Міністерство екології та природних ресурсів україниСторінка4/4
Дата конвертації07.05.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4

6. Етапи НДР і терміни їх виконання: (замовник визначає необхідні етапи виконання НДР, склад робіт на кожному етапі і форму представлення результатів, терміни їх виконання.

Етапи НДР і їхній зміст у загальному випадку наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Вибір напряму досліджень

Зміст етапу

Теоретичні дослідження

Етап 1. Розроблення концепції, технічного завдання та техніко-економічного обґрунтування створення ДІАС, в тому числі:

- розроблення концепції створення ДІАС;

- розроблення технічного завдання на створення ДІАС;

- розроблення техніко-економічного обґрунтування створення ДІАС;

- розробка інформаційного звіту щодо виконання етапу 1 науково-дослідної роботи.


Теоретичні дослідження

Етап 2. Розроблення першої черги техно-робочого проекту створення ДІАС, придбання обладнання та ліцензійного програмного забезпечення, у тому числі:

Розробка загальносистемних проектних рішень техно-робочого проекту створення ДІАС, у тому числі:

- визначення функціональних характеристик ДІАС та розробка її функціональної специфікації;

Розробка техно-робочого проекту підсистеми забезпечення ДІАС, у тому числі:

- розробка техно-робочого проекту підсистеми службової інфраструктури;

- розробка техно-робочого проекту підсистеми ведення інформаційно-аналітичного Інтернет-порталу;

- розробка техно-робочого проекту транспортної підсистеми;

- розробка техно-робочого проекту нормативно-довідкової підсистеми;

- розробка техно-робочого проекту підсистеми створення та ведення звітних форм для завантаження в бази даних;

- розробка підсистеми взаємодії з банком даних "Відходи" міжвідомчого інформаційно-аналітичного центру системи моніторингу Мінприроди;

- розробка техно-робочого проекту програмно-технічного комплексу ДІАС.

Розробка першої черги техно-робочого проекту центральної підсистеми ДІАС, у тому числі:

- розробка техно-робочого проекту підсистеми ведення Реєстру підприємств;

- розробка техно-робочого проекту підсистеми завантаження даних.

Придбання обладнання.

Придбання ліцензійного програмного забезпечення.

Розроблення першої черги проектів нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами.

Розробка інформаційного звіту щодо виконання етапу 2 науково-дослідної роботи.
Теоретичні дослідження

Етап 3. Розроблення другої черги техно-робочого проекту створення ДІАС, у тому числі:

Розробка другої черги техно-робочого проекту центральної підсистеми ДІАС, у тому числі:

- розробка техно-робочого проекту підсистеми ведення ліцензійних реєстрів провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами та провадження господарської діяльності щодо на збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;

- розробка техно-робочого проекту підсистеми ведення реєстру транскордонних перевезень небезпечних та інших відходів;

- розробка техно-робочого проекту підсистеми ведення бази даних дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів;

- розробка техно-робочого проекту підсистеми формування та ведення Державного реєстру місць зберігання та кількості речовин, віднесених до групи стійких органічних забруднювачів (СОЗ);

- розробка техно-робочого проекту підсистеми ведення Національного реєстру об’єктів, на яких наявне обладнання та розміщені відходи, що містять поліхлоровані дефініли (ПХД);

- розробка техно-робочого проекту підсистеми формування і ведення державного банку даних щодо впроваджених в Україні технологій утилізації відходів;

- розробка техно-робочого проекту підсистеми підтримки розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів;

- розробка техно-робочого проекту підсистеми ведення реєстру місць видалення відходів;

- розробка техно-робочого проекту підсистеми ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;

- розробка техно-робочого проекту підсистеми аналітичної обробки даних;

- розробка техно-робочого проекту підсистеми ведення звітності підприємств про поводження з відходами;

- розробка техно-робочого проекту підсистеми обробки геоінформаційних даних;

- розробка техно-робочого проекту підсистеми контролю та управління обігом відходів.

Розробка техно-робочого проекту функціональної підсистеми органу виконавчої влади.

Розробка техно-робочого проекту інформаційно-телекомунікаційної системи.

Розробка техно-робочого проекту комплексної системи захисту інформації.

Розробка комплекту проектної та експлуатаційної документації ДІАС.

Розроблення другої черги проектів нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами.

Розробка інформаційного звіту щодо виконання етапу 3 науково-дослідної роботи.


Узагальнення результатів роботи, складання звітної документації

Етап 4. Проведення випробувань створених засобів інформатизації, виконання пусконалагоджувальних робіт, дослідної експлуатації техно-робочого проекту ДІАС, введення ДІАС в експлуатацію, в тому числі:

Проведення випробувань техно-робочого проекту ДІАС.

Виконання пусконалагоджувальних робіт техно-робочого проекту ДІАС.

Забезпечення загального доступу до ДІАС органів виконавчої влади.

Проведення навчання фахівців для забезпечення експлуатації створених засобів інформатизації техно-робочого проекту ДІАС.

Проведення дослідної експлуатації техно-робочого проекту ДІАС.

Введення ДІАС в експлуатацію.

Забезпечення постійного функціонування ДІАС.

Розробка рекомендацій щодо подальшого розвитку інформаційної інфраструктури ДІАС.

Супроводження проектів нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами до моменту їх затвердження в установленому порядку.

Розробка заключного звіту про науково-дослідну роботу "Створення та впровадження Державної інформаційно-аналітичної системи управління відходами".


Термін НДР: грудень 2011 року.

7. Очікувані результати та порядок реалізації НДР:

В результаті виконання науково-дослідної роботи має бути:

- забезпечено впровадження результатів науково-дослідної роботи в Мінприроди;

- забезпечено користувачів своєчасною та достовірною інформацією про стан поводження з відходами;

- забезпечено постійне функціонування ДІАС;

- забезпечено обмін інформацією з Інформаційно-аналітичним центром Мінприроди;

- забезпечено накопичення та збереження даних про стан поводження з відходами;

- розроблені звіт про НДР та експлуатаційна документація.

Склад та структура підсумкового звіту, в частині оформлення, повинні відповідати вимогам Державного стандарту України (ДСТУ 3008-95) "Документація. Звіти у сфері науки та техніки". Підсумкові документи повинні бути надані в паперовому та електронному вигляді.

Склад і зміст проектних та експлуатаційних документів, що розроблюються, визначаються згідно з ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.602-89, РД 50-34.698 і складає:

- технічне завдання на створення ДІАС згідно ГОСТ 34.602-89;

- часткове технічне завдання на створення комплексної системи захисту інформації ДІАС згідно ГОСТ 34.602-89;

- концепція створення ДІАС згідно РД 50-34.698-90;

- техніко-економічного обґрунтування створення ДІАС згідно РД 50-34.698-90;

- пояснювальна записка згідно РД 50-34.698-90;

- технологічна інструкція згідно РД 50-34.698-90;

- керівництво користувача згідно РД 50-34.698-90;

- програма та методика випробувань згідно РД 50-34.698-90;

- формуляр згідно з РД 50-34.698-90;

- регламент технічного обслуговування обладнання згідно з РД 50-34.698-90;

- регламент технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення та баз даних згідно з РД 50-34.698-90;

- регламент роботи служби технічної підтримки згідно з РД 50-34.698-90;

- специфікація згідно РД 50-34.698-90;

- інша документація за вимогою замовника з внесеними змінами згідно Договору.

Склад технічної документації повинен забезпечувати можливість експлуатації персоналом замовника ДІАС. Технічна документація надається на паперових та електронних носіях.

Конкретний склад та зміст робочо-конструкторської та експлуатаційної документації може бути розширений виконавцем за згодою замовника.

Обладнання, програмне забезпечення та технології передаються до Мінприроди.

8. Матеріали, які подають під час закінчення НДР та її етапів:

По закінченню етапів Виконавець надає звіт згідно з календарним планом та акти здавання-приймання науково-технічної продукції за етапами а також:

- звіт про науково-дослідну роботу "Створення та впровадження Державної інформаційно-аналітичної системи управління відходами";

- комплект проектної та експлуатаційної документації;

- акт здавання-приймання науково-технічної продукції;

- акт приймання необоротних активів.9. Порядок приймання НДР та її етапів: результати НДР мають бути розглянуті та схвалені на засіданні Вченої Ради організації-виконавця (за наявністю) та Секцією Науково-технічної ради Мінприроди України.

10. Вимоги до розроблюваної документації: усі матеріали повинні бути надані у 3-х екземплярах на паперових та електронних носіях.

11. Вимоги щодо дотримання прав на продукцію:

Власником науково-технічної продукції є Замовник.12. Вимоги до технічного захисту інформації з обмеженим доступом: Вимоги до технічного захисту інформації встановлюються частковим технічним завданням на створення комплексної системи захисту інформації ДІАС. Спеціальні вимоги до технічного захисту інформації з обмеженим доступом не встановлюються.

13. Вимоги до якості послуг та гарантійних зобов’язань Виконавця:

Виконавець повинен надати Замовнику гарантії якості роботи, а також повну відповідність роботи даним Технічним вимогам.

Виконавець повинен здійснювати авторське супроводження виконаних робіт та гарантійне обслуговування не менше ніж 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі наданих послуг за Договором.

Виконавець повинен здійснювати супроводження проектів нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами до моменту їх затвердження в установленому порядку.

Виконавець протягом гарантійного строку зобов’язаний без додаткової оплати:

- впровадити процедури виявлення, фіксації та відслідковування звернень користувачів у зв’язку з проблемами у наданні послуг або виявленими помилками та забезпечити зворотній зв’язок з користувачами;- призначати відповідального фахівця за виправлення помилок та недоліків наданих послуг;

- реагувати на звернення користувачів про виявлені помилки та недоліки наданих послуг і виправляти їх в узгоджені між Замовником та Виконавцем строки.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка