Митяй О. В. Mityay OСкачати 123.5 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір123.5 Kb.


УДК 338.514

Митяй О.В.

Mityay O.

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та права

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Методичні підходи щодо оцінки фінансових результатів сільськогосподарських підприємств

Анотація. В статті розкрито основні методичні підходи щодо оцінки фінансових результатів сільськогосподарських підприємств.

Аннотация. В статье раскрыты основные методические подходы относительно оценки финансовых результатов сельскохозяйственных предприятий.

Annotation. In the article basic methodical approaches are exposed in relation to the estimation of financial results of agricultural enterprises.Постановка проблеми. Функціонування сільськогосподарських підприємств за ринкових умов потребує напрацювання цілісних методичних підходів щодо оцінки фінансових результатів. Систематизований аналіз наукових публікацій та досліджень стосовно методичних підходів оцінки фінансової результатів свідчить про суттєву розбіжність у підходах авторів щодо вирішення цієї проблеми, оскільки її вирішення здійснюється шляхом наведення характеристик, які, відображують стан фінансових результатів. Причому, в більшості досліджень, не повною мірою приводяться аналогії чи розбіжності в методиках різних наукових поглядів, внаслідок цього, порушуються загальнонаукові вимоги щодо єдності логіки і теорії пізнання, що є основною із передумов подальшого дослідження цієї проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблемами, пов'язаними з методичними підходами щодо оцінки фінансових результатів займаються багато вчених і практиків, зокрема: В. Андрійчук, О. Гудзь, М. Дем’яненко, Б. Пасхавер, П. Саблук, П. Стецюк, В.Ситник, О. Олійник, О.Ульянченко, А. Чупіс та інші. Проте, незважаючи на теоретико-методологічну основу та нормативно-методичну базу в цій сфері фінансової теорії, на сьогодні залишається поза увагою системне та однозначне вирішення окремих актуальних питань, а підходи до їх розв'язання досить різні.

Постановка завдання. Дослідити методичні підходи щодо оцінки фінансових результатів сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу досліджень. В останні роки вітчизняні дослідники застосовують різного роду методи щодо оцінки фінансових показників сільськогосподарських підприємств. Зокрема, використовуються методи стохастичного факторного аналізу, що включають кореляційний, дисперсійний, компонентний, дискримінантний, математичний багатомірний факторний аналізи, які є важливими методологічними підходами у вирішенні проблем оцінки фінансових результатів підприємства. В той же час, як свідчить досвід функціонування сільськогосподарських підприємств, дані методи за сучасних умов не знайшли широкого поширення в практичній діяльності аграріїв внаслідок нетотожності системи показників, які характеризують фінансові результати в різних варіаціях. Внаслідок цього, методичні підходи щодо оцінки фінансових результатів сільськогосподарських підприємств нерідко є прикладом конкретизації та тлумачення проблеми, яка сприймається як наслідок певної послідовності подій виробничої та фінансової діяльності сільськогосподарського підприємства, їх стабільного фінансового стану впродовж певного періоду, здатності здійснювати виробничий процес за умов постійної дестабілізації з боку зовнішніх та внутрішніх факторів .

Переважна більшість фінансових рішень за даними нашого дослідження пов’язана з оцінкою формування і використання фінансових результатів суб’єкта господарювання. Внаслідок цього, методичні підходи здебільшого спрямовані власне на оцінку фінансових результатів, їх формування, розподіл.

Напрацювання в царині методичних підходів оцінки фінансових результатів сільськогосподарських підприємств свідчать, що в їх основу закладені різні методи, одним з яких є метод коефіцієнтів. І хоча цей підхід приймається О. І. Здоровцовим і багатьма іншими дослідниками апріорно без відповідної аргументації, однак, з нашої точки зору, має відповідні теоретичні основи. Можна назвати принаймні дві його загальні методологічні складові:


 • інтерпретація економічного змісту фінансових результатів та їх роль у відтворювальному проце­сі (широко представлена в спеціальній науковій літературі);

 • методологія побудови системи управління фінансами підприємств [1].

Аналізуючи існуючі діаметрально протилежні підходи науковців щодо методики оцінки фінансових результатів сільськогосподарських підприємств слід відмітити, що переважна їх більшість при вирішенні цієї проблеми надає перевагу показникові рентабельності не дивлячись на те, що окремі дослідники вважають, що такий підхід не передбачає диференціації окремих складових чистого прибутку та собівартості. Внаслідок цього, розраховані показники оцінки фінансових результатів є приблизними [2]. Під фінансовим результатом діяльності підприємства дослідники розуміють прибуток. В той же час, окремі сільськогосподарські підприємства в залежності від умов господарювання, сезонності виробництва та впливу природних факторів на виробничий процес фінансовий рік закінчують зі збитками. В цьому випадку, від'ємна величина показника є суттєвою перешкодою для оцінки фінансових результатів із застосуванням існуючих методичних підходів.

Це і є основним аргументом щодо застосування при оцінці фінансових результатів більш надійної економічної категорії, ніж прибуток у вигляді грошового потоку. Слід відмітити, що в науковій літературі мають місце дискусії щодо відповідності показників грошового потоку і прибутку при оцінці фінансових результатів. В той же час, В.Л. Плескач і А.В. Кулик відмічають, що ці показники не заперечують один одного, а навпаки – доповнюють [3].

Між показниками прибутку та грошового потоку існує прямий і безпосередній зв'язок, оскільки прибуток є складовою чистого грошового потоку. Зростання прибутку одночасно призводить до зростання грошового потоку. На показники прибутку і грошового потоку в однаковій мірі впливає зростання чи скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості. Відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прибуток розраховується постійно в установлений термін. Для сільськогосподарських підприємств розмір прибутку визначається в кінці фінансового року. В той час, визначення чистого грошового потоку детерміноване до вимог концепції, так званого, "тимчасового підприємства". Тобто, перевага надається часовому лагу функціонування суб’єкта господарювання, що є передумовою обчислення грошового потоку підприємства. В рамках такого підходу величини чистого прибутку і чистого грошового потоку тотожні. В довготерміновому періоді розрив між сумарним акумульованим прибутком та акумульованим чистим грошовим потоком постійно скорочується, а їх величини зрівнюються [4].

Проведені нами дослідження свідчать, що показник чистого грошового потоку характеризує фінансові можливості підприємства на момент його оцінки, оскільки цей показник більшою мірою наближений до величини наявних на дату його обчислення вільних грошових коштів, що перебувають у розпорядженні підприємства. В той же час, в процесі планування грошових потоків слід враховувати всі зміни витрат і доходів, пов’язаних з реалізацією проектів сільськогосподарського підприємства.

Існують і інші методи оцінки фінансових результатів, зокрема [5,6]:


 • ресурсний, за допомогою якого розглядаються фінансові результати як сукупність та комбінація фінансових ресурсів і джерел їх формування;

 • результативний, що визначає фінансові результати підприємства за спроможністю досягти певного позитивного результату;

 • результативно-ресурсний, який об’єднує обидва попередні концептуальні підходи.

Із вищенаведених методичних підходів для оцінки фінансових результатів сільськогосподарських підприємств заслуговує на увагу результативно-ресурсний підхід..

Крім вищеперерахованих методів, оцінку фінансових результатів пропонується здійснювати за наступними науково - обґрунтованими методами: • вартісної оцінки його елементів;

 • нормативний (індикативний);

 • індексний;

 • ресурсно-регресійний;

 • пріоритетної оцінки ресурсів.

Для кожного із вищеперерахованих методів притаманні як позитивні, так і негативні риси. Досліджуючи методи оцінки фінансових результатів сільськогосподарських підприємств, найбільш науково - обґрунтованим є метод вартісної оцінки елементів потенціалу, який застосовується до розрахунку загального обсягу економічних ресурсів підприємства як сума грошового еквіваленту кожного з них. Цей метод відносно простий, хоча його недоліком є об'ємна оцінка, яка не дає уявлення про якісні складові об'єкта аналізу. Тобто, потенційні можливості залишаються поза увагою користувача інформації. За таких умов відсутні підстави, які дають змогу стверджувати, що рівні за обсягами потенціалу підприємства мають тотожні можливості для досягнення одного й того ж результату. Суттєво впливають на результати розрахунків обрані методи оцінки вартості окремих видів економічних ресурсів, що включаються до складу потенціалу.

Враховуючи характеристики наведених методик вважаємо, що для оцінки фінансових результатів сільськогосподарських підприємств доцільно об'єднати окремі їх елементи. Зокрема, алгоритм розроблення методики рейтингової оцінки сільськогосподарських підприємств за їх фінансовими результатами можна подати у наступному вигляді: • вибір, перевірка значимості та розрахунок показників, що впливають на формування і розвиток функціонування підприємств;

 • формалізація показників;

 • встановлення суттєвої значущості кожного з показників, що впливають на формування і розвиток підприємств;

 • визначення частки кожного показника в загальній сукупності показників;

 • розрахунок багаторівневого рейтингу оцінки фінансових результатів сільськогосподарських підприємств;

 • вибір еталонного рейтингу фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств;

 • встановлення рейтингової оцінки підприємства.

Основними показниками для визначення оцінки фінансових результатів за результатами нашого дослідження є: чиста теперішня вартість; внутрішня норма дохідності; модифікована внутрішня норма дохідності; індекс рентабельності. В той же час, наявність формальних методів визначення доцільності оцінки фінансових результатів не є гарантією забезпечення обґрунтованої інформації для прийняття управлінських рішень в цій сфері. Важливе значення в процесі аналізу має врахування окремих методичних вимог. Ситуацію надмірної розбіжності в методах оцінки фінансових результатів є наслідком специфічної особливості поняття „фінансові результати, які відображають багатоаспектну діяльність підприємств.

Нами узагальнені та проаналізовані погляди на методичні підходи щодо оцінки фінансових результатів підприємства (табл.1).

Таблиця 1

Порівняльна характеристика основних напрямів та методик оцінки фінансових результатів підприємств *Погляди на оцінку фінансових результатів

Методична база

Показники оцінки

Критерії оцінки фінансових результатів

Виявлені недоліки

Комплексний позитивний показник фінансових результатів

підприємстваСукупність методів аналізу на основі абсолютних та відносних показників фінансових результатів

підприємстваПоказники платоспроможності, рентабельності, ділової активності, наявності та динаміки основних засобів і оборотних активів тощо

Наявність позитивної динаміки значень перелічених показників

Трактування фінансових результатів підприємства як абстрактної категорії, що відображує діяльність підприємства не в якісному ,а кількісному вимірюванні

Група показників фінансових результатів

підприємстваМетод комплексного аналізу фінансових результатів

підприємства на основі відносних показниківПоказники фінансової структури капіталу, аналізу джерел власних коштів

Відповідність встановленим нормативним значенням та логіці співвідношення елементів показника

Випадки дублювання показниками один одного; характеристика фінансових результатів в статиці; неврахування інфляційних процесів

Ступінь рівноваги в балансових моделях

Метод аналізу фінансових результатів

підприємства на основі абсолютних балансових показниківВектори структурної динаміки агрегованого балансу

Тотожність між відповідними статтями активу та пасиву балансу або їх підсумків

В даних моделях оцінки фінансових результатів розглядається лише як окремий випадок співвідношення між певними статтями активу та пасиву балансу

*Джерело: розроблено автором
Комплексність оцінки фінансових результатів підприємств полягає не в створенні інтегральних індикаторів, здатних кількісно визначити її рівень, а в абстрактно-теоретичній позитивності. Внаслідок цього, відбувається еволюція поглядів на методичні підходи щодо оцінки фінансових результатів, починаючи з її дослідження як групи показників аналізу джерел власних коштів до розуміння її інтегральних властивостей, за допомогою яких стає можливим відображати прибутковість (рентабельність) підприємства, забезпечення фінансовими ресурсами, ефективність їх розміщення і використання.

Висновок. У результаті дослідження нами визначено вимоги щодо доцільності та ефективності методичних підходів щодо оцінки фінансових результатів:

- методичні підходи щодо оцінки фінансових результатів сільськогосподарських підприємств слід здійснювати за допомогою альтернативних варіантів, оскільки відсутність альтернатив методів призводить до малопродуктивності такого аналізу;

- в процесі планування грошових потоків слід враховувати всі зміни витрат і доходів, пов’язаних з реалізацією проектів;

- аналіз фінансових результатів повинен здійснюватися за показниками, які реально відображають стратегічні та оперативні завдання підприємства;

- оцінку фінансових результатів сільськогосподарських підприємств слід здійснювати за умови постійного моніторингу та контролю цих процесів, що забезпечує порівняння їх фактичних, об'ємних, просторових та часових параметрів за встановленими нормативами.

Проведене дослідження свідчить, що оцінка методичних підходів фінансових результатів має важливе значення для функціонування підприємства, отримання інформації для його управління.Список використаної літератури.

 1. Здоровцов О.І. Економіка сільського господарства / О.І. Здоровцов, Л.І.Касьянов, В.І. Мацибора, В.Й. Шиян: підручник / за ред. О.І.Здоровцова, В. І. Мацибори. ‒ К. : УСГА, 1993. ‒ 320 с.

 2. Дем’яненко М.Я. Стан державної фінансової підтримки сільсь­кого господарства / М.Я. Дем’яненко, Ф. В. Іванина // Агропромисло­вий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку / [за ред. П. К.Кенійського]. ‒ К.: ННЦ « ІАЕ», 2005. ‒ С. 233-235.

 3. Плескач В.Л. Методологічні засади державного регулювання фінансово-економічного розвитку / В.Л. Плескач, А.В. Кулик // Фінанси України. – 2009. ‒ № 10. – С. 27-35.

 4. Пасхавер Б. И. Ценообразование в финансовой системе продовольственного рынка / Б. И. Пасхавер // Економіка АПК. ‒ 2007. ‒ № 5. ‒ С. 29-33.

 5. Економіка підприємств АПК: навч. посіб. для вузів / за ред. С.Л. Дусановського, В.М. Олійника, Т.Г. Дудара. –Тернопіль, 1997. – 260 с.

 6. Стецюк П.А. Практичні аспекти аналізу ефективності викорис­тання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / П.А. Стецюк // Облік і фінанси АПК. ‒ 2007. ‒ № 11-12. ‒ С. 110-114.

Каталог: jspui -> bitstream -> 6789
6789 -> Черевченко Вікторія Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
6789 -> В. П. Ісаченко Освітньо-виховний потенціал педагогічних поглядів Павла Гнатовича Житецького
6789 -> 09) Ісаченко В. П
6789 -> 09) Ісаченко Вікторія Павлівна
6789 -> Педагогічна та просвітницька діяльність
6789 -> +372. 36 Трофаїла Наталія Trofaila Nataliya
6789 -> Горохівський Петро Іванович Формування національної самосвідомості
6789 -> Імені М. П. Драгоманова Лопушан тетяна володимирівна ''18/19''


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка