Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «артемівський коледж транспортної інфраструктури»Скачати 405.85 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації04.11.2016
Розмір405.85 Kb.
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АРТЕМІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ»

Затверджено :

Директор ДВНЗ «АКТІ»

__________М.Ф. Зінченко «___»__________201….. рПОЛОЖЕННЯ
про організацію та проведення контрольних заходів

у Державному вищому навчальному закладі «Артемівський

коледж транспортної інфраструктури»

Розглянуто та схвалено

методичною радою ДВНЗ «АКТІ»

Протокол № __ від ____________

2013

1. Загальні положення.


1.1. Згідно з Законом України «Про вищу освіту», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом МОН України № 161 від 02.06.1993р. навчальний процес у вищих навчальних закладах - це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти.

 1. Навчальний процес організується з урахуванням можливості сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої гармонійно розвиненої особистості, здатної на постійне оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально - культурній сфері в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки. Тому контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв'язку у процесі навчання. Вони визначають відповідність рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти і забезпечують своєчасне коригування навчального процесу.

1.3. У коледжі використовуються такі основні контрольні заходи як поточний, та підсумковий контроль. Крім цього можуть використовуватися попередній і тематичний контроль, а також контроль залишкових знань (КЗЗ).

  1. . Результати контрольних заходів оцінюються:

 • з предметів загальноосвітньої підготовки за дванадцятибальною шкалою (12 «дванадцять», 11 «одинадцять», 10 «десять», 9 «дев`ять», 8 «вісім», 7 «сім», 6 «шість», 5 «п`ять», 4 «чотири», 3 «три», 2 «два», 1 «один»);

 • з дисциплін освітньо-професійної програми за чотирибальною шкалою (5 «відмінно», 4 «добре», 3 «задовільно», 2 «незадовільно»);

 • заліків - за двобальною шкалою («зараховано», «не зараховано»).

2. Попередній контроль

2.1. Попередній контроль здійснюється з метою виявлення рівня підготовленості студента до сприйняття нового матеріалу. Він здійснюється на початку навчання студента для встановлення рівня знань і запобігання дидактичних труднощів у період адаптації студентів-першокурсників до особливостей педагогічного процесу у коледжі.

2.2. Доцільно проводити попередню (діагностичну) перевірку перед вивченням нового розділу для виявлення питань, які потребують повторення, тощо.

2.3. Попередня (діагностична) перевірка проводиться у вигляді тестових завдань, письмових контрольних робот, фронтального усного опитування на семінарських, практичних, лабораторних заняттях, індивідуальних чи групових консультаціях.

2.4 Результати попереднього контролю надають можливості для розробки та використання заходів щодо підготовки необхідних навчальних базових знань для успішного засвоєння наступного навчального матеріалу

3. Тематичний контроль.

3.1. Тематична перевірка знань спрямована на визначення рівня засвоєння студентами певної теми чи декількох взаємопов'язаних тем (модулів).

3.2. Одним з основних завдань тематичної перевірки є створення передумов для осмислення та узагальнення достатньо великої за обсягом навчальної інформації.

3.3. Для проведення тематичного контролю, який може здійснюватися на підсумковому семінарі, колоквіумі чи в процесі модульної або тематичної контрольної роботи, завдання повинні добиратися та конструюватися таким чином, щоб усунути елементи випадковості та об'єктивно оцінити навчальні досягнення студентів за усіма розділами теми.

4. Поточний контроль

4.1. Поточний контроль здійснюється під час проведення занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи:


 1. обсягу, глибини і якості сприйняття та засвоєння матеріалу, що вивчається;

 • рівня опанування навичками самостійної роботи та визначення шляхів і засобів їх формування та розвитку;

 • ступеня відповідальності студентів та їх ставлення до навчання;

 • стимулювання інтересу студентів до дисципліни та активності у пізнанні;

 • визначення недоліків у знаннях і шляхів їх подолання, а також для прогнозування результатів екзаменаційної сесії.

4.2. Перед початком викладання дисципліни викладач повинен довести до відома студентів вимоги до поточного контролю знань. При проведенні лабораторних, практичних, семінарських занять, самостійної роботи є обов'язковим поточний контроль підготовленості студентів до виконання конкретної роботи, завдань з теми заняття, письмове оформлення роботи та її захист перед викладачем.

4.3. Поточний контроль може проводитися шляхом тестування, усного або письмового опитування, виступів студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях та під час захисту лабораторної (практичної) роботи.

4.4. Форма та методи проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються відповідною цикловою комісією та затверджується заступником директора з навчальної роботи.

4.5. Оцінки за видами аудиторної та самостійної роботи викладач заносить до журналу академічної групи.

4.6. Результати поточного контролю (поточна успішність) з дисципліни є основною інформацією при проведенні заліку без обов'язкової присутності студентів і враховуваються викладачем при проведенні екзамену з цієї дисципліни.

5. Підсумковий контроль

5.1. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента і має на меті перевірку рівня засвоєння знань, практичних умінь та навичок студентів за тривалий проміжок часу навчання - семестр, рік, за весь період навчання у ВНЗ.

5.2. Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, семестрового диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

5.2.1. Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях. Семестровий залік планується при відсутності модульного контролю та екзамену і не передбачає обов'язкову присутність студентів

5.2.2 Семестровий диференційований залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань (розрахункових, графічних тощо). Семестровий диференційований залік планується при відсутності екзамену і не передбачає обов'язкову присутність студентів.

5.2.3 Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.

5.2.4 Практичний екзамен найчастіше зводиться до виготовлення студентами натуральних об'єктів, макетів, схем, захисту попередньо розробленого науково-методичного проекту та їх публічного захисту.

5.3 Студент допускається до семестрового контролю за умови виконання ним усіх видів робіт, передбачених навчальним планом на семестр з цієї дисципліни.

5.4 Контроль залишкових знань (КЗЗ) проводиться щонайменше через 3-4 місяці після завершення вивчення студентами конкретної навчальної дисципліни шляхом порівняння результатів залишкових знань із оцінкою при семестровому контролі.

5.4.1 При визначенні залишкових знань (33) потрібно використовувати індексний метод:

Рзз=Окзз/Оск

де, Окзз – оцінка, яка отримана при КЗЗ;

Оск – оцінка, яка отримана при семестровому контролі.

5.4.2 У якості критерію оцінки прийнято Рзз=1.0.

Якщо: Рзз=1.0, то студент підтвердив свій рівень знань;

Рзз<1.0, то студент має залишкові знання нижчі, ніж при складанні семестрового контролю;

Рзз>1.0, то рівень залишкових знань студента вищий ніж на етапі семестрового контролю. Це може свідчити про якісний процес самоосвіти студента або про необ'єктивну оцінку його знань при семестровому контролі.

Зазвичай, рівень залишкових знань студентів нижчий екзаменаційного і зменшується залежно від часу між семестровим контролем і датою КЗЗ.

5.5 Державну атестацію студентів здійснює державна екзаменаційна (кваліфікаційна) комісія після завершення навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам кваліфікаційної характеристики. Під контролем державних комісій студенти складають державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої підготовки та захищають дипломні проекти.

5.5.1 Державну підсумкову атестацію з трьох предметів загальноосвітньої підготовки української мови та математики обов`язково і з одного предмету за вибором (інформатики) після закінчення другого курсу здійснює державна екзаменаційна комісія (ДЕК).

5.5.2 Захист дипломних проектів з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста після закінчення навчання здійснює державна кваліфікаційна комісія (ДКК).

5.5.3 Складання державної підсумкової атестації та захист дипломних проектів проводиться на відкритому засіданні ДЕК за участю принаймні половини її складу та обов'язкової присутності Голови комісії.

6. Підготовка до семестрового контролю. 1. Семестровий контроль може проводитися в усній формі за білетами або в письмовій формі за контрольними завданнями (КЗ), а також шляхом тестування з використанням технічних засобів. Можливе поєднання різних форм контролю. Форма проведення семестрового контролю зазначається в робочій навчальній програмі. Зміст і структура екзаменаційних білетів повинні відповідати формі № Н-5.05, що затверджена 29 березня 2012 року наказом МОНУ №384, контрольних завдань та критерії оцінювання обговорюються та визначаються рішенням відповідної циклової комісії, про що студенти інформуються на початку семестру.

 2. Зміст питань комплекту екзаменаційних білетів (контрольних завдань) має повністю охоплювати робочу навчальну програму дисципліни або її частину, яка виноситься на семестровий контроль, та забезпечувати перевірку всіх знань, навичок і умінь відповідного рівня, що передбачені програмою, тобто відповідати вимогам змістовної і функціональної валідності (дієвості, достовірності). Кількість екзаменаційних білетів для усного екзамену має перевищувати кількість студентів у навчальній групі не менше, ніж на 5. Кількість варіантів контрольних завдань (для письмового контролю) має забезпечити самостійність виконання завдання кожним студентом.

6.3. Крім цього, екзаменаційні білети (КЗ) мають відповідати таким вимогам: кожне питання бажано розпочинати словами: обґрунтувати..., проаналізувати..., дати оцінку..., довести... тощо, щоб забезпечити перевірку умінь студентів використовувати набуті знання для вирішення практично спрямованих завдань;

- складність білетів для усного екзамену має бути приблизно однаковою і дозволяти студенту за час, відведений для відповіді (до 20 хв.), глибоко та повно розкрити зміст усіх питань;

- складність та трудомісткість КЗ для письмового контролю мають відповідати відведеному часу контролю (80-120 хвилин); завдання не повинні вимагати докладних пояснень, складних розрахунків та креслень і забезпечувати мінімум непродуктивних витрат часу на допоміжні операції, проміжні розрахунки та ін.;

- при формулюванні завдань (питань) необхідно використовувати стандартизовані (рекомендовані) терміни, назви, позначення.

6.4. Зміст екзаменаційних білетів (контрольних завдань), перелік матеріалів, користування якими дозволяється студенту під час екзамену (заліку), а також критерії оцінки рівня підготовки студентів обговорюються й затверджуються на засіданні циклової комісії не пізніше, ніж за місяць до початку складання екзаменів (заліків). Названі матеріали дійсні протягом навчального року, вони є складовою навчально-методичної документації з дисципліни і зберігаються в циклових комісіях.


  1. На підготовку студентів до кожного екзамену необхідно планувати не менше 2-4 днів (залежно від семестрового обсягу навчальних годин з дисципліни). Перед кожним екзаменом обов'язково проводиться консультація, на якій викладач має довести до відома студентів, хто саме не допущений до екзамену.

7. Допуск до семестрового контролю

  1. Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, заліку або диференційного заліку), якщо він виконав усі види робіт (лабораторні роботи, практичні роботи, певні індивідуальні завдання тощо), передбачені робочим навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни.

  2. Рішення про недопущення студента до екзамену з конкретної дисципліни приймається малою педагогічною радою на підставі службового подання завідуючого відділення, доповіді класного керівника та викладача цієї дисципліни. При цьому викладач у відомості обліку успішності (ф. Н5.03) робить запис "не допущений".

  3. Недопущення студента до семестрового контролю з певної навчальної дисципліни не може бути причиною не допуску його до семестрового контролю з інших дисциплін.

7.4. Студент, який захворів під час сесії, зобов'язаний повідомити завідуючого відділення про свою хворобу не пізніше дня складання екзамену та одразу після одужання подати завідуючому відділення медичну довідку встановленої форми. Такий студент допускається до семестрового контролю за індивідуальним графіком.

8. Проведення семестрового контролю.

8.1 Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії. Відхилення від розкладу екзаменів неприпустимо.

8.2 Екзамени приймаються викладачами, які викладали курс. У проведенні екзамену можуть брати участь викладачі, які проводили в навчальній групі інші види занять з дисципліни.

Якщо окремі розділи дисципліни читалися кількома викладачами, екзамен (залік) може проводитися за їх участю з виставленням однієї загальної оцінки. Як виняток, за наявності поважних причин, заступник директора з навчальної роботи за узгодженням з директором коледжу може призначати для приймання екзамену іншого викладача.

8.3 Екзамени складають за екзаменаційними білетами встановленої форми, розглянутими та рекомендованими цикловими комісіями (кафедрами) та затвердженими заступником директора з навчальної роботи.

8.4 Викладач в обов'язковому порядку повинен ознайомити студентів зі змістом екзаменаційних питань не пізніше дати останього заняття з дісципліни.

8.5 При проведенні семестрового контролю екзаменатор (викладач) повинен мати таку

документацію:

- розглянутий на засіданні циклової комісії та затверджений головою циклової комісії (із зазначенням номера протоколу та дати засідання) комплект екзаменаційних білетів (КЗ); • окремі екзаменаційні білети (КЗ) для видачі студентам;

 • затверджений головою циклової комісії перелік матеріалів, користування якими дозволяється студенту під час екзамену (заліку);

 • затверджені головою циклової комісії критерії оцінки рівня підготовки студентів;

 • відомість обліку успішності (ф. Н5.03), підписану заступником директора з навчальної роботи.

  1. Відомість обліку успішності (ф. Н5.03) екзаменатор (викладач) отримує в навчальній частині напередодні або в день проведення семестрового контролю.

  2. Присутність на екзаменах або заліках сторонніх осіб без дозволу директора та заступника директора з навчальної роботи не допускається. Тривалість усного екзамену в навчальній групі не повинна перевищувати 9 годин, а письмового - 3 години.

  3. При проведенні усного екзамену в аудиторії одночасно може перебувати не більше 6 студентів. Для підготовки до відповіді студенту має надаватися не менше 20 хвилин. Перебування студента в екзаменаційному приміщенні не повинно тривати більше 4 годин.

  4. Практичні навички можуть перевірятися із застосуванням спеціального обладнання й технічних засобів.

  5. На екзаменах студенти зобов'язані подавати екзаменаторові залікову книжку. У разі відсутності залікової книжки студент повинен мати довідку з навчальної частини про її втрату та документ, що засвідчує особу, в іншому разі студент до екзамену не допускається.

  6. Екзаменатор ( викладач) повинен:

- дотримуватись розкладу екзаменів (дата, час початку екзамену, аудиторія);

- при відвідуванні екзамену (заліку) будь-якою особою, крім директора, заступників директора, зав. відділення, голови циклової комісії, запропонувати їй отримати на це дозвіл;- проводити екзамен (залік) тільки за затвердженим комплектом екзаменаційних білетів або контрольних завдань (для більш об'єктивної оцінки рівня підготовки студента екзаменаторові надається право ставити додаткові питання в межах навчальної програми);

 • при усній формі екзамену оголошувати оцінку одразу після закінчення опитування студента і проставляти її у відомість обліку успішності (ф. Н5.03) та залікову книжку;

 • при письмовій формі екзамену оголошувати оцінку не пізніше наступного дня.

  1. Під час виконання екзаменаційних робіт (підготовки до відповіді на усному екзамені) студенти зобов'язані дотримуватися відповідних вимог циклової комісії. При виявленні факту використання студентом недозволених матеріалів викладач має право припинити складання екзамену (заліку) студентом і виставити незадовільну оцінку. При порушенні студентом встановлених правил внутрішнього розпорядку або морально-етичних норм поведінки на екзамені викладач має право усунути його від складання екзамену з позначкою "усунений" у відомості обліку успішності (форма №Н-5.03).

  2. Відмова студента від відповіді на екзаменаційний білет атестується як незадовільна відповідь.

  3. Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

  4. Студент, який був не допущений до складання семестрового контролю, або був допущений, але не з'явився без поважної причини на екзамен чи на залік (коли присутність студента обов'язкова), або був усунений від екзамену (заліку), вважається таким, що використав відповідну спробу скласти екзамен (залік) з дисципліни і має заборгованість.

  5. У разі отримання незадовільної оцінки або наявності заборгованості, перескладання екзамену (заліку) з дисципліни допускається не більше двох разів. При другому перескладанні екзамен (залік) у студента може приймати комісія, яка створюється директором коледжу. Оцінка, отримана студентом у результаті другого перескладання екзамену (заліку), є остаточною.

  6. У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою студента чи викладача директором створюється комісія для приймання екзамену (заліку), до якої входять: голова циклової комісії і викладачі відповідної циклової комісії представники адміністрації, студентської ради та профспілкового комітету коледжу.

  7. Складання екзамену для підвищення позитивної оцінки допускається у виняткових випадках за погодженням з деканом факультету (завідувачем відділення) та студентськими громадськими організаціями з дозволу директора вищого закладу освіти.

  8. Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється завідувачем відділення (деканом факультету.

  9. Студентам, які одержали під час семестрового контролю не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість. до початку наступного семестру.

  10. За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що документально підтверджені, окремим студентам розпорядженням директора коледжу може встановлюватись індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) або ліквідації академічної заборгованості тривалістю не більше місяця після закінчення зимової екзаменаційної сесії, а після літньої екзаменаційної сесії - до 15 вересня нового навчального року. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіка, розглядається питання про надання студенту академічної відпустки або повторного курсу навчання.

  11. Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з вищого навчального закладу.

9. Оформлення результатів семестрового контролю

9.1 Результати семестрового контролю вносяться викладачем у відомість обліку успішності, що відповідає формі №Н-5.03, журнал обліку роботи академічної групи та викладачів (Форма № Н-5.01.1), залікову книжку студента (форма №Н-2.03) і за умови повторного складання семестрового контролю у відомість на повторну перездачу підсумкового контролю (додаток1) та у довідку про повторну перездачу семестрового контролю з дисципліни (предмету) (додаток2), а працівниками навчальної частини у відомість семестрових оцінок (додаток 3) і навчальну картку студента (форма №Н-2.04).

  1. У залікову книжку студента викладач записує всі навчальні години (аудиторні та СРС) з дисципліни, що виносяться на семестровий контроль, а також позитивну оцінку.

  2. У відомості обліку успішності і (форма №Н-5.03) оформлюються результати первинного обліку контролю знань з дисципліни (предмету).

  3. У відомості на повторну перездачу підсумкового контролю (додаток 1) оформлюються результати контролю знань студентів, шо мають заборгованість з дисципліни (предмету), після повторного складання екзамену (заліку).

  4. У відомості обліку успішності напроти прізвища конкретного студента у графі 4 викладач робить такі записи:

а) "Не з'явився" - якщо студент був допущений до складання семестрового контролю, але не з'явився на нього;

б) "Не допущений" - якщо студент не був допущений до складання семестрового контролю через невиконання всіх видів робіт (лабораторних робіт, комп'ютерного практикуму та індивідуальних завдань), які передбачені робочою навчальною програмою дисципліни в даному семестрі, або має незадовільні обидві атестації з дисципліни та до початку семестрового контролю з цієї дисципліни не отримав позитивну оцінку з контрольних заходів другої атестації;

в) "Усунений" - при порушенні студентом встановлених правил внутрішнього розпорядку або морально-етичних норм поведінки на екзамені;

г) залежно від результату складання семестрового контролю:

при оцінюванні предметів загальноосвітньої підготовки

12 (дванадцять)

6 (шість)

11(одинадцять)

5 (п’ять)

10 (десять)

4 (чотири)

9 (дев’ять)

3 (три)

8 (вісім)

2 (два)

7 (сім)

1 (один)

при оцінюванні навчальних дисциплін

5 (відмінно)

4 (добре)

3 (задовільно)

2 (незадовільно)

"Зараховано"* оцінювання "Незадовільно" та "Не зараховано" у залікову книжку студента не записуються.

  1. Відомості обліку успішності викладач повністю заповнює, підписує та здає особисто в навчальну частину у день проведення екзамену (заліку) або наступного дня.

  2. У разі прийому екзаменів (заліків) комісією відомість обліку успішності підписують усі члени комісії.

  3. Для перескладання екзаменів (заліків) після закінчення екзаменаційної сесії навчальна частина оформлює відомість на повторну перездачу підсумкового контролю, яка видається викладачам, а студентам бланки довідок про повторну перездачу семестрового контролю з дисципліни (предмету).

  4. Відомість на повторну перездачу підсумкового контролю повертаються до навчальної частини обов'язково викладачем після проведення контролю всіх студентів, що мають заборгованість з дисципліни (предмета)

  5. Письмові екзаменаційні роботи студентів зберігаються у викладача протягом навчального року, а потім знищуються.

  6. Студенти заочної форми навчання допускаються до екзаменаційної сесії якщо вони не мають заборгованості за попередній курс (семестр) та своєчасно здійснили оплату за навчання у поточному семестрі.

  7. Екзаменаційну сесію слід планувати таким чином, щоб у перші три дні студенти мали змогу скласти всі види контролю міжсесійного періоду, тобто в ці дні не планувати заліків та іспитів поточної сесії.

  8. Студентам – заочникам видаються довідки - викладки на наступну екзаменаційну сесію за умови відсутності академічної заборгованості. Видача довідок - викликів підлягає суворому обліку.

  9. Студенти - заочники, яким через поважні причини перенесено термін складання екзаменаційної сесії, мають право на оплачувану відпустку.

  10. Результати семестрового контролю обов'язково обговорюються на засіданнях циклових комісій, адміністративній та педагогічний раді і є одним з важливих чинників управління якістю навчального процесу в коледжі.

10. Державна атестація студента

  1. Державна атестація студента здійснюється з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.

  2. Державна кваліфікаційна комісія (ДКК) створюється як єдина для денної, заочної форм навчання з кожної спеціальності. При наявності великої кількості випускників створюється декілька комісій з однієї і тієї ж спеціальності. При малій кількості випускників може бути організована об'єднана комісія для споріднених спеціальностей.

  3. ДКК перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітнього рівня (кваліфікації), видання державного документа про освіту (кваліфікацію), опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки спеціалістів у коледжі.

  4. Державна кваліфікаційна комісія організовується щорічно і діє протягом календарного року. До складу ДКК входять: директор, заступник директора з навчальної роботи, завідувач відділення, викладачі профілюючих відділень, провідні спеціалісти виробництва та працівники інститутів.

  5. До участі в роботі ДКК як екзаменатори можуть залучатися викладачі відповідних циклових комісій, якщо в складі комісії немає представників цих циклових комісій. У цьому випадку вони користуються правами членів комісії.

  6. Персональний склад членів ДКК і екзаменаторів затверджується директором коледжу не пізніше, ніж за місяць до початку роботи державної комісії.

  7. Робота ДКК проводиться у терміни, передбачені навчальним планом коледжу. Графік роботи комісії затверджується директором коледжу.

  8. Розклад роботи ДКК, узгоджений з головою комісії, затверджується заступником директора з навчальної роботи на підставі подання завідувача відділення і доводиться до загального відома не пізніше, як за місяць до початку складання державних екзаменів.

  9. До захисту дипломних проектів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

  10. Списки студентів, які допущені до захисту дипломних проектів, подаються державній комісії навчальною частиною.

  11. Державній комісії перед початком захисту дипломних проектів навчальною частиною подаються такі документи:

 1. зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик;

* Примітка. При наявності декількох екзаменаційних оцінок з однієї дисципліни, у зведену відомість про виконання навчального плану заноситься середня зважена оцінка з округленням до її цілого значення.

 1. відгук керівника про дипломний проект;

 2. рецензія на дипломний проект спеціаліста відповідної кваліфікації.

Склад рецензентів затверджується завідувачем відділення за поданням голови циклової комісії.

  1. Захист дипломних проектів проводиться як комплексна перевірка знань студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом.

  2. Тривалість не повинна перевищувати 6 академічних годин на день.

  3. Результати захисту дипломних проектів визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно".

  4. Результати захисту дипломних проектів оголошуються у цей же день після оформлення протоколів засідання ДКК.

  5. Студенту, який захистив дипломний проект відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням ДКК присвоюється відповідно освітній рівень – молодший спеціаліст і видається державний документ про освіту – диплом молодшого спеціаліста.

  6. Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки "добре", захистив дипломний проект з оцінкою "відмінно", а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією циклової комісії, видається документ про освіту (кваліфікацію) з відзнакою.

  7. Рішення ДКК про оцінку знань, виявлених при захисті дипломного проекту, а також про присвоєння студенту-випускнику відповідного освітнього рівня (кваліфікації) та видання йому державного документа про освіту (кваліфікацію) приймається Державною кваліфікаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.

  8. Студент, який при захисті дипломного проекту отримав незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу і йому видається академічна довідка.

  9. Студент, який не захистив дипломний проект, допускається до повторного захисту дипломного проекту протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу.

  10. Студентам, які не захистили дипломний проект з поважної причини (документально підтвердженої), директором коледжу може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії* з захистом дипломного проекту, але не більше, ніж на один рік.

  11. Всі засідання ДКК протоколюються. У протоколи записуються питання, що ставились членами комісії, вносяться оцінки, одержані при відповіді на ці питання, особливі думки членів комісії, вказується здобутий освітній рівень (кваліфікація), а також, який державний документ про освіту (кваліфікацію) (з відзнакою чи без відзнаки) видається студенту-випускнику, що закінчив вищий навчальний заклад.

  12. Протоколи підписують голова та члени ДКК, які брали участь у засіданні. Книга протоколів зберігається у коледжі.

  13. Після закінчення роботи ДКК голова комісії складає звіт і надає його директору коледжу.

  14. У звіті голови ДКК відбивається аналіз рівня підготовки випускників і характеристика знань студентів, виявлених на державних екзаменах, недоліки в підготовці з окремих дисциплін, даються рекомендації щодо поліпшення навчального процесу.

  15. Звіт голови ДКК обговорюється на засіданні педагогічної ради коледжу.

Додаток 1Державний вищий навчальний заклад «Артемівський коледж

транспортної інфраструктури»
Курс____________________ Група (и)______________________________________
_____ навчальний семестр 20__ - 20__ навчальний рік

Відомість № _____

на повторну перездачу підсумкового контролю

з ________________________________________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)
Форма семестрового контролю __________________________________ Загальна кількість годин _____

(семестровий іспит, семестровий залік)


Викладач ____________________________________________________________

(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку)

Викладач ____________________________________________________________

(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який здійснював контроль)
з/п


Прізвище та ініціали студента

білету (варіанту)Оцінка

Дата

Підпис викладача

за національною шкалою

кількість

балів за 100- бальною шкалою


ЄКТС

1

2

3

4

5

6

7

8


Завідувач відділення ______________ ______________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Підсумки складання екзамену (заліку)

ВСЬОГО оцінок

Сума балів

Оцінка ЄКТС

оцінка за національною шкалою

екзамен

залікA

відмінно

зараховано

B

добреCD

задовільноEFX

незадовільно

не зарахованоF


Екзаменатор (викладач) __________________ ____________________________ (підпис) (прізвище та ініціали)

__________________ ____________________________ (підпис (прізвище та ініціали)

__________________ ____________________________

(підпис (прізвище та ініціали)


____”__________________ 20___року

Додаток 2Д О В І Д К А №….

про повторну перездачу семестрового контролю з дисципліни (предмету)


  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка