На прикладі історичного міста Полтави Спеціальність 08. 10. 01 Розміщення продуктивних сил І регіональна економікаСкачати 301.22 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір301.22 Kb.
Харківська національна академія міського господарства
Яхіна Тетяна Русланівна
УДК 332.122:624.719

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ

РЕСУРСІВ ІСТОРИЧНИХ МІСТ УКРАЇНИ

(на прикладі історичного міста Полтави)
Спеціальність 08.10.01 - РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наукХарків – 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
Губкіна Джанета Анатоліївна,
Харківська національна академія міського господарства
Офіційні опоненти: – доктор економічних наук, професор
Дубіщев Віктор Петрович,
Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка,
завідувач кафедри економічної теорії
кандидат економічних наук, професор
Вервейко Анатолій Петрович,
Харківський національний аграрний
університет ім. В.В.Докучаєва,
завідувач кафедри землевпорядкування
та земельного кадастру
Провідна установа – Таврійський національний університет
ім. В.І.Вернадського Міністерства освіти і
науки України (м. Сімферополь)

Захист дисертації відбудеться ”__” _________ 2004 р., о ___ годині, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 в Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.

Автореферат розісланий ”__” __________ 2004 р.

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Ачкасов А.Є.Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. На сучасному етапі формування ринкових відносин в містобудуванні та землекористуванні України важливою проблемою є підвищення економічної ефективності використання територіальних ресурсів населених пунктів. Перспективними напрямами вирішення цієї проблеми, що не потребують значних капіталовкладень, є розробка і впровадження в практику більш досконалих методів економічної оцінки територіальних ресурсів та нових комп’ютерних - геоінформаційних технологій.

У ринкових умовах господарювання змінюється підхід до міської території як важливої складової природно-ресурсного потенціалу регіону. Міста у своєму розвитку повинні більше орієнтуватися на використання власних джерел фінансування, спираючись на ресурси, що залишилися в їх розпорядженні -трудові, територіальні, нерухомості. Реалізація ринкової реформи землекористування в Україні прямо пов'язана з масовою приватизацією значної кількості земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а також із впровадженням нових проектів високоприбуткових видів бізнесу на базі ресурсів міської території. Прискорене формування динамічного земельного ринку в Україні стримується недостатнім науковим обґрунтуванням методів економічної оцінки територіальних ресурсів міст. Особливо недостатньо обґрунтовані економічні, методичні та інформаційні аспекти оцінки територіальних ресурсів у специфічних умовах функціонування чисельних старовинних історичних міст та поселень України, де розміщені значні пам'ятки історико-культурної, архітектурної та природної спадщини народу, які через недостатнє фінансування охорони та збереження опинилися під загрозою руйнування і знищення. Разом з тим відомо, що одним із радикальних способів охорони пам’яток є раціональна форма їх експлуатації. На сьогодні час накопичено значний світовий досвід перетворення історико-культурного потенціалу міст та регіонів у потужний рентоутворюючий фактор - джерело стабільного надходження до бюджетів міст та держави значних коштів від високоприбуткових видів функціонального використання міської території історичних міст (туристичного, оздоровчого, екологічного, комерційного та інших).

Таким чином, економічна оцінка територіальних ресурсів історичних міст України в ринкових умовах їх функціонування з використанням більш досконалих методів на базі сучасних комп’ютерно–інформаційних технологій з пріоритетом збереження пам’яток історико-культурної спадщини народу є актуальною науковою проблемою. Збереження та відродження пам'яток історико-культурної, архітектурної, природної спадщини в історичних містах України є актуальною проблемою на загальнодержавному й регіональному рівнях.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Обраний у дисертаційній роботі напрям досліджень відповідає пріоритетним напрямам, визначеним Указом Президента України “ Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення “ від 4.02.2000 р.

N 168 / 2000 і Концепцією державної регіональної політики України, затвердженою Указом Президента України від 25.05.2001 р., N 341 / 2001 ; науковому напряму і тематиці досліджень кафедри економіки будівництва Харківської державної академії міського господарства (2001 р.) “ Перехід проектно-будівельного комплексу на ринкові взаємовідносини”; рішенням Полтавської міської Ради “ Про затвердження “ Правил забудови та використання території м. Полтави “ від 10.11.1999 р., N 306 та “ Про грошову оцінку земель м Полтави “ від 29.03.2000 р., N 102, згідно з яким автором виконана і впроваджена науково – дослідна робота “Створення бази даних геоінформаційної системи міського кадастру в умовах історичного міста Полтави “.

Метою дисертаційного дослідження є розробка наукових положень та практичних рекомендацій щодо економічної оцінки територіальних ресурсів історичних міст України.

Для досягнення поставленої мети в дисертації визначено задачі:


 • дослідити світовий досвід використання різних методологічних підходів до економічної оцінки територіальних ресурсів міст;

 • обґрунтувати умови перетворення історико-культурного потенціалу історичних міст у територіальний рентоутворюючий ресурс;

 • поглибити класифікацію територіальних природно-соціальних комплексів відносно територій історичних міст ;

 • розробити методичні положення економічної оцінки територій історичних міст з розміщеними на них історико-культурними комплексами;

 • обґрунтувати структуру та зміст автоматизованої містобудівної інформаційної моделі історичного міста;

 • поглибити концептуальні положення соціально – економічного розвитку історичних міст України в ринкових умовах землекористування;

 • виконати економічну оцінку територіальних ресурсів історичного міста (на прикладі параметрів міста Полтави) .

Об’єктом дослідження є економічні процеси оцінки територіальних ресурсів.

Предметом дослідження є економічна оцінка територіальних ресурсів історичних міст України (на прикладі історичного міста Полтави).

Методи дослідження ґрунтуються на системі економічних законів і категорій ринкової економіки, положеннях Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних рішень органів місцевого самоврядування з використанням методології системно - структурного аналізу, економіко - математичного моделювання, аналізу історичного досвіду та діючих методів оцінки земельних ресурсів.

Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат дисертації полягає в розробці наукових положень економічної оцінки територіальних ресурсів історичних міст України в ринкових умовах містобудування та землекористування.

Наукова новизна результатів виконаного дослідження, що виносяться на захист, полягає в наступному:уперше:

 • узагальнено теоретичні розробки щодо історико-культурного потенціалу історичних міст, який в інтеграції з ресурсом міських земель складає рентоутворюючий територіальний ресурс історичного міста;

 • обґрунтовано поняття „Територіальний історико – культурний комплекс міста, регіону” та „Інтегрований містобудівний ресурс історичного міста”;

дістали подальшого розвитку :

 • класифікація територіальних природно – соціальних комплексів, в якій історико – культурні комплекси на території історичних міст виділяються в окрему підсистему ;

 • методичні положення економічної оцінки територій історичних міст з розміщеними на них історико - культурними комплексами як об’єктами соціальної інфраструктури міста ;

 • концептуальні положення соціально – економічного розвитку історичних міст України як стратегія поетапної реконструкції міст із пріоритетом збереження пам’яток історико – культурної спадщини;


удосконалено :

 • структуру та зміст автоматизованої містобудівної інформаційної моделі історичного міста ;

 • алгоритм методики оцінки територіального ресурсу з блоком економіко – математичного моделювання .Практичне значення одержаних результатів. За допомогою економічної оцінки територіальних ресурсів історичного міста (на прикладі параметрів міста Полтави) виявлена наявність значного економічного потенціалу інтегрованого територіального ресурсу міста. Отримані в дисертаційному дослідженні результати дають наукове обґрунтування для підвищення базової вартості 1 кв. м міських земель на 9-15%, що збільшує розмір щорічного надходження до місцевого бюджету коштів за статтею “Плата за землю” на 1,5-3 млн. грн.

Розроблені методичні, математичні та інформаційні положення є передумовою для створення автоматизованих інформаційних систем історичних міст, що використовуються при підготовці земельних аукціонів, проектів приватизації нерухомості, для експертних оцінок землекористування тощо. Обґрунтовані концептуальні положення сталого соціально-економічного розвитку історичних міст України забезпечують системний підхід до прийняття перспективних рішень з реконструкції історичних міст та організації туристичного бізнесу.

Практична цінність отриманих результатів підтверджується їх впровадженням у Головному управлінні містобудування та архітектури міста Полтави (акт впровадження від 4.07.2001 р.), в Товарній біржі „Полтавська регіональна біржа нерухомості” (акт впровадження від 13.10.2003 р.), у навчальному процесі в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка (акт впровадження від 13.10.2003 р.).

Особистий внесок здобувача. На захист виносяться наукові положення, розробки, висновки і рекомендації, які є особистим результатом досліджень автора. Дисертація є завершеною роботою. Основні положення дисертаційної роботи отримані автором самостійно. Внесок здобувача в колективно опубліковані роботи конкретизовано в списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Результати проведених досліджень та головні наукові положення дисертації доповідались та обговорювались на Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми реформування економіки в регіоні” (Донецьк, 2002), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття” (Полтава, 2001); Республіканській науково-практичній конференції „Земельна реформа в Україні. Сучасний стан та перспективи подальшого удосконалення земельних відносин” (Київ, Держкомзем України, 2001); Міжнародній конференції „Математичні моделі та інформаційні технології в соціально-економічних системах” (Луганськ, 2001); Міжнародній науковій конференції „Економіка та маркетинг в ХХІ століття” (Донецьк, 2001), на наукових семінарах та науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Харківської державної академії міського господарства в 1999-2003 роках.

Публікації. Основні результати дослідження опубліковані в 11 друкованих роботах, в тому числі 7 статей у фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України, 4 публікації в матеріалах і тезах конференцій загальним обсягом 2,3 д. а., з них особисто авторові належить 1,9 д. а., решта – у співавторстві.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 207 сторінках, складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків на 23 сторінках. Матеріали дисертації проілюстровано 35 рисунками та 5 таблицями. Список використаних літературних джерел включає 201 найменування.

Основний зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження в умовах реформування економіки та системи землекористування України, визначено мету та завдання дослідження, розкрито наукову новизну й практичне значення отриманих результатів.У першому розділі “ Теоретичні основи економічної оцінки територіальних ресурсів історичних міст України в ринкових умовах містобудування та землекористування " розкрито економічний зміст і подано характеристику земельного фонду України та міських земель несільськогосподарського призначення, природно - ресурсного потенціалу території з точки зору пошуку шляхів підвищення економічної ефективності використання територіальних ресурсів населених пунктів, проаналізовано різні методичні підходи до економічної оцінки територіальних ресурсів міст і регіонів з урахуванням світового досвіду. Теоретичною та методологічною основою досліджень послужили наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, які займалися проблемою соціально-економічної оцінки міських територій, механізми та закономірності управління територіальними ресурсами: А.Маршалла, П.Мерлена, Д.Еккерта, А.А.Сегедінова, С.Й.Кабакової, З.Н.Яргіної, В.А. Прорвича, А.М.Рудницького, М.М.Дьоміна, Г.І.Фільварова, Є.Є.Клюшниченка, В.М.Вадимова, О.І.Драпіковського. Питання методології оцінки ресурсного потенціалу територіальних комплексів та реалізації земельної реформи в Україні розвинуті в працях А.С.Даниленка, А.Н.Третяка, М.А.Хвесика, Б.А.Семененка, С.А.Дюжева, А.М.Плещкановської, П.Ф.Кузьмука та інших вчених.

Виконаний аналіз науково – методичних праць показав, що в наукових роботах та діючих методично - нормативних документах не отримали достатнього розвитку методи економічної оцінки міської території в специфічних умовах функціонування історичних міст, коли наявний історико-культурний потенціал міста (території) може стати вагомим рентоутворюючим параметром і суттєво впливати на цінність міського середовища та грошову вартість міських земель. Тому діючі методичні положення масової та індивідуальної оцінки земель несільськогосподарського призначення треба розглядати під кутом зору врахування специфіки функціонування історичного міста в ринкових умовах містобудування та землекористування .

Аналізом світового досвіду ефективного використання територіальних ресурсів міст встановлено, що плата за землю є важливою прибутковою статтею і в ринково розвинутих країнах може складати до 40% від усіх надходжень до міських бюджетів. У країнах, регіонах, де є значні пам’ятки історії, культури, археології, природи, на цій базі (потенціалу) динамічно розвивається високоприбутковий туристичний бізнес (на нього вже припадає до 30% світової торгівлі послугами). Закономірно постає питання про місце України на світовому ринку туризму; на даний час це місце незначне, але туристичний потенціал історичних міст України суттєвий, що відзначається в ряді наукових праць.

Недостатня інформаційна прозорість приватизаційних процесів, необізнаність покупців та інвесторів з характеристиками територіальних ресурсів і методами їх оцінки також стримують ринкові процеси. Наявність на території міста десятків тисяч земельних ділянок та об’єктів нерухомості на них, які можуть бути об’єктами купівлі - продажу, а також розміщених на них пам’яток історії та культури, які належить охороняти й зберігати, вимагає обробки, зберігання, передачі та використання значних масивів інформації, що потребує впровадження автоматизованих систем обліку та управління міськими ресурсами, ведення моніторингу.

Із базових функцій використання інтегрованого територіального ресурсу в першу чергу слід розглядати туристичний і комерційний напрямки функціонального використання території, які органічно поєднують дві соціально-економічні цілі містобудівної політики – збереження пам’яток історії, культури, природи та створення на їх базі стабільного потужного джерела міського самофінансування. У підсумку обґрунтовані теоретичні й методологічні засади економічної оцінки територіальних ресурсів історичних міст України та визначено задачі для досягнення поставленої в дисертаційній роботі мети дослідження.

У другому розділі „Дослідження і розробка методичного та інформаційного забезпечення економічної оцінки територіальних ресурсів історичних міст” досліджено економічні процеси формування грошової оцінки земель населених пунктів та інформаційної містобудівної моделі історичних міст. Обґрунтовано, що в історичному місті необхідно виконати організаційне об’єднання локальних пам’яток в територіальний історико-культурний комплекс (ТІКК). Це дає змогу при виконанні економічної оцінки території враховувати ТІКК як один із територіальних ресурсів міста (регіону), перспективний для організації прибуткових видів функціонального використання території (туристичного, оздоровчого, екологічного та ін.). З використанням цих положень дістала подальшого розвитку класифікація територіальних природно – соціальних комплексів історичних міст, в якій історико-культурні комплекси на території історичного міста виділені в окрему підсистему.

Обґрунтовано, що історико – культурний потенціал території історичного міста в інтеграції з ресурсом міських земель формують важливий (або головний) рентоутворюючий територіальний ресурс міста. Шляхом аналізу діючої методики масової грошової оцінки міських земель встановлена необхідність удосконалення її в напрямах врахування специфіки оцінки територіальних ресурсів в умовах історичних міст, динаміки ринкових процесів та вимог сучасних геоінформаційних технологій при обробці значних масивів інформації.

Виходячи з цих положень, розроблено методичні положення економічної оцінки земель території історичних міст, що відрізняється від діючих врахуванням на базовому рівні оцінки землі додаткових витрат коштів на охорону, збереження і розвиток пам’яток історико-культурного комплексу (ІКК) міста, методично розглядаючи їх як комплекс об’єктів соціальної інфраструктури загальноміського значення. Методика також враховує динаміку процесів реконструкції міста в часі (етапність робіт і витрат) згідно з прийнятою концепцєю розвитку міста і пропонує механізм накопичення коштів у фонді охорони пам’яток ТІКК для фінансування заходів з охорони та збереження пам’яток історико-культурної спадщини міста. У результаті сформована базова модель масової та індивідуальної грошової оцінки міських земель в динаміці поетапного розвитку міста:

, грн/м2, (1)

де В -базова вартість, питомі витрати згідно з діючою методикою на освоєння та облаштування території міста, його інфраструктури;

Км, КФ - коефіцієнти, що характеризують місцеположення земельної ділянки та її функціональне використання;

НП, НК - нормативи прибутку і капіталізації ренти, затверджені на цей час у розмірах 0,06 та 0,03 відповідно;

BТІКК - річні питомі витрати коштів на охорону й розвиток пам’яток ТІКК, які з урахуванням динаміки поетапного розвитку міста вони складають

, грн./м2, (2)

де SТІКК - площа території міста, на яку розкладаються витрати на розвиток ТІКК, кв. м. Параметр визначає кількість m етапів у концепції реконструкції історичного міста з наступним розрахунком суми витрат на кожному етапі.

Параметри , визначають суми річних витрат коштів на утримання n пам’яток за фактичними й кошторисними річними даними на 1-му і 2 - му етапах реконструкції міста відповідно, грн.

Щорічна частка земельної ренти на розвиток ТІКК в інтегрованій ціні 1 кв.м міських земель визначається:. (3)

Коефіцієнт дозволяє встановити річний розмір відрахувань у фонд ТІКК від загальних щорічних надходжень коштів до міського бюджету історичного міста за статтею “Плата за землю” (П):, млн. грн./рік. (4)

Авторське визначення алгоритму методики автоматизованої оцінки інтегрованого територіального ресурсу забезпечує масові й індивідуальні розрахунки, а також моніторинг земель у комп’ютерних мережах локального і глобального рівнів (рис.1).Рис.1. Алгоритм методики автоматизованої оцінки інтегрованого територіального ресурсу (рівень земельної ділянки)

Виконано вдосконалення структури й змісту автоматизованої містобудівної інформаційної моделі. Алгоритм з блоком економіко - математичного моделювання входить до складу інформаційної моделі історичного міста. Економіко – математична модель розроблена з використанням положень теорії графів. На кожному етапі реконструкції міста розглядається граф з множиною вершин , де вершини , , , відповідають планувальним рівням – від історичного міста до земельної ділянки в зоні, ребра визначають відношення між цими об’єктами (рис.2).

Ієрархія рівнів моделювання
1 1. Історичне місто, групи

об’єктів ТІКК


2 2. Об’єкти ТІКК

3 1 3. Економіко – планувальні зони міста


4 4. Земельні ділянки

в зоні


Рис.2. Граф економіко-математичної моделі оцінки територіальних ресурсів історичного міста в динаміці часу, де 1,2,3,4 – етапи формування рішення проблеми ; A, B, C – групи об’єктів ТІКК
На графі визначаються функції , , , - відповідно врахування важливості історичних об’єктів, річних витрат коштів на утримання об’єктів, місцеположення зон території міста та місцеположення ділянок в економіко - планувальній зоні.

Для кожної вершини з використанням алгоритмів теорії графів визначається набір ланцюгів у графі . Тоді складова історико-культурного комплексу міста у вартості 1 кв. м конкретної земельної ділянки моделюється рівністю, (5)

де - площа k-ї зони, кв. м,

Розроблена модель відкрита для змін у часі, тобто є динамічною. При розвитку ТІКК (2, 3 етапи концепції) модель доповнюється вершинами, що відповідають новим об’єктам ТІКК та його інфраструктури.

У третьому розділі „ Економічна оцінка територіальних ресурсів історичних міст в ринкових умовах містобудування (на прикладі історичного міста Полтави)” досліджено порядок реалізації методичних та інформаційних положень економічної оцінки територіальних ресурсів історичних міст України з метою обґрунтування напрямів підвищення соціально-економічної ефективності їх використання.

Місто Полтава має розвинену структуру народногосподарського комплексу і являє собою історичний центр значного регіону України. Полтава - один із стародавніх населених пунктів України (заснована у ІХст.). За кількістю пам’яток та унікального історичного середовища характеризується як місто історичного значення першої категорії архітектурно-художньої цінності класу „А”. Аналіз ролі історичних пам’яток у містобудівельній політиці Полтави за останні 250 років показує, що вся планувальна структура міста формувалася навколо історичного центру. Земельна площа території міста (10353 га) розкладається на декілька десятків тисяч земельних ділянок, на яких близько 19 тисяч об’єктів нерухомості, в тому числі пам’ятки історії, культури, архітектури та природи.

Частина міських земель, що знаходиться в управлінні муніципальної влади, може бути приватизована або взята в оренду фізичними та юридичними особами. Ця земельна площа з розміщеними об’єктами історико – культурного комплексу разом із землями сільськогосподарського призначення в межах міської території (як резерв земель) і складають основний територіальний економічний ресурс міста, який здатний на десятки років забезпечити стабільне поповнення міського бюджету за статтею “Плата за землю”.

Розроблені методичні положення економічної оцінки територій історичного міста пройшла апробацію за вхідними параметрами міста Полтави.

У результаті дослідження виявлено закономірності зміни базової вартості 1м2 землі при масовій грошової оцінці земель залежно від факторів місцеположення земельних ділянок на території міста, їх функціонального використання та з урахуванням витрат на утримання пам’яток історико-культурної спадщини (рис.3). Встановлено, що використання розробленої методики дає наукове обґрунтування для підвищення базової вартості 1 м2 міських земель (в умовах м Полтави це складає 9-15 %, що збільшує розмір щорічних надходжень коштів до місцевого бюджету за статтею „Плата за землю” на 1,5 – 3 млн. грн.).

Рис.3. Дослідження масової грошової оцінки міських земель Полтави в розрізі економіко – планувальних зон за діючою методикою та з урахуванням витрат на утримання пам’яток історико – культурної спадщини історичного міста: 1 – норматив витрат на освоєння території за діючою методикою, грн./м2 ; 2 – базова вартість 1 м2 землі, грн.; 3 – базова вартість з урахуванням коефіцієнта регіонального місцеположення Полтави, грн./м2 ; 4,5 – вартість землі по зонах міста при Кф=1 і Кф=2,5, грн./м2

Виконано економічну оцінку територіальних ресурсів міста, досліджено вагомість і взаємозв’язок різних параметрів. Результати дослідження вказують перспективні напрями підвищення економічної ефективності використання територіальних ресурсів історичних міст у ринкових умовах містобудування та землекористування. Встановлено, що:


 • специфіка функціонування історичного міста полягає в тому, що в економічній діяльності місцевої влади повинно діяти системне обмеження : пріоритетно забезпечувати охорону, збереження і розвиток пам’яток історії, культури, природи, тобто вікові пам’ятки історії та культури не можуть бути знищені ні при яких найбільш прибуткових економічних проектах;

 • вагомим показником, на який можна ефективно впливати в ринкових умовах і який здатний забезпечити обґрунтоване суттєве зростання ринкової вартості земельних ділянок та об’єктів нерухомості в умовах історичних міст, є коефіцієнт використання земель під базові функції (рекомендуються комерційні, туристичні, оздоровчі);

 • зміна площі території міста, на яку планується накласти націнку на утримання пам’яток історико-культурного комплексу, суттєво змінює розмір розрахункової вартості землі (від 9 до 20,5 % при зміні площі території від 6500 до 1500 га відповідно), що вказує на економічний механізм регулювання розміру націнки залежно від попиту ринку на нерухомість, розміщену в різних економіко-планувальних зонах міста;

 • динаміку і прогноз надходження коштів до міського бюджету за статтею „Плата за землю”, розмір відрахування коштів до фонду охорони пам’яток історичного міста (рис.4);

Рис.4. Динаміка надходження коштів до міського бюджету за статтею "Плата за землю " і відрахувань коштів до фонду охорони пам'яток історичного міста
 • найбільш вагомі за соціально – економічним значенням територіальні ресурси-міські землі та розміщений на них комплекс пам’яток історико-культурної спадщини – необхідно оцінювати спільно, як інтегрований територіальний ресурс історичного міста з пріоритетом збереження пам’яток.

Коли досліджувана система є багатокритеріальною, з урахуванням значної кількості об’єктів, параметрів та факторів, процес формування ефективних проектних рішень містобудування являє собою послідовний ряд етапів, у результаті виконання яких в динаміці часу і здійснюється оптимальне вирішення проблеми, наприклад, реконструкції історичного міста з пріоритетом охорони та збереження пам’яток й розвитком нових напрямів прибуткового міського господарювання.

Виходячи з цих положень, у дисертації обґрунтовано концептуальні положення соціально - економічного розвитку історичних міст України на період 2003-2010 років як стратегію поетапної реконструкції міст із пріоритетом збереження пам’яток історико – культурної спадщини та ефективним використанням територіальних ресурсів у комерційних цілях туристичного напряму.У четвертому розділі “Розробка і впровадження автоматизованої геоінформаційної містобудівної моделі історичного міста” на основі виконаних досліджень розроблено структуру й зміст автоматизованої інформаційної містобудівної моделі, що враховує умови функціонування

історичних міст. Модель (рис. 5) включає базу даних міської території з комплексом пам'яток історико-культурної спадщини, методичні положення оцінки земель, алгоритми та економіко - математичний блок.

Інформаційна модель включає підсистему об’єктів історико-культурної спадщини міста: пам’ятки загальнодержавного та місцевого значення, цінну фонову забудову (1, 2, 3 відповідно), а також інформаційний, графічний та економіко-математичні модулі (ІМ, ГМ, ЕММ) відповідно. Модель адаптовано до бази даних м. Полтави

Розроблено програмне забезпечення для обробки бази даних з використанням рекомендованої методики розрахунків територіальних ресурсів. Зручний візуальний інтерфейс та діалоговий режим дають можливість користувачеві автоматизованого робочого місця швидко опанувати роботу з інформаційно – графічною та економіко – математичною частинами містобудівної моделі історичного міста.

Розроблена містобудівна модель історичного міста впроваджена і використовується в Головному управлінні містобудування та архітектури

м. Полтави.
Рис. 5. Блок-схема інформаційної містобудівної моделі історичного містаВИСНОВКИ
Основні наукові й практичні результати дослідження полягають в розробці положень економічної оцінки територіальних ресурсів історичних міст України в ринкових умовах землекористування і зводяться до наступного.

 1. Обґрунтовано теоретичні засади щодо історико-культурного потенціалу території історичних міст, який треба враховувати в інтеграції з ресурсом міських земель як важливий (а в ряді міст як головний) рентоутворюючий територіальний ресурс.

 2. Дістала подальшого розвитку класифікація територіальних природно-соціальних комплексів, в якій на території історичних міст виділяються в окрему підсистему територіальні історико - культурні комплекси.

 3. Розроблено методичні положення економічної оцінки в динаміці часу територіальних ресурсів історичних міст з розміщеними на них історико - культурними комплексами як об’єктами соціальної інфраструктури міста.

 4. Удосконалено структуру та зміст автоматизованої містобудівної інформаційної моделі.

 5. Розвинуто алгоритм методики економічної оцінки територіальних ресурсів з блоком економіко - математичного моделювання.

 6. Апробація розроблених науково - практичних положень на прикладі параметрів історичного міста Полтави підтвердила адекватність методичних положень, інформаційної моделі міста та алгоритмів відповідним об’єктам дослідження.

 7. Узагальненням результатів дослідження є розробка концептуальних положень соціально - економічного розвитку історичних міст України в ринкових умовах землекористування з пріоритетом збереження пам’яток історико - культурної спадщини та ефективним використанням територіальних ресурсів.

 8. Отримані наукові результати дали можливість виконати на методичному рівні економічну оцінку територіальних ресурсів історичного міста Полтави і встановити:

  • наявність значного економічного потенціалу інтегрованого територіального ресурсу міста, що має тенденцію зростати з часом і залежно від функціональної якості міських територій ;

  • можливість підвищення базової вартості 1 кв. м міських земель на 9-15%, що збільшує розмір щорічних надходжень коштів до місцевого бюджету за статтею „Плата за землю” на 1,5-3 млн. грн.;

  • прогнозну оцінку надходжень до міського бюджету додаткових коштів на охорону пам’яток історико – культурної спадщини та впровадження високоприбуткових комерційних проектів .

Результати дисертаційної роботи впроваджені при розробці автоматизованої геоінформаційної системи міського кадастру в умовах історичного міста Полтави, в Товарній біржі “ Полтавська регіональна біржа нерухомості “, в навчальний процес у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка (акти впровадження додаються )..
Список опублікованих праць за темою дисертації

 1. Яхіна Т. Р. Історико - культурний потенціал як рентоутворюючий фактор функціонування історичних міст у ринкових умовах // Матер. міжнар. наук. – практ. конф. “ Актуальні проблеми реформування економіки в регіоні “ // Зб. наук. праць НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2002. - С. 141-144 .

 2. Губкіна Д. А., Яхіна Т. Р. Підвищення економічної ефективності використання територіальних ресурсів в умовах міст з цінним історико - культурним потенціалом // Коммунальное хозяйство городов : Научно-техн. сб. Вип. 31. - К.: Техніка, 2001. - С. 53-64. Особистий внесок автора: аналіз потенціалу земельних ресурсів історичного міста Полтави.

 3. Яхіна Т. Р. Інформаційні аспекти оцінки територіальних ресурсів історичного міста // Регіональні перспективи. №5.- Кременчук. 2001.-С. 195-197 .

 4. Губкіна Д. А., Яхіна Т. Р. Методичні положення масової оцінки ресурсів міської території в умовах історичного міста // Зб. наук. праць. - Донецький держ. техн. ун-т. – Донецьк, 2001. - С. 30-36. Особистий внесок автора: обґрунтування методичних положень масової грошової оцінки міських земель в динаміці часу на різних етапах реконструкції історичних міст.

 5. Савенко Р. Г., Яхіна Т. Р. Математичне моделювання оцінки ресурсів міської території в умовах історичного міста // Регіональні перспективи.№6. – Кременчук, 2001. - С. 222-224. Особистий внесок автора: розробка структури економіко-математичної моделі автоматизації розрахункових робіт.

 6. Яхіна Т. Р. Дослідження інформаційної системи містобудування в умовах історичного міста // Математичні моделі та інформаційні технології в соціально - економічних системах : Друга міжнар. конф. - Луганськ, Східноукраїнський нац. ун-т., 2001. - С. 215-216 .

 7. Яхіна Т. Р. Економічна оцінка ресурсів міської території історичного міста (з цінним історико - культурним та архітектурно - ландшафтним потенціалом) // Регіональні перспективи.№6. – Кременчук, 2000.- С. 29-32 .

 8. Яхіна Т. Р. Аналіз та алгоритм інформаційної системи ринку земельних ресурсів України // Вісник Полтавського державного. сільськогосподарського ін-та.№3. – Полтава, 2000. - С. 65-69 .

 9. Яхіна Т. Р. Підвищення економічної ефективності використання територіальних ресурсів міст з цінним історико - культурним потенціалом // Матеріали республік. наук. – практ. конф. “ Земельна реформа в Україні. Сучасний стан та перспективи подальшого удосконалення земельних відносин “. - К ., 2001. - С. 66-68 .

 10. Савенко Р. Г., Яхіна Т. Р. Математичне моделювання оцінки ресурсів міської території в умовах історичного міста // Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку 21 століття. Тези доповідей Всеукр. наук. – практ. конф. – Полтава: ПДТУ, 2001. – С. 127-128. Особистий внесок автора: розробка структури економіко-математичної моделі автоматизації розрахункових робіт.

 11. Яхіна Т. Р. Інформаційні аспекти оцінки територіальних ресурсів в умовах історичного міста // Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку 21 століття. Тези доповідей Всеукр. наук. – практ. конф. – Полтава: ПДТУ, 2001. – С. 57-58.


Анотація

Яхіна Тетяна Русланівна. Економічна оцінка територіальних ресурсів історичних міст України (на прикладі історичного міста Полтави). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – „Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка”, Харківська національна академія міського господарства, Харків, 2004.

Дисертація містить теоретичні й методичні положення економічної оцінки територіальних ресурсів історичних міст України в ринкових умовах землекористування з пріоритетом збереження пам’яток історико-культурної спадщини народу. Виконано аналіз методів економічної оцінки основних територіальних ресурсів. Досліджено структуру й розроблено методичні положення економічної оцінки міських земель з розміщеними на території пам’ятками історико-культурної спадщини. Розроблено алгоритми, економіко-математичну модель та програмне забезпечення, орієнтовані на автоматизацію геоінформаційних технологій. Виконано (на прикладі параметрів історичного міста Полтави) економічну оцінку територіальних ресурсів.

Ключові слова: історичне місто, територіальні ресурси, землекористування, методика оцінки, історико-культурний потенціал, інтегрований містобудівний ресурс території, геоінформаційні технології, математичне моделювання, база даних, електронний паспорт, концепція реконструкції міста.АННОТАЦИЯ

Яхина Татьяна Руслановна. Экономическая оценка территориальных ресурсов исторических городов Украины (на примере исторического города Полтавы). Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.10.01 – „Размещение производительных сил и региональная экономика”, Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков, 2004.

Диссертация содержит научные положения экономической оценки территориальных ресурсов исторических городов Украины в рыночных условиях градостроительства и землепользования с приоритетом сохранения памятников историко-культурного наследия народа.

В работе получили дальнейшее развитие теоретические положения относительно историко – культурного потенциала территории исторических городов, который в интеграции с ресурсом городских земель рекомендуется учитывать как важный интегрированный рентообразующий градостроительный ресурс. Выполнен анализ методов экономической оценки территориальных ресурсов городов в особых условиях функционирования исторических городов. Исследована структура и разработаны методические положения экономической оценки городских земель с размещенными на территории памятниками историко-культурного наследия, как интегрального ресурса территории. Разработаны алгоритмы, экономико-математическая модель и программное обеспечение, ориентированные на автоматизацию геоинформационных технологий. Усовершенствована классификация териториальных природно-социальных комплексов. Выполненная экономическая оценка территориальных ресурсов города Полтави установила наличие значительного экономического потенциала территориальных ресурсов города, предлагается механизм финансирования расходов на охрану и развитие памятников историко-культурного комплекса города. Использование разработанной методики для экономической оценки территориальных ресурсов исторических городов дает научное обоснование для повышения базовой стоимости городских земель и получения в городской бюджет ежегодно дополнительных средств. Обоснованы концептуальные положения градостроительства и реконструкции исторических городов Украины в динамике времени с приоритетом сохранения памятников историко – культурного комплекса. Разработанные научные положения внедрены в производство и учебный процесс.

Ключевые слова: исторический город, территориальные ресурсы, землепользование, методика оценки, историко-культурный потенциал, интегрированный градостроительный ресурс територии, геоинформационые технологии, математическое моделирование, база данных, электронный паспорт, концепция реконструкции города.
ANNOTATION

Yakhina Tatyana Ruslanovna. The Economical estimation of the territorial resources of historical cities of Ukraine (on the example of historical city of Poltava). The manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of economical sciences on a speciality 08.10.01 - „Placing of Productive Forces and Regional Economy”, Kharkov National Academy of Municipal Economy, Kharkov, 2004.

The thesis contains theoretical and methodical rules of an economical estimation of territorial resources of historical cities of Ukraine in market conditions of a land use with the priority of preservation of monuments of a historical and cultural heritage of people. The analysis of methods of an economical estimation of territorial resources was done. The pattern was investigated and the technique of a monetary estimation of urban grounds with memorandums, located in territory, of a historical and cultural heritage is presented. The algorithms, economic-mathematical model and software for automation of geoinformation technologies were given. Economical estimation of territorial resources (on an example of parameters of historical city of Poltava) was performed.

Keywords: historical city, territorial resources, use of land, historical and cultural potential, geoinformation technologies, mathematical modeling, database, electronic passport, concept of renovation of city.


Яхіна Тетяна Русланівна


ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ

РЕСУРСІВ ІСТОРИЧНИХ МІСТ УКРАЇНИ
(на прикладі історичного міста Полтави)

Спеціальність 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Відповідальний за випуск Торкатюк В.І.

Підписано до друку „__” ___________ 2004 р. Формат 60×84 1/16.

Обл..-вид. Арк. 1,0. Тираж 100 прим. Зам. №____ Безкоштовно.

Харківська національна академія міського господарства61002, Харків, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії, ХНАМГ.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка