Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання (ІЗ)Скачати 189.61 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір189.61 Kb.

 1. Структура дистанційного курсу та зміст його окремих елементів

Відповідно до прийнятої концепції розвитку системи дистанційного навчання МЕГУ, дистанційний курс повинен відповідати вимогам галузевих стандартів щодо змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки, діючим в університеті регламентуючим документам щодо розробки навчально-методичних матеріалів, навчальним планам, а також мати у своєму складі наступні струк­турні елементи навчально-методичного та дидактичного забезпечення дис­танційного навчання:

Анотація та вступна частина.

Робоча програма.

Графік вивчення дистанційного курсу.

Підручник(або навчальний посібник, або конспект лекцій) авторів МЕГУ.Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів.

Індивідуальні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання (ІЗ).

Практичні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання (ПЗ).

Курсові роботи та методичні рекомендації щодо їх написання та захисту.

Тестові завдання для перевірки знань з дисципліни.

Глосарій.

Список рекомендованої літератури

Анотація – невеликий за розміром рекламний матеріал щодо дисципліни, який буде постійно знаходитися на сайті системи дистанційного навчання. В ньому повинні бути висвітлені такі питання: повна на­зва курсу, коротка історична довідка ( події, факти, випадки минулого і теперішнього часу – інформаційний матеріал для зацікавлення студента даним предметом), ос­новна проблематика дисципліни (основні проблеми, що розглядаються даним предметом, їх актуальність, відповідність європейській кредитно-трансфертній системі (ECTS). Анотація готується у довільній формі. Нижче наведено умовний приклад анотації по дисципліні “Основи підприємницької діяльності ”.

Основи підприємницької діяльності

Автори


Н.Я. Далюк, доц.кафедри менеджменту

Опис


 Дистанційний курс "Основи підприємницької діяльності" передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок в прийнятті підприємницьких рішень щодо вибору сфери та виду підприємницької діяльності, форм організації бізнесу, процесу створення підприємства, вибору власної кар’єри у бізнесі.

Головною метою викладання курсу "Основи підприємницької діяльності" є набуття студентами систематичних спеціальних знань з питань сутності та філософії бізнесу, розуміння логіки та схем підприємницької діяльності у загальному вигляді, типології підприємництва, дослідження середовища підприємницької діяльності, соціальної відповідальності бізнесу, процесу створення підприємства та початку його діяльності.Завданням вивчення курсу є теоретична та практична підготовка студентів базової освіти з економіки з таких питань як сутність та зміст підприємницької діяльності; місце підприємництва в суспільстві; типологія підприємництва: основні види підприємницької діяльності та спеціалізація підприємництва; зовнішнє середовище підприємницької діяльності; етична та соціальна відповідальність бізнесу; сутність та вибір організаційно-правових форм підприємництва; процес створення підприємства та характеристика основних етапів його становлення.

Програма курсу передбачає одержання студентами теоретичних знань та практичних навичок як в сфері діючого законодавства та практики діяльності підприємців України, так і сучасного досвіду підприємництва в країнах із розвинутою ринковою економікою.

Розрахунковий обсяг  роботи студента за навчальним планом становить 108 год., що дорівнює 3 кредитам у системі ECTS.Вступ невеликий за розміром інформаційний матеріал щодо дисципліни, який розкриває перелік елементів цього методичного комплексу (ДК) та особливості його опанування. Вступ готується у довільній формі. Наприклад

Дистанційний курс «Основи підприємницької діяльності» містить наступні навчально-методичні матеріали:

- Робоча програма.

- Календарний план вивчення дистанційного курсу.

- Підручник(або навчальний посібник, або конспект лекцій) авторів Університету.

- Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів.

- Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання.

- Тематика курсових робіт та методичні рекомендації щодо їх написання та захисту

- Тестові завдання для перевірки знань з дисципліни.

- Глосарій.

- Список рекомендованої літератури.

Всі складові дистанційного курсу доступні одночасно та надаються Вам по Інтернету із нашої електронної бібліотеки.

Вивчення дистанційного курсу рекомендується здійснювати у терміни відповідно до календарного плану під керівництвом викладача-тютора, у якого Ви можете отримати також вичерпні консультації щодо цього предмету. Консультації здійснюються за допомогою електронної пошти.

Опанування дисципліною в обсязі цього курсу може проводитись студентом більш прискорено, тобто по індивідуальному плану, про що студент сповіщає викладача-тютора.

Робоча програма дисципліни (РПД) для дистанційного курсу повинна розроблятися з урахуванням вимог та рекомендацій “Тимчасових методичних рекомендацій до розробки робочої програми дисципліни з урахуванням ECTS”, які діють на цей час в Університеті.
РПД є обов’язковим елементом дистанційного курсу. По своїй структурі РПД повинна мати такі розділи:

А. Мета, завдання та результати (компетенції) вивчення дисципліни, її місце у навчальному процесі.

Б. Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план).

В. Тематика та зміст лекційних, семінарських, практичних, лабораторних занять, самостійної роботи студентів.

Г. Контроль та критерії оцінювання знань студентів.

Д. Список рекомендованої літератури.

Якщо РПД підготовлена разом з методичними рекомендаціями до самостійної роботи та тестовими завданнями, то кожен з цих методичних елементів формується в окремі файли.Графік вивчення курсу є нормативним документом Університету, що розробляється на основі програми дистанційного курсу. Основна мета його створення - організація дистанційного навчання по дисципліні. Календарний план повинен визна­чати методичну послідовність вивчення тем, розподіл навчальних годин за видами за­нять, форми проведення контролю, а також види занять та контролю і їх тривалість, які проводяться викладачем - тьютором.

План-графік вивчення курсу складається з пе­реліку заходів (видів занять), які реалізують безпосередньо навчальний процес по дисципліні. Для кожного заходу призначаються терміни прове­дення, можливість оцінки й інші параметри. При цьому робота з календарним планом в СДН «Moodl» побудо­вана таким чином, що графік вивчення дисципліни задається у виді шаб­лону. У зв’язку з цим викладач повинен чітко визначити тер­мін вивчення курсу в цілому, терміни вивчення окремих тем ку­рсу, а також терміни передбачених видів навчальних занять та прове­дення консультацій . У момент початку занять з такого календарного плану для кожної групи або окремого студента створюється навчально-тематичний план з конк­ретними датами, проставленими відносно моменту початку занять.

Для стандартизації підготовки графіка вивчення курсу прийнято інформаційний матеріал оформити у вигляді таблиці, яка наведена нижче:
Таблиця № 1

Графік вивчення курсу «Управління персоналом» (15 навчальних тижнів)№ з/п

Вид роботи

Термін виконання

Максимальна кількість балів

Примітка

І модуль

1

Вивчення матеріалу лекцій №1, №2

перший тиждень навчання

10

За звертання до кожної лекції нараховується 5 балів

2

Вивчення матеріалу лекцій №3, №4

другий тиждень навчання

10

За звертання до кожної лекції нараховується 5 балів

3

Підготовка тезових конспектів за темами №5, №6

третій тиждень навчання

20

Надсилається викладачеві на електронну адресу

4

Захист індивідуальної роботи

четвертий тиждень навчання

20

Надсилається викладачеві на електронну адресу

5

Модульний контроль №1 у вигляді розв’язання тестових завдань

п’ятий тиждень навчання

40

10 тестових питань вибірково з 15 по 4 бали кожне на 10 хв.
Разом балів за 1 модуль
100
ІІ модуль

1

Вивчення матеріалу лекцій №7, №8

шостий тиждень навчання

10

За звертання до кожної лекції нараховується 5 балів

2

Вивчення матеріалу лекцій №9, №10

сьомий тиждень навчання

10

За звертання до кожної лекції нараховується 5 балів

3

Підготовка тезових конспектів за темами №11, №12

восьмий тиждень навчання

20

Надсилається викладачеві на електронну адресу

4

Захист індивідуальної роботи

дев’ятий тиждень навчання

20

Надсилається викладачеві на електронну адресу

5

Модульний контроль №2 у вигляді розв’язання тестових завдань

десятий тиждень навчання

40

10 тестових питань вибірково з 15 по 4 бали кожне на 10 хв.
Разом балів за 2 модуль
100
ІІІ модуль

1

Вивчення матеріалу лекцій №13, №14

одинадцятий тиждень навчання

10

За звертання до кожної лекції нараховується 5 балів

2

Вивчення матеріалу лекцій №15, №16

дванадцятий тиждень навчання

10

За звертання до кожної лекції нараховується 5 балів

3

Підготовка тезових конспектів за темою №17

тринадцятий тиждень навчання

20

Надсилається викладачеві на електронну адресу

4

Захист індивідуальної роботи

чотирнадцятий тиждень навчання

20

Надсилається викладачеві на електронну адресу

5

Модульний контроль №3 у вигляді розв’язання тестових завдань

П’ятнадцятий тиждень навчання

40

10 тестових питань вибірково з 15 по 4 бали кожне на 10 хв.
Разом балів за 3 модуль
100Середній бал
Знаходиться як середнє арифметичне за три модулі

Допуском до екзамену вважається мінімум 30 балів

6

Підсумковий екзаменаційний контроль у вигляді розв’язання тестових завдань
100

50 тестових питань вибірково з 60 по 2 бали кожна вірна відповідь за 60 хв.

Загальна тривалість навчання по дисципліні визначається затвердженим в установленому порядку навчальним планом для дистанційної форми навчання. Вона не може бути меншою за тривалість одного семестру. У разі коли навчання по дисципліні проводиться як курс підвищення кваліфікації, тобто як окремий курс, тривалість навчання визначається в залежності від загального обсягу часу за планом денної форми навчання при щоденній 3-х годинній самостійній навчальній роботі студента (слухача) та шестиденному навчальному тижні.

Обсяг часу роботи викладачів та види занять повинні відповідати установленим навчальним планом для дистанційної форми навчання з конкретного предмету.Підручник(Конспект лекцій). Елемент дистанційного курсу “Конспект лекцій” є основним змістовим моду­лем дисципліни, який розкриває теоретичний зміст кожної теми за всіма питаннями, що входять до неї відповідно програми навчання. Основний зміст кожної теми має бути викладений коротко й доступно, починаючи з теоретичної частини, визначень, прикладів, таблиць, схем, діаграм, малюнків із подаль­шим переходом до рекомендацій викладача щодо засвоєння матеріалу дис­ципліни, висновків по темі. Крім того, доцільно також подавати додатковий матеріал, який може включати: термінологічний словник ключових понять (категорій) із визначенням їх сутності; нормативні документи або фрагме­нти з них, які необхідні в процесі вивчення теми; довідкова інформація ( таблиці, формули, діаграми, ілюстрації до теоретичних викладок); при­клади з господарської діяльності вітчизняних та зарубіжних фірм, аналіз реальних або гіпотетичних економічних ситуацій; питання для самоконтролю засвоєння матеріалу теми; додаткова література для поглибленого вивчення. По кожному розділу та по курсу в ці­лому повинні даватися висновки. Висновки повинні бути надані у стислій формі, окреслювати коло вивченої інформації та показувати можливість застосування набутих знань у практичній діяльності.

Безперечно, що для розробки цього елементу дистанційного курсу краще підходять підруч­ники із дисципліни або навчальні посібники за всіма темами програми, які видані викладачами університету та відповідають вимогам згідно листа МОНУ від 01.08.2005 р. № 1/9-398 та Додатку до нього.

При відсутності підручників або навчальних посібників для розробки дистанційного курсу по спеціальному рішенню може бути застосований конспект лекцій, який надруковано в університеті.

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів. Елемент дистанційного курсу “Методичні рекомендації...” повинен орієнтувати студента на озна­йомлення з програмою курсу та послідовністю самостійної роботи щодо тем курсу, акцентувати увагу студентів на ключові положення та поняття, основну термінологію по кожній темі, зв‘язок із суміжними дисциплінами та застосуванням у практичній роботі. Доцільно в “Методичні рекомендації...” ввести:


 • загальні вимоги до вивчення дисципліни;

 • розподіл навчального матеріалу за темами, видами занять та формами контролю;

 • методику опрацювання навчального матеріалу, в тому числі рекомендовані підручники, додаткова література, інтернетівські сайти профільних організацій та установ, зв’язок з іншими дисциплінами, рекомендації з підготовки рефератів, посилання на методичні рекомендації з виконання індивідуальних практичних завдань, систему оцінки набутих знань;

 • коротку анотацію за темами навчального матеріалу , рекомендовану літературу до теми (за порядковим номером списку джерел), завдання для самоперевірки знань, тести для самоконтролю за кожною темою;

 • теми рефератів, контрольних практичних робіт та рекомендацій до їх написання та оформлення;

 • перелік запитань для підсумкового контролю знань;

 • список рекомендованої літератури з розподілом на основний та додатковий.

Індивідуальні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання (ІЗ) . Елемент ІЗ має своєю метою поглиблення теоретичної та практичної підготовки студента з дисципліни. Тому цей елемент повинен мати у своєму складі індивідуальні завдання (задачі) щодо кожної теми (модулю) курсу а також методичні рекомендації щодо їх виконання.

У методичних рекомендаціях студентам доводяться вимоги щодо структури та змісту ІЗ (реферат теоретичного матеріалу за темою, методики розрахунку показників, умовні приклади, розробка тестів для самоконтролю знань та інше), вимоги щодо оформлення, система оцінювання, терміни представлення викладачу-тьютору та інша інформація.

Практичні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання (ПЗ). Елемент ПЗ має своєю метою поглиблення практичної підготовки студента, закріплення навичок у застосуванні теоретичних знань, а також перевірку рівня теоретичної та практичної підготовки. Практи­чні завдання (задачі) розробляються з кожної теми (модуля) дисципліни. Крім самих завдань (задач) при необхідності додаються таблиці, схеми, норми та інше, до яких студенти можуть звертатися при виконанні завдання.

Складовою частиною елемента ПЗ є також методичні рекомендації щодо виконання практичних завдань(задач), які містять приклади рішень, систему оцінювання, вимоги щодо оформлення та представлення викладачу-тьютору.

Курсові (контрольні) роботи та методичні рекомендації щодо їх написання та захисту(КР). Елемент дистанційного курсу КР з навчальної дисципліни має на меті розвиток навиків самостійної роботи з елементами наукового пізнання з однієї сторони та контролю рівня знань студента з другої.

Цей елемент повинен складатися із двох частин: переліку рекомендованих тем курсових (контрольних) робіт та методичних рекомендацій до їх виконання.

Перелік тем курсових (контрольних) робіт повинен бути затверджений кафедрою.

У методичних рекомендаціях доцільно спрямувати увагу студента на значенні КР, надані рекомендації щодо вибору теми, вимоги до змісту теоретичної та розрахунково-аналітичної частин , наявність пропозицій та висновків, навести приблизний план роботи по одній із тем, а також правила оформлення роботи, порядку направлення викладачу-тьютору, систему захисту та оцінювання роботи.

Тестові завдання для перевірки знань з дисципліни (Тести). Елемент дистанційного курсу “Тести” має своєю метою перевірку (самоперевірку) ефективності навчальної роботи з дисципліни.

Тести можуть відрізнятися цільовим призначенням: для самоконтролю; для перевірки поточних знань та іспитів. Виходячи з цього тести розробляються з окремих тем (модулів) та по дисципліні в цілому.

За системою дистанційного навчання “Moodl” слід продумати та установити для кожного тесту такі атрибути і параметри: тип тесту (для самоперевірки, модульного чи підсумкового контролю); відведений час для тестування ; кількість спроб; бальна оцінка за кожну вірну відповідь; прохідний бал (відповідно до оцінювання у Болонській системі); режим видачі студенту ( вибіркові чи усі питання з запропонованих; яку кількість питань від загальної кількості має містити тест).

Глосарій. Включає перелік термінів, ключових понять (катего­рій ) курсу з визначенням їх сутності. При викладанні змісту термінів та базових понять повинна бути лаконічна за формою та чітка за змістом ін­формація. Терміни розміщуються в алфавітному порядку.

Список рекомендованої літератури. Список рекомендованої літератури включає рекомендовані літературні джерела, які розділяються на такі групи – законодавчі та нормативно-правові документи, основні, додаткові, Інтернет-джерела. Основні літературні джерела повинні забезпечити вивчення студентом матеріалу ку­рсу. Їх кількість повинна бути невеликою ( до п’яти найменувань), вони по­винні бути найбільш розповсюдженими, а значить доступними більшості студентів Додаткові літературні джерела виконують функцію допоміжної та довідкової літератури для більш поглибленого вивчення курсу. Офор­млення переліку літературних джерел повинно відповідати вимогам дер­жавного стандарту для наукових та науково-методичних видань. Список рекомендованої літератури в повному обсязі наводиться тільки один раз і готується як окремий елемент дистанційного курсу. В інших елементах, при необхідності, наводяться тільки посилання на номер літературного джерела з цього списку.


 1. Вимоги до технічного оформлення навчально-методичних матеріалів
  1. Підготовка змістової частини дистанційного курсу

Змістова частина дистанційного курсу готується у структурованому виді. Це значить, що кожний структурний елемент курсу створюється в окремому файлі.

Імена файлів повинні відповідати їх змісту.

Окремо створюється папка для малюнків та інших візуальних матеріалів з ім’ям Images, в яку розміщаються усі файли з візуальними матеріалами (імена файлів цієї папки повинні кореспондентувати з назвами тем та розділів).Усі навчально-методичні матеріали для дистанційних курсів готуються у форматі тек­стового редактора Word, оформлення яких повинно відповідати стандарт­ним вимогам Видавничого центру Університету:


Параметр
Характеристика

Формат паперу

-

А4 (210х297 мм)

Розмір кеглю

-

14

Гарнітура

-

Times New Roman або Ariel

Міжрядковий інтервал

-

1,0

Нумерація сторінок

-

У правому верхньому кутку

Поля на сторінці:верхнє

-

2,0 см

нижнє

-

2,5 см

ліве

-

2,5 см

праве

-

1,5 см

Математичні формули

-

редактор формул Microsoft Equation 3.0.

Розміри символів у фор­мулах:звичайні символи

-

15

великі символи

-

18

малі символи

-

12

великі індекси

-

11

малі індекси

-

9

Графіки

-

Microsoft Excel, або Microsoft Graph, або як малюнки

Примітка: При необхідності застосування більш складних інформаційних технологій (озвучення лекційного матеріалу, використання кольорових ма­люнків та слайдів, доповнення фрагментами кіно - та телефільмами) при­ймаються окремі проектні рішення, які узгоджуються між автором курсу та дизайнером.

  1. Вимоги до підготовки тестів

Контроль знань студента для перевірки успішності самостійної роботи студентів та спонукання їх до регулярної роботи на протязі навчання проводиться за допомогою комп’ютерних тестів.

Завдання для тестів, їх апробацію та частоту тестування визначає кафедра.

Перевірка та оцінювання відповідей на контрольні тести здійснюється автоматично системою дистанційного навчання.

У СДН “Moodle” функції контролю та оцінювання знань реалізує підсистема тесту­вання.

Для ліквідації академічної різниці тастові завдання подаються як у системі “Moodle” так і у форматі Word (з ключем вірних відповідей)
2.3. Порядок передачі навчально-методичних матеріалів для роз­робки дистанційного курсу
Навчально-методичні матеріали для створення дистанційних курсів повинні включатися кафедрами в план навчально-методичних видань навчально-методичного забезпечення дистанційного навчання, та проходити всі процедури видання навчально-методичної праці (авторська підготовка, редагування, затвердження, видання), які передбачені діючими в університеті регламентними документами з цього питання. Відповідальність за структуру, повноту та інформаційний зміст дистанційного курсу несуть кафедра та автори курсу. Розроблені автором (авторами) навчально-методичні матеріали розглядаються на відповідність якості і повноти змістовного наповнення (відповідність навчальному плану, методичне та дидактичне забезпечення, педагогічні та наукові аспекти тощо) та затверджуються на засіданні кафедри, після чого завідувач кафедри підписує реєстраційну картку та автор передає курс до відділу дистанційної освіти в електронному виді на диску.

Лабораторія дистанційного навчання приймає навчально-методичні матеріали до розробки тільки при наявності висновку кафедри.

Створення курсів дистанційного навчання провадиться програміс­том-дизайнером лабораторії дистанційного навчання за допомогою стан­дартних програмних засобів. У процесі програмування спеціалісти ЛДН та відповідальні викладачі від кафедр відпрацьовують основні проектні рі­шення по дизайну та застосуванню мультимедійних матеріалів (аудіо, відео, анімаційних, малюнків та інше). В разі потреби вносяться необхідні зміни або доповнення в окремі елементи інформаційних матеріалів.

Розроблений інформаційний продукт (дистанційний курс, електро­нний підручник) розміщу­ються у системі дистанційного навчання та відкриваються для використання в університеті, підлягає перевірці на повноту та якість, про­ходить тестування, апробацію та внутрішню сертифікацію.

При позитивному рішенні експертної комісії дистанційні курси (електронні підручники) можуть передаватися на сертифікацію на рівні Міністерства освіти.

Копії розроблених дистанційних курсів (еле­ктронних підручників) на CD-ROM передаються в архів відділу диста­нційного навчання.Реєстраційна картка дистанційного курсу №____

 1. ПІБ викладача______________________________________________

 2. Назва курсу_________________________________________________

__________________________________________________________

 1. Факультет_________________________________________________

 2. Спеціальність, семестр_______________________________________

 3. Структура курсу (назва файлу у якому розміщена структура курсу)_______________________________________________________

 4. Е-mail викладача____________________________________________

 5. Кафедра___________________________________________________

 6. Завідувач кафедри____________________ «____»___________20___р.

підпис завідувача кафедри____________________
Відділ дистанційної освіти

Отримано «____»___________ 20___р. підпис__________Зареєстровано «____»___________ 20___р. підпис__________

До виконання «____»___________ 20___р. підпис__________


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка