Міністерство освіти І науки України черкаська загальноосвітня школа і-ш ступенів №7 черкаської міської ради черкаської областіСкачати 107.99 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір107.99 Kb.
Міністерство освіти і науки України

ЧЕРКАСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-Ш СТУПЕНІВ № 7

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________________________________________(повне найменування навчального закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ № 102

З ОХОРОНИ ПРАЦІ
для лаборанта кабінету фізики

________________Черкаси ________________(місце видання)


ЧЕРКАСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-Ш СТУПЕНІВ № 7

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ПОГОДЖЕНО

Голова профкому

Черкаської

ЗОШ І-ІІІ ст. № 7

Черкаської міської ради

Черкаської області

____________ Т.В. Шпетна

«_____»_________20____р.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом № ___ від _________

Директор Черкаської

ЗОШ І-ІІІ ст. № 7

Черкаської міської ради

Черкаської області

____________ Ю.В. Середа

«_____»_________20____р.
ПЕРЕГЛЯНУТО

Наказом № ___ від __________

Директор школи

___________ Ю.В. Середа
ПЕРЕГЛЯНУТО

Наказом № ___ від __________

Директор школи

___________ Ю.В. Середа
ІНСТРУКЦІЯ № 102
З ОХОРОНИ ПРАЦІ


для лаборанта кабінету фізики
1. Загальні положення

  1. Інструкція з охорони праці для лаборанта кабінету фізики (далі — Інструкція) є інструкцією за професією та встановлює вимоги безпечної праці лаборанта кабінету фізики загальноосвітнього навчального закладу (далі — лаборант). Вимоги Інструкції є обов’язковими для виконання лаборантом.

  2. Інструкцію розроблено відповідно до Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132; Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9; Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15; Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом МОН України від 18.04.2006 № 304.

  3. До роботи лаборантом допускає особа, яка пройшла медичний огляд і за станом здоров’я може виконувати роботу лаборанта.

  4. Лаборант проходить періодичні медичні огляди у встановленому законодавством порядку.

  5. Лаборант працює під керівництвом завідувача кабінету, вчителя і відповідає за зберігання обладнання, підготовку його до лабораторних і практичних робіт, демонстраційних дослідів, здійснює профілактичне обслуговування (видалення вологи і витирання пилу, змащування окремих деталей тощо) приладів та апаратури, пристроїв і приладдя.

  6. Керівник загальноосвітнього навчального закладу повинен застрахувати лаборанта від нещасних випадків під час роботи та професійних захворювань. Лаборант має право на відшкодування шкоди, заподіяної йому внаслідок травмування або професійного захворювання, пов’язаного з виконанням ним трудових обов’язків.

  7. Під час влаштування на роботу лаборант проходить вступний інструктаж з питань охорони праці із занесенням до Журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

  8. Перед початком роботи лаборант проходить первинний інструктаж за цією Інструкцією, а також за інструкціями з електробезпеки, пожежної безпеки, надання першої долікарської допомоги, а потім через кожні 3 місяця — повторний інструктаж з питань охорони праці. Результати інструктажів заносяться до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці і засвідчуються підписом особи, яка провела інструктаж, та підписом лаборанта.

  9. Перед допуском до самостійної роботи лаборант повинен пройти стажування у встановленому порядку. Строк стажування має бути достатнім для набуття практичних навичок, вивчення посадової інструкції та інструкцій з питань охорони праці. Доцільність допуску лаборанта до самостійної роботи без стажування визначає керівник загальноосвітнього навчального закладу.

  10. Раз на три роки лаборант проходить навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. Перевірку знань лаборанта проводить постійно діюча комісія, призначена наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу, в обсязі цієї Інструкції. Також перевіряють знання інструкцій з електробезпеки, пожежної безпеки та надання першої долікарської допомоги.

  11. Лаборант повинен мати І групу допуску з електробезпеки.

  12. Основні шкідливі та небезпечні чинники на робочому місці лаборанта:

 • дія електричного струму (за наявності незахищених струмоведучих частини електрообладнання, несправності електрообладнання);

 • гострі елементи робочого інструменту;

 • падіння інструментів, скляного лабораторного посуду;

 • пожежонебезпека.

  1. Лаборанта забезпечують спецодягом відповідного розміру та іншими засобами індивідуального захисту, перелік і строк використання яких визначено колективним договором загальноосвітнього навчального закладу:

 • халат або костюм бавовняний - строком на 12 місяців;

 • рукавиці гумові - строком на 2 місяці;

 • респіратор - до зносу;

 • окуляри захисні - до зносу.

  1. Лаборант повинен:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку загальноосвітнього навчального закладу;

 • користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту під час роботи;

 • виконувати лише роботу, доручену безпосереднім керівником, та стосовно якої лаборанта проінструктовано;

 • не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці;

 • не допускати в лаборантську та кабінет фізики сторонніх осіб;

 • пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці;

 • дотримуватись вимог електро-, пожежної безпеки;

 • уміти користування первинними засобами пожежогасіння, знати їх місце розміщення;

 • уміти надавати першу долікарську допомогу при нещасних випадках.

 Не дозволяється експлуатувати лазерну установку без захисного заземлення, необхідно обмежити екраном поширення променя вздовж демонстраційного стола. Не дозволяється робити будь-які регулювання, якщо знята верхня частина корпусу.

 Лаборант повинен знати пожежну небезпеку хімічних речовин та матеріалів, дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними та знати засоби їх гасіння.

 Навчальні прилади та вироби, призначені для лабораторних і практичних робіт, за способом захисту людини від ураження електричним струмом повинні задовольняти вимогам до приладів ІІ класу (мати подвійну або посилену ізоляцію) або ІІІ класу (приєднуватися до джерел живлення з напругою, не вищою за 42 В).

 За невиконання цієї Інструкції лаборант несе відповідальність згідно із законодавством.

1.1Робочій час лаборанта регламентується правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіком роботи, та може переглядатися адміністрацією закладу на протязі року у зв’язку з виробничою необхідністю.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи


  1. Надягти спецодяг, застібнути його на всі ґудзики. За потреби надягти окуляри чи респіратор.

  2. Перевірити справність вентиляції. Усі роботи в лаборантській проводити тільки за справної вентиляції. Якщо виявлено несправність витяжної вентиляції, повідомити про це безпосереднього керівника.

  3. Підготувати для роботи, згідно теми уроку, необхідне обладнання, інструменти, перевірити їх справність; переконатися у цілості лабораторного посуду і приладів зі скла, підготувати необхідні препарати.

  4. Проінформувати безпосереднього керівника про виявлені під час огляду недоліки.


3. Вимоги безпеки під час роботи
Не дозволяється перевищувати межі допустимих частот обертання відцентрової машини, універсального електродвигуна, обертового диска, що зазначені в технічних описах. Під час демонстрування необхідно стежити за справністю усіх кріплень у цих приладах. Щоб запобігти травмуванню під час демонстрації цих пристроїв, перед робочим місцем необхідно встановити захисний екран.

Для вимірювання напруги і сили струму вимірювальні прилади слід з’єднувати провідниками з надійною ізоляцією, що мають одно, двополюсні вилки (щупи). Приєднувати вилки (щупи) до схеми потрібно однією рукою, а друга рука не повинна торкатися шасі, корпусу приладу, пристроїв та інших електропровідних елементів. Треба бути обережним при роботі з друкованими схемами, для яких характерні малі відстані між сусідніми провідниками друкованої плати.

Під час налагодження й експлуатації приладів та пристроїв, що мають електронно-променеві трубки, не допускається ударяти по трубці, бо від цього вона може вибухнути.

Не дозволяється вмикати без навантаження випрямлячі, бо можуть нагрітися електролітичні конденсатори фільтра, що може призвести до вибуху.

Не дозволяється залишати без нагляду ввімкнені електропристрої, допускати до них сторонніх осіб.

Під час роботи з мікро- та макропрепаратами не доторкатися і не нюхати отруйні рослини, гриби.

Під час налагодження джерел високих напруг слід дотримуватися таких запобіжних заходів:


 • не торкатися деталей і провідників руками або струмопровідними предметами (матеріалами);

 • переміщувати високовольтні з’єднувальні провідники або електроди кулькового розрядника за допомогою ізолюючої ручки (можна скористатися чистою сухою скляною трубкою);

 • після вимикання необхідно розрядити конденсатори, з’єднавши їх виводи розрядником або гнучким ізольованим проводом;

 • не допускати пряме потрапляння в очі світла від електричної дуги проекційних апаратів, стробоскопа або лазера.

Під час роботи, якщо є ймовірність розривання посудини внаслідок нагрівання, нагнітання або відкачування повітря, на демонстраційному столі встановлюють захисний екран.

Якщо посудина розірветься, не прибирати осколки скла незахищеними руками, потрібно користуватися щіткою та совком. Аналогічно прибирають залізні ошурки, що використовуються для спостереження ліній магнітної індукції.

 Під час виконання робіт на вивчення теплових явищ воду нагрівати не більш як до 70 °С.

 Якщо виявлено несправності в електромережі кабінету фізики, зокрема у разі виходу з ладу електролампи чи запобіжника, необхідно повідомити відповідального за електрогосподарство загальноосвітнього навчального закладу.

 Прокладання, закріплення, ремонт і приєднання проводів до споживачів і мережі виконувати тільки за умови вимкненої напруги. У місцях, де можливе механічне пошкодження проводів, кабелів, їх треба додатково захищати діелектричними засобами.

 Дозволяється користуватися кіно-, відео- та мультимедійною апаратурою за умов, якщо: • забезпечено вихід з кабінету (лабораторії) в коридор або на сходову площадку;

 • електропроводка в кабінеті стаціонарна і виконана відповідно до вимог електробезпеки;

 • виконується інструкція з експлуатації апаратури.

 Під час роботи зі скляними приладами необхідно:

 • користуватися скляними трубками з оплавленими краями;

 • підбирати для з’єднування гумові та скляні трубки однакових діаметрів, їхні кінці змочувати водою, гліцерином або змазувати вазеліном;

 • використовувати скляний посуд без тріщин;

 • не допускати різких змін температури і механічних ударів;

 • бути обережним, вставляючи корки у скляні трубки та пробірки або виймаючи їх;

 • отвір пробірки або шийку колби під час нагрівання в них рідин спрямовувати в бік від себе.

 Використовувати лише сухий спирт як пальне для спиртівок. Не дозволяється користуватися бензином, ефіром для проведення дослідів, застосовувати металеві пароутворювачі, лампи лабораторні бензинові.

 Про всі технічні несправності та недоліки повідомляти безпосереднього керівника.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 Перекрити водопровідні крани.

 Обладнання, пристосування, яке використовувалось для проведення експериментів (дослідів), помістити у визначене для зберігання місце.

 Зняти спецодяг, очистити його і віднести у відведене для зберігання місце.

 Провітрити приміщення і ретельно вимити руки з використанням миючого засобу.

 Про всі виявлені під час роботи недоліки повідомити безпосереднього керівника.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 У разі виникнення будь-якої аварійної ситуації безпосередньо на робочому місці, на сусідніх ділянках тощо негайно повідомити про це керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 У разі виявлення несправності в роботі електроприладу, іскріння, запаху гару потрібно негайно припинити роботу, відключити електроприлад від електромережі і повідомити про це особу, відповідальну за електробезпеку в загальноосвітньому навчальному закладі. Роботу продовжувати тільки після усунення несправності.

 У разі відключення електроенергії вимкнути все електрообладнання. Вмикати його можна лише після того, як напруга електромережі відповідатиме нормам.

  У разі виникнення пожежі (ознак горіння) слід негайно повідомити про це керівника загальноосвітнього навчального закладу та вжити можливих заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння, дотримуючись порядку дій згідно з інструкцією з пожежної безпеки.

 Якщо стався нещасний випадок, надати потерпілому першу долікарську допомогу, дотримуючись порядку дій згідно з Інструкцією з надання першої долікарської допомоги.


Погоджено:

Фахівець служби

охорони праці ______________
Заступник директора

з навчально-виховної роботи ______________

Інструкцію отримав ______________База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка