Міністерство освіти і науки України Херсонський обком профспілки освіти іСторінка1/3
Дата конвертації04.11.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3

ПРОЕКТ
Міністерство освіти і науки України Херсонський обком профспілки освіти і

науки


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХЕРСОНСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО

ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖУ

КОЛЕДЖ (ХПТК ОНПУ)Зареєстровано в Суворовській районній Раді народних депутатів колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету
Реєстраційний номер ________

від "___"_____________2015р.

Керівник реєструючого органу

___________________________Обговорений і прийнятий

на загальних зборах трудового колективу Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету


01 вересня 2015 року

Протокол № 1КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
ХЕРСОНСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Херсон-2015


ЗМІСТ

С.


1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………………………………….......

3

2

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ПРАЦІ, ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ…………………………

4

3

НОРМУВАННЯ Й ОПЛАТА ПРАЦІ, СИСТЕМА, РОЗМІРИ ЗАРПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ………………………………………………….

5

4

РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ………………

10

5

ПРИЙМАННЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ…………………………………………

12

6

УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ……………………………………………………………...

13

7

СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ І ГАРАНТІЇ………………………………………………………...

15

8

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ………………………………………………...

16

9

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ…………………….

17

10

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ……………………………….

17

11

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………………………………………..

17ДОДАТКИ

Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом

Херсонського політехнічного коледжу
Одеського національного політехнічного університету


на 2015-2018 навчальні роки
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Колективний договір є правовим актом, який регулює трудові і соціально-економічні відносини між адміністрацією і працівниками коледжу, що дозволяє повною мірою реалізувати його автономність і самоврядування. Він спрямований на об'єднання зусиль та творче співробітництво сторін і має за мету визначення основних напрямків договірного регулювання соціально-економічних і трудових відносин. Його значення полягає у вирівнюванні можливостей обох сторін, кожна з яких має обов’язки з виконання зазначених у цьому Договорі угод у межах своїх повноважень.

Договір укладений на основі Кодексу законів про працю України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; «Про оплату праці», «Про зайнятість населення», «Про відпустки», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», а також Статуту Коледжу. При укладанні договору враховувались норми Конституції України, положення Генеральної Угоди, Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК профспілки працівників освіти і науки України, регіональної угоди та іншими угодами між профспілками і владою.

Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійсню­ватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, сторони до­мовились про наступне:

1.2 Сторонами колективного договору є:

- адміністрація Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політе­хнічного університету в особі директора Яковенка Олександра Євгеновича, який представляє інтереси Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України і має відповідні повноваження;

- профспілковий комітет, який відповідно до ст. 247 КЗпП України представляє інтере­си працівників Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету в області виробничих відносин, праці, побуту, культури.

Директор Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політех­нічного університету визнає профспілковий комітет єдиним повноважним представником всіх працівників Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету в колективних переговорах.

Сторони зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: парите­тності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності при проведенні пере­говорів (консультацій) щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

1.3 Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов'язковими для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом.

1.4 Дія колективного договору поширюється на всіх працівників коледжу.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
2.1 Адміністрація зобов'язується:

2.1.1 Забезпечити ефективну діяльність Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, виходячи з фактичних обсягів фінансування, та ра­ціональне використання коштів загального та спеціального фондів для підвищення результативності роботи коледжу.

2.1.2 Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази коледжу, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

2.1.3.Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раці­онального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання і т.п.

2.1.4.Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в коле­ктиві та професійному зростанню.

2.1.5.Протягом 2-х днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудово­го колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз'яс­нювати їх зміст, права та обов'язки працівників.

2.1.6.Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспі­лковим комітетом.

2.1.7.Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз'яснення працівни­кам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівни­ків не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.

2.1.8.Забезпечити своєчасне підвищення кваліфіка­ції та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати.

Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування враховувати:


  1. під час проведення атестації педагогічних працівників;

  2. під час обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового договору з науково-педагогічними працівниками.

Посади педагогічних і науково-педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, на цей період можуть заміщуватися іншими особами без проведення конкурсу на умовах строкового трудового договору (контракту).

2.1.9.Включати представника профкому до складу конкурсних та атестаційних комісій.

2.1.10 Відповідно до діючого законодавства норми часу навчальної роботи у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням із заінтересованими державними органами. Норми часу методичної, прикладної наукової, організаційної роботи визначаються коледжем за погодженням з виборними органами первинної організацій профспілки. .

На 2015/2018 навчальні роки максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника встановити 600 годин на навчальний рік. Обов'язковий мінімальний обсяг навчального наванта­женя на ставку педагогічного працівника (для молодших спеціалістів) встановити в кількості 720 годин. Визначення додаткового навчального наван­таження конкретному педагогічному працівнику здійснювати кафедрою (цикловою предметною комісією) з урахуванням виконання ним навчальної, методичної, наукової і організаційної роботи та особливостей і структури навчальних дисциплін за погодженням профспілки тільки для членів профспілкової організації.

2.1.11.Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводи­ти в кінці поточного навчального року.

2.1.12.Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою викладача.

Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад встановлюються коледжем за погодженням з профспілковим представником.

При складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний режим роботи

для жінок, що мають двох і більше дітей віком до 15 років,

для тих, хто поєднує роботу з навчанням

для тих, хто здійснює наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність.

2.1.13.Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов'язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

2.1.14.Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпу­стки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим колективним договором.

2.1.15 Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в коле­джі.

При прогнозуванні масового вивільнення працівників (до 10% від загальної чисель­ності працюючих) розробити та реалізувати узгоджену з профкомом програму забезпечення за­йнятості та соціальної підтримки працівників, яких передбачається вивільнити.

Не допускати економічно необґрунтованого скорочення числа груп (підгруп) студен­тів, робочих місць. У випадку об'єктивної необхідності скорочення чисельності науково-педагогічних працівників провести його після закінчення навчального року.

При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України:

повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнято­сті про вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації навчального процесу і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням коледжу, скороченням чисель­ності або штату працівників;

вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою у іншому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т.д.;

Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час (8 годин на тиждень) в межах робочого часу для пошуку нової роботи (п. 3.5.3 Галузевої угоди).

При зміні власника коледжу, також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі скорочення чисельнос­ті або штату.
2.2 Профком зобов'язується:

2.2.1.Роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо ор­ганізації праці, їх права і обов'язки.

2.2.2.Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних до­кументів з питань трудових відносин, організації та нормування праці, розподілення навчально­го навантаження.
3 НОРМУВАННЯ Й ОПЛАТА ПРАЦІ, СИСТЕМА, РОЗМІРИ ЗАРПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ
3.1 Адміністрація зобов'язується:

3.1.1. Забезпечити у коледжі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надба­вок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про заохочення.

3.1.2.Оплату праці працівників здійснювати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказу МОНУ від 26.09.05 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та інших нормативних документів.

зобов'язується, що заробітна плата працівника за умови виконання їм місячної норми праці (об'єму робіт) не може бути нижче встановленої законодавством мінімальної заробітної плати.

3.1.3.Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в колек­тивному договорі умови оплати праці.

3.1.4.Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оплату праці» погоджувати з профспілко­вим комітетом умови оплати праці у коледжі.

Затвердити попередньо погоджене з профкомом Положення про преміювання.

Виплачувати за умовою відповідного фінансування працівникам коледжу заробітну плату у грошовому вираженні двічі на місяць:

аванс - не пізніше 15-го числа поточного місяця, остаточний розрахунок - до 1-го числа наступного місяця.

При співпаданні термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними днями ви­плачувати їх напередодні.

Заробітну плату за період відпустки виплачувати не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки при наявності фінансування. У випадку затримки виплати відпускних відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період.

При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму за­робітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст. 110 КЗпП України).

Джерелом фінансування фонду оплати праці є кошти державного (або місцевого, якщо вказане встановлене кошторисом установи) бюджету.

Фонд оплати праці формується виходячи з розрахунку чисельності працівників, їх посадових окладів, коштів на виплату надбавок і доплат, допомоги, премій.

Посадові оклади (тарифні ставки) працівників по відповідній посаді (професії) визначаються в рамках мінімальних і максимальних розмірів, розрахованих по коефіцієнтах Єдиної тарифної сітки, виходячи зі встановленого розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду.

Розмір посадового окладу (тарифної ставки) по конкретній посаді встановлюється в штатному розкладі, який затверджується директором коледжу.

Заробітна плата виплачується за місцем роботи в національній валюті.

Адміністрація і профспілковий комітет установи, організації домовилися продовжити практику надання працівникам послуг з проведення безготівкових розрахунків по заробітній платі і управлінню власними грошовими коштами за допомогою банкоматів, терміналів поста і т.п.

Робота в святкові, неробочі і вихідні дні може компенсуватися, з відома
Сторін, наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі.

Відрахування із заробітної плати, не передбачені чинним законодавством, здійснюються тільки з письмової згоди працівника.

Утримання профспілкових членських внесків із заробітної плати (у випадку якщо працівник є або висловив бажання стати членом профспілкової організації) і їх безготівкове перерахування проводиться за особистою заявою працівника.

Зведення про оплату праці працівників коледжу надаються третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством.

Працівникам згідно пп. 2 п. 3 Постанови КМУ № 1298 за наказом директора коледжу можуть встановлюватися наступні надбавки:

1. Надбавка за високі досягнення в праці встановлюється в максимальному розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки). Вперше прийнятим на роботу до установи, організацію працівникам, а також тим, хто прийнятий на роботу з випробувальним терміном, надбавка не встановлюється.

Працівникам, які успішно пройшли випробувальний термін, і іншим, кому надбавка за високі досягнення в праці не була встановлена, вказана надбавка встановлюється по окремому наказу Директора. При цьому надбавка в максимальному розмірі встановлюється тим працівникам, які працюють в установі, організації понад 5 років.

Встановлюється наступна шкала критеріїв, по яких визначається розмір надбавки (до посадового окладу):

керівникам структурних підрозділів, їх заступникам - 50 %;

професіоналам і фахівцям, результати роботи яких мали позитивний вплив на діяльність всієї установи, - 40 %;

працівникам, що досягли високих професійних досягнень, - до 50 %;

працівникам, вперше прийнятим на роботу, - до 20 %.

При ухваленні рішення щодо встановлення вказаної надбавки Директор враховує індивідуальні результати роботи працівників певної професійної групи. Надбавки також можуть призначатися по рекомендаціях атестаційних комісій за наслідками проведеної атестації.

2. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється в розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки), який встановлюється на певний термін для зосередження зусиль на здійсненні першочергових важливих завдань. Ця надбавка встановлюється працівникам, які виконують певні види робіт, і лише на термін виконання таких робіт. Після завершення робіт, визначених сьогоденням кол-договором як особливо важливі, виплата надбавки припиняється.

Перелік особливо важливих видів робіт, за виконання яких може встановлюватися вказана надбавка, визначається Директором і затверджується додатком до справжнього розділу колдоговору.

3. Надбавка за складність, напруженість в роботі в розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки) встановлюється по критеріях, певним Власником.


У разі неякісного або невчасного виконання покладених на працівника завдань, які стосуються особливо важливої роботи, або з інших об'єктивних причин ця надбавка відміняється або її розмір зменшується.

Граничний розмір надбавок для одного працівника не може перевищувати 50 % посадового окладу (тарифної ставки).

У разі невчасного або неякісного виконання завдань, покладених на працівника, порушення трудової дисципліни, встановлені надбавки за високі досягнення в праці, за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання), за складність, напруженість в роботі відміняються або їх розмір зменшується. Рішення про відміну або зменшення кожної окремої надбавки оформляється наказом Директора.

4. Надбавка за знання і використання в роботі іноземної мови встановлюється


в наступних розмірах: при знанні і використанні однієї європейської мови - 10 %; одного
східного, угро-фінського або африканського -15 %; два і більш за мови - 25 % посадового
окладу (ставки заробітної плати). Перелік посад, по яких може виплачуватися
надбавка за знання і використання в роботі іноземної мови, є додатком
до справжнього розділу колдоговору. Надбавка виплачується за наступних умов:

надання працівником документа, що засвідчує знання іноземної мови, зокрема диплома про освіту (закінченні інституту іноземних мов, факультету іноземних мов університету, інституту і т. п., закордонних вузів) або сертифікату;

посадові обов'язки працівника передбачають контакти з іноземними партнерами і/або роботу з документами, літературою на іноземній мові;

працівник систематично (щодня) застосовує в роботі свої знання іноземної мови (мов);

працівник, який володіє іноземною мовою, періодично (наприклад, кожні п'ять років) підтверджує знання відповідної мови за наслідками складання іспитів (іспити можуть здаватися безпосередньо в бюджетній установі, організації або у відповідних учбових закладах).

Якщо вимогами для заняття посади, включеної в штатний розклад (назва установи, організації), передбачено знання іноземної мови і це підтверджено відповідним документом, працівникові, призначеному на цю посаду, надбавка за знання і використання в роботові іноземної мови не встановлюється.

5. Надбавка за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: «народний» - у розмірі 40 % посадового окладу (тарифної ставки), «заслужений» - 20 %.

6. Надбавка за класність водіям

автотранспортних засобів 2-го класу у розмірі 10 %, 1-го класу - 25 % тарифної ставки за відпрацьований водієм час (пп. 4 п. 3 Ухвали № 1298). Класність водія повинна бути підтверджена документом, виданим відповідним органом внутрішніх справ України.

7. Науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам вищих навчальних закладів можуть встановлюються доплати за науковий ступінь кандидата наук, доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно 15 та 20 відсотків посадового окладу, а також за вчене звання доцента і старшого дослідника - 25 відсотків посадового окладу, професора - 33 відсотки посадового окладу. Ця доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність по профілю співпадає з вченим званням. За наявності у працівника два або більш вчених звань доплата встановлюється по одному (вищому) званню.

8. Доплата за роботу в нічний час встановлюється в розмірі до 40 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 10 годин вечора до б годинника ранку.

9. Доплата за ненормований робочий день встановлюється у розмірі 25 % тарифної ставки за відпрацьований час.

10. Працівникам (за винятком посад керівника установи, організації, його заступника, а також посад керівників структурних підрозділів і їх заступників) можуть встановлюватися доплати: при виконанні обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за поєднання професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення об'єму виконуваних робіт.

Адміністрація коледжу має право за наявності засобів фонду оплати праці, затвердженої в кошторисі:

а) виплачувати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення з тим, щоб загальний розмір цих виплат в рік не перевищував розміру одного посадового окладу працівника;

б) преміювати працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

Порядок і розміри, показники і критерії преміювання працівників затверджуються директором коледжу відповідно до Положення про преміювання, виходячи з об'єму коштів на оплату праці, передбачених в кошторисі на вказану мету.

3.1.5 Встановлення директору коледжу будь-яких доплат і надбавок до посадового окладу, надання матеріальної допомоги, преміювання здійснюються за рішенням органу вищестоящого рівня в межах наявних коштів на оплату праці. (Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015р.№ 566)

3.1.6 При затримці виплати заробітної плати нараховану до виплати суму індексувати від­повідно до Положення про порядок компенсації працівникам частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1427).

Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати та забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і поло­гами, виходячи із посадового окладу (ставки) того місяця, в якому відбулась подія, пов'язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок (Постанови Кабінету Мі­ністрів України №100 від 8 лютого 1995 р,)

За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоро­в'я працівника, або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток (ст. 7 Закону України «Про охорону праці»),

3.1.7 Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток на час проходження медичного огляду (ст. 10 Закону України «Про охорону праці»).

3.1.8 Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору:

- з підстав, зазначених у п. 5 ст. 36, п. 1,2,6 ст. 40, ст. 39 КЗпП (при порушенні власни­ком або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного або трудо­вого договору) у розмірі середнього місячного заробітку;

у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. З ст. 36 КЗпП) у розмірі двомісячного середнього заробітку (ст.44 КЗпП України);

- у випадку, якщо працівники вимушені розірвати трудовий договір з причини невико­нання власником або уповноваженим ним органом вимог законодавства і зобов'язань колектив­ного договору з охорони праці у розмірі тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП, ст. 7 Закону України «Про охорону праці»).

Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, додат­кову оплату у розмірі до 20% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час (п. 93 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти). Вважати нічними зміни, які повністю або частково (не менше 50% робочого часу) при­падають на період з 22.00 до 6.00 (п. 3,3.2, Галузевої угоди).

3.1.9 Встановлення доплат та надбавок до посадового окладу та їх розміри здійснювати згідно з чинним законодавством та за погодженням з профкомом. При цьому за рахунок коштів загального та спеціального фондів за умовою достатнього фінансування та наявності економії фонду заробітної плати:

- можна встановлювати доплати до 50% посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою за вико­нання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, суміщення професій (посад) та розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт і надбавки до посадового окла­ду за високі творчі й виробничі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання), складність та напруженість у роботі без обмеження (у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2001 року).

- виплачувати квартальні премії та премії до свят.

- премії не виплачуються працівникам, яким оголошено догану.

В контрактах, що укладаються з працівниками коледжу, можуть передбачатися додаткові пільги, невстановлені чинним зако­нодавством, за рахунок коштів спеціального фонду коледжу (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки, тощо).

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка