Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2015 рокуСторінка1/5
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.66 Mb.
  1   2   3   4   5
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння
Кудацький О.М.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
МП

22.10.2015

(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 3 квартал 2015 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Полтавський завод медичного скла"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00480945

4. Місцезнаходження

36008 м. Полтава, вул. Фрунзе, 158

5. Міжміський код, телефон та факс

(0532) 67-87-79, (0532) 67-87-79


ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації


1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

medicalglass.com.ua

в мережі Інтернет(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:

3. ПАТ "Полтавський завод медичного скла" не приймало участi в створеннi юридичних осiб. 4.В ПАТ "Полтавський завод медичного скла" посада корпоративного секретаря вiдсутня. 7.2) ПАТ "Полтавський завод медичного скла" облiгацiї не випускало i не придбавало. 7.3) ПАТ "Полтавський завод медичного скла" нiякi iншi цiннi папери не випускало.7.4) ПАТ "Полтавський завод медичного скла" не має iнформацiї про похiднi цiннi папери. ІІІ. Основні відомості про емітента1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Полтавський завод медичного скла"2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 2966403. Дата проведення державної реєстрації

29.02.19964. Територія (область)

Полтавська обл.5. Статутний капітал (грн)

2617500


6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

25


7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

25


8. Середня кількість працівників (осіб)

525


9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.19 - Виробництво й оброблення iнших скляних виробiв, у тому числi технiчних

20.10 - Виробництво промислових газiв

21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Полтава-банк"

2) МФО банку

331489

3) поточний рахунок26001958

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Полтава-банк"

5) МФО банку

331489

6) поточний рахунок26004955 $
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Виробництво лiкарських засобiв

598098

12.08.2014

Державна iнспекцiя з контролю за лiкарськими засобами
Опис

В подальшому дiю лiцензiї буде продовжено.VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кудацький Олександр Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 382601 16.04.1997 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4. Рік народження

1961

5. ОсвітаВища, ,Харкiвський полiтехнiчний iнститут,спец.ел.апар.Харкiвський юридичний iнститут,спец.-правознавство

6. Стаж роботи (років)

19

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавВАТ "ПЗМС"-комерц.директор з 1995 р, по 1997 р.З 1997 р. -голова правлiння

8. Опис


Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.
Посадову особу переобрано 26.03.2015р. на наступний термiн

1. Посада

Заступник голови правлiння з комерцiйних питань

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мартинова Валентина Василiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО 623454 22.08.2005 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4. Рік народження

1952

5. ОсвітаВища, Полтавський будiвельний iнститут,спец.-водопостач. i каналiзацiя

6. Стаж роботи (років)

23

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав1991-1997 рр.-начальник ВМiЗ ВАТ "ПЗМС", з 1997 р. заступник голови правлiння

8. Опис


Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала
Посадову особу переобрано 26.03.2015р. на наступний термiн.

1. Посада

Заступник голови правлiння з технiчних питань

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Симонов Андрiй Михайлович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 142566 05.12.1997 Калiнiнський РВ Горлiвського МУ УМВС України в Донецькiй обл.

4. Рік народження

1970

5. ОсвітаВища, Донецький полiтехнiчний iнститут,спец.-хiмiк-технолог

6. Стаж роботи (років)

10

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗ 2003 р. гол.технолог ВАТ "ПЗМС", з 2006 р. заст.голови правлiння

8. Опис


Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.
Посадову особу переобрано 26.03.2015р. на наступний термiн.
1. Посада

Голова наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Некрасов Олександр Васильович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 382738 18.04.1997 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4. Рік народження

1950


5. Освіта

Вища, Український iнститут ринкових вiдносин i пiдпр.,спец.- фiнанси

6. Стаж роботи (років)

18


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 1996 р. голова правлiння АБ "Полтава-банк", з 2012р. - голова Наглядової ради ПАТ "Полтава-банк".

8. Опис

Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.


Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа та розмiр виплаченої винагороди не надала.
Посадову особу переобрано 26.03.2015р. на наступний термiн.

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ПАТ "Укрмедпром"

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

31106596 i/в

4. Рік народження

5. Освіта

i/в


6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавi/в

8. Опис


Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.
Посадову особу обрано на посаду 26.03.2015 року.
1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Удовиченко Олена Олександрiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 910562 12.12.2008 Печерський РУГУ МВС України в м.Києвi

4. Рік народження

1984


5. Освіта

Вища; Київський нацiональний економiчний унiверситет

6. Стаж роботи (років)

4

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПровiдний економiст "Пiреус-банк"

8. Опис


Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.
Посадову особу переобрано 26.03.2015р. на наступний термiн.

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Некрасов Леонiд Олександрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 907542 28.04.1999 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4. Рік народження

1989

5. ОсвітаВища; Академiя зовнiшньої торгiвлi

6. Стаж роботи (років)

10

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавГолова наглядової ради ПАТ КВТФ "Кремтекс".

8. Опис


Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.
Посадову особу переобрано 26.03.2015р. на наступний термiн.

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нелюбiн Вячеслав Юрiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 304308 20.01.1997 Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4. Рік народження

1952

5. ОсвітаВища; Полтавський кооперативний iнститут ,спец.-економiка торгiвлi

6. Стаж роботи (років)

16

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавНачальник управлiння корпоративних фiнансiв

8. Опис


Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.
Посадову особу переобрано 26.03.2015р. на наступний термiн.

1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Москаленко Тетяна Павлiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 902118 15.04.1999 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4. Рік народження

1977

5. ОсвітаВища; Полтавський державний сiльськогосподарський iнститут.Спец.- менеджмент органiзацiй.

6. Стаж роботи (років)

8

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавНачальник вiддiлу економiчних дослiджень

8. Опис


Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.
Посадову особу переобрано 26.03.2015р. на наступний термiн.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рубан Ксенiя Володимирiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 211612 14.08.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4. Рік народження

1971

5. ОсвітаВища; Полтавський iнженерно- будiвельний iнститут

6. Стаж роботи (років)

2

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавIнженер з органiзацiї та нормування працi вiддiлу економiчних дослiджень.

8. Опис


Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.
Посадову особу переобрано 26.03.2015р. на наступний термiн.
1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бобилков Олег Володимирович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 371849 26.03.1997 Ленiнський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4. Рік народження

1958


5. Освіта

Вища; Полтавський кооперативний iнститут

6. Стаж роботи (років)

11


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник голови правлiння ПАТ "Полтава-банк"

8. Опис

Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.


Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.
Посадову особу переобрано 26.03.2015р. на наступний термiн.

1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Царинська Валентина Сергiївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 033105 18.09.1995 Полтавський РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

4. Рік народження

1960

5. ОсвітаСередьо-технiчна; Полтавський геологорозвiдувальний технiкум

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавБухгалтер по розрахунку ПАТ "ПЗМС".

8. Опис


Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.
Посадову особу обрано на посаду 26.03.2015 року.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ТОВ "Менеджмент треже трейдинг лiмiтид"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

37440014

4. Місцезнаходження

36002, Україна, Полтавська обл., Октябрський р-н, Полтава, Рози Люксембург,72

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263255

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(05322) 2-56-47 (05322) 2-56-47

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис


i/в
1. Найменування

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ФАКТОР-АУДИТ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

2123917


4. Місцезнаходження

61037,м.Харкiв, вул.М.Гомоненка,10

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№0305


6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

(057) 754-48-91 (057) 717-10-13

8. Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

9. Опис

i/в
1. НайменуванняПАТ"Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

01000м.Київ,вул. Б.Грiнченка

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 279-12-13 (044) 377-70-16

8. Вид діяльності

-

9. ОписЛiзензiя вiдсутня
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка