Міністерство екології та природних ресурсів україниСторінка3/4
Дата конвертації07.05.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4

Перелік документів, які вимагаються від учасника

для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель"
1. Копія довідки, яка повинна свідчити про відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство та бути чинною на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів (якщо в довідці не встановлено термін її дії вона має бути отримана не раніше ніж за 10 днів до дня розкриття пропозиції конкурсних торгів).

2. Копія довідки про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов`язкових платежів), що видана в органах Державної податкової служби України, яка повинна свідчити про відсутність зазначеної заборгованості та бути чинною на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів.

3. Документальне підтвердження провадження учасником конкурсних торгів господарської діяльності відповідно до положень його статуту:

- копія Статуту або іншого установчого документу;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);

- копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄРДПОУ) в органах статистики (для фізичних осіб – довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копія паспорту);

- копія довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП);

- копія свідоцтва про реєстрацію учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку;

4. Довідка складена у довільній формі, яка підтверджує, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису.

5. Довідка складена у довільній формі, яка підтверджує, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису;

6. Довідка складена у довільній формі яка підтверджує, що фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису;

7. Копія документу, що підтверджує правомочність на укладання договору (копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління або копію довіреності керівника учасника та інше). У разі якщо підписувати договір уповноважена інша особа - надати документальне підтвердження повноважень цієї особи (оригінал довіреності).Примітки:

- документи, які підтверджують відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" повинні бути складені у порядку, визначеному у цьому додатку;

- копії документів мають бути засвідченні підписом уповноваженої особи учасника, скріплені печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису;

- документи, що не передбачені Господарським кодексом України для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються учасниками в складі своєї пропозиції конкурсних торгів (у разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист - пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти);

- учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (аналоги зазначених документів) (у разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист - пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти.
* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Додаток 4


Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до закупівлі

досліджень та розробок в галузі фізико-математичних наук (Створення та впровадження Державної інформаційної - аналітичної системи управління відходами)

1. Назва НДР: "Створення та впровадження Державної інформаційно-аналітичної системи управління відходами".

2. Підстава для виконання: Закон України "Про відходи" стаття 23 п. "е".

3. Мета та призначення НДР: Створення ефективної системи управління відходами на державному та регіональному рівнях. Результати роботи мають забезпечити:

- систематизовані довгострокові спостереження за обігом відходів на території України, їх кількісними та якісними показниками;

- аналіз стану в сфері поводження з відходами, прогнозування наслідків, пов’язаних з їх використанням в народному господарстві та негативним впливом на навколишнє природне середовище та здоров’я людей;

- інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття на державному та регіональному рівнях обґрунтованих управлінських рішень щодо розвитку сфери поводження з відходами, можливості їх використання як матеріально цінних ресурсів;

- інформування всіх заінтересованих сторін на державному та регіональному рівнях про сучасний стан, перспективи розвитку та екологічні наслідки у сфері поводження з відходами, а також необхідну інформаційну підтримку діяльності, пов’язану з їх утилізацією, знешкодженням або видаленням.

4. Вихідні дані для проведення НДР: Основою для виконання роботи є Закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення", "Про об’єкти підвищеної небезпеки", "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліку відходів" та від 27.07.1995 № 554 "Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку".

5. Вимоги до виконання НДР: Вимоги до науково-технічної продукції визначаються особливостями розробок галузевих інформаційно-аналітичних систем та специфікою управлінських функцій у сфері поводження з відходами. Ці вимоги мають жорстко регламентувати процедури техніко-економічного обґрунтування функціональності такої системи та критерії визначення структури баз даних.

Інформаційно-аналітична система поводження з відходами повинна забезпечувати:

- створення центрального модуля інформаційної системи - банку даних, що має включати сукупність баз даних в сфері поводження з відходами, а саме баз даних щодо первинного поточного обліку відходів, паспортизації відходів, нормативів утворення відходів, проектів лімітів на утворення та розміщення відходів, грошових потоків за операції поводження з відходами, реєстрації об’єктів утворення, оброблення, утилізації відходів, нормативно-правової, методичної та інструктивної документації, технологій утилізації, оброблення та знешкодження відходів, прийнятих управлінських рішень в цій сфері, а також систему управління вказаними базами даних (СУБД).

- збір первинних даних щодо стану поводження з відходами, зокрема, про об’єкти утворення, оброблення та утилізацію відходів, а також місця їх видалення;

- формування в Мінприроди нових підходів до організаційно-правового та інформаційно-аналітичного забезпечення його діяльності, якості та своєчасності прийняття управлінських рішень;

- програмно-технічну та інформаційну сумісність з Інформаційно-аналітичним центром Мінприроди;

- збір первинної фактичної інформації у ритмі виробництва, тобто, безпосередньо на підприємствах, де здійснюється виробничо-господарська та інша діяльність, її оброблення (по різних алгоритмах) і запис у базу даних;

- створення баз даних поводження з відходами, а саме: збір та введення в бази даних вихідної інформації, консультаційна підтримка фахівців регіональних структур та координація дій щодо поточного наповнення довідників баз даних;

- розроблення схеми формування інформаційних потоків та механізму передачі інформації;

- автоматизоване надання звітності та обмін інформацією Мінприроди з міжнародними організаціями;

- формування на нижньому рівні інтерактивної системи збору інформації (даних), що передбачає послідовне формування, збирання і групування облікових даних щодо відходів та операцій поводження з ними, а також оброблення, зберігання, аналіз та представлення відповідної інформації;

- організації сукупності автоматизованих робочих місць (АРМ) персоналу суб’єктів поводження з відходами, які виконують роботу по збору даних та інформації відповідно до визначених функцій (утворення, оброблення, знешкодження, утилізації, видалення, прийняття рішень та контроль їх виконанням та ін.);

- ведення баз даних поводження з відходами, які повинні містити актуальну інформацію щодо об’єктів утворення відходів, місць видалення відходів, об’єктів обробки та утилізації відходів, виданих лімітів та дозволів на утворення відходів, виданих дозволів на поводження з небезпечними речовинами, суб’єктів господарювання, виробнича діяльність яких пов’язана з утворенням небезпечних відходів (склад інформації баз даних визначається відповідно до чинних нормативно-правових актів);

- створення загальнодержавного банку даних поводження з відходами, яка має включати такі структурні елементи (бази даних): база даних первинного поточного обліку відходів; база даних паспортизації відходів; база даних реєстрації об’єктів утворення, оброблення, утилізації відходів; база даних нормативів утворення відходів; база даних проектів лімітів на утворення та розміщення відходів; база даних грошових потоків; база даних нормативно-правових, методичних та інструктивних документів; база даних технологій утилізації відходів; база даних прийнятих управлінських рішень;

- створення програмно-технічного комплексу ДІАС, у складі: сервер баз даних, сервер резервних баз даних, сервер додатків, сервер аналітичних додатків, сервер веб-додатків, сервер адміністрування, джерело безперебійного живлення, маршрутизатори, шафа комутаційна, канал зв’язку; загальносистемне програмне забезпечення; прикладне програмне забезпечення; програмне забезпечення аналітичної обробки інформації та формування звітів;

- впровадження програмно-технічного комплексу ДІАС, а саме: налаштування технічних засобів, організацію локальної мережі, встановлення програмного забезпечення та відповідальності за результати прийнятих рішень, удосконалення статистичної звітності стосовно поводження з відходами;

- накопичення, відображення, контроль та аналіз облікових, моніторингових, кількісних та якісних даних про процеси утворення, зберігання, утилізації або знешкодження, проведення навчання фахівців;

- поточний аналіз загальнодержавного банку даних поводження з відходами з оперативною підтримкою коректності ведення довідників;

- консультаційну підтримку формування, контролю та аналізу загальнодержавного банку даних поводження з відходами;

- створення тематичних шарів геопросторових даних щодо місць розміщення відходів на території України та завантаження в геоінформаційну базу даних;

- просторова прив’язка місць видалення відходів до географічних координат з використанням космічних знімків та наземних зйомок;

- оперативне забезпечення керівництва матеріалами, які містять довідкову, аналітичну, прогнозну, рекомендаційну та іншу інформацію;

- програмні продукти та обладнання для вирішення першочергових завдань збору, оброблення, накопичення, синтезу, аналізу та передачі інформації в ДІАС;

- бази даних про стан поводження з відходами;

- доступ для роботи через мережу Інтернет;

- узгодженість нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення ДІАС, сумісність технічного, інформаційного і програмного забезпечення її складових частин;

- отримання та комплексне оброблення, використання екологічної інформації, що надходить і зберігається;

- ведення єдиної нормативно - довідкової інформації.

Науково-технічна продукція повинна бути спрямована на:

- розвиток та удосконалення рівня державного управління охороною довкілля за рахунок поліпшення інформаційного забезпечення управлінських функцій Мінприроди шляхом комплексного системного аналізу моніторингової інформації про стан поводження з відходами;

- підготовку нових нормативно-правових актів і доопрацювання існуючих нормативно-правових актів, їх супроводження до затвердження в установленому порядку з метою забезпечення функціонування ДІАС та створення інфраструктури у сфері поводження з відходами, зокрема:

- постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо забезпечення функціонування Державної інформаційно-аналітичної системи управління відходами";

- постанова Кабінету Міністрів України "Про збирання, заготівлю та утилізацію зношених шин, резинотехнічних виробів та відходів резинотехнічного виробництва";

- постанова Кабінету Міністрів України "Про заготівлю та утилізацію непридатних для використання транспортних засобів";

- постанова Кабінету Міністрів України "Про збирання, видалення, знешкодження та утилізацію відпрацьованих мастил (олив)";

- постанова Кабінету Міністрів України "Про збирання та утилізацію електричного та електронного обладнання";

- постанова Кабінету Міністрів України "Про поводження з медичними відходами";

- постанова Кабінету Міністрів України "Про поводження з ртутьвмісними відходами" та інші;

- надання узагальненої та покомпонентної оцінки стану поводження з відходами на території України в розрізі її адміністративно-територіального поділу;

- забезпечення користувачів своєчасною та достовірною інформацією про стан поводження з відходами;

- підвищення оперативності і ефективності постійного аналізу наявної інформації про стан поводження з відходами;

- забезпечення регулярної актуалізації і багатоцільового використання інформації стосовно стану поводження з відходами;

- забезпечення виконання основних функції ДІАС;

- поліпшення інформатизації органів державного управління, місцевого самоврядування та громадськості в питаннях стану поводження з відходами;

- підвищення рівня забезпечення інформаційних потреб у сфері охорони навколишнього природного середовища, інформаційно-методичне забезпечення обробки екологічної інформації, надання довідкової інформації на запити державних установ і організацій щодо стану поводження з відходами;

- розроблення та впровадження сучасних інформаційних технологій та засобів їх реалізації з метою підвищення оперативності надання облікових, моніторингових, кількісних та якісних даних про поводження з відходами;

- розробку та супроводження баз даних екологічної інформації про стан поводження з відходами, створення та впровадження відповідного програмно-технічного комплексу для їх функціонування;

- створення технічних можливостей отримання та аналізу інформації користувачами ДІАС щодо об‘єктів регулювання, передбачених міжнародними угодами;

- розроблення, впровадження, супроводження та сучасних інформаційних технологій та засобів їх реалізації з метою надання звітності міжнародним організаціям в заданих форматах.

Науково-технічна продукція повинна містити такі складові:

- результати дослідження проблем поводження з відходами;

- результати вивчення та комплексний аналіз організаційних та економічних заходів запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації та видалення, знешкодження та захоронення;

- розроблені нові та доопрацьовані існуючі нормативно-правові акти щодо створення та функціонування інфраструктури у сфері поводження з відходами;

- результати вивчення технічного стану та засобів комп’ютеризації Мінприроди для створення ДІАС;

- визначення порядку організації інформаційної взаємодії між суб’єктами регіонального рівня і ДІАС, визначення регламентів обміну інформацією про стан поводження з відходами;

- визначення порядку організації інформаційної роботи, яка пов’язана з діяльністю в сфері управління небезпечними хімічними речовинами та відходами в рамках зобов’язань України, як сторони міжнародних договорів (Базельська, Стокгольмська, Орхуська і Роттердамська конвенції та Монреальський протоколи);

- проведення систематичних спостережень, збирання та збереження даних про стан поводження з відходами;

- створення та ведення банків даних про стан поводження з відходами і забезпечення інформаційного обміну;

- визначення пріоритетних таксономічних одиниць (природних та техногенних об’єктів, адміністративно-територіальних районів) для визначення та надання порівняльного аналізу екологічного стану при створенні ДІАС;

- визначення інформаційних потреб основних користувачів інформації про стан поводження з відходами;

- техно-робочий проект програмно-технічного комплексу ДІАС;

- визначення функціональних характеристик ДІАС та розробка її функціональної специфікації;

- результати проектування та завантаження бази даних;

- результати розробки форм звітів та форм представлення вихідної інформації;

- визначення та придбання необхідного обладнання для забезпечення роботи ДІАС та проведення пусконалагоджувальних робіт;

- забезпечення постійного функціонування ДІАС;

- виконання регламентованої тематичної обробки інтегрованих даних, у тому числі з обміном інформацією з Інформаційно-аналітичним центром Мінприроди;

- відповідна нормативно-методична та інструктивна документація на ДІАС;

- рекомендації щодо подальшого розвитку ДІАС.

Науково-технічна продукція повинна відповідати:

- положенням Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища;

- вимогам Концепції Державної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища;

- вимогам чинного законодавства, документам, що затверджені наказами Мінприроди України, а також враховувати документи ЄЕК ООН, Всесвітньої організації охорони здоров’я, Всесвітньої метеорологічної організації та Європейської Спілки, що відносяться до галузі застосування;

- вимогам ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

Вимоги до ДІАС:

- при створенні ДІАС доцільним є застосування програмно-цільового методу формування, виконання та фінансування завдань за визначеними пріоритетними напрямками. Заходи зі створення та впровадження ДІАС повинні здійснюватись з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.98р. № 121 “Про затвердження переліку обов’язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних", комплексу стандартів на автоматизовані системи (ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.602-89 ГОСТ 34.227-89 та ін.), комплексу стандартів на програмні засоби (ДСТУ 2853-94, ДСТУ 2851-94 та ін.), ДСТУ 3918-1999 (ISO/IEC 12207:1995) "Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення", ДСТУ 3973-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення"; інших стандартів в галузі інформаційних технологій, нормативно-технічних та методичних документів з питань технічного захисту інформації.

ДІАС повинна складатися з постійно діючих:

- центральної підсистеми;

- підсистеми забезпечення;

- функціональних підсистем органів виконавчої влади, що взаємодіють із центральною підсистемою;

- інформаційно-телекомунікаційної системи;

- комплексної системи захисту інформації.

Центральна підсистема розташована в Мінприроди та забезпечує об’єднання та доступ до інформаційних ресурсів ДІАС.

До складу центральної підсистеми ДІАС повинні входити:

- підсистема ведення ліцензійних реєстрів провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами та провадження господарської діяльності щодо на збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;

- підсистема ведення реєстру транскордонних перевезень небезпечних та інших відходів;

- підсистема ведення бази даних дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів;

- підсистема формування та ведення Державного реєстру місць зберігання та кількості речовин, віднесених до групи стійких органічних забруднювачів (СОЗ);

- підсистема ведення Національного реєстру об’єктів, на яких наявне обладнання та розміщені відходи, що містять поліхлоровані дефініли (ПХД);

- підсистема формування і ведення державного банку даних щодо впроваджених в Україні технологій утилізації відходів;

- підсистема підтримки розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів;

- підсистема ведення реєстру місць видалення відходів;

- підсистема ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;

- підсистема контролю та управління обігом відходів;

- підсистема завантаження даних;

- підсистема ведення Реєстру підприємств;

- підсистема аналітичної обробки даних;

- підсистема ведення звітності підприємств про поводження з відходами;

- підсистема обробки геоінформаційних даних.

Підсистема ведення ліцензійних реєстрів провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами та провадження господарської діяльності щодо на збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини забезпечує здійснення діяльності Мінприроди відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про відходи".

Підсистема ведення реєстру транскордонних перевезень небезпечних та інших відходів забезпечує здійснення діяльності Мінприроди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.1998 р. № 1120.

Підсистема ведення бази даних дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів забезпечує здійснення діяльності Мінприроди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.1995 р. № 440.

Підсистема формування та ведення Державного реєстру місць зберігання та кількості речовин, віднесених до групи стійких органічних забруднювачів (СОЗ) та підсистема ведення Національного реєстру об’єктів, на яких наявне обладнання та розміщені відходи, що містять поліхлоровані дефініли (ПХД) забезпечує здійснення діяльності Мінприроди стосовно виконання Україною зобов’язань в рамках Стокгольмської конвенції про СОЗ та інших міжнародних угод, які підписала чи Сторонами яких є Україна.

Підсистема формування і ведення державного банку даних щодо впроваджених в Україні технологій утилізації відходів забезпечує здійснення діяльності Мінприроди відповідно до Закону України "Про відходи".

Підсистема підтримки розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів забезпечує здійснення діяльності Мінприроди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3.08.1998 р. № 1218, реалізацію алгоритмів прийняття рішень щодо управління відходами, у тому числі стосовно надання дозволів на розміщення відходів.

Підсистема ведення реєстру місць видалення відходів забезпечує здійснення діяльності Мінприроди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3.08.1998 р. № 1216.

Підсистема ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів забезпечує здійснення діяльності Мінприроди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 р. № 1360.

Підсистема контролю та управління обігом відходів забезпечує реалізацію механізмів створення та адміністрування прозорого ринку обігу відходів, контроль та моніторинг у сфері поводження з відходами, у тому числі щодо дотримання встановленого технологічного регламенту виробництва і нормування питомих показників утворення відходів; а також, відслідковує етапи виконання прийнятих рішень та сучасний стан справ, щодо відходів, що утворилися.

Підсистема завантаження даних забезпечує обробку та завантаження даних, що надходять до баз даних, здійснює верифікацію та коректність даних.

Підсистема ведення Реєстру підприємств забезпечує додавання, оновлення та видалення даних про підприємства.

Підсистема аналітичної обробки даних забезпечує моніторинг різних показників, управління та контроль поводження з відходами, проведення необхідних розрахунків та аналізу, підготовку статистичної та аналітичної звітності, включаючи регламентовані звіти, прогнози, довільні запити та багатомірний аналіз даних (OLAP), у зрозумілому та зручному вигляді для користувача.

Підсистема ведення звітності підприємств про поводження з відходами забезпечує приймання відповідної звітності від підприємств, її обробку та завантаження до баз даних.

Підсистема обробки геоінформаційних даних забезпечує створення та ведення тематичних шарів геопросторової інформації та завантаження їх в геоінформаційну базу даних, просторову прив’язку місць видалення відходів до географічних координат з використанням космічних знімків та наземної зйомки.

До складу підсистеми забезпечення ДІАС повинні входити:

- підсистема службової інфраструктури;

- транспортна підсистема;

- підсистема ведення інформаційно-аналітичного Інтернет-порталу;

- нормативно-довідкова підсистема;

- підсистема створення та ведення звітних форм для завантаження в бази даних;

- підсистема взаємодії з банком даних "Відходи" міжвідомчого інформаційно-аналітичного центру системи моніторингу Мінприроди;

- програмно-технічний комплекс.

Підсистема службової інфраструктури призначена для ефективного керування обладнанням програмно-технічного комплексу, адміністрування ресурсів, операційних середовищ, організації зв’язку та інформаційного обміну.

Транспортна підсистема забезпечує інформаційний обмін між центральною та функціональними підсистемами ДІАС.

Підсистема ведення інформаційно-аналітичного Інтернет-порталу забезпечує цілодобове функціонування відповідних підсистем ДІАС в мережі Інтернет, можливість створення електронних форм та розміщення різноманітної довідкової, нормативної, аналітичної та іншої інформації.

Нормативно-довідкова підсистема виконує функції ведення нормативно-довідкової бази даних, класифікаторів та довідників ДІАС.

Підсистема створення та ведення звітних форм для завантаження в бази даних забезпечує створення електронних форм для внесення даних, їх перевірку та контроль коректності.

Підсистема взаємодії з банком даних "Відходи" забезпечує взаємодію ДІАС з міжвідомчим інформаційно-аналітичним центром системи моніторингу Мінприроди. Роботи щодо забезпечення взаємодії з банком даних "Відходи" повинні базуватись на ліцензійному програмному забезпеченні, яке використовується Мінприроди при його експлуатації у складі міжвідомчого інформаційно-аналітичного центру системи моніторингу, а саме: програмне забезпечення аналітичної обробки даних Microstrategy та програмне забезпечення інформаційно-аналітичної системи "Стратег Реєстр".

Програмно-технічний комплекс ДІАС забезпечує збирання та передачу інформації, її запис на машинні носії, введення, обробку і накопичення інформації, контроль інформації на всіх етапах її обробки.

Програмно-технічний комплекс ДІАС повинен включати:

- обладнання та засоби телекомунікації, а саме:

- сервер баз даних типу сервера лезо великої потужності PY BX960 S1 Quad Server Blade, що включає: 4хIntel Xeon E7540 6C/12T 2.00 GHz 18 MB, 4х8GB (4x2) DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d, 2хHD SAS 6G 73GB 15K HOT PL 2.5" HP, PY FC Mezz Card 8Gb 2 Port (MC-FC82E), Microsoft System Center Essentials 2010 OEM або еквівалент – 1 одиниця;

- сервер лезо з дисками для лез великої потужності, що включає: 4хIntel Xeon E7540 6C/12T 2.00 GHz 18 MB, 2хRAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port, 4хHD SAS 6G 300GB 10K HOT PL 2.5" EP або еквівалент – 1 одиниця;

- сервер резервних баз даних типу сервера лезо середньої потужності PY BX920 S2 Dual Server Blade, що включає: 2хIntel Xeon E5630 4C/8T 2.53 GHz 12 MB, 4х4 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d, 2хHD SAS 6G 73GB 15K HOT PL 2.5" HP, PY FC Mezz Card 8Gb 2 Port (MC-FC82E), Microsoft System Center Essentials 2010 OEM або еквівалент – 1 одиниця;

- сервер додатків типу PY RX200 S6 (1U), що включає: Intel Xeon E5506 4C/4T 2.13 GHz 4 MB, 2х2 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub d, DVD-RW supermulti slimline SATA, 4хHD SATA 3G 500GB 7.2K HOT PLUG 2.5" BC, RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616)+BBU, iRMC S2 advanced pack, 2хPower Supply Module 450W gold hp або еквівалент – 1 одиниця;

- сервер аналітичних додатків типу PY RX200 S6 (1U), що включає: Intel Xeon E5506 4C/4T 2.13 GHz 4 MB, 2х2 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub d, DVD-RW supermulti slimline SATA, 4хHD SATA 3G 500GB 7.2K HOT PLUG 2.5" BC, RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616)+BBU, iRMC S2 advanced pack, 2хPower Supply Module 450W gold hp або еквівалент – 1 одиниця;

- сервер веб-додатків типу PY RX200 S6 (1U), що включає: Intel Xeon E5506 4C/4T 2.13 GHz 4 MB, 2х2 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub d, DVD-RW supermulti slimline SATA, 4хHD SATA 3G 500GB 7.2K HOT PLUG 2.5" BC, RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616)+BBU, iRMC S2 advanced pack, 2хPower Supply Module 450W gold hp або еквівалент – 1 одиниця;

- сервер адміністрування типу PY RX200 S6 (1U), що включає: Intel Xeon E5506 4C/4T 2.13 GHz 4 MB, 2х2 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub d, DVD-RW supermulti slimline SATA, 4хHD SATA 3G 500GB 7.2K HOT PLUG 2.5" BC, RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616)+BBU, iRMC S2 advanced pack, 2хPower Supply Module 450W gold hp або еквівалент – 1 одиниця;

- джерело безперебійного живлення типу APC Smart-UPS RT 3000VA RM (SURTD3000RMXLI) 3U, плата APC Network Management Card 2 with Environmental monitoring або еквівалент – 2 одиниці;

- маршрутизатор типу CISCO881-SEC-K9 Cisco 881 Ethernet Sec Router w/ Adv IP Services і вище або еквівалент – 1 одиниця;

- шафа комутаційна типу PRIMECENTER Rack 46 U, 1000 deep Включає ‘Rack console RC23 with 17" TFT monitor, Console switch KVM S2-0801, 2хAPC-UPS 5000 VA (5U, for 19" rack) або еквівалент – 1 одиниця;

- центральний маршрутизатор доступу типу CISCO2821-SEC/K9 2821 Security Bundle,Adv Security,64F/256D SMARTNET або еквівалент – 1 одиниця;

- центральний комутатор WS-C3560G-24TS-S Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image або еквівалент – 1 одиниця;

- комутатор робочих груп WS-C3560-48TS-S Catalyst 3560 48 10/100 + 4 SFP Standard Image with 1000BASE-T SFP або еквівалент – 1 одиниця;

- система керування CiscoWorks Small NMS Solution, Incl. WUG 8, CV 6.0, RME 3.5 з підтримкою або еквівалент – 1 одиниця;

- робочі станції типу Pentium Dual-Core E5300 2,6 ГГц, 4 ГБ ОЗП, НЖМД 500 ГБ, видеоадаптер 9400GT 512 МБ, оптичний привід DVD+-RW, монітор 22", клавіатура, миша або еквівалент – 10 одиниць;

- засоби друку документів типу багатофункціональний друкуючий пристрій Brother DCP-7032R з технологією друку – лазерна, форматом друку - А4, швидкістю друку/ копіювання - не менше ніж 20 сторінок за хвилину, роздільною здатністю - не менше ніж 2400x600 крапок на дюйм, інтерфейсом USB 2.0, інтерфейсний кабель в комплекті або еквівалент – 4 одиниці.

програмне забезпечення, а саме:

- операційна система для центральних серверів баз даних і додатків Microsoft Windows Svr 2008 R2 i вище;

- операційна система клієнтських робочих станцій – Microsoft Windows 7 i вище;

- клієнтське програмне забезпечення на базі Microsoft Office 2010 і вище;

- програмне забезпечення керування віртуальною інфраструктурою Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Server ML Ent і вище;

- програмне забезпечення моніторингу стану інфраструктури Microsoft System Center Operation Manager 2007 R2 і вище;

- система управління базами даних – MS SQL Server 2008 і вище;

- система управління порталами – MS SharePoint 2010 і вище;

- програмне забезпечення захисту корпоративного порталу Microsoft Threat Management Gateway 2010 і вище;

- програмне забезпечення резервного копіювання Microsoft System Center Data Protection Manager 2010 Server ML Ent і вище;

- корпоративна інформаційно-аналітична система Стратег.Портал;

- програмне забезпечення інформаційно-аналітичної системи Стратег.Реєстр;

- програмне забезпечення аналітичної обробки даних Microstrategy;

- програмне забезпечення геоінформаційної системи ArcView версії 9.1 і вище;

- система автоматизації зведення та аналізу періодичної фінансової звітності бюджетних установ Парус-Консолідація;

- комплексна система автоматизації управління бюджетною установою Парус-Бюджет;

- антивірусне програмне забезпечення тощо.

Все ліцензійне програмне забезпечення ДІАС повинно мати україномовні інтерфейси відповідно вимог діючих нормативно-правових актів України.

При створенні програмно-технічного комплексу ДІАС повинно бути використано ліцензійне програмне забезпечення, яка знаходиться у власності Мінприроди, зокрема Microsoft Windows Svr 2008 R2, MS SQL Server 2008, Стратег.Реєстр, Microstrategy.

Для забезпечення надійної роботи програмно-технічного комплексу ДІАС Виконавець повинен розробити та запровадити регламент технічного обслуговування обладнання, регламент технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення та баз даних та регламент роботи служби технічної підтримки ДІАС.

Функціональна підсистема органу виконавчої влади, що взаємодіє із центральною підсистемою, забезпечує первинне введення інформації щодо ведення реєстру підприємств, даних з питань поводження з відходами, отримання звітності, надходження сум штрафних санкцій; формування звітної інформації щодо діяльності у відповідному регіоні.

Інформаційно-телекомунікаційна система забезпечує інформаційний обмін між суб’єктами та складовими ДІАС, забезпечує доступ до інформаційних ресурсів Мінприроди.

Створення Інформаційно-телекомунікаційної системи повинно передбачати побудову необхідних каналів зв’язку і протоколів обміну інформацією. До функцій Інформаційно-телекомунікаційної системи має входити:

- прийом даних від функціональних підсистем органів виконавчої влади, попередній контроль, опрацювання і передачу інформації до центральної підсистеми для внесення даних та інформації до відповідних баз даних;

- забезпечення інформаційного зв’язку між елементами системи;

- забезпечення інформаційного зв’язку з особами, що приймають управлінські рішення;

- забезпечення доступу до інформації, що призначається для широкого використання.

Крім того, Інформаційно-телекомунікаційна система повинна забезпечувати здійснення внутрішніх взаємозв’язків, що підтримують виконання наступних груп завдань:

- збір і передача інформації;

- обробка інформації за заздалегідь розробленими алгоритмами і програмами;

- зберігання і пошук інформації;

- видача інформації користувачам.

Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) забезпечує захист державних інформаційних ресурсів Мінприроди в ДІАС шляхом впровадженням комплексу технічних, криптографічних, організаційних та інших заходів і засобів КСЗІ, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого ознайомлення з нею та/або її модифікації.

Для реалізації проекту повинні бути виконати наступні роботи:

- розробка концепції здійснення заходів із створення ДІАС;

- розробка техніко-економічного обґрунтування ДІАС;

- розробка технічного завдання на створення ДІАС;

- визначення функціональних характеристик ДІАС та розробка її функціональної специфікації;

- визначення порядку інформаційної взаємодії ДІАС з органами виконавчої влади;

- розробка техно-робочого проекту ДІАС;

- розробка техно-робочого проекту програмно-технічного комплексу ДІАС;

- розробка інформаційно-програмного забезпечення ДІАС;

- розробка комплекту проектної та експлуатаційної документації ДІАС;

- визначення та придбання необхідного обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ДІАС та проведення пусконалагоджувальних робіт;

- проведення дослідної експлуатації ДІАС;

- забезпечення загального доступу до ДІАС органів виконавчої влади;

- проведення навчання користувачів ДІАС;

- введення ДІАС в експлуатацію;

- забезпечення постійного функціонування ДІАС;

- розробка рекомендацій щодо подальшого розвитку інформаційної інфраструктури ДІАС.

У інформаційному аспекті ДІАС повинна надавати достатню і повну інформацію для її основних функцій, мати раціональні системи кодування, використовувати загальні класифікатори інформації, мати добре організовані інформаційні файли та бази даних, керовані СУБД, формувати вихідну інформацію у вигляді, зручному для користувачів.

ДІАС через комунікаційну систему повинна надавати можливість бути пов’язаною із зовнішнім інформаційним середовищем, комп’ютерними мережами, базами і банками даних спеціального призначення, реєстрами та іншими інформаційними ресурсами з метою забезпечення автоматизованого формування в базах даних зовнішньої статистичної та іншої інформації, результатів аналітичних досліджень.

З метою підвищення якості роботи користувачів з ДІАС та банком даних "Відходи" Виконавець повинен здійснити встановлення україномовного інтерфейсу для програмного забезпечення аналітичної обробки даних MicroStrategy.

За цією послугою учасник повинен надати на комп’ютерному носії та встановити у Замовника програмні модулі, які забезпечують україномовний веб-інтерфейс програмного забезпечення аналітичної обробки даних MicroStrategy. Також обов’язково надається на паперовому носії українською мовою детальна технологічна інструкція згідно РД 50-34.698-90 по самостійному встановленню замовником цих модулів. Якість україномовного веб-інтерфейсу перевіряється Замовником відповідно до порядку перевірки працездатності демо-версії україномовного веб-інтерфейсу для програмного забезпечення "MicroStrategy".

Процедура перевірки демо-версії україномовного веб-інтерфейсу для програмного забезпечення "MicroStrategy" версій 9.0.1 буде складатися з послідовності виконання наступних пунктів:

1. Перевірка комплектності та якості експлуатаційної документації, а саме:

• відповідність технологічної інструкції з встановлення україномовного веб-інтерфейсу для програмного забезпечення "MicroStrategy" версій 9.0.1 вимогам РД 50-34.698-90.

Оцінка "Так/Ні"

2. Встановлення працездатності примірника демо-версії україномовного веб-інтерфейсу, а саме:

• можливість автоматизованої інсталяції демо-версії україномовного веб-інтерфейсу;

• відсутність помилок та функціональна повнота демо-версії україномовного веб-інтерфейсу;

• відсутність помилок та збоїв при роботі комп’ютерного диску.

Оцінка "Так/Ні"

3. Встановлення якості україномовного веб-інтерфейсу, а саме:

• до складу автоматизованої інсталяції демо-версії україномовного веб-інтерфейсу входять тільки ті компоненти програмного забезпечення, які необхідні для забезпечення його працездатності.

Оцінка "Так/Ні"

4. Встановлення функціональних можливостей україномовного веб-інтерфейсу, а саме:

• під час автоматизованої інсталяції демо-версії україномовного веб-інтерфейсу зберігається резервна копія попередньої версії веб-інтерфейсу.

Оцінка "Так/Ні"

Якщо будь-яка з вищенаведених вимог не виконується (Оцінка "Ні"), тендерна пропозиція цього Учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації і відхиляється.

Результати перевірки оформлюються актом експертної комісії.

Вимоги до навчання

Виконавець повинен здійснити навчання спеціалістів Мінприроди навикам роботи із системою. Для навчання фахівців Замовника Виконавець повинен надати:

- програмне забезпечення, необхідне для вивчення системи, на кожне робоче місце слухача, обладнане комп’ютером;

- необхідні навчальні посібники та іншу методичну та інформаційну літературу;

- електронні контент-бібліотеки з навчальними матеріалами на комп’ютерних дисках:

- електронна контент-бібліотека "Основи роботи з SharePoint" - для кінцевих користувачів;

- електронна контент-бібліотека "Регламент технічного обслуговування обладнання" - для системних адміністраторів Мінприроди (встановлення та налаштування обладнання, адміністрування, контроль функціонування);

- електронна контент-бібліотека "Регламент технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення та баз даних" - для адміністраторів баз даних Мінприроди (встановлення та налаштування програмного забезпечення та баз даних, адміністрування, контроль функціонування);

- електронна контент-бібліотека "Регламент роботи служби технічної підтримки" - для технічних спеціалістів служби технічної підтримки;

- електронна контент-бібліотека "Користувач системи "Стратег.Реєстр"" - для кінцевих користувачів.

За цією послугою під час проведення процедури конкурсних торгів Учасник в складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає на окремих комп’ютерних носіях зразки електронних контент-бібліотек з навчальними матеріалами. Також до кожної контент-бібліотеки обов’язково надається на паперовому носії українською мовою детальна технологічна інструкція згідно РД 50-34.698-90 по запуску та самостійному використанню контент-бібліотеки.

Перевірка працездатності та якості електронних контент-бібліотек з навчальними матеріалами для навчання фахівців здійснюється Замовником в наступній послідовності.

Об’єктами перевірки є наступні контент-бібліотеки:

1. Електронна контент-бібліотека "Основи роботи з SharePoint", що повинна містити наступні навчальні розділи:

• Загальне уявлення про технологію SharePoint

• Адміністрування служб SharePoint і веб-вузлів

• Проектування веб-сайту (веб-частини)

• Списки, бібліотеки, обговорення

• Знайомство з SharePoint Designer

• SharePoint Designer як HTML-редактор

• SharePoint Designer як редактор вузлів SharePoint

• SharePoint Designer: Майстер-сторінок

• Доступ до даних

• Питання для самоперевірки

• Література

2. Електронна контент-бібліотека "Регламент технічного обслуговування обладнання", що повинна містити наступні навчальні розділи:

• Види та періодичність технічного обслуговування обладнання

• Зміст робіт в межах видів технічного обслуговування обладнання, кваліфікаційні вимоги до виконавців робіт

• Журнал обліку робіт з технічного обслуговування серверного обладнання

• Журнал обліку робіт з технічного обслуговування мережевого обладнання

• Журнал обліку робіт з технічного обслуговування периферійного обладнання

• Журнал обліку робіт з технічного обслуговування робочих станцій

• Інструменти та витратні матеріали

• Технологічні карти проведення регламентів технічного обслуговування серверного обладнання

• Технологічні карти проведення регламентів технічного обслуговування джерел безперебійного живлення

• Технологічні карти проведення регламентів технічного обслуговування бібліотек на магнітних стрічках

• Технологічні карти проведення регламентів технічного обслуговування комутаторів

• Технологічні карти проведення регламентів технічного обслуговування маршрутизаторів

• Технологічні карти проведення регламентів технічного обслуговування робочої станції

• Технологічні карти проведення регламентів технічного обслуговування принтера

• Питання для самоперевірки

3. Електронна контент-бібліотека "Регламент технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення та баз даних", що повинна містити наступні навчальні розділи:

• Види та періодичність технічного обслуговування програмного забезпечення та баз даних

• Зміст робіт в межах видів технічного обслуговування програмного забезпечення та баз даних, кваліфікаційні вимоги до виконавців робіт

• Журнал обліку робіт з технічного обслуговування системного програмного забезпечення та програмного забезпечення загального призначення

• Журнал обліку робіт з технічного обслуговування спеціального програмного забезпечення

• Журнал обліку робіт з технічного обслуговування баз даних

• Інструменти та витратні матеріали

• Технологічні карти проведення регламентів технічного обслуговування системного програмного забезпечення та програмного забезпечення загального призначення

• Технологічні карти оновлення версій системного програмного забезпечення та програмного забезпечення загального призначення

• Технологічні карти відновлення після збоїв та аварій системного програмного забезпечення та програмного забезпечення загального призначення

• Технологічні карти проведення регламентів технічного обслуговування спеціального програмного забезпечення

• Технологічні карти відновлення після збоїв та аварій спеціального програмного забезпечення

• Технологічні карти проведення регламентів технічного обслуговування баз даних

• Технологічні карти відновлення після збоїв та аварій баз даних

• Питання для самоперевірки

4. Електронна контент-бібліотека "Регламент роботи служби технічної підтримки", що повинна містити наступні навчальні розділи:

Загальна інформація

• Технічна підтримка користувачів

• Мета надання послуг технічної підтримки

• Перелік послуг служби технічної підтримки

• Способи надання послуг

• Режим роботи служби технічної підтримки

• Порядок контролю та обслуговування

• Перелік видів послуг та їх періодичність

• Опис обслуговування та технічної підтримки програмного забезпечення

• Опис обслуговування та технічної підтримки устаткування

• Опис обслуговування корпоративної мережі

• Технологічні карти обслуговування

• Технологічні карти обслуговування обробки замовлень

• Технологічні карти обслуговування та технічної підтримки програмного забезпечення

• Технологічні карти технічного обслуговування устаткування

• Технологічні карти технічної підтримки корпоративної мережі

• Питання для самоперевірки

Процедура перевірки працездатності та якості електронних контент-бібліотек з навчальними матеріалами для навчання фахівців Замовника буде складатися з послідовності виконання наступних пунктів:

1.Перевірка комплектності та якості експлуатаційної документації на електронну контент-бібліотеку, а саме:

• відповідність технологічної інструкції по запуску та самостійному використанню контент-бібліотеки вимогам РД 50-34.698-90.

Оцінка "Так/Ні"

2. Встановлення працездатності примірника електронної контент-бібліотеки, а саме:

• програмне забезпечення контент-бібліотеки надає можливість роботи з комп’ютерного диску (без інсталяції програми на жорсткий диск комп’ютера) та сумісне з операційними системами Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista та Microsoft Windows Seven;

• програмне забезпечення контент-бібліотеки запускається з диска без встановлення будь-якого додаткового програмного забезпечення (виключення – програмне забезпечення Adobe Acrobat Reader, для відображення документів у форматі PDF, та Abode Flash Player, для відображення Flash- об’єктів, і лише у тому випадку, коли вони використовуються у контенті);

• відсутність помилок та збоїв при роботі комп’ютерного диску.

Оцінка "Так/Ні"

3. Встановлення якості навчальних матеріалів електронної контент-бібліотеки, а саме:

• контент-бібліотека містить не менше 30 сторінок тексту;

• навчальні матеріали контент-бібліотеки виконані українською мовою;

• контент-бібліотека має рубрикатор навчальних матеріалів;

• відповідність вмісту контент-бібліотеки вимогам до складу її навчальних розділів;

• відсутність помилок та функціональна повнота навчального курсу.

Оцінка "Так/Ні"

4. Встановлення функціональних можливостей електронної контент-бібліотеки, а саме:

• наявність розвинутих засобів пошуку;

• наявність засобів гіперпосилань між текстовими фрагментами навчальних матеріалів;

• наявність засобів друку окремих навчальних тем.

Оцінка "Так/Ні"

Якщо будь-яка з вищенаведених вимог не виконується (Оцінка "Ні"), пропозиція конкурсних торгів цього Учасника вважається такою, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка