Методичні рекомендації " професійно-прикладна фізична підготовка студентів економічних спеціальностей." 2004Скачати 454.26 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір454.26 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фізичного виховання та спорту
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.”2004

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

“ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.”

РОЗГЛЯНУТО

На засіданні кафедри фізичного виховання і спорту

Протокол № 7 від 22.04.04 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні навчально-видавничої ради ДонНТУ

Протокол № 12 від 14.05.04 р.

2004


УДК 796.011.3

Методичні рекомендаціі “Професійно-прикладна фізична підготовка студентів економічних спеціальностей” (для студентів, викладачів, тренерів, аспірантів).

/Н.І.Фалькова, Г.В.Голота-Донецьк, ДонНТУ, 2004.-34 с,додатки.

Методичні рекомендації є програмою з професійно-прикладної фізичної підготовки студентів економічних спеціальностей. Рекомендації містять повну інформацію про зміст і особливости професійно-прикладної фізичної підготовки студентів. Наведені різні комплекси для розвитку фізичних якостей, сенсомоторної системи тощо.


укладачі: Н.І.Фалькова

кандидат наук з фізичного виховання та спорту,

доцент кафедри фізвиховання і спорту ДонНТУ

Г.В.Голота викладач кафедри фізвиховання і спорту ДонНТУ

рецензенти: О.В.Іванов зав.кафедрою фізичного виховання і спорту,

доцент, з.т. України

А.І.Галаш доцент кафедри фізичного виховання і спорту

ЗМІСТ

Вступ 4


1.Зміст і особливости професійно-прикладної фізичної

підготовки студентів 5-9

2.ППФП студентів – економістів 9-12

3.Засоби, методи і форми організації

ППФП студентів – економістів 12-13

4.Професійно – прикладна фізична підготовка

студентів у спеціальному відділені 13-14

5.Професійно – прикладна фізична підготовка

у спортивному відділені 14

6.Ранкова гігієнічна гімнастика з елементами

професійно – прикладної фізичної підготовки 15-16

7.Фізичні вправи протягом навчального дня 16-18

8.Професійно – прикладна фізична підготовка

у період проведення масових оздоровчих

фізкультурних заходів 18-19

9.Спеціальні учбово –тренувальні заняття за

програмою професійно – прикладної фізичної підготовки 19-28

10.Визначення залікових вимог і норм

професійно – прикладної фізичної підготовки

студентів – економістів 29Література 30-31

Додатки 32-34

ВСТУП

Фізичне виховання завжди було одним із шляхів підготовки людини до трудової діяльнсті та іі пристосування до варіативних умов зовнішнього і внутрішнього середовища.Ігрове відтворення полювання,трудових процесів у стародавніх ритуальних змаганнях – один зі способів вдосконалення трудових навичок і фізичного виховання молоді на початкових стадіях розвитку людського суспільства 23,24. Згодом люди перейшли від простого копіювання технічних прийомів трудових процесів у найпростіших іграх до більш широкої тематики ігор з певними правилами і почали створювати штучні спортивно-ігрові дії,які використовуються у сучасній фізичній культурі та спорті і до цього часу.

Паралельно розвивалася і військово – прикладна фізична підготовка для певних шарів суспільства й особливо чітко проглядалася при рабовласницькому ладі 35 .Вона вплинула на майбутній зміст і методику використання прикладної фізичної підготовки людини до праці.

У пізньому середновіччі елементи психофізичної підготовки до професійної діяльності вже присутні в ряді систем виховання й освіти молоді53. На роль фізичних вправ у підготовці підростаючого покоління до праці звертали увагу видатні педагоги Ф.Рабле, Д.Локк, І.Песталоцци й ін. У цей період виник і формувався самостійний напрямок в області вивчення психофізичних можливостей людини з метою більш продуктивного використання їх у певному виробництві.

В наступні роки цей досвід знайшов застосування у розробці основ наукової організации праці і, зокрема, при формуванні самостійного наукового напрямку – спеціальної психофізичноі підготовки людини до конкретного виду праці. У теорії і практиці фізичного виховання така спеціальна професійна підготовка одержала назву професійно- прикладної фізичної підготовки (ППФП).

5

1. ЗМІСТ І ОСОБЛИВОСТИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Прикладна функція фізичного розвитку майбутніх спеціалістів реалізується в основнму у формах професійно-прикладної фізичної підготовки.

Програмою фізичного виховання студентів для вищої школи передбачено ознайомлення студентів з теоретичними основами професійно – прикладної фізичної підготовки, навчання їх спеціальним професійно – прикладним вправам, підвищення рівня розвитку загальних та спеціальних фізичних якостей, необхідних конкретним фахівцям. При вирішенні завдань професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців варто пам'ятати,що вона здійснюється в тісному зв,язку із загальним руховим розвитком,що є одним з основних засобів фізичного виховання у вищому навчальному закладі.

Основні задачі професійно-прикладної фізичної підготовки,які взаємопов'язані з послідовними етапами педагогічного процесу наступні.

1.Ознайомлення студентів з умовами навчальної і майбутньої трудової діяльності,вимогами майбутньої професії до стану здоров,я,психофункціональної і рухової підготовки майбутніх фахівців.

2.Добір оптимальних поєднань розвиваючих засобів фізичної культури і впровадження їх у процес фізичного виховання студентів.

3.Оцінка психофункціональної і рухової підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності з високою надійністю і певною періодичністю.

4.Формування у студентів усвідомленої потреби в удосконаленні особистісних якостей і розвиток спеціальних психофізичних здібностей.

У більш широкому розумінні перерахованих задач прикладні знання мають безпосередній зв'язок з майбутньою професійною діяльністю, їх одержують у процесі фізичного виховання, під час коротких методичних бесід й установок на навчально – тренувальних заняттях, шляхом самостійного вивчення літератури.

6

Спеціальні знання про необхідну психофізичну підготовленість студенти одержують також у навчальному матеріалі і за іншими дисциплінами, наприклад,”Техніка безпеки”.Оволодіння прикладними уміннями і навичками забезпечує не тільки успіх в побуті, але і при виконанні певних професійних дій, сприяє швидкому й економічному вирішенню виробничих завдань.

До прикладних психофізичних якостей відносится великий перелік необхідних для кожної професійної групи прикладних фізичних і психічних якостей, які можна формувати в тренуванні з різних видів спорту. Прикладні фізичні якості – швидкість, сила, витривалість, гнучкість, спритність і координація необхідні в багатьох видах професійної діяльності, де фахівцям для якісного виконання роботи потрібна підвищена витривалість, швидкість, сила окремих груп м'язів або спритність і комплексне їх застосування в спеціалізованій трудовій діяльності.

Прикладні психічні якості і властивості особістості, необхідні майбутньому фахівцю, можуть формуватися як на навчально – тренувальних заняттях, так і самостійно. Спрямованим підбором вправ, вибором виду спорту, рухливих ігор можна акцентовано впливати на людину, сприяючи формуванню конкретних психічних якостей і властивостей особистості, які визначають успішність професійної діяльності.

Кожен вид професії пред'являє певні психологічні вимоги до тих чи інших здібностей і якостей людини. Ступінь значущості різних психічних властивостей і якостей особистості для ефективного виконання професійної діяльності узагальнений в професіограмі. У професіограмі визначаються властивості особистості, що забезпечують реалізацію тих чи інших професійних дій і визначається ступінь важливості різних психічних функцій щодо досягнення кінцевого ефекту процесу праці. Такий аналіз дозволяє дати оцінку значущості кожної психічної функції в забезпеченні окремих робочих операцій і процесу праці в цілому, необхідну для ранжирування функцій за ступенем їхньої

7

важливості для діяльності, яка досліджується, і сформулювати вимоги до професійно важливих якостей особистості.Професійно-прикладна фізична підготовка потребує обгрунтованого добору комплексів прикладних фізичних вправ. ППФП передбачає раціональне використання засобів, методів і організаційних форм за допомогою яких можна вирішити як загальні, так і спеціфічні для певної професії завдання фізичної підготовки.

Засобами ППФП є фізичні вправи які відповідають особливостям професійної діяльності. Їх можна умовно розділити на декілька груп 1 за вирішуваними ними педагогічними завданнями

1.Для виховання професійно важливих фізичних якостей застосовуються вправи на швидкість, силу, витривалість, координацію, гнучкість. Переважно ці вправи з гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор і спеціально створені. До останніх відносятся прикладні види спорту.

2.Для формування і вдосконалення прикладно-допоміжних рухових навичок широко використовуються звичайні рухи. Поглиблене оволодіння цими навичками є обов'язковою умовою ефективної діяльності, що забезпечує безпеку праці.

3.Для вдосконалення психічних якостей велике значення мають цілеспрямоване використання фізичних вправ і заняття окремими видами спорту. Причому їх вплив на розвиток псіхичних якостей неоднаковий. Удосконаленню вольових якостей сприяють заняття всіма видами єдиноборств , спортивними іграми, стрибками у воду, гімнастичними вправами які містять елементи небезпеки.

4.Півищення стійкості до несприятливих впливів зовнішнього середовища

( нестачі кісню, перегріву) досягається відповідними вправами, які не тількі удосконалюють будь-яку якість, але й водночас дають неспецифічний

8

тренувальний ефект. В окремих видах ППФП, крім основних засобів – фізичних вправ, для підвищення стійкості організму до охолодження і перегріву використовуються природні чинники ( вода, повітря, сонце).Програмами з ППФП передбачається також теоретичний розділ. Теоретична підготовка,крім загальних відомостей з фізкультури та спорту дає знання в галузі виробничої фізичної культури формуванням навичок організаційно-методичної підготовки. Зміст теоретичного розділу включає матеріал з наступних основних питань:

 • суть ППФП і її завдання;

 • особливості професії та її вимоги до психічних і фізичних якостей професіонала;

 • характеристика прикладних вправ і видів спорту, які використовуються в процесі даного виду підготовкі;

 • основи організації і методики ППФП;

 • навчальні нормативи.

ППФП будується у поєднанні із загальною фізичною підготовкою (ЗПФ).

Удосконалення окремих якостей і навичок , які мають особливо важливе значення для обраної діяльності, проходить більш ефективно при достатньо високому рівні розвитку всіх фізичних якостей. Крім цього, здобуті в процесі ЗПФ рухові навички є тим фундаментом, на якому легше і швидше утворюються нові форми рухів 2

Одним з важливих моментів у системі заходів фізичного виховання із професійною спрямованістю є правильний підбір її засобів. Засоби слід добирати, відповідно до вирішуваних завдань з врахуванням закономірностей переносу тренованості.

При підборі засобів ППФП необхідно виходити з таких критеріїв: • -критерій однонаправленості ( впливу на функціональні системи організму спеціальних вправ і конкретних умов праці);

9

 • -критерій безпосередньої прикладності (вивчає форми рухів для даної професійної діяльності).

Підбір спеціальних засобів на основі вказаних критеріїв дасть змогу моделювати робочі навантаження, ситуації виконання дій,окремі прикладні форми рухів і умови конкретної професійної діяльності. Однак це не означає імітацію трудових рухів, повторення їх структури в цілому чи за елементами .

Застосування вказаних критеріїв підбору спеціальних засобів вимагає точних знань про психологічні особливості конкретної діяльності.

Перевірка і оцінка спеціальної фізичної підготовленості – обов'язкова умова ППФП .На початковому етапі перевіряють вихідний рівень розвітку професійно важливих якостей і навичок. Це дає відомості для планування,організації і ведення навчального процесу. Беручи до уваги ці дані, планують роботу, комплектують групи, визначають індивідуальні навчальні завдання і навантаження. Перевірка й оцінка підготовленості студентів з ППФП здійснюється на основі встановлених спеціальних нормативів. При цьому контрольні вправи і нормативи визначаються об,єктивними вимогами,які висуває конкретна професійна діяльність до структури і рівня фізичної підготовленості людини.

Враховуючи сучасні умови розвитку України та відсутність єдиних підходів щодо розробки та укладання уніфікованої програми з ППФП необхідно передбачити чітку структуру цієї підготовки, як важливого чинника вдосконалення професійної підготовки та гармонійного фізичного розвитку студентів.


2. ППФП СТУДЕНІВ – ЕКОНОМІСТІВ

Специфіка праці економіста складається в зборі, обробці, аналізі, формуванні і викладі висновків.

Ця професія характеризується відносно малою рухливістю протягом усього робочого дня і не зв'язана з великими фізичними навантаженнями.

10

Протягом усього робочого дня економісти знаходяться в змушеній позі, що вимагає постійної напруги м'язів шиї, плечового пояса, спини.Тривала робота в положенні сидячи може привести до розвитку застійних явищ у нижніх кінцівках, у черевній і тазовій областях, а також до розтягування й ослаблення м'язів плечового пояса і розгиначів спини. Останнє спричиняє порушення постави: асиметрія пліч (одне плече вище іншого), сутулість, відстоювання лопаток і т.п.

Як поточна, так і оперативна робота економістів зв'язана зі складними обчисленнями, із застосуванням обчислювальних машин. Концентрація уваги і збудження приводить до дезорганізації гальмових процесів, особливо у відділах головного мозку, що несприятливо позначається на організмі.

Тривала праця в таких умовах приводить до розвитку гіподинамії, функціональних порушень, що є основою для виникнення хронічних захворювань внутрішніх органів.

Зміст роботи представників даної спеціальності вимагає певної координації, точно продуманих, дій, умінь, навичок у виконанні такої відповідальної роботи.

Руховими якістями, найбільш необхідною для студентів економістів, є швидкість та загальна витриваліть. У середньому на рахункові операції економіст затрачає в день 4 години, або половину свого робочого дня. У процесі роботи в другій половині робочого дня в усіх настає утома, майже в усіх розсіюється увага, з'являються головні болі, слабість, у більшої половини утомлюються руки, ноги, спина, очі.

Одною з ранніх ознак стомлення є суб'єктивне відчуття втоми, хоча в окремих випадках воно може і не відповідати виникненню стомлення ні за часом, ні за його ступенем появи. У теж час спостерігаються істотні особливості і розходження в характері об'єктивних ознак стомлення, що виникає в результаті розумової праці, а також під впливом вікових і індивідуальних особливостей виконавців.

11

Для студентів економічних спеціальностей можна рекомендувати наступні основні напрямки ППФП: 1. Загальне зміцнення організму студентів, за допомогою використання фізичних вправ, виховання уміння керувати своїм емоційним станом, поліпшення діяльності центральної нервової системи (ЦНС) з метою протидії несприятливим професійним факторам.

 2. Розвиток і удосконалювання рухових навичок і фізичних якостей, необхідних у професійній діяльності: високої координації рухів, швидкості реакції, певної витривалості до довгочасних статистичних напруг.

 3. Виховання в студентів загальних гігієнічних навичок, прагнення використовувати фізичну культуру і спорт, як головний засіб зміцнення здоров'я, активного відпочинку і підвищення працездатності.

У процесі фізичного виховання студентів не повинно бути різкого розмежування ППФП і різнобічної фізичної підготовки. Це єдиний процес формування виховання в студентів психофізичної готовності до тривалого і високопродуктивного періоду в обраній професійній діяльності.

ППФП студентів-економістів повинна містити вправи, за допомогою яких до руху залучаються частини тіла, не приймаючі активної участі в трудовому процесі.

Не слід забувати і про вправи, спрямовані на поліпшення постави, забезпечення правильного подиху, збільшуванню ємності легень.

Багатогранна, різнобічна ППФП допоможе вирішити наступні задачі: 1. Зберегти високу працездатність при тривалому перебуванні в умовах гіподинамії.

 2. Підвищити стійкість організму до одноманітних рухів і дій.

 3. Забезпечити правильну поставу.

 4. Сформувати тривалі навички: розмірні і дозовані рухи руками, кистями, пальцями в різних площинах, з різної за часом амплітудою,

12

 1. різноманітні рухи тулуба, вправи для стопи (поліпшуючі кровообіг у нижніх кінцівках).

 2. Поліпшити функціонування апарата подиху і серцево-судинної системи.

3. ЗАСОБИ, МЕТОДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ППФП СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ

Студентам-економістам рекомендуються наступні засоби і методи ППФП: 1. Гімнастика: вправи з ручними м'ячами, на гімнастичному ослоні і гімнастичній дошці, вправи зі скакалкою.

 2. Спортивні ігри: волейбол (м'який прийом м'яча, точна його передача, гра в невеликому колі); баскетбол (сховані і несподівані передачі м'яча, кидки по корзині однією і двома руками, ведення м'яча зі зміною напрямку, швидкості руху і зупинками за сигналом).

 3. Легка атлетика: спринтерський біг з низького і високого старту, біг на середні дистанції, стрибки у висоту і довжину з розбігу, метання полегшених легкоатлетичних снарядів.

 1. Рухливі ігри типу естафет з передачами предметів різними способами (над головою, збоку, за спиною, по землі), естафети зі стрибками, перекидами.

 2. Важка атлетика: вправи зі штангою для розвитку сили, швидкості рухів, спритності й удосконалювання постави.

Шляхи професійних і прикладних навичок студентів зводяться до наступних форм навчальної роботи зі студентами з фізичного виховання:

 1. Академічні заняття (обов'язкові і факультативні), у які включаються наступні вправи:

а) розвиваючі професійні і прикладні навички уміння;

б) ті, що є засобом підвищення працездатності і боротьби з виробничим стомленням;

13

в) сприятливі загартовуванню організму. 1. Самостійне складання і виконання комплексу ранкової гімнастики з елементами ППФП.

 2. Настановні лекції по ППФП, теоретичні співбесіди (семінари), виконання контрольних робіт і рефератів.

 3. Заняття у відділенні спортивного удосконалювання з прикладних видів спорту (гімнастика, легка атлетика, важка атлетика, волейбол, баскетбол).

 4. Заняття з ППФП у період перебування в спортивно-оздоровчому таборі.

 5. Індивідуальні завдання студентам, які виїжджають на виробничу практику.

 6. Виконання контрольних і залікових вимог з ППФП.

 7. Змагання з професійно-прикладних видів спорту.

Для реалізації ППФП у не навчальний час використовуються наступні форми фізичного виховання студентів:

 1. Ранкова гімнастика (зарядка).

 2. Фізичні вправи протягом навчального дня.

 1. Спеціальні самостійні тренувальні заняття за програмою ППФП.

 2. Самостійні тренувальні заняття, які мають спортивну спрямованість з елементами ППФП.

 3. Самостійні заняття з профільованих видів спорту.

 4. Масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні заходи.

ППФП у не навчальний час проводиться за завданням викладача або за індивідуальним планом при методичному керівництві кафедри фізвиховання.

4. ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У СПЕЦІАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ

На заняттях у спеціальному навчальному відділенні ППФП реалізується

14

строго відповідно за обліком функціональних можливостей організму студентів. Головну увагу варто приділяти володінню знаннями з основ ППФП, технікою прикладних фізичних вправ, методикою професійно важливих фізичних і психічних якостей і навичок, усунень функціональної недостатності органів і систем, підвищенню працездатності організму.На заняттях у спеціальному навчальному відділенні можуть успішно формуватися й удосконалюватися без шкоди для здоров'я студентів всі основні якості і навички, необхідні в майбутній професійній діяльності економістів. Для цього викладач разом з лікуючим лікарем повинен відібрати для навчальних і додаткових самостійних занять студентів такі засоби ППФП, що не були б протипоказані при їхніх захворюваннях.

Прикладні вправи сприяють також зміцненню здоров’я, усуненню функціональних відхилень у фізичному розвитку студентів.

Велике значення при здійсненні ППФП на практичних навчальних заняттях спеціального навчального відділення мають реалізація принципів систематичності, приступності й індивідуалізації, точне дозування навантаження при виконанні професійно-прикладних вправ і поступове його підвищення.

5. ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У СПОРТИВНОМУ ВІДДІЛЕННІ

У спортивному відділенні навчальний процес спрямований на подальше підвищення рівня різнобічної фізичної підготовки, підвищення спортивної майстерності студентів з обраного виду спорту, придбання знань і навичок роботи як суспільних інструкторів і тренерів з видів спорту. Крім того, студенти повинні володіти теоретичним і практичним матеріалом, основними і підготовчими вправами з обраного виду спорту, застосовувати в процесі тренування спеціальні професійно-прикладні вправи.

15

6. РАНКОВА ГІГІЄНІЧНА ГІМНАСТИКА З ЕЛЕМЕНТАМИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Особлива увага в роботі з різнобічної фізичної підготовки студентів-економістів повинна приділятися ранковій гімнастиці.

Ранкова гімнастика (зарядка) помірно підсилює подих і кровообіг, активізує обмінні процеси в організмі.

Рекомендується наступна схема ранкової гігієнічної гімнастики з елементами ППФП:

1. Ходьба, біг «підтюпцем», повільний біг (3—10 хв).

2. Вправи типу «потягування» із глибоким подихом. 1. Вправи на розтягування, гнучкість суглобів рук, ніг, таза, шиї, тулуба.

 2. Присідання.

 3. Вправи для поліпшення функцій органів, розташованих у черевній порожнині (різні повороти тулуба в положенні стоячи, сидячи, піднімання ніг у положенні сидячи, лежачи на спині, у висі).

 4. Вправи для м'язів спини (нахили тулуба вперед, у сторони, назад).

 5. Вправи для м'язів рук і плечових суглобів (кругові рухи руками, згинання і розгинання рук в упорі й ін.).

 1. Вправи для бічних м'язів тулуба.

 2. Махові рухи рук і ніг.

 3. Стрибки, інтенсивний біг.

 4. Вправи для формування й удосконалювання професійно важливих якостей.

 1. Вправи для зниження фізіологічного збудження і забезпечення переходу до нормальної діяльності (повільний біг, що переходить у біг «підтюпцем» і ходьбу з розслабленням, ходьба, що поєднується з дихальними вправами).

16

Студенти, які займаються спортом, поєднують ППФП із ранковою гімнастикою з обраної спортивної дисципліни. У цьому випадку вона може складатися з двох частин: перша частина — гігієнічна гімнастика і вправи ППФП, друга — вправи спортивної спрямованості.

Ранкова гігієнічна гімнастика і спеціалізована зарядка закінчуються водними процедурами у виді обтирань, обливань, душу, купання. Ці процедури при їх систематичному цілеспрямованому і вмілому застосуванні вирішують наступні задачі ППФП: підвищують працездатність організму при різних температурах води, впливі несприятливих факторів середовища (високих і низьких температур, переохолодження) , поліпшують діяльність і надійність окремих органів і систем (системи терморегуляції, шкірних покривів, нервової, серцево-судинної і дихальної систем). Рішення цих задач має особливо велике значення для студентів-економістів, яким доведеться працювати в умовах гіподинамії.

7. ФІЗИЧНІ ВПРАВИ ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО ДНЯ


Рішення деяких задач ППФП успішно здійснюється також під час виконання фізичних вправ, проведених у виді фізкультурних пауз, хвилинок у перервах між заняттями. Так, за рахунок включення в комплекс фізкультурної паузи спеціальних вправ можуть розвиватися: серцево-судинна, дихальна системи, зір, координації рухів рук, увага. Ходьба від місця проживання до інституту, прогулянки сполучаються з розвитком подиху, стійкості до гіпоксії, гостроти і поля зору, кольоровідчуття, обсягу, розподілу уваги й інших якостей, необхідних економістові.

Приведемо приклади вправ ППФП для включення у фізкультурні паузи, хвилинки, прогулянки.ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

 1. Ходьба звичайна, на носках, високо піднімаючи коліна.

 2. Біг на місці, стрибки на двох ногах, напівприсіди, присідання.

17

ДИХАЛЬНІ ВПРАВИ В ПОЄДНАННІ З ХОДЬБОЮ


 1. Пройти 10—20м, роблячи вдих на 2 кроки і видих на 2 кроки.

 2. Йти 4 кроки на вдих, видихнути під час бігу «підтюпцем» на 8 кроків.

 3. Ходьба до 10 м з дозованою затримкою подиху: 4 кроки — вдих, 4 кроки — подих затримується, 4 кроки — видихнув. Те ж на 6 або 8 кроків.

ВПРАВИ ДЛЯ ОЧЕЙ І РОЗВИТОК ЗОРУ


 1. Міцно замружити ока на 3—5 с, а потім відкрити їх на 3—5 с. Повторити 6—8 разів.

 2. Швидко моргати протягом 1—2 хв.

 3. Голова рухлива, стежити за рухом зігнутої руки нагору, униз, справа наліво, зліва направо , по колу.

 4. Стежити за об'єктами, які рухаються.

 5. Дивитися на предмети різної віддаленості від очей.

 6. Голова нерухома, дивитися нагору, у сторони, малювати поглядом різні предмети (на стіні, небозводі).

 7. Розглядання предметів різного кольору, а потім, згадуючи їхній колір із закритими очима, зором відтворити їх в уяві.

 8. Переводити погляд з пофарбованого предмета на білу стіну і назад.

 9. Тривале уявне представлення світляних предметів і темряви.


ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПАМ'ЯТІ І СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ

 1. Уважно подивитися на знайомий предмет, потім закрити ока або відвернувшись, представити його в подробицях. Відкривши ока, визначити, що було забуто.

 2. Глянути на 7—15 дрібних предметів і потім по пам'яті їх описати.

18

 1. Підкинути предмет і постаратися добре розглянути його під час падіння; докладно розглянути предмет, що рухається зі швидкістю.

Найбільший ефект дає комплексне використання елементів ППФП у фізкультурних заходах у режимі дня. Тому студентам-економістам рекомендується щоденний комплекс фізкультурних заходів, що мають професійно-прикладну спрямованість:

 1. Ранкова гімнастика на відкритому повітрі з включенням вправ для ППФП.

 2. Водні процедури.

 1. Ходьба в середньому темпі до інституту (1,5—2 км).

4. Фізкультурна пауза після 3 годин навчальних занять із включенням вправ для розвитку серцево-судинної, дихальної систем, зору, на координацію і точність рухів рук, пальців, концентрацію уваги.

 1. 1—2 фізкультурні хвилинки з включенням вправ для розвитку дихальної функції і зору.

 2. Ходьба від інституту до місця проживання (1—2 км) у поєднанні з вправами для розвитку подиху, зору, спостережливості, пам'яті.

 3. Душ.

 4. Фізичні вправи в перервах занять через 45—50 хв. (фізкультурні паузи, хвилинки, ігри з м'ячем, вправи на гімнастичних снарядах, тренажерах).

 5. Прогулянки перед сном до 2 км із вправами для розвитку подиху, пам'яті зору, спостережливості.

8. ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА У ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ОЗДОРОВЧИХ ФІЗКУЛЬТУРНИХ ЗАХОДІВ

Масові оздоровчі заходи, що організуються кафедрою фізичного виховання, включають: активний відпочинок, перебування в спортивно-оздоровчому таборі, спортивні змагання (спартакіади, матчі, зустрічі), вечора, свята на честь дня професії, дні здоров'я. При цьому важливе значення має використання

19

прикладних видів спорту або їхніх елементів, окремих прикладних фізичних вправ і інших засобів ППФП.Регулярна участь у подібних заходах (8—10 разів у рік) протягом усього періоду навчання сприяє формуванню й удосконалюванню таких важливих професійних якостей, як швидкість, оперативне мислення, емоційна стійкість до гіподинамії і статична витривалість м'язів плечового пояса і тулуба.

9. СПЕЦІАЛЬНІ УЧБОВО-ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Для успішного рішення задач ППФП і правильного розподілу фізичного навантаження протягом усього тренування рекомендується план проведення занять (дод. 3). Починати тренувальні заняття потрібно з підготовчої частини (розминка), потім проводити головну роботу (основна частина) з великим навантаженням, і завершувати заняття (заключна частина) зниженням навантаження.

При проведенні занять з ППФП повинні строго дотримуватися методичні принципи: доступність, індивідуалізація, систематичність, поступове підвищення вимог.

Велике значення має величина загального фізіологічного навантаження, випробовуваного на заняттях, що оцінюється за частотою серцевих скорочень (ЧСС). Спеціальні дослідження [11] показали, що режим значних навантажень при ЧСС—160—190 уд/хв, є найбільш ефективним для підвищення фізичної працездатності і підготовленості організму. Однак він приводить до значних обмежень учбово-трудової активності студентів.

Разом з тим, заняття із середніми навантаженнями при ЧСС 130—160 уд/хв, забезпечують високий рівень як фізичної працездатності, так і учбово-трудової активності.

Вправи для розвитку тієї або іншої професійно важливої якості найбільш ефективні при певній частоті повторень. Реакція, швидкість, оперативність мислення, сила малих м'язових груп успішно розвиваються при щоденному

20

тренуванні, а сила великих м'язових груп — при тренуванні через день. Вправи з великим навантаженням для придбання статичної витривалості, швидкості, виконуються всього 2 рази на тиждень.При визначенні змісту занять за днями важливо враховувати вплив, що робиться на організм вправами попереднього і наступного занять. Якщо напередодні тренування було присвячено розвитку швидкості, статичної витривалості, то наступного дня варто включати вправи для розвитку реакції й оперативності мислення.

Однією з форм самостійних тренувальних занять є виконання комплексів ППФП.КОМПЛЕКС ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ I—IV КУРСІВ

Спрямованість комплексу: забезпечення високого рівня серцево-судинної системи, механізмів зовнішнього і внутрішнього подиху, швидкість і точність рухів, рухової реакції, спритності рук, пальців.

Розвиток обсягу, розподілу, переключення, концентрації і стійкості уваги, оперативного мислення, емоційної стійкості. Розвиток стійкості до гіподинамії, статичної витривалості м'язів плечового пояса і тулуба, створення фізіологічних передумов для гарного кровообігу м'язів ніг, постави.

Зміст комплексу


 1. Повільний біг за строго визначеним маршрутом 1 км.

 2. Згинання і розгинання рук у ліктьових суглобах у різних площинах.

 3. Відштовхування руками і пальцями від стіни з положення — упор стоячи.

 4. Підскіки на одній нозі (інша на опорі) 10—15 разів на кожній нозі.

 5. Стрибки на місці в низькому сиді, відштовхування руками і пальцями від дерева.

21

 1. Спортивна ходьба з прискореннями по «вісімці» з руками за головою 2-х – 100 м.

 2. Стискання і розтискання тенісного м'яча.

 3. Кидки тенісного м'яча в ціль правою і лівою рукою, по 10—15 кидків.

 4. Лежачи на траві на животі жонглювання тенісним м'ячем.

 1. Біг по замкнутому колу, «вісімці», підкидаючи і ловлячи тенісний м'яч 3-х—30 с.

 2. Ходьба і біг по фігурній колоді з підкиданням і ловом малих предметів, 2 рази.

 3. Верхня передача волейбольного або малого тенісного м'яча з відскоком від стіни, 30—40 разів.

 4. Темпове підтягування у висі на зігнутих руках (чоловіка), швидкі згинання і розгинання рук в упорі стоячи (жінки).

 5. Біг по розмітці 200—300 м.

 6. Ходьба 200 м із вправами на розслаблення рук.

РОЗВИТОК СТАТИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ І СТІЙКІСТЬ ДО ГІПОДИНАМІЇ

 1. Тривалі динамічні вправи: ходьба, біг, марш-кидок, лижні гонки, боротьба, їзда на велосипеді.

 2. Спеціальні динамічні вправи: метання ваги від 0,5 до 10 кг. (гранати, списа, диска, молота, ядра й ін.),кидки гандбольного м'яча зверху в стрибку; нахил тулуба вперед, назад, у сторони повільно і швидко, стоячи ноги нарізно і разом, з випадами (те ж з гімнастичною палицею з вихідного положення руки нагору, з гантелями, набивними м'ячами, грифом штанги. Те ж, переборюючи опір гумового амортизатора), нахили вперед, назад, піднімаючи партнера на спині, обертання тулуба стоячи, ноги нарізно, руки: а) на поясі, б) за головою, в) угорі, те ж з гімнастичною палицею, гантелями, набивними м'ячами, млинцем від штанги; стрибки нагору, прогнувшись, з положення присівши; гімнастичні стрибки через

22

коня і козла; лазіння по канату за допомогою і без допомоги ніг; перевороти; розмахування з вигинами, у висі на поперечині, кільцях; піднімання й опускання тулуба, лежачи на стегнах, на ослоні, стільці, коні, козлу з закріпленими ногами, обличчям вниз і нагору (те ж саме з невеликим обтяженням).

3.Статичні вправи: рівноваги, мости (міст опусканням на лівій, на правій руці, на передпліччях) стійки (на лопатках, грудях, передпліччях, голові, руках); парні і групові гімнастичні вправи, утримання тулуба в положенні прогнувшись з закріпленими і незакріпленими ногами; перетягання каната, боротьба в стійці й у партері; проходження туристичного маршруту пішки із повним викладенням.

РОЗВИТОК СЕНСОМОТОРНОЇ РЕАКЦІЇ


Одним з показників прояву рухових здібностей, є вибір провідної характеристики того,якого навчають, дії, найбільш придатної до структури і змісту майбутньої діяльності. Точність, у свою чергу, доповнює ці здібності та є поєднуючою величиною, тобто результатом діяльності з певною руховою оріентаціею. Точність є функціею, що поєднує основні властивості рухів і дій у цілісне утворення – професійну діяльність і визначається сенсорно-перцептивним її змістом.

Для розвитку простої рухової реакції в процесі фізичного виховання ефективним прийомом є повторне виконання різних завдань: біг з низького і високого старту за свистком, під постріл, різноманітні рухливі і спортивні ігри (особливо баскетбол, ручний м'яч), виконання різних завдань за слуховими сигналами. Цей метод швидко дає результати, однак до певного рівня.Ефективними засобами розвитку реакції на об'єкт, що рухається, є легкоатлетичні естафети, вправи зі скакалкою, лов м'яча на місці й у русі, рухливі і спортивні ігри з м'ячем, особливо з малим м'ячем (гилка, теніс, настільний теніс).

23

РОЗВИТОК ШВИДКОСТІ


Найбільш ефективно швидкість рухів розвивається шляхом повторного виконання вправ з біля граничною, граничною і перевищуючою граничну швидкістю, а також за рахунок повторного швидкого виконання вправ в утруднених умовах.

 1. Максимально швидко зжати і розтиснути пальці рук, еспандер, тенісний м'яч; піймати стиском пальців руки падаючу гімнастичну палицю, лінійку, тенісний м'яч, що відскочив; кидки м'яча в стіну і ловля його пальцями рук.

 2. Швидке одночасне і почергове розгинання і згинання рук з різною амплітудою у всіляких напрямках з положення стоячи, лежачи, без обтяження, з обтяженнями, у тому числі за допомогою гумових амортизаторів; бігові рухи руками з максимальною швидкістю; згинання і розгинання рук в упорі на пальцях поштовхом у стіну, стоячи на колінах, у низькому сидячи; стоячи; швидке віджимання від упора, «бій з тінню», штовхання і метання полегшених снарядів.

 3. Максимально швидкі кидки баскетбольного м'яча об стенд із невеликої відстані двома руками, одною рукою від груди, плеча, і лов м'яча, ведення баскетбольного м'яча з низьким відскоком.

 4. Максимально швидке нанесення на папір крапок олівцем (аналогічно — палицю у пісок).

 5. Швидкі нахили вперед, у сторони, піднімання й опускання тулуба в положенні лежачи на стегнах на ослоні; виконання вправи «складаний ніж», швидке випрямлення ніг у кут з упора сидячи (руки позаду, ноги у групованні).

 6. Темпові підскіки на місці без обтяження, з набивним м'ячем, зі штангою на плечах, з гантелями; стрибки через коротку скакалку, колоду,

24

 1. Стрибки з місця на дальність, нагору з напівприсіду з діставанням предметів.

 2. Біг з високим підніманням стегна, біг по сходам; лежачи на спині ноги нагору, швидкі рухи ногами як при бігу; дрібочучий біг, максимально швидкий біг з ходу: а) з можливо великою і б) з найменшою кількістю кроків; біг по похилій доріжці (1,5—2 м); спортивна ходьба з прискоренням.

 3. Темпові стрибки: ноги нарізно з одночасними хлопками руками над головою, перед грудьми, за спиною.

 4. Лежачи, кинути набивний м'яч поштовхом від грудей вперед-нагору, встати і піймати його, викинути м'яч двома руками від грудей нагору і піймати його.

 5. Метання тенісного м'яча на дальність відскоку від стіни з наступним ловом його.

РОЗВИТОК УВАГИ


Обсяг і розподіл уваги формуються як певна навичка одночасного виконання декількох дій, близьких за своєю психофізіологічною структурою професійним діям, виконуваних в умовах високого темпу роботи.

При цьому поступово збільшують кількість сприйманих об'єктів і явищ, відстань між ними і темп сприйняття. Переключення уваги формується в процесі фізичного виховання декількома шляхами: вправами на переключення уваги з об'єкта з попередньою умовою техніки і «маршрутів» переключень; вправи з виділенням найбільш важливих об'єктів із другорядних; тренуваннями у швидкості переключення уваги з об'єкта на об'єкт.Концентрація уваги розвивається шляхом виховання і самовиховання установки на увагу.Стійкість уваги забезпечує виробленням вольових якостей і створенням шляхом тренування певної фізіологічної бази для прояву стійкості уваги, зокрема — витривалості окорухового апарата.

25

Великі можливості для розвитку якостей уваги представляють гімнастичні і стройові вправи. Ефективним універсальним засобом розвитку уваги є спортивні ігри з м'ячем. Це пояснюється тим, що дії в них вимагають високого рівня прояву різних якостей уваги.


ВПРАВИ


 1. Вправи для розвитку і розподілу уваги: біг; їзда на велосипеді по шосе; біг у середньому і швидкому темпі з одночасним виконанням завдань для рук і ніг (наприклад, естафетний біг); біг під гору між деревами; стрибки в довжину з розбігу; жонглювання м'ячами; ходьба по двох паралельно поставлених ослонах з жонглюванням м'ячами; передача м'яча в парах, трійках з переміщенням уздовж площадки; двосторонні ігри в баскетбол, ручний м'яч, волейбол, футбол, парні ігри в теніс, настільний теніс, бадмінтон; рухливі ігри типу «п’ятнашки», «м'яч своєму».

 2. Вправи для розвитку переключення уваги: пересування по прямій, по колу, квадрату з чергуванням обумовлених дій (ходьба, спортивна ходьба, біг схресним кроком, біг — стрибки, «лягушка» — дрібочучий біг і т.д.); перемінний біг по прямій, по колу, квадрату, діагоналям квадрата (підтюпцем — максимально — швидко — повільно — середньої інтенсивності); човниковий біг с перенесенням 2—3 предметів; виконання комплексу гімнастичних вправ; ведення м'яча на місці, ведення м'яча зі зміною напрямку, швидкості переміщення, зупинки; поєднання прийомів лову, передачі, ведення, кидків м'яча в корзину (по воротах); швидка зміна різних тактичних дій; виступ у багатоборствах; рухливі ігри типу «падаюча палиця».

 3. Вправи для розвитку концентрації уваги: виконання на техніку основних вправ різних видів спорту зі звертанням уваги по лінії на 10—20 м, біг з виконанням різних завдань за сигналом тренера; ведення м'яча по вузькому коридорі, обмеженому стійками; кидки в корзину з-під щита з місця; стрілянина з лука, пневматичної і малокаліберної гвинтівки.

26

4. Вправи для розвитку стійкості уваги: тривалий біг, ведення м'яча по лінії, стрибки зі скакалкою, удари баскетбольного м'яча в коло невеликого діаметра, багаторазові передачі м'яча в парах, кидки м'яча в корзину, підкидання малого м'яча на ракетці тенісу, тривала гра в баскетбол, волейбол, теніс, настільний теніс, бадмінтон, шахи.


РОЗВИТОК ОПЕРАТИВНОГО МИСЛЕННЯ


Ефективними шляхами розвитку оперативного мислення в процесі фізичного виховання є: використання елементів тактичної підготовки, широке застосування на заняттях спортивних ігор і тренування в цих видах; введення визначеної системи педагогічних впливів, спеціально спрямованих на формування якості.

Істотний ефект роблять: • навчання (за принципом проблемного навчання і поетапного формування розумових дій) прийомам оперативного мислення на матеріалі, специфічному для фізичного виховання;

 • вправи, спрямовані на рішення різних рухових алгоритмічних (розв'язуваних за визначеною схемою) і евристичних (потребуючих творчих зусиль думки) задач по типу вправ для розвитку тактичного мислення гравця, бігуна на середні дистанції, борця;

 • вправи на розвиток спостережливості, пам'яті, сприйняття, уваги, волі, інших психічних процесів, зв'язаних зі швидким мисленням.

ВПРАВИ


 1. Виконання різних тактичних алгоритмічних і евристичних завдань для бігуна на середні дистанції, гравця, борця.

 2. Естафета з рішенням раптово виникаючих алгоритмічних і евристичних задач (легкоатлетичні естафети з загальною зоною передачі, естафети з подоланням перешкод, з веденням, перенесенням м'ячів).

27

 1. Подолання незнайомих смуг перешкод на час.

 2. Біг під гору, їзда на велосипеді, швидкісний спуск на лижах, санях.

 3. Спортивні ігри (бадмінтон, баскетбол, волейбол, ручний м'яч, теніс, настільний теніс, міні-футбол, хокей).

 1. Гри в бадмінтон, волейбол, теніс, через закриту сітку.

 2. Рухливі ігри типу «салки», «човник», «виклик».

 3. Боротьба в стійці.

 4. Навчальний бій на ринзі.

 1. Орієнтування на місцевості.

 2. Фігурна їзда на велосипеді, мотоциклі, автомобілі.

 3. Стрілянина на круглому стенді, по мішені «кабан, що біжить,», швидкісна стрілянина з пістолета по мішені, що повертається.

 4. Гра в шахи «бліц». Тривалість партії 3—10 хв. На кожен хід 3—10 с. Час на обмірковування і партії поступово скорочується.

РОЗВИТОК СПРИТНОСТІ


Виховання спритності зводиться до виховання здатності освоювати координаційно складні рухові дії і перебудовувати рухову діяльність відповідно до вимог раптово мінливої обстановки.Основний шлях формування спритності — оволодіння новими різноманітними руховими навичками й вміннями. Тому, для її розвитку можуть бути використані будь-які вправи, що є деякою мірою новими.

Для розвитку певних видів спритності (пальців, рук, загальної спритності) застосовуються вправи, що вимагають участі відповідних м'язових груп.


Вправа на спритність пальців


 1. Балансування гімнастичною палицею на пальцях, переводити її з пальця на палець.

 2. Ліву кисть зжати в кулак, витягнутими пальцями правої торкатися лівого мізинця, швидкими рухами одночасно змінювати положення кистей.

28

Вправи на спритність рук


1. Різні складні за координацією рухи руками: хлопки руками: попереду і позаду під кожен крок, чергуючи рухи рук у сторони з хлопком під зігнутим коліном правої і лівої ноги.

 1. У ходьбі на кожен крок симетричні рухи руками: у сторони, нагору, уперед, униз, назад.

 2. Кидки і лов м'яча, підкинутого нагору двома руками й однією рукою, стоячи на місці, у русі, з поворотом на 360°.

 3. Обертання м'яча навколо себе в праву і ліву сторони.

 4. Кидки баскетбольного м'яча двома руками від грудей, через голову в стінку з наступним ловом м'яча з положення стоячи, на колінах, лежачи на животі.

 5. Жонглювання м'ячами стоячи, присівши, лежачи; перекидання м'яча з руки на руку по горизонтальній траєкторії; підкидання малого м'яча нагору з-під лівої або правої ноги, через спину одною рукою і лов іншою, перекидання правою рукою м'яча через спину в ліву, а лівою попереду по прямій у праву руку.

 6. Жонглювання двома-трьома тенісними м'ячами; перекидання з руки в руку трьох м'ячів; перекидання двох м'ячів одною рукою.

 7. Вправи з волейбольним і баскетбольним м'ячем, верхня передача волейбольного м'яча; ведення баскетбольного м'яча по черзі правою і лівою рукою; ударяючи м'ячем о підлогу по черзі лівою і правою рукою, обвести його навколо себе, не виходячи з місця, перекотити м'яч з долоні по руці через спину, по іншій руці — на долоню.

 8. Вправи з гімнастичною палицею: балансування гімнастичною палицею на долоні, піднімаючи й опускаючи руку нагору-униз; покласти палицю горизонтально на плечі перед собою, дати їй скотитися по руках і піймати, перш ніж вона упаде; підняти палицю над головою, злегка нахилитися вперед, розтиснути пальці і піймати палиц

29

10. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛІКОВИХ ВИМОГ І НОРМ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ

Залікові вимоги і норми ППФП студентів-економістів відбивають вимоги до психофізичної підготовленості, що пред'являє до економіста його професійна діяльність. Вони припускають перевірку й оцінку всього обсягу знань, умінь, фізичних і психічних якостей, прикладних навичок, що мають вирішальне значення при виконанні виробничих завдань.

Ці вимоги включають:


 1. Знання теоретичних основ виробничої фізичної культури ППФП працівників-економістів .

 2. Значення задач ППФП студентів-економістів .

 3. Значення вправ для формування й удосконалювання основних фізичних і психічних якостей і прикладних навичок, необхідних економістові.

 4. Уміння правильно скласти комплекси ППФП ранкової гімнастики, фізкультурної паузи, хвилинки, план-комплекс самостійного заняття фізичною культурою і спортом з елементами ППФП, відбудовною і профілактичною гімнастикою.

 5. Уміння скласти план-конспект і провести заняття з одного з видів спорту на швидкість і спортивної гри.

 6. Уміння провести перевірку й оцінку діяльності серцево-судинної системи.

 7. Виконання контрольних вправ, що характеризують здатність дозувати зусилля, статичну витривалість м'язів шиї, плечового пояса і спини, спритність рук, швидкість рухів, оперативне мислення, емоційну стійкість.

30

ЛІТЕРАТУРА

1.Антипов Ю.С.,Тунік Л.Д. Фітнес як ефективний засіб оздоровлення студентів//IV Міжнародна науково-практична конф.”Фізична культура – спорт та здоров'я нації”.- К.Вінниця: ДОВ “Вінниця”,2001.-С.6-9.

2.Виленский М.Я., Ильинич В.И. Физическая культура работников умственного труда.-Москва: Знание,1987.-96 с.

3.Гуменюк Н.П., Клименко В.В. Психология физического воспитания и спорта К.:Вища школа,1985.-311 с.

4.Домашенко А., Стефанишин В., Козіброцький С. Науково – теоретичні засади організації професійно – прикладної фізичної підготовки студентів// Молода спортивна наука України: Зб.наук. праць з галузі фізичної культури та спорту.Вип. 7: У 3-х т.-Львів: НВФ “Українські технології”, 2003.- Т.2.-С.189-192.

5.Запорожец А.В. Развитие произвольных движений.-М.: Изд-во АПН РСФСР,1960.- 428 с.

6.Канішевський С.М. Науково-методичні та організаційні основи фізичного самоудосконалення студентства.-К.:ІЗМН,1997.-270 с.

7.Карпіловська С.Я.,Мітельман Р.Й.,Синявський В.В.,Ткаченко О.М., Федоришин Б.О., Ящишин О.О. Основи професіографії: Навчальний посібник.-К.:МАУП,1997.-148 с.

8.Карсаевская Т.В.Социальная и биологическая обусловленность изменений в физическом развитии человека.-Л.: Медицина, 1970.-254 с.

9.Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж-Ж.,Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие/Сост.В.М.Кларин, А.Н.Журинский.- М.:Педагогика,1989.-416 с.

10.Кривец И.Г. Управление физическим воспитанием будущих специалистов-менеджеров в вузе//Мат.Всеукр.наук.-метод.конф.”Здоров'я та освіта: проблеми та перспективи”-Донецьк:ДонДУ.-2000.-С.263-268.

11.Купер К. Аэробика для хорошего самочувстивя.-М.:Физкультура и спорт, 1989.-224 с.

12.Массовая физическая культура в вузе/Под ред.В.А.Маслякова, В.С.Матяшова.-М.:Высшая школа,1991.-240 с.

31

13.Матов В.В., Иванова О.А., Ланцберг Л.А. Ритмическая гимнастика.-М.:Знание,1985.-64 с.14.Муравов И.В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта.-К.:Здоров'я,1989.-270 с.

15. Левчук В.Н., Гошко М.А., Хома М.Н., Яськив М.М. Методические рекомендации по профессионально прикладной физической подготовке студентов-экономистов.-Дубляны,1987.- 24 с.

16. Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов технических вузов.-М.:Высшая школа,1985.-136 с.

17. Хоули Т.,ДонФренкс. Оздоровительный фитнес/Пер. с англ. - Киев: Олимпийская литература,2000.-318 с.

18.Шиян Б.М.Теорія и методика фізичного виховання школярів.Частина 1.- Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2001.-272 с.

19.Щербина В.А. Методические рекомендации по диагностике и оценке психофизического состояния студентов вузов.-К.: РНМК Министерства Украины по делам молодежи и спорта, 1992.- 33 с.

32

ДОДАТКИ
ПЕРЕВІРКА Й ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Проба Руфьє. Після 5-хвилинного спокійного стану в положенні сидячи підрахувати пульс за 15 с (P1), потім протягом 45 с виконати 30 присідань. Відразу після присідання підрахувати пульс за перші 15 с (Р2) і за останні 15с (Р3) першої хвилини періоду відновлення.

Результати оцінюються за індексом, що визначається за формулою:

Індекс Руфьє= .

Оцінка працездатності серця:

Індекс Руфьє менше 0 — атлетичне серце;

0,1 – 5 — «відмінно» (дуже гарне серце);

5,1 – 10 — «добре» (гарне серце);

10,1 – 15 — «задовільно» (серцева недостатність середнього ступеня);

15,1 – 20 —«погано» (серцева недостатність сильного ступеня).

ОЦІНКА ТОЧНОСТІ СУБ'ЄКТИВНОГО СПРИЙНЯТТЯ ПРОСТОРОВИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФІЗИЧНИХ ВПРАВ.

Оцінка точного дозування м'язових зусиль є важливим інформативним показником сенсомоторики людини і розцінюється як особливе уміння людини диференцювати свої рухи.Для оцінки диференційованого м'язового зусилля пропонується за допомогою кистьового динамометра визначити максимальну силу кисті,після чого зусилля в 50% від максимального.Повторити 3 рази без зорового контролю,фіскується точність відхилення від заданого (додаток 1).
33

Додаток 1.


Оцінка точності рухових зусиль за В.О.Щербиною [ ]


Оцінка

5

4

3

Відхилення (кг)

3-4

5-6

7-8

Для оцінки просторової точності рухів використовується “заданий еталон простору”.Тест проводиться таким чином:обстежуваний у пробній спробі проходить задану відстань у 7 метрів з відкритими очима ( 1 спроба ), потім проходить туж відстань із закритими очима. Фіксується точність проходження заданої відстані в трьох спробах.Точність визначаеться за середньою величиною відхилення (додаток 2). Додаток 2.Оцінка точності в “заданому еталоні простору” за В.О.Щербиною [ ]

Оцінка

5

4

3

Відхилення (см)

7

14

35

Додаток 3Зразковий план учбово-тренувального заняття за програмою ППФП

Завдання

Зміст

Підготовча частина (7-20 хв)

Загальне зміцнення організму і підготовка його до майбутньої більш напруженої роботи в основній частині заняття

Загально розвиваючі та розігріваючі вправи. Підготовчі вправи до професійно-прикладних фізичних вправ, що використовуються в основній частині заняття

Основна частина (33-60 хв)

Формування й удосконалення важливих функціональних систем, фізичних і психічних якостей та навичок

Вправи для оволодіння складними професійно важливими навичками – розмірні и дозовані рухи руками, кистями, пальцями в різних площинах, з різною за часом і величиною амплітудою, різноманітні рухи тулуба, вправи для стопи (поліпшуючі кровообіг у нижніх кінцівках).

Вправи для розвитку реакції, швидкості, спритності рук, оперативного мислення, уваги і статичної витривалості й стійкості до гіподинаміїЗаключна частина

Зниження навантаження, приведення організму до відносно спокійного стану.

Повільний біг у спокійному , рівномірному темпі (3-6 хв), вправи на розслаблення, увагу.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.”Укладачі: Наталя Іванівна Фалькова

Ганна Валентинівна Голота

Донецьк ДонНТУ 2004Каталог: bitstream -> 123456789 -> 10644
123456789 -> Педагогічна бібліографія
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка