М. П. Документація конкурсних торгівСкачати 424.51 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір424.51 Kb.
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГIЧНА IНСПЕКЦIЯ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів Державної екологічної

інспекції України

протокол від “31”серпня 2011р. № 3
Голова комітету з конкурсних торгів
___________________Кошелєв І.І.

М.П.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

за процедурою закупівлі – відкриті торги

предмет закупівлі: «Прилади для вимірювання електричних величин та іонізуючих випромінювань (33.20.4)»

(переносні прилади радіаційного контролю МКС-08-1-3 або еквівалент)м. Київ

2011 р.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів:


Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель». Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених вищезазначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:

Державна екологічна інспекція України

- місцезнаходження:

Україна, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 3 корп. 2

- посадова особа, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Кошелєв Ігор Ігорович – перший заступник Голови Державної екологічнгої інспекції України: 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 3 корп. 2; тел.(044) 521-20-45

Султанова Ірина Ібрагімівна – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансів: 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 3 корп. 2 тел. (044) 521-20-57. е-mail: deibuh@mail.ru3. Інформація про предмет закупівлі:
- найменування предмета закупівлі:

Прилади для вимірювання електричних величин та іонізувальних випромінювань (33.20.4)

(Переносні прилади радіаційного контролю МКС 08-1-3 або еквівалент)
- вид предмета закупівлі:

товар

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Україна, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 3 корп. 2 кім.1

44 (Сорок чотири) одиниці
- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

До 23.12.2011 р.

4. Процедура закупівлі:

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників:


Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів:

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України гривня.

.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів:

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим законом, викладаються українською та англійською мовами.

Документи, що подаються учасниками відкритих торгів, у складі своєї пропозиції конкурсних торгів складаються українською або російською мовою.

У разі надання Учасником будь-яких документів іншою мовою, Замовник залишає за собою право звернутись до учасника процедури закупівлі, за наданням перекладу.

Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.


ІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА НАДАННЯ РОЗ`ЯСНЕНЬ ДО

ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів:


Учасник, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник подовжує строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомляє про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель».2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів:


У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель».ІІІ. ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів:

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).
Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою*(всі сторінки пропозиції прошиваються разом нитками, заклеюються наклейкою, на якій зазначено: «прошито, пронумеровано (вказати кількість аркушів) аркушів, посада, ПІБ та підпис уповноваженої посадової особи, М.П.»), у запечатаному конверті та повинна мати реєстр наданих документів, який рахується, як її перший аркуш.

Кожний учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою (витягом) з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреністю керівника або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: “Пропозиція конкурсних торів”

„Не відкривати до 11 -00 год. до 14.10.2011
Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не оформлений, не запечатаний та не промаркований відповідно до вимог цього розділу, такий конверт не приймається і повертається відправнику.

У випадку, якщо згідно з цією документацією передбачається надання копій, усі копії документів, що входять до складу пропозиції, повинні бути скріплені надписом “З оригіналом згідно” та засвідчені підписом відповідальної особи.

Сторінки пропозиції конкурсних торгів, на яких були зроблені окремі записи або правки, засвідчуються підписом уповноваженої особи учасника та робиться надпис “виправленому вірити”.


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника:


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:
1. Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів – копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду, або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення керівника, або виписку з протоколу засновників про призначення керівника, або довіреність (оригінал) керівника учасника на право підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

2. Інформації про відповідність пропозиції конкурсних торгів необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником (Додаток 3 до документації конкурсних торгів)
3. Документально підтвердженої інформації про відповідність пропозиції конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям.

4. Форми «Пропозиція конкурсних торгів» (Додаток 1 до документації конкурсних торгів) яка заповнюється з урахуванням вимог цієї документації та засвідчується підписом уповноваженої особи учасника.

5. Істотних умови договору (Додаток 2 до документації конкурсних торгів), підписаних уповноваженою особою учасника.

Неспроможність учасника належним чином підготувати пропозицію буде віднесено на його ризик. Відсутність документів, передбачених цією документацією конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції умовам документації. Пропозиції, які не відповідають умовам цієї документації конкурсних торгів – відхиляються.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними:


Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.6. Кваліфікаційні критерії до учасників:


Для участі у процедурі закупівель Учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям і мають бути документально підтверджені:

1. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

1.1.Довідка в довільній формі, підписана уповноваженою особою, яка містить відомості про підприємство:

- реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, електронна адреса, банківські реквізити);


 • керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для

контактів) - для юридичних осіб;

- форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

- спеціалізація, довідка про діяльність підприємства, період роботи на ринку, опис технічних можливостей, інформація про наявність обладнання та матеріально – технічної бази, інформація про персонал підприємства Учасника з зазначенням кількості, рівня освіти, досвіду, кваліфікації працівників Учасника станом на останній день місяця, що передує дню розкриття тендерних пропозицій, або більш пізню дату та інша інформація за бажанням Учасника;

2. Досвід у виконанні аналогічних договорів:

2.1. Копії не менш, ніж 3-х договорів за 2008 – 2010 роки на виконання аналогічних предмету закупівлі науково-дослідних робіт.3. Наявність фінансової спроможності:

3.1. Оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків по кредитах станом на останній день місяця, що передує дню розкриття тендерних пропозицій, або більш пізню дату.

3.2. Документ, що підтверджує фінансовий обіг за 2010 та останній звітний період 2011 року (копії балансу, копії звітів про фінансові результати, копії звітів про рух грошових коштів за 2010 рік та останній звітній період 2011 року).

4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту:

4.1. Копія Статуту або іншого установчого документу.

4.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію

4.3. Копія довідки ЄДРПОУ.

4.4. Копія свідоцтва про сплату єдиного податку або реєстрацію платника податку на додану вартість;

4.5. Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП).

4.6.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

4.7. Копія паспорту (для фізичних осіб).5. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, яка дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.6. Інші документи:

6.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів)

6.2. Довідка в довільній формі, підписана уповноваженою особою, про відсутність підстав для відмови в участі у процедури закупівлі у відповідності до п.п 1-6 п.1 ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

6.3. Документ(и), що підтверджує(ють) правомочність на укладання договору про закупівлю.

Документи, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів у складі пропозиції конкурсних торгів, але не передбачені чинним законодавством України для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів, про що такий учасник повинен зазначити у своїй пропозиції конкурсних торгів, включаючи обґрунтування та причини неподання документів та інформації.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі пропозиції конкурсних торгів інформацію, яка підтверджує відповідність пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:

- технічні характеристики, копії паспортів товарів, що пропонуються;

- порівняльна таблиця відповідності товару, що пропонується, технічній, якісній та кількісній характеристиці предмета закупівлі.

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі наводиться у Додатку 3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції :

Окремі частини предмета закупівлі (лоти) не визначаються.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником:


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

ІV. ПОДАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою


- місце подання пропозицій конкурсних торгів:


Україна, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 3 корп. 2, каб. 7 (відділ бухгалтерського обліку та фінансів).

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

_14.10.2011 р. до 10.00. год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Україна, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 3 корп. 2, актовий зал

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:


_14.10.2011 р. об _11.00. год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується довіреністю (дорученням), що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених цією документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель».


V. ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію:


Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів є

- «Ціна»;Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

-Максимальна кількість балів за критерієм Ціна” - 100.

- 1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:Б обчисл = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

100–максимально можлива кількість балів за критерієм Ціна”.


2. Виправлення арифметичних помилок:


Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.


3. Інша інформація:


Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозиції конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається або надається замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту.

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог цієї документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та згодні з вимогами, викладеними в ній.

Учасник самостійно несе всі витрати, пов`язані з підготовкою та поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції конкурсних торгів учасника та за витрати учасника на її підготовку.

Відповідальність за достовірність інформації, наданої в пропозиції конкурсних торгів несе учасник.

У випадках, що не висвітлені у цій документації, комітет з конкурсних торгів і учасники процедури закупівлі керуються нормами Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також іншими чинними нормативними-правовими актами України.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів:

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель».


5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися:


Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом України «Про здійснення державних закупівель»;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом України «Про здійснення державних закупівель»;


 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель».VI. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

1. Терміни укладання договору:

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю:

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Істотними умовами договору про закупівлю є:


 • предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

 • якість товарів, робіт чи послуг;

 • порядок здійснення оплати;

 • ціна договору;

 • порядок здійснення оплати;

 • поставка товарів (надання послуг або виконання робіт);

 • права та обов'язки сторін;

 • відповідальність сторін;

 • обставини непереборної сили;

 • вирішення спорів;

 • строк дії договору;

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Істотні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю зазначаються в Додатку 2 документації конкурсних торгів.


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю:


У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом України «Про здійснення державних закупівель», замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю:

Замовник не вимагає надання забезпечення виконання договору про закупівлю


ДОДАТОК 1

Форма “Пропозиція конкурсних торгів”

подається у вигляді наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА: "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку( в разі наявності))


Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у торгах на закупівлю “Прилади для вимірювання електричних величин та іонізувальних випромінювань (33.20.4)” (Переносні прилади радіаційного контролю МКС 08-1-3 або еквівалент) свою пропозицію.

1. Повне найменування учасника ______________________________________________

2. Адреса (місце знаходження) _________________________________________________

3. Телефон/факс _____________________________________________________________

4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) ______________________________________

5. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса підприємства, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація _________________________________________
Найменування товару

Одиниця

виміру

К-ть


Ціна

за одиницю,

без ПДВ

(грн.)


Вартість

(грн.)
Всього:

Загальна вартість товару без ПДВ:
ПДВ ( %):
Загальна вартість товару з ПДВ:

6. Загальна вартість тендерної пропозиції без ПДВ, грн.:

Цифрами (літерами)____________________________________________________________7. Загальна вартість тендерної пропозиції з ПДВ, грн.:

Цифрами (літерами)____________________________________________________________

8. Строк поставки (виконання)___________________________________________________

9. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі ______________________________________________________________

10. До акцепту пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором. Ми погоджуємося з тим, що істотні умови Договору про закупівлю не повинні змінюватися до повного виконання зобов`язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами ціни договору про закупівлю.

11. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90-ти календарних днів з часу закінчення строку подання пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

12. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації з конкурсних торгів, , та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

13. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції, але на раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.Керівник ___________________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дата. МП

ДОДАТОК №2
ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
І. Предмет договору

  1. Учасник зобов’язується у 2011 році поставити Замовникові товари, зазначені в Специфікації товару, яка є невід`ємною частиною цього Договору (Додаток №__) та відповідають пропозиції конкурсних торгів на закупівлю “Прилади для вимірювання електричних величин та іонізуючих випромінювань (33.20.4)”, а Замовник – прийняти і оплатити такі товари.

  2. Найменування товару__________________________.

Кількість товарів __________________________________.

  1. Обсяги закупівлі товарів за цим Договором можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.


ІІ. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ,РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ

  1. Учасник повинен поставити Замовнику товар, якість яких відповідає технічним, якісним, кількісним характеристикам предмета закупівлі - технічному завданню, яке є невідєьною частиною цього договору (Додаток №__).ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору складає _______________(прописом) грн., в т.ч. ПДВ _______грн.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.
ІV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунок проводиться шляхом оплати товару Замовником протягом 15 (п`ятнадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами акту приймання-передачі товару та надання Учасником рахунку на оплату товару.

4.2. Остаточний розрахунок здійснюється не пізніше останнього робочого дня 2011року
V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ (НАДАННЯ ПОСЛУГ АБО ВИКОНАННЯ РОБІТ)


  1. Строк поставки товарів - (відповідно до пропозиціх)

  2. Місце поставки товарів – м.Київ, пров.Новопечерський 3 корп.2 кім.1


VI. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

  1. Замовник зобов`язаний:

своєчасно та в поіному обсязі сплачувати за поставлені товари;

приймати поставлені товари згідно з актом здавання-приймання товарно-матеріальтних цінностей;

6.2. Замовник має право:

достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов`язань Учасником, повідомивши про це його у 5-денний строк.

контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

зменшувати обсяги закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, які зазначені в п.4.1.


  1. Учасник зобов`язаний:

забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим договором;

забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІ цого Договору.  1. Учасник має право:

своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

на дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;

у разі невиконання зобов`язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це замовника у 5-денний строк.
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором;

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань при закупівлі товарів (робіт або послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день порушення строку поставки товару.
VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов`язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виниклиспоза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2.Сторона, що не може виконувати зобов`язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5-ти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою Палатою.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується бцльше ніх 60 днів, кожна із сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьої днів з дня розірвання цього Договору.
IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1.. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов`язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У роазі недосігнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Дговір набирає чинності з дня підписання і діє до 31.12.2011 року.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

___________________________________________________________________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*.)
Примітки:

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством


ДОДАТОК №3

Технічні, якісні, кількісні характеристики предмету закупівлі


(технічні умови)

Переносні прилади радіаційного контролю МКС-08-1-3 або еквівалент

(Прилад для вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози фотонного випромінювання, вимірювання поверхневої густини потоку частинок альфа та бета– випромінювання, реєстрації, накопичення та зберігання сцинтиляційних спектрів фотонного випромінювання )
1. Прилад (засіб вимірювальної техніки) для вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози фотонного випромінювання, вимірювання поверхневої густини потоку частинок альфа і бета– випромінення, реєстрації, накопичення та зберігання сцинтиляційних спектрів фотонного випромінювання, ідентифікації радіонуклідного складу речовини по накопиченим сцинтиляційним спектрам гамма-випромінення за допомогою комп´ютерів IPAQ Pocket PC або персонального комп’ютера. Прилад має бути спеціально призначений для пошуку та виявлення джерел іонізуючого випромінювання, радіаційно забруднених речовин, ядерних матеріалів та їх компонентів по їх гамма випромінюванню при здійсненні контролю транспортних засобів, вантажів та пасажирів, що перетинають державний кордон та повинен:

а) забезпечувати:

- вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози фотонного випромінювання та вимірювання поверхневої густини потоку частинок альфа і бета– випромінення, при здійсненні державного радіологічного контролю вантажів і транспортних засобів;

- ідентифікацію (впевненого визначення) за термін не більший за 60 с радіонуклідного складу наступних радіонуклідів як окремо один від одного, так і в різних сполученнях:

природних (40К, 226Ra, 232Th, 238U);

промислових (57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 226Ra, 241Am);

медичних (18F, 67Ga, 99mTc, 111In, 123J, 125J, 131J, 133Xe, 192Ir, 201Tl);

ядерних (233U, 235U, 239Pu)

нуклідів при здійсненні державного радіологічного контролю вантажів і транспортних засобів ;

- контроль за несанкціонованим переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів;

- пошук джерел іонізуючого випромінювання;

б) мати:


- незалежні канали реєстрації фотонного, альфа та бетта випромінювання для пошуку та виявлення радіоактивних та ядерних матеріалів;

- явно виражені пошукові функції, звукову та/або вібро - сигналізацію про наближення /віддалення від джерел випромінювання;

- порогову сигналізацію про перевищення встановлених рівнів та забезпечувати можливість регулювання (встановлення) порогових рівнів фотонного випромінювання;

- енергонезалежну пам’ять, в якій зберігатиметься історія роботи приладу, сцинтиляційні спектри фотонного випромінювання для подальшої ідентифікації;

- гарантійний термін не менше 1 року;

- подвійний комплект автономного живлення від хімічних батарей чи/або акумуляторів розповсюдженого типу (наприклад АА), здатним тривалий час працювати без заміни (підзарядки).

в) бути:

- внесеним до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України, або сертифікований в системі УкрСЕПРО, мати відповідний сертифікат затвердження типу, сертифікат про метрологічну атестацію (повірку);

- конструктивно виконаним в моноблочному вигляді (всі детектори вбудовані в один корпус);

- переносним;

- герметичним;

- невибагливим в експлуатації та технічному обслуговуванні;

- високочутливим та забезпечувати значну точність і швидкість вимірювань.

2. Склад поставки

До складу має входити:

2.1. прилад;

2.2. інструкція з експлуатації (українською або російською мовою);

2.3. свідоцтво метрологічної атестації (якщо прилад не включений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України);

2.4. пакувальний чемодан;

2.5. зарядний пристрій для акумуляторів;

2.6. штанга телескопічна;

2.7. подвійний комплект автономного живлення.

3. Технічні та метрологічні характеристики

Технічні та метрологічні характеристики повинні бути не гірше, наведених нижче:

- діапазон вимірювань потужності амбієнтного еквівалента дози фотонного випромінювання: від 0,1 мкЗв/год до 100 мЗв/год:

- межа основної відносної похибки вимірювань потужності амбієнтного еквівалента дози фотонного випромінювання - не більше ±15 %;

- діапазон енергій фотонного випромінювання, що реєструється: від 0,015 до 15 МэВ;

- чутливість приладу до фотонного випромінювання в режимі пошуку: 200,0 с-1/(мкЗв/год) – для 241Am, 200,0 с-1/(мкЗв/год) – для 137Cs;

- діапазон вимірювання щільності потоку - частинок: від 6,0 до 105 хв-1см-2;

- діапазон енергій вимірювання щільності потоку бета частинок: від 0,15 до 3,5 МеВ;

- діапазон вимірювання щільності потоку - частинок: від 15,0 до 105 хв-1см-2 ;

- діапазон робочих температур: від мінус 30 до 50 °С.

живлення приладу -

а) від одного елементу живлення типу АА або його аналогів;

б) час безперервної роботи від одного комплекту живлення не менше 600 годин;

габаритні розміри - не більше 240 х 57 х 55 мм;

маса - не більше 0,65 кг (з комплектом живлення);

підсвітка цифрового індикатора;

стійкість при падінні на бетонну підлогу з висоти не менше ніж 0,7 м.

4. Умови поставки

4.1. Безкоштовне навчання оператора з експлуатації приладу.

4.2. Безкоштовне надання консультацій з експлуатації приладу протягом всього строку його експлуатації.

4.3. Сервісне обслуговування приладу протягом всього строку його експлуатації.4.4. Прилад повинен бути транспортований до Держекоінспекції України не пізніше 23.12.2011 року.
Кількість: 44 одиниці.
Каталог: docs -> procurement -> dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство екології та природних ресурсів україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство екології та природних ресурсів україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство екології та природних ресурсів україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство екології та природних ресурсів україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка