Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „управління інноваціями" для студентів спеціальності 03060101 "Менеджмент організацій І адміністрування" заочної форми навчанняСторінка1/5
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.88 Mb.
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра підготовки менеджерів
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання контрольної роботи

з дисципліни „УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ”

для студентів спеціальності 7.03060101 - “Менеджмент організацій і адміністрування” заочної форми навчання


Вінниця – 2015

1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Окрім вивчення теоретичного матеріалу курс "Управління інноваціями" передбачає написання контрольної роботи, що складається з теоретичних та практичних завдань. Розкриття теоретичних питань повинно бути лаконічним, грамотно викладеним та підкріпленим прикладами з практики.

Контрольна робота має бути оформлена в окремому зошиті або на скріплених аркушах формату А-4 з дотриманням правил, наведених в ДСТУ 3008-95. Робота обов’язково має бути підписана. Виконана контрольна робота має бути здана на кафедру не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Готова контрольна робота реєструється у журналі обліку контрольних робіт.Електронний варіант виконаної контрольної роботи можна відправляти на перевірку викладачу на адресу: tm.bilokon@gmail.com. В разі зарахування роздрукований варіант контрольної роботи необхідно зареєструвати та здати на кафедру не пізніше початку екзаменаційної сесії.

Належним чином оформлена та вчасно здана контрольна робота з ґрунтовно викладеними питаннями оцінюється викладачем „зараховано”. У інших випадках – при несвоєчасній здачі, наявності помилок, недостатньому обсязі викладення питання – робота оцінюється „не зараховано” і повертається студенту на доопрацювання для виправлення виявлених недоліків. У разі наявності зауважень студент повинен доопрацювати контрольну роботу і здати її на кафедру у триденний термін.

На заліку викладач може перевірити знання студента не лише по білету, але й по тих питаннях, які були невірно або неточно висвітлені у контрольній роботі.
2. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ
Завдання 1. Дати відповідь на теоретичне питання (за варіантами) із нижче наведеного переліку "Питання до заліку" (обсяг теоретичної частини - до 10 сторінок).

Реферативна відповідь на питання обов'язково повинна закінчуватись розробкою двох тестів з варіантами відповідей та відміткою правильною відповіді, а також переліком використаних літературних джерел та/або Інтернет-джерел.Завдання 2. Навести приклад інноваційної діяльності підприємств/структур за варіантом.

Варіант визначається згідно номеру студента в списку групи (за списками, які складені в Центрі післядипломної освіти - каб. 2421).


Таблиця 1 - Варіанти для виконання завдань контрольної роботи

Порядковий номер студента в списку групи

Номери теоретичних питань

Завдання 2

1

1

Приклади успішних і невдалих інновацій у сільському господарстві.

2

2

Приклади успішних і невдалих інновацій у туристичній галузі.

3

3

Приклади успішних і невдалих інновацій у фінансовій сфері.

4

4

Приклади успішних і невдалих інновацій у медицині

5

5

Приклади успішних і невдалих інновацій в енергетиці

6

6

Приклади успішних і невдалих інновацій у машинобудівній галузі

7

7

Приклади успішних і невдалих інновацій у житлово-комунальному господарстві

8

8

Приклади успішних і невдалих інновацій у будівельній галузі

9

9

Приклад українського технопарку та особливості його діяльності

10

10

Приклад зарубіжного технопарку та особливості його діяльності

11

11

Приклади технополісів та особливості їх діяльності

12

12

Приклади успішних і невдалих венчурних підприємств

13

13

Приклади венчурних фондів та особливості їх діяльності

14

14

Приклади українських вільних економічних зон

15

15

Приклади зарубіжних вільних економічних зон


Завдання 3. Згенерувати та обґрунтувати інноваційну ідею для будь-якої галузі (на вибір студента) обсягом 2-3 сторінки.

При генеруванні ідеї краще орієнтуватись на підприємство конкретної галузі (реальне або гіпотетичне). Доцільніше генерувати ідею для підприємства, яке близьке студентові за місцем теперішньої чи майбутньої роботи або буде базовим для майбутньої дипломної роботи.

Інноваційна ідея може передбачати розробку концепції нового товару або послуги, технології, ринку збуту тощо на підставі аналізу галузевої періодики, доступних наукових звітів, статистичних даних, досвіду діяльності підприємств. Розробка буде вважатися тим кращою, чим більше категорій інноваційного менеджменту та маркетингу буде відображено, зокрема:

- джерела інформації для генерування ідеї (в тексті дати посилання);

- суть ідеї (концепції) із визначенням виду інновації (за класифікацією);

- актуальність потреби на ринку, наявність платоспроможного попиту, можливий потенційний сегмент;

- особливості маркетингової роботи при виведенні новинки на ринок, обґрунтування цінової політики і конкурентних переваг;

- прогноз можливих бар'єрів впровадженню інновацій, особливості організації інноваційного процесу;

- визначення можливих ефектів від впровадження інновацій.

Завдання 4. Виконати практичне завдання за варіантом.

Теоретичні відомості, методичні рекомендації та вихідні дані для розв’язання практичних завдань наведені після списку рекомендованої літератури.


3. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. Опишіть сутність і завдання інноваційної діяльності на підприємстві.

 2. Функції інновацій.

 3. Охарактеризуйте поняття "науково-технічний прогрес", “нововведення”, “інновація” та їх взаємозв'язок.

 4. Інноваційний процес та інноваційна діяльність.

 5. Особливості прийняття рішень в управлінні інноваціями.

 6. Інновації в теоріях економічного розвитку.

 7. Становлення теорії інноватики та її сучасні концепції.

 8. Які чинники стимулюють підприємство до залучення інновацій?

 9. Хто є суб’єктами інноваційної діяльності?

 10. Етапи інноваційного процесу на макрорівні.

 11. Етапи інноваційного процесу на мікрорівні.

 12. Інноваційний лаг: сутність, причини виникнення.

 13. Наведіть класифікацію інновацій за різними ознаками.

 14. Що таке життєвий цикл інновацій. Охарактеризуйте його стадії.

 15. Оцінка факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на інноваційну діяльність організації.

 16. Сфера інноваційної діяльності.

 17. Ринковий механізм (ринок новацій, ринок інвестицій, ринок чистої конкуренції нововведень) та інфраструктура інноваційної діяльності.

 18. Способи державного впливу на ефективність інноваційних процесів.

 19. Методи державної підтримки інноваційної діяльності.

 20. Національна інноваційна система.

 21. Охарактеризуйте чотири типи інноваційних фірм.

 22. Організація впровадження й трансферту наукових інновацій.

 23. Венчурний бізнес. Інноваційні венчурні фонди.

 24. Особливості функціонування бізнес-інкубаторів.

 25. Сутність технопарків і шляхи їх виникнення.

 26. Сутність технопарків і умови їх виникнення.

 27. Опишіть види інноваційних стратегій та наведіть приклади їх використання підприємствами.

 28. Планування інноваційної діяльності.

 29. Форми та методи стимулювання інноваційної діяльності.

 30. Організаційно-економічні форми стимулювання інноваційної активності працівників.

 31. Інноваційний проект: поняття та основні види.

 32. Життєвий цикл інноваційного проекту.

 33. Фінансування інноваційного проекту.

 34. Ресурсне забезпечення інноваційного проекту.

 35. Інформаційне забезпечення інноваційного проекту.

 36. Інвестиційне забезпечення інноваційного проекту.

 37. Управління проектними ризиками.

 38. Методи оцінки ризиків.

 39. Ефективність інноваційної діяльності. Види ефекту від реалізації інновацій.

 40. За якими показниками здійснюють економічну оцінку інновацій?

 41. Охарактеризуйте метод оцінювання економічної ефективності інноваційного проекту за показником чистої теперішньої вартості.

 42. Як розраховують термін окупності інвестицій, спрямованих на реалізацію інноваційного проекту?

 43. З якою метою і яким чином визначається точка беззбитковості інноваційного проекту?

 44. За якими показниками оцінюють соціальну ефективність інноваційної діяльності?

 45. За якими показниками оцінюють екологічну ефективність інноваційної діяльності?

 46. Аналіз інноваційних проектів в умовах невизначеності.

 47. Розкрийте сутність понять “інтелектуальна власність”, “авторське право”, “промислова власність”.

 48. Розкрийте сутність понять “ліцензія”, “ліцензійний договір”.

 49. Наведіть класифікацію ліцензій.

 50. Розкрийте сутність франчайзингу. Які вигоди мають суб’єкти франчайзингової угоди?


4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Нормативна

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-IV.

2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 р. № 1977-ХІІ.

3. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 р. № 51/95-ВР.

4. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16.01.2003 № 433- IV.

5. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 р. № 991-ХIV.

6. Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спільних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 р. № 2674-XIІ.

7. Закон України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р. № 2623-ІIІ.

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів» від 22.05.1996 р. № 549.

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про нормативно-правові акти щодо забезпечення реалізації Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 17.12.1999 р. № 2311.


Навчально-методична

 1. Василенко В. О. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / В. О. Василенко, В. Г. Шматько. – К. : ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с.

 2. Гринёв В. Ф. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / В. Ф. Гринёв. – К. : МАУП, 2001. – 152 с.

 3. Зянько В. В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку : монографія. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 397 с.

 4. Козловський В.О. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / В. О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 210 с.

 5. Козловський В.О. Інноваційний менеджмент. Практикум / В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 150 с.

 6. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / П. П. Микитюк. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 400 c. - ISBN 966-364-361-1.

 7. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / В.В. Стадник., Йохна М.А. - К. : Академвидав, 2006. - 464 c. - ISBN 966-8226-29-1.

 8. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Н. В. Краснокутська. — К. : КНЕУ, 2003. — 504 с. - ISBN 966–574–524–7.

 9. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика : підручник / В. Я. Кардаш, І. А. Павленко, О. К. Шафалюк. — К. : КНЕУ, 2002. — 266 с. - ISBN 966–574–402–Х

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Тема: «Економічне обгрунтування економічноїдоцільності купівлі-продажу ліцензій,

що знаходяться в обігу на ринку технологій»

Мета: надати студентам теоретичні знання та закріпити практичні навички з визначення економічної доцільності придбання та продажу ліце­нзій, що знаходяться в обігу на ринку технологій.Теоретична частина

Результатом інноваційної діяльності може бути створення таких ін­новацій: • продуктових - виробництво нових продуктів, товарів, послуг, що будуть приваблювати споживачів;

 • процесних - розробка нових технологій виробництва тих чи інших видів продукції;

 • операційних - розробка нових правил, інструкцій, стандартів, поло­жень тощо;

 • ринкових - нових сфер застосування продукту, нових дій щодо за­хоплення ринків тощо.

Таким чином, дуже часто результатом інноваційної діяльності є нові технології, що можуть застосовуватися не тільки її розробниками, але й іншими суб'єктами господарювання. У такий спосіб технології стають предметом купівлі-продажу.

У міжнародних документах ООН поняття «технологія» трактується як сукупність конструкторських рішень, способів, процесів виробництва товарів і послуг, а також як певний матеріалізований об'єкт (наприклад, обладнання, машини тощо).

Сучасне бачення технологій ще ширше. Вважається, що в даний час до поняття «технологія» відносять:

- сукупність прийомів та способів виготовлення тих чи інших видів


товарів, послуг;

 • високотехнологічне обладнання, технологічні лінії, агрегати, ін­струменти тощо;

 • науково-технологічних спеціалістів, що обслуговують технологічні лінії, агрегати, машини;

 • патенти та ліцензії, що дають право власності або право використо­вувати певні технічні досягнення.

Ринок технологій - це сукупність економічних відносин, які виника­ють між суб'єктами ринку щодо комерційного використання прав власності на його об'єкти. Суб'єктами ринку виступають юридичні чи фізичні осо­би (розробники, окремі винахідники, організації, підприємства тощо), що проводять операції з об'єктами ринку технологій, а об'єктами ринку тех­нологій виступають безпосередньо самі технології (продукція чи процеси, високотехнологічне обладнання, патенти та ліцензії тощо).

Передавання прав на використання результатів науково-технічної діяльності, втілених у технологіях, називається трансфером технологій. Процес трансферу технологій охоплює відбір технологій, їх купівлю (при дбання), адаптацію та освоєння, удосконалення з врахуванням специфіки існуючого виробництва тощо.

Особливого поширення набув міжнародний трансфер технологій, який передбачає економічні та правові відносини між контрагентами різ­них країн щодо купівлі-продажу тих чи інших об'єктів ринку технологій,

їх адаптацію та освоєння тощо.Економічна ефективність експорту технологій для продавця вияв­ляється в отриманні нового джерела доходів; уникненні проблем, пов'язаних із обмеженням експорту продукції, виготовленої за допомогою нової технології; встановленні контролю над зарубіжною фірмою через маніпулювання умовами ліцензійної угоди; можливому удосконаленні об'єкта продажу за участю покупця тощо.

Економічна доцільність імпорту технологій для покупця визначаєть­ся можливістю доступу до новацій високого технологічного рівня; еконо­мією витрат на проведення НДДКР; зменшенням валютних витрат на ім­порт продукції; гарантованим освоєнням продукції за допомогою продав­ця, який забезпечує технічний супровід технології, що передається.

За формою технології, що можуть виступати на ринку об'єктом ку­півлі-продажу, поділяються на три групи:

- уречевлені форми: підприємства «під ключ», технологічні лінії, аг­


регати, обладнання, інструменти і т.ін.;

- неуречевлені форми: патенти, ліцензії, «ноу-хау», знання, досвід,

технологічна документація і т.ін.;

- послуги: інжинірингові, консультативні, навчання персоналу тощо.


Розглянемо детальніше економічні основи купівлі-продажу ліцензій

та патентів, які знаходяться в обігу на ринку технологій.Патент - це охоронний документ, що видається державою, і який дає його власнику монопольне право на володіння, використання та розпо­рядження об'єктом права, який захищений цим патентом, на території да­ної держави.

Об'єктами права, які підлягають захисту патентом в Україні, визнаються:

- винаходи - продукти, пристрої, конструкції, речовини, механізми.

способи тощо;

- корисні моделі - тобто, конструктивне використання пристрою, ме­ханізму, машини тощо;

- промислові зразки форми або рисунки, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу, деталі, машини тощо.

Власник патенту на винахід (корисну модель, промисловий зразок) може продати свій патент іншій особі. В цьому випадку всі права з воло­діння, використання та розпорядження даним винаходом (корисною мо­деллю, промисловим зразком) переходять до нового власника, а старий власник патенту всі права на даний об'єкт права повністю втрачає. Зрозу­міло, що в певних випадках це є не досить зручно, особливо тоді, коли ста­рий власник патенту воліє зберегти своє право використовувати даний об'єкт права на своєму підприємстві.

Вирішити це протиріччя можна шляхом укладення так званого ліце­нзійного договору.Ліцензійний договір (або просто ліцензія) на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка) - це договір між власником патен­ту (ліцензіаром) та іншою особою (ліцензіатом), згідно з яким ліцензіар передає право на використання свого патенту на винахід (корисну модель, промисловий зразок) ліцензіату, залишаючись при цьому власником даного патенту. Зрозуміло, що така передача права може бути зроблена тільки на термін дії самого патенту.

Ліцензії бувають прості, виключні та повні. Проста ліцензія означає, що власник патенту може продавати право використовувати свій патент на винахід (корисну модель, промисловий зразок) будь-якій кількості ліцензіатів, зберігаючи за собою право також використовувати даний об'єкт захи­сту.

При виключній ліцензії власник патенту продає право використовува­ти свій винахід, корисну модель або промисловий зразок тільки одному ліцензіату, зберігаючи за собою право також використовувати даний об'єкт захисту. При виключній ліцензії власник патенту вже не може про­давати право використовувати даний об'єкт захисту іншому ліцензіату.

При повній ліцензії власник патенту продає право використовувати та розпоряджатись своїм винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком іншому ліцензіату, залишаючись тільки власником патенту.

Купівля-продаж ліцензій, що знаходяться в обігу на ринку техноло­гій, суттєво відрізняється від купівлі-продажу самих технологій, а саме:

а) ліцензійна угода завжди носить компенсаційний характер, який


полягає в тому, що за придбану в іншій країні ліцензію ліцензіат повинен
виплатити ліцензіару одноразову винагороду, яка носить назву паушальний
платіж, та/або виплачувати щорічні періодичні платежі, які носять назву
роялті. Паушальний платіж є, по суті, фактичною ціною ліцензії. Виплату
у формі такого платежу вважають капіталізацією роялті, тобто його достроковою виплатою. У виплаті паушального платежу найбільше зацікавлений ліцензіар;

б) економічний ефект для покупця від придбання ліцензії визнача­ється не за один рік, а за весь запланований період виробництва продукції

за придбаною ліцензією. Необхідність цього зумовлена тим, що економічні переваги ліцензіата обмежені терміном морального старіння техніки, а та­кож тим, що використання ліцензій пов'язане з платежами, розмір яких, як правило, суттєво змінюється у часі;

в) економічний ефект для покупця від використання ліцензій розра­ховують як різницю абсолютних ефектів (чистого прибутку) від виробниц­тва та реалізації продукції за ліцензією (порівняно з базовим варіантом


технології) і виробництва та реалізації продукції на основі власних розро­бок, також порівняно з базовим варіантом технології;

г) всі розрахунки економічного ефекту та відповідних витрат на ви­готовлення і реалізацію продукції здійснюються на початок розрахунково­го періоду, за який приймається момент купівлі-продажу ліцензії. Тому всі


розрахунки економічного ефекту здійснюються шляхом дисконтування по­
точних витрат та результатів, що були зроблені (отримані) в кожному із

поточних років.

Будь-яка ліцензія на право використовувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок буде продана або куплена тільки в тому випадку, коли економічну вигоду від цього отримають як продавець, так і покупець

ліцензії.Економічне обгрунтування доцільності для покупця купівлі (придбан­ня) ліцензій, що знаходяться в обігу на ринку технологій і забезпечують скорочення витрат на виготовлення вже наявної на ринку продукції, пе­редбачає проведення таких етапів робіт.

1-й крок: розраховують витрати на виробництво та реалізацію оди­ниці продукції В6 при її виготовленні за існуючим (базовим) варіантом тех­нології в кожному із років, протягом яких планується виготовлення даної продукції:

де ЗВб - загальні витрати на виробництво та реалізацію продукції в да­ному році при її виготовленні за базовою технологією, грн./рік;

Ne - кількість продукції, що її планується виготовити протягом дано­го року за існуючим (базовим) варіантом технології, шт.

Тобто, потенційний покупець ліцензії повинен спочатку: • визначити термін, протягом якого він збирається виготовляти про­дукцію за базовим варіантом технології, та кількість даної продукції, що буде виготовлятись протягом кожного із років;

 • розрахувати витрати на виробництво та реалізацію одиниці даної продукції в кожному із років, коли вона буде виготовлятись за базовим ва­ріантом технології.

2-й крок: розраховують загальні зведені витрати на виробництво та реалізацію продукції ЗЗВЛ при умові, що вона буде виготовлятись за придбаною ліцензією. Розрахунки здійснюють для кожного із років, протягом яких планується виготовлення даної продукції. Для цього користуються формулою:

де ЗВЛ - загальні витрати на виробництво та реалізацію продукції в да­ному році при її виготовленні за придбаною ліцензією, грн./рік;

R - величина роялті, що її повинен сплатити ліцензіат ліцензіару в даному році, грн./рік;

Ен - нормативний коефіцієнт (коефіцієнт зведення), який рекоменду­ється приймати в межах 0,12...0,33:де Т - термін дії ліцензії, роки;

ВК - власні капіталовкладення, що їх здійснює ліцензіат протягом даного року для впровадження технології за придбаною ліцензією, грн.;

ВО - вартість імпортного обладнання, яке необхідно купити для впровадження технології за придбаною ліцензією в даному році (якщо це передбачено ліцензійною угодою), грн.3-й крок: розраховують загальні зведені витрати на виробництво та реалізацію продукції ЗЗВВЛ за умови, що вона буде виготовлятись на базі власних науково-технічних розробок. Розрахунки здійснюють для кожного із років, протягом яких планується виготовлення даної продукції. Для цьо­го користуються формулою:

де ЗВВЛ - загальні витрати на виробництво та реалізацію продукції в да­ному році при її виготовленні на базі власних науково-технічних розробок, грн./рік;

Квл - величина капіталовкладень на реалізацію власних науково-тех­нічних розробок в даному році, грн.

4-й крок: розраховують величину приросту абсолютного ефекту ДЕ (прибутку) від виробництва та реалізації продукції за придбаною ліцензією протягом всього періоду її дії порівняно з варіантом організації випуску продукції на базі власних науково-технічних розробок:

де Вбі - витрати на виробництво та реалізацію одиниці продукції при її виготовленні за існуючим (базовим) варіантом технології в кожному із ро­ків, протягом яких планується виготовлення даної продукції, грн.;

Nлi - кількість продукції, що буде вироблятись та реалізовуватись в кожному із років, за умови її виготовлення за придбаною ліцензією, шт.;

ЗЗВлі - загальні зведені витрати на виробництво та реалізацію проду­кції в кожному із років за умови, що продукція буде виготовлятись за при­дбаною ліцензією, грн./рік;

ПП - паушальний платіж за ліцензію (або ціна ліцензії), що його сплачує покупець продавцю в момент укладення ліцензійної угоди, грн.;

Nвлі - кількість продукції, що буде вироблятись та реалізовуватись в кожному із років, за умови її виготовлення на базі власних науково-тех­нічних розробок, шт.;

ЗЗВвлі - загальні зведені витрати на виробництво та реалізацію про­дукції в кожному із років за умови, що продукція буде виготовлятись на базі власних науково-технічних розробок, грн./рік;

Т - кількість років, протягом яких планується виготовляти дану про­дукцію (або термін дії придбаної ліцензії), роки;

t - кількість років, що віддаляють даний рік (або розрахунковий рік) від моменту укладення ліцензійної угоди;

α- середньозважена депозитна ставка комерційних банків, що діє в даному році, відн. одиниць.Якщо величина ΔЕ буде мати додатне значення, то це означає, що виготовлення продукції на основі придбаної ліцензії для покупця буде еко­номічно доцільнішим, ніж виготовлення даної продукції, організованої на базі власних науково-технічних розробок. Цей ефект буде досягнутий за рахунок суттєвішого зменшення витрат на виробництво та реалізацію про­дукції.

Якщо у покупця є декілька варіантів придбання ліцензій, то йому ви­гідніше буде купити ту ліцензію, впровадження якої забезпечить більшу

величину АЕ.

Економічне обгрунтування доцільності для покупця купівлі (придбан­ня) ліцензій, що знаходяться в обігу на ринку технологій і забезпечують виготовлення продукції з якісно новими (поліпшеними) характеристиками, передбачає проведення таких етапів робіт:

1-й крок: за формулами (14.2) та (14.3) розраховують, відповідно, загальні зведені витрати на виробництво та реалізацію продукції ЗЗВЛ за умови, що вона буде виготовлятись за придбаною ліцензією, та загальні зведені витрати на виробництво та реалізацію продукції 33BM за умови, що вона буде виготовлятись на базі власних науково-технічних розробок. Роз­рахунки здійснюють для кожного із років, протягом яких планується виго­товлення даної продукції.

2-й крок: розраховують величину приросту абсолютного ефекту ДЕ (прибутку) від виробництва та реалізації продукції за придбаною ліцензією протягом всього періоду її дії порівняно з варіантом організації випуску продукції на базі власних науково-технічних розробок:

де Цлі - прогнозована ціна одиниці продукції за умови її виготовлення за придбаною ліцензією в кожному із років, протягом яких планується ви­готовлення даної продукції, грн.;Цвлі - прогнозована ціна одиниці продукції за умови її виготовлення на базі власних науково-технічних розробок в кожному із років, протягом яких планується виготовлення даної продукції, грн.;

Nлі - кількість продукції, що буде вироблятись та реалізовуватись в кожному із років, за умови її виготовлення за придбаною ліцензією, шт.;ЗЗВлі - загальні зведеш витрати на виробництво та реалізацію проду­кції в кожному із років за умови, що продукція буде виготовлятись за при­дбаною ліцензією, грнУрік;

ПП - паушальний платіж за ліцензію (або ціна ліцензії), що його сплачує покупець продавцю в момент укладення ліцензійної угоди, грн.;

Nвлі - кількість продукції, що буде вироблятись та реалізовуватись в кожному із років, за умови її виготовлення на базі власних науково-тех­нічних розробок, шт.;

ЗЗВвлі, - загальні зведені витрати на виробництво та реалізацію про­дукції в кожному із років за умови, що продукція буде виготовлятись на базі власних науково-технічних розробок, грн./рік;

Т - кількість років, протягом яких планується виготовляти дану про­дукцію (або термін дії придбаної ліцензії), роки;

t - кількість років, що віддаляють даний рік (або розрахунковий рік) від моменту укладення ліцензійної угоди;

α- середньозважена депозитна ставка комерційних банків, що діє в даному році, відн. одиниць.

Якщо величина ΔЕ буде мати додатне значення, то це означає, що виготовлення продукції для покупця на основі придбаної ліцензії буде еко­номічно доцільнішим, ніж виготовлення даної продукції, організованої на основі власних науково-технічних розробок. Цей ефект буде досягнутий за рахунок суттєвішого збільшення ціни на виробництво та реалізацію проду­кції через значне поліпшення якісних характеристик продукції.

Якщо у покупця є декілька варіантів придбання ліцензій, то йому ви­гідніше буде купити ту ліцензії, впровадження якої забезпечить більшу величину ΔЕ.Економічне обгрунтування доцільності продажу ліцензії продавцем передбачає проведення таких етапів робіт:

1-й крок: розраховують величину винагороди ВП, яку отримає про­давець за продану ліцензію на право користування винаходом, корисною моделлю або промисловим зв'язком. Дана винагорода є ні чим іншим, як сумою одноразового паушального платежу та щорічних роялті, що їх буде

отримувати продавець протягом терміну дії ліцензії. Величина винагороди повинна бути зведена до моменту купівлі-продажу ліцензії. Для цього користуються формулою:де Rі - величина роялті, що її повинен сплатити ліцензіат ліцензіару в даному році, грн./рік;

Ен - нормативний коефіцієнт (коефіцієнт зведення), який рекоменду­ється приймати в межах 0,12...0,33;

ПП - паушальный платіж за ліцензію (або ціна ліцензії), що його сплачує покупець продавцю в момент укладення ліцензійної угоди, грн.;

Т - кількість років, протягом яких планується виготовляти дану про­дукцію (або термін дії проданої ліцензії), роки;

t — кількість років, що віддаляють даний рік (або розрахунковий рік) від моменту укладення ліцензійної угоди;

α - середньозважена депозитна ставка комерційних банків, що діє в даному році, відн. одиниць.

2-й крок: розраховують економічну доцільність (економічну вигоду), яку отримає продавець від продажу ліцензії:

де ВП — величина винагороди (зведена на моменту купівлі-продажу лі­цензії), яку отримає продавець за продану ліцензію, протягом всього пері­оду її використання, грн.;ВПРі - витрати продавця в даному році, які він повинен здійснити для забезпечення технічного супроводу ліцензії, грн./рік.

Якщо величина ΔЕ буде мати додатне значення, то це означає, що продаж ліцензії продавцем буде економічно доцільним, тобто продавець буде отримувати додаткові доходи від здійснення даної операції.

Якщо у продавця є декілька варіантів продажу ліцензії, то йому вигі­дніше буде продати ліцензію тому покупцеві, який забезпечить більшу ве­личину ДЕ .

Ринкова операція з купівлі-продажу ліцензії буде проведена успіш­ніше, якщо покупець та продавець від здійснення даної операції отримають однакову економічну вигоду, тобто коли буде виконуватись умова:

В цьому випадку економічну вигоду від операції купівлі-продажу ліцензії сторони розділять навпіл, що завжди сприяє довірі до партнера при здійсненні будь-якої комерційної операції.Для цього потрібно прирівняти формули (14.4) та (14.7) або прирів­няти формули (14.5) та (14.7), попередньо підставивши в них значення, отримані у формулах (14.2) та (14.3), після чого розрахувати вартість па­ушального платежу та вартість роялті, що їх повинен сплачувати поку­пець продавцю протягом терміну дії ліцензії, щоб забезпечити економічну рівновигідність даної операції як для продавця, так і для покупця ліцензії.
Покажемо суть даних розрахунків на умовному прикладі, оскільки формула для розрахунку вартості паушального платежу та вартості роялті, яка гарантуватиме сторонам ліцензійного договору отримання однакової економічної вигоди, буде мати надто складний вигляд (особливо у випад­ку, коли термін ліцензії буде перевищувати один рік).
Приклад. Власник патенту на винахід планує продати ліцензію на право користування своїм патентом на винахід іншій особі - ліцензіату терміном на 5 років, в результаті чого у останнього значно покращиться якість виготовленої продукції. Основні показники ліцензійної угоди для першого року дії ліцензії наведені в таблиці 1. Умовні позначення таб­лиці 1 відповідають позначенням, наведеним у формулах (14.1)...(14.7).Таблиця 114.1

- Початкові дані для виконання завдання


Цл,

Nл,

ЗВл,

Ен

ВК,

ВО,

Цвл

Nвл

ЗВвл,

Квл,

ВПР,

грн.

МЛН.

млн.
млн.

млн.

грн.

млн.

млн.

МЛН.

МЛН.
ШТ.

грн.
грн.

грн.
грн.

грн.

грн.

грн.

10

10

60

0,2

10

5

9,5

9

61

30

2

Потрібно розрахувати величину паушального платежу, при якому сторони ліцензійної угоди отримають однакову економічну вигоду від ку­півлі-продажу ліцензії за умови, що вартість роялті за попередньою домо­вленістю складає З,75 млн. грн. Розрахунки здійснити тільки для першого року дії ліцензійної угоди (в цьому випадку величина t=0).

Розв'язання задачі.1-й крок: за формулою (14.2) розрахуємо величину ЗЗВЛ:

ЗЗВл=ЗВл+R + Ен(ВК + ПП + ВО) = 60 + 3,75 + 0,2(10 + 5) =

=63,75 + 2 +1 = 66,75 млн. грн.

2-й крок: за формулою (14.3) розраховуємо величину ЗЗВвл: ЗЗВВЛ = ЗВВЛ + Ен • Квл =61 + 0,2 • 30 = 61 + 6 = 67 млн. грн.

3-й крок: за формулою (14.5) розраховуємо величину ΔЕ:4-й крок: за формулою (14.6) розраховуємо величину ВП:

5-й крок: за формулою (14.7) розраховуємо величину АЕ^,:
6крок: складаємо рівняння ΔЕ = ΔЕпр:


(14,75-ПП) = (ПП+1,75),

13 = 2ПП.

Тоді вартість паушального платежу повинна скласти: 6,5 млн. грн. При такій вартості паушального платежу продавець та покупець лі­цензії отримають однакову економічну вигоду від укладення даної ліцен­зійної угоди (за перший рік її дії).

Для покупця ця вигода складе (за перший рік дії ліцензії):
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка