2016. - [16] с. : кольор. іл. - (Супертренажер для дошкільнят)
470. Р129168 Лісіцина І. С. Готуємо руку до письма. Обводимо, домальовуємо, малюємо : [робоч. зошит] / [І. С. Лісіцина]. - Харків : Віват, 2016. - [16] с. : кольор. іл. - (Супертренажер для дошкільнят)
471. СО33931 Майбутнє Вінниччини - талановиті діти : [інформ.-імідж. зб.] / [голов. ред. та упоряд. В. Шеремета ; керівник проекту С. Глюза]. - Макарів : Перлина, 2015. - 176 с. : фот. кольор.
472. В355934/1 "Актуальні питання сучасної науки", міжнародна науково-практична конференція (3 ; 2015 ; Львів) Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання сучасної науки" (16-17 жовтня 2015 року). Ч. 1. - 2015. - 171 с. : рис., табл.
473. В355934/2 "Актуальні питання сучасної науки", міжнародна науково-практична конференція (3 ; 2015 ; Львів) Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання сучасної науки" (16-17 жовтня 2015 року). Ч. 2. - 2015. - 171 с. : табл., рис.
474. ВА796273 Межкультурные города. К модели межкультурной интеграции : результаты совмест. программы Совета Европы и Европ. Комис. "Межкультурные города" / под ред. Фила Вуда ; пер. Олександра Буценко. - Киев : [б. и.], 2010. - 136 с. : ил.
475. ВС59768 Ми - з Луцького інтернату / [авт. проекту і ред. Михайло Сорока]. - Київ : ВІПОЛ, 2015. - 271 с. : фот.
476. ВА796063 Назаренко Г.А. Виховання культури демократизму учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / Галина Назаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Умань : Жовтий О. О., 2015. - 393 с. : рис., табл.
477. ВА796222 Неолімпійський спорт : навч. посіб. для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / [Є. В. Імас та ін.] ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ : Олімпійська література, 2015. - 182, [1] с. : іл., табл.
478. В355930/1 Одинська, Жанна Олексіївна Життя і доля. І знову зустрічі. Ч. 1/ [іл. В. Григор'єва та ін.]. - 2015. - 247, [4] с. : іл.
479. В355918/1 Освіта для сучасності. Т. 1/ [Василь Кремень та ін.]. - 2015. - 661 с. : рис., табл.
480. В355918/2 Освіта для сучасності. Т. 2/ [Олександр Ляшенко та ін.]. - 2015. - 517 с. : рис., табл.
481. ВА796223 Петровська Т. В. Майстерність спортивного педагога : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. В. Петровська. - Київ : Олімпійська література, 2015. - 183 с. : рис., табл.
482. Р129155 Пишем цифры : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Peppa Pig™)
483. Р129157 Пишем цифры : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Minions = Посіпаки)
484. Р129156 Пишем цифры : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Даша-путешественница)
485. Р129154 Пишемо цифри : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Minions = Посіпаки)
486. Р129159 Пишемо цифри : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Peppa Pig™)
487. Р129158 Пишемо цифри : зошит-пропис : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. - (Даша-мандрівниця)
488. Р129138 Савостьянова Е. В. Логопедическая тетрадь. Слово - предложение - текст : [для детей дошк. возраста] / Е. В. Савостьянова. - Киев : Перо, 2015. - 29, [2] с. : рис. - (Говорим правильно)
489. Р129137 Савостьянова О. В. Логопедичний зошит. Слово - речення - текст : [для дітей дошк. віку] / О. В. Савостьянова. - Київ : Перо, 2015. - 29, [2] с. : рис. - (Говоримо правильно)
490. ВС59798 Смиловицкий Л. Цензура в БССР: послевоенные годы, 1944-1956 / Леонид Смиловицкий ; фот.: Леонид Смиловицкий. - Иерусалим : [Tsur-Ot press], 2015. - 359, [35] с. : фот.
491. ВА796224 Сосина В. Ю. Акробатика для всех : [учеб.-метод. пособие] / В. Ю. Сосина, В. А. Нетоля. - Киев : Олимпийская литература, 2014. - 196, [1] с. : рис.
492. ВС59777 Столяров В. И. Теория и методология современного физического воспитания: состояние разработки и авторская концепция : [монография] / В. И. Столяров. - Киев : Олимпийская литература : НУФВСУ, 2015. - 702, [1] с.
493. ВА796320 Сучасна культурологія : навч. посіб. / [К. В. Кислюк та ін.] ; за заг. ред. К. В. Кислюка. - Київ : Кондор, 2016. - 341 с.
494. ВА796251 Теорія та методика підготовки спортсменів : навч. посіб. / В. І. Кемкіна [та ін.] ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. - 149 с.
495. Р129135 Учим цифры. Счёт до 10. Игры с цифрами. Первые английские слова : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - 16 с. : цв.ил. + более 40 наклеек. - (Даша-путешественница)
496. Р129152 Учимся писать : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Minions = Посіпаки)
497. Р129151 Учимся писать : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Peppa Pig™)
498. Р129153 Учимся писать : тетр.-пропись : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. - (Даша-путешественница)
499. ВА796109 Ушахин А. "Мафия" за столом / Алексей Ушахин. - Николаев : Швець В. Д. [вид.], 2015. - 126 с.
500. В347185/Вип. 2 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Вип. 2/ Держ. ком. архівів України ; [авт.-упоряд.: Ю. Кулінич, С. Кущ, М. Ходоровський ; редкол.: Г. Боряк (голова), Ю. Кулінич, М. Ходоровський]. - 2005. - 619, [1] с.
501. ВА796331 Шафаренко Ю. М. Аналітика у паблік рилейшнз : монографія / Шафаренко Ю. М. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. - 143 с. : рис.
502. ВА796307 Щербакова К. Й. Теорія і методика логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку : навч. посіб. для студентів спец. 6.010101 "Дошкільна освіта" ден. і заоч. форми навчання / Катерина Щербакова, Олена Брежнєва. - Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2015. - 199 с.
503. ВА796354 Этому в школе не учат : сб. мудрых советов для родителей, школьников, студентов / [авт.-сост. Гончаров И. Л.]. - Запорожье : Дикое Поле, 2015. - 175 с. : ил. - (Путь к саморазвитию) (Знай, умей, применяй)
504. ІВ220965 "Current trends in young scientists' researches", all Ukrainian scientific and practical conference(2015 ; Zhytomyr).All Ukrainian scientific and practical conference "Current trends in young scientists' researches" : book of papers : April 16, 2015 / Zhytomyr state technological univ. [etc.]. - Zhytomyr : ZSTU, 2015. - 189 p. : fig., tab.
505. ІВ221117 Biblioteconomia românească la început de secol XXI : omagiu profesorului Mircea Regneală la 70 de ani / vol. coord. de dr. Robert Coravu, conf. univ. dr. Elena Tirziman. - Constanţa : Ex Ponto, 2013. - 302 p. : fot.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка