„Міжнародні зв’язки з географієюСкачати 246.65 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір246.65 Kb.
Тема „Міжнародні зв’язки з географією”
ЗМІСТ

Стор.


Вступ

  1. Міжпредметні зв'язки з фізичною географією.

  2. Зв'язки з економічною та соціальною географією
    України.

  3. Міжпредметні зв'язки з всесвітньою історією.

4. Зв'язки з основами економіки.
Висновок

Вступ.
Міжпредметні зв'язки є невід'ємною частиною навчально-методичного процесу не тільки для середньої освіти, але й усіх її щаблів від найнижчого до найвищого.

Спираючись на знання, що були отримані раніше, усвідомлені та відбиті у довгостроковій пам'яті значно легше сприйняти новий матеріал. Це вже буде не процес засвоєння нових знань, понять та закономірностей. Це буде розширення та поглиблення набутих раніше знань, знаходження нових сфер застосування вже наявних навичок.

Сприйняття інформації з різних галузей знань у їх взаємозв'язку дає уявлення про цілісність світу та процесів, що в ньому відбуваються. Такий підхід розширює світогляд.

У цьому виявляється одна з найважливіших закономірностей розвиваючого навчання, яка передбачає не нашарування розрізнених знань, а їх взаємне проникнення та взаємозбагачення.

Міжпредметна інформація у системі сучасної освіти має відповідати таким вимогам як науковість, актуальність, змістовність, відповідність темі та рівню) вікового та розумового розвитку учнів. Ця інформація не повинна порушувати логіку предмету і збільшувати обсяг фактичного матеріалу. Вона повинна сприяти розбиттю теми уроку, досягнення його мети.


1. Міжпредметні зв'язки з фізичною географією.
Вивчення курсу "Соціальна та економічна географія світу" неможливе без опори на знання та навички, здобуті в курсі фізичної географії. Перш за все - це знання карти, володіння основними прийомами роботи з різним картографічним матеріалом.
Ці вміння та навички необхідні вже під час вивчення першої теми "Формування політичної карти світу".
При вивченні теми "Населення світу" необхідно враховувати природні умови, що вплинули на розміщення населення.

У темі "Взаємодія суспільства і природи" необхідні знання про світові природні ресурси та їх розміщення . В цій темі виконується практична робота "Порівняльна характеристика ресурсозабезпеченості двох країн світу".

При вивченні теми "Глобальні проблеми людства " необхідно спиратися не тільки на знання природних умов та ресурсів світу, але й економічних процесів, які вивчаються в курсі фізичної географії.
2. Зв'язки з економічною та соціальною географією України.
В курсі економічної та соціальної географії України закладаються поняття, що є основою для вивчення економічної та соціальної географії світу. Це такі поняття як економіка країни , господарство, галузь, міжгалузеві комплекси, ВВП, ВНП, НД...

Вивчається термінологія для кожної галузі господарства, чинники та принципи розміщення виробництва.

Тобто, починаючи вивчення географії на III курсі, учні мають достатню теоретичну базу з економічної та соціальної географії.


№ Теми

№ уро­ку

Соціальна та економічна географія світу

№ Теми

№ уро­ку

Економічна та соціальна географія України

Вступ

1.

Предмет економічної та соціальної географії світу.

Вступ

1.

2.


Предмет економічної та соціальної географії України. Зв'язок економічної
та соціальної
географії я іншими

3.

науками. Географічне

4.

положення країни. Геополітичне
положення.

7.

Державний лад та
територіально-
адміністративний

2.

5.

Демографічні процеси.

II

10.

устрій. Природний рух
населення.
6.

Міграції населення.
11.

Механічний рух
населення.

4.

9.

Міжнародний географічний поділ

III

12.

18.


Демографічні проблеми. Національно-господарський
10.

праці. Етапи формування світового господарства.
19. 20.

комплекс. Галузева структура господарства. Територіальна
організація

21.

господарства. Економічний

5.

12. 13.

Глобальні проблеми людства. Шляхи подолання глобальних проблем.

IV

61. 62.

63.


потенціал країни. Глобальні проблеми. Прояв глобальних проблем на території України. Шляхи подолання
глобальних
проблем.


2. Міжпредметні зв'язки з всесвітньою історією.

Перший розділ курсу економічної та соціальної географії світу називається "Загальна економіко- географічна характеристика світу".У темі "Етапи формування політичної карти світу" цього розділу спостерігаються найтісніші міжпредметні зв'язки я всесвітньою історією.

№ Теми

№ уро -ку

Соціальна та економічна географія світу

№ Теми

№ уро -ку

Всесвітня історія. І, II курс.III курсІ курс

1.

2.

Складові сучасної

1.

6.

Підсумки І світовоїполітичної картивійни.світу.
16.

Російська революція
3.

Етапи формування1917р.політичної карти

1.

1.

Початок II світовоїсвіту.війни.
Події 1934- 1941 рр.


3.

14.

Утворення ФРН та
НДР, їх економічний
розвиток до 1990 р.
Об'єднання Німеччини.


4.

19.

Утворення самостійних
держав, що входили до
складу СРСР.


5.

21.

Встановлення
радянського панування
в країнах Східної
Європи.

23.

Утворення нових
південнослов'янських
держав.


6.

24.

Національно-
визвольний рух і крах
колоніалізму в країнах
Азії та Африки.


7.

32.

Нове розташування сил
у світі на межі 80-90рр.
XX ст.


4. Міжпедметні зв'язки з основами економічних знать.

Можна прослідкувати також міжпредметні зв'язки економічної та соціальної географії з основами економічних знань.В цьому випадку ці зв'язки сприятливі для географії, оскільки курс "Основи економічних знань" вивчається на II курсі.

№ Теми

№ уро -ку

Соціальна та економічна географія світу

№ Теми

№ уро­ку

Основи економічних знань

4.

9.

Міжнародний

2.

2.

Суспільне виробництвогеографічниййого фактори.поділ праці.

10.

Етапи
формування

3.

4.

Еволюція розвитку та типисвітовогоекономічних систем.господарства.

11.

Світове
6.

Ринкова економіка та їїгосподарство втрансформація.період НТР.Змішана економіка.


16.

31.

Сучасна світова система
господарювання.

32.

Міжнародний розподіл
праці.

34.

Міжнародна торгівля.
Торгівельний баланс
країни.Населення.

13.

26.

Трудові ресурси, ринок

2.

праці, зайнятість.
Безробіття, його причини
та види .
4.

Міжнародні

17.

39.

Міжнародні економічні

1.
організації.організації.


Співвідношення об'єму матеріалу (за кількістю уроків) з економічної і соціальної географії світу, всесвітньої історії та основ економічних знань.

Мал.№1
Кількість уроків


Предмети


Висновок.

Курс "Економічна та соціальна географія світу" має міжпредметні зв'язки з такими курсами як "Фізична географія", "Економічна та соціальна географія України", "Всесвітня історія" та "Основи економічних знань".

Використання цих зв'язків відкриває можливості більш глибокого вивчення усіх взаємозв'язаних предметів, кращого розуміння складних процесів, що відбуваються у світовому співтоваристві.

Спираючись на набуті раніше знання, можна повніше розкрити тему уроку завдяки більш осмисленому підходу до сприйняття тих чи інших понять та закономірностей.

Відкриваються широкі можливості для вдосконалення вміння порівнювати, аналізувати, робити висновки. Процес навчання стає більш усвідомленим. Посилаючись на вже відомі явища та події можна досягти більшої самостійності учнів в процесі освоєння нових знань, розкрити їхній творчий потенціал.

Зв'язки між природними та суспільними науками закладені у самому курсі економічної та соціальної географії світу.Зв'язок курсу з історією та економікою сприяє формуванню у свідомості учнів цілісної картини світу з усіма складними процесами, що відбуваються в природі та суспільстві, розумінню взаємозалежності цих процесів, усвідомленню екологічних процесів на рівні ноосфери.

Такі підходи до навчального процесу відповідають концепції розвиваючого навчання в сучасній системі освіті.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка